391/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 2009 bola v Ankare podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 380 z 29. marca 2011 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiku ratifikoval zmluvu 13. mája 2011.
Zmluva nadobudne platnosť 11. decembra 2013 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Dohody medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 9. októbra 2000 v Ankare.
K oznámeniu č. 391/2013 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Turecká republika (ďalej len „zmluvné strany“),
ŽELAJÚC SI posilniť hospodársku spoluprácu medzi nimi, konkrétne zameranú na investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany;
UZNÁVAJÚC, že dohoda o zaobchádzaní s investíciami bude podporovať tok kapitálu, know-how a technológie a hospodársky rozvoj zmluvných strán;
SÚHLASIAC, že spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s investíciami je žiaduce v záujme udržania stabilného rámca pre investície a maximálneho efektívneho využitia hospodárskych zdrojov;
VYJADRUJÚC presvedčenie, že tieto ciele možno dosiahnuť bez toho, aby došlo k zásahu do zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych opatrení všeobecnej pôsobnosti, ako aj medzinárodne uznávaných pracovných práv;
UZNÁŠAJÚC SA na uzatvorení zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií;
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia“ znamená každý druh aktív investora jednej zmluvnej strany investovaných priamo v súvislosti s obchodnými aktivitami a nadobudnutých na účely založenia dlhodobých ekonomických vzťahov na území druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom druhej zmluvnej strany, a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok a akékoľvek iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, zádržné práva a iné podobné práva, ako sú definované v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza;
b)
opätovne investované výnosy, peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné práva majúce finančnú hodnotu súvisiacu s investíciou;
c)
podiely, akcie alebo akékoľvek ďalšie formy účasti v spoločnosti;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, dizajnov, technických postupov, ako aj ochranné známky, goodwill, know-how a iné podobné práva, tak ako sú definované v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany;
e)
obchodné licencie, ktoré majú ekonomickú hodnotu podľa zákona alebo podľa zmluvy, vrátane licencií na prírodné zdroje;
za predpokladu, že tieto investície nemajú povahu nadobudnutia akcií vo výške menej ako 10 percent podielu v spoločnosti prostredníctvom búrz cenných papierov, ktoré nespadajú pod ustanovenia tejto zmluvy.
Žiadna zmena formy, akou sú aktíva investované alebo opätovne investované, nebude mať vplyv na ich zaradenie ako investície za predpokladu, že takáto zmena nie je v rozpore so zákonmi a s predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia realizuje.
2.
Pojem „investor“ znamená:
a)
fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom;
b)
obchodné spoločnosti, korporácie, firmy, obchodné partnerstvá založené alebo zriadené podľa platného práva zmluvnej strany a majúce svoje sídlo spolu s ich skutočnou ekonomickou aktivitou na území tejto zmluvnej strany;
ktoré investovali na území druhej zmluvnej strany.
3.
Pojem „výnosy“ znamená sumy plynúce z investícií a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisky, úroky, kapitálové výnosy, licenčné poplatky, iné poplatky a dividendy.
4.
Pojem „územie“ znamená:
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom;
b)
vo vzťahu k Tureckej republike teritórium, teritoriálne more, rovnako ako kontinentálny šelf, nad ktorými vykonáva jurisdikciu alebo zvrchované práva na účel prieskumu, využívania a ochrany prírodných zdrojov v súlade s medzinárodným právom.
5.
Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa všeobecne používa na platobné účely v medzinárodných transakciách a ktorá je všeobecne zameniteľná na hlavných medzinárodných burzách.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude v rámci svojich možností na svojom území podporovať investície investorov druhej zmluvnej strany.
2.
Investície investorov každej zmluvnej strany budú mať za všetkých okolností zaručené spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie a budú požívať plnú ochranu na území druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nemôže žiadnym spôsobom poškodiť neodôvodneným alebo diskriminačným opatrením riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie, rozširovanie alebo likvidáciu takýchto investícií.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana musí na svojom území prijať investície spôsobom, ktorý nie je menej priaznivý ako ten, ktorý sa priznáva v podobných situáciách investíciám investorov iného tretieho štátu v súlade s jej právnym poriadkom.
2.
Každá zmluvná strana poskytne pre tieto, už zriadené investície a činnosti súvisiace s nimi, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje v podobných situáciách investíciám svojich investorov alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je priaznivejšie.
3.
Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany na svojom území, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo likvidáciu ich investícií, zaobchádzanie, ktoré je spravodlivé a rovnaké a nie menej priaznivé než to, ktoré je poskytované jeho vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je priaznivejšie.
4.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa neuplatňujú na procesné práva upravené súčasne touto zmluvou a inou podobnou medzinárodnou zmluvou, ktorou je jedna zo zmluvných strán viazaná.
5.
Na základe právnych predpisov zmluvných strán týkajúcich sa práva na vstup, prechodný pobyt a zamestnávanie cudzincov:
a)
sa umožní štátnym príslušníkom jednej zmluvnej strany, aby mohli vstúpiť a zdržiavať sa na území druhej zmluvnej strany na účel založenia, rozvoja, riadenia a poskytovania poradenstva v súvislosti s uskutočnením investície, na ktorú už oni alebo investor prvej zmluvnej strany, ktorý ich zamestnáva, získali a/alebo sú v procese získavania požadovanej výšky majetku alebo požadovanej hodnoty iných zdrojov;
b)
obchodným spoločnostiam, ktoré sú založené na základe platných zákonov a predpisov jednej zmluvnej strany a ktoré predstavujú zároveň investície investorov druhej zmluvnej strany, musí byť povolené zamestnať manažérsky a technický personál podľa ich výberu, a to bez ohľadu na národnosť.
6.
Ustanovenia odseku 2 a 3 tohto článku nemožno vykladať tak, že zabraňujú Tureckej republike prijímať, udržiavať alebo vynucovať akékoľvek opatrenia nediskriminačného charakteru vzťahujúce sa na nadobudnutie pozemkov a nehnuteľností a vecných práv s nimi súvisiacich investormi druhej zmluvnej strany.
7.
Žiadne ustanovenia tejto zmluvy nemožno vykladať ako ustanovenia brániace zmluvným stranám prijať, udržiavať alebo vynucovať akékoľvek opatrenia nediskriminačného charakteru:
a)
nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia človeka, zvierat alebo rastlín, alebo životného prostredia;
b)
týkajúce sa zachovania živých alebo neživých vyčerpateľných prírodných zdrojov.
8.
Ustanovenia tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu rozšíriť pôsobnosť existujúcej právnej úpravy na investorov druhej zmluvnej strany týkajúcu sa výhod z akéhokoľvek zaobchádzania, predností alebo výsad, ktoré môžu byť poskytnuté predchádzajúcou zmluvnou stranou na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dojednania, týkajúcich sa úplne alebo čiastočne zdanenia.
9.
Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto zmluve sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajiny.
Článok 4
Nevyhnutné bezpečnostné záujmy
Žiadne ustanovenie v tejto zmluve nemožno interpretovať tak:
a)
že zaväzuje akúkoľvek zmluvnú stranu poskytnúť alebo sprístupniť akékoľvek informácie, ktorých sprístupnenie by podľa jej určenia malo byť v rozpore s jej nevyhnutnými bezpečnostnými záujmami;
b)
že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojich nevyhnutných bezpečnostných záujmov,
i)
súvisiace s obchodom so zbraňami, muníciou a vojenskou výzbrojov a výstrojom a obchodmi s ďalšími tovarmi, materiálmi, službami a technológiami prevzatými priamo alebo nepriamo na zabezpečenie vojenských alebo iných bezpečnostných zložiek;
ii) prijaté v čase vojny alebo výnimočného stavu v medzinárodných vzťahoch;
alebo
iii)
súvisiace s implementáciou národných politík alebo medzinárodných zmlúv rešpektujúcich nerozširovanie nukleárnych zbraní alebo iných nukleárnych výbušnín; alebo
c)
že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia v súlade s jej záväzkami podľa Charty Organizácie Spojených národov pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti;
d)
že zabraňuje akejkoľvek zmluvnej strane prijať opatrenia na zabezpečenie integrity a stability finančného systému jednej zo zmluvných strán.
Článok 5
Vyvlastnenie a náhrada
1.
Investície nebudú priamo alebo nepriamo znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou verejného záujmu, a to nediskriminačným spôsobom a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady a v súlade so zákonnými postupmi a všeobecnými zásadami zaobchádzania obsiahnutými v článku 3 tejto zmluvy.
2.
Právne opatrenia nediskriminačnej povahy prijaté v súlade so zákonmi a s predpismi zmluvnej strany navrhnuté a použité na ochranu zákonných cieľov verejného blaha, ako je zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, nie sú považované za nepriame vyvlastnenie, a teda nie sú predmetom nárokov na odškodnenie.
3.
Taká náhrada bude zodpovedať skutočnej trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, než sa vyvlastnenie stalo verejne známym. Náhrada bude vyplatená bez zbytočného odkladu a bude voľne prevoditeľná, ako je to uvedené v článku 7 odseku 2.
4.
V prípade oneskoreného vyplácania náhrady bude táto zahŕňať úrokovú sadzbu dohodnutú oboma stranami, ak nie je táto úroková sadzba zákonom stanovená, a to odo dňa vyvlastnenia až po deň uskutočnenia platby.
5.
Investori jednej zmluvnej strany, ktorých investície boli postihnuté vyvlastnením, budú mať právo na urýchlené preskúmanie svojho prípadu súdnym alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojich investícií v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.
Článok 6
Náhrada škôd
Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody v dôsledku vojny, povstania, občianskych nepokojov, stavu národnej núdze alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné formy vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
Článok 7
Repatriácia a prevod
1.
Po splnení všetkých daňových povinností každá zmluvná strana zaručí v dobrej viere, aby sa všetky prevody súvisiace s investíciami do a z jej územia uskutočnili voľne a bez omeškania. Takéto prevody budú zahŕňať:
a)
výnosy;
b)
výnosy plynúce z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;
c)
náhrady podľa článkov 5 a 6;
d)
úhrady a úroky vyplývajúce z úverov súvisiacich s investíciami;
e)
platy, mzdy a iné príjmy občanov štátu jednej zmluvnej strany za prácu vykonanú na základe povolenia na zamestnanie v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany;
f)
platby vyplývajúce z investičných sporov; a
g)
dodatočné sumy potrebné na vytvorenie, udržiavanie, rozvoj alebo navýšenie investícií.
2.
Prevody budú uskutočnené v zameniteľnej mene, v ktorej bola vykonaná investícia, alebo v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene na základe výmenného kurzu platného ku dňu prevodu, ak nie je dohodnuté investorom a hosťujúcou zmluvnou stranou inak.
3.
Napriek odsekom 1 a 2 tohto článku zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa medzinárodných kapitálových a obchodných transakcií vrátane opatrení Európskeho spoločenstva, a to predovšetkým, ale nie výlučne, v týchto prípadoch:
a)
v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou alebo externými finančnými ťažkosťami alebo takejto hrozby; alebo
b)
v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť závažné ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky; alebo
c)
vo výnimočných prípadoch ekonomických sankcií.
4.
Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku:
a)
neprekročia opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú odstránené ihneď, ako to podmienky umožnia; a
c)
okamžite budú oznámené druhej zmluvnej strane.
Článok 8
Postúpenie práv
1.
Ak investícia investora jednej zo zmluvných strán je poistená proti nekomerčným rizikám v súlade so zákonom, druhá zmluvná strana uzná akékoľvek postúpenie práv poisťovateľovi, ktoré vyplýva z podmienok poistnej zmluvy medzi investorom a poisťovateľom.
2.
Poisťovateľ je na základe postúpenia oprávnený na výkon práv a domáhanie sa nárokov investora a je povinný prevziať záväzky súvisiace s investíciou. Postúpené práva alebo nároky nesmú prevýšiť pôvodné práva alebo nároky investora.
3.
Spory medzi zmluvnou stranou a poisťovateľom budú vyriešené v súlade s ustanoveniami článku 9 tejto zmluvy.
Článok 9
Riešenie investičných sporov medzi jednou zmluvnou stranou a investormi druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany v spojitosti s jeho investíciou, musí byť investorom oznámený písomne vrátane podrobných informácií zmluvnej strane, ktorá je príjemcom investície. Investor a príslušná zmluvná strana sa budú snažiť o vyriešenie týchto sporov, pokiaľ je to možné, prostredníctvom konzultácií a rokovaní v dobrej viere.
2.
Ak sa tieto spory nemôžu vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, investor môže podľa svojej voľby požiadať o riešenie sporu:
a)
príslušný súd zmluvnej strany, na území ktorej sa uskutočnila investícia; alebo
b)
Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID), vytvorené „Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov“, ak obidve zmluvné strany sú signatármi dohovoru; alebo
c)
medzinárodný ad hoc rozhodcovský tribunál zriadený podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
3.
Predložením sporu investorom na riešenie podľa jednej z možností riešenia sporov uvedených v odseku 2 tohto článku sa zvolený výber jedného z týchto konaní stáva konečným.
4.
Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 tohto článku a v súlade s oznámením Tureckej republiky predloženým ICSID 3. marca 1989:
a)
iba spory, ktoré vyplývajú priamo z investičnej činnosti, na ktoré boli získané potrebné povolenia, ak boli vôbec potrebné, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Tureckej republiky vzťahujúcimi sa na zahraničný kapitál, a ktoré sa skutočne začali, môžu byť predložené na Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov z investícií (ICSID) alebo na akékoľvek iné medzinárodné konanie pre riešenie sporov, na ktorom sa zmluvné strany dohodli;
b)
spory súvisiace s nehnuteľnosťami a vecnými právami na nehnuteľnosti spadajú výhradne pod jurisdikciu tureckých súdov, a preto nesmú byť predložené na riešenie na Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov (ICSID) alebo na akékoľvek iné medzinárodné konanie pre riešenie sporov; a
c)
so zreteľom na článok 64 „Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov“:
Turecká republika nebude akceptovať postúpenie žiadneho sporu vzniknutého medzi Tureckou republikou a akýmkoľvek iným zmluvným štátom týkajúceho sa výkladu alebo použitia „Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov“, a ktorý nebol vyriešený rokovaním, pred Medzinárodný súdny dvor.
5.
Rozhodcovský súd rozhoduje na základe zákona s prihliadnutím na pramene práva v nasledujúcom poradí:
(a) ustanovenia tejto zmluvy;
(b) ďalšie príslušné zmluvy medzi zmluvnými stranami;
(c) vnútroštátne zákony a predpisy zmluvnej strany, na ktorej území bola investícia vykonaná, vrátane pravidiel upravujúcich kolíziu právnych noriem;
(d) ustanovenia špecifických zmlúv uzatvorených v súvislosti s konkrétnou investíciou.
6.
Žiadna zo zmluvných strán zapojených do sporu nie je oprávnená v žiadnom štádiu rozhodcovského konania alebo počas výkonu rozhodcovského rozsudku vzniesť námietku, že investor, ktorý je druhou stranou v spore, dostal odškodnenie na základe poistnej zmluvy alebo záruky uvedenej v článku 8 tejto zmluvy, ktoré úplne alebo čiastočne pokrýva škody. Avšak spor nemôže byť v súlade s ustanoveniami tohto článku predložený poisťovateľom na medzinárodné rozhodcovské konanie, ak už bol predložený na medzinárodné rozhodcovské konanie investorom.
7.
Každý rozhodcovský rozsudok bude konečný a záväzný pre všetky strany sporu. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje vykonať rozhodcovský rozsudok podľa svojho vnútroštátneho práva.
Článok 10
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany budú v dobrej viere a v duchu spolupráce hľadať rýchle a spravodlivé riešenie pre všetky spory medzi nimi týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy.
2.
Ak sa taký spor nemôže medzi zmluvnými stranami vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od jeho začatia podľa vyššie uvedeného postupu, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán trojčlennému rozhodcovskému súdu.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu do dvoch (2) mesiacov od prijatia žiadosti o riešenie sporu. Títo dvaja členovia súdu potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Ak niektorá zmluvná strana neuskutoční vymenovanie v určenej lehote, druhá zmluvná strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie.
4.
Ak obaja rozhodcovia nemôžu dosiahnuť dohodu o voľbe predsedu do dvoch (2) mesiacov po svojom vymenovaní, predseda bude vymenovaný predsedom Medzinárodného súdneho dvora na žiadosť jednej zo zmluvných strán.
5.
Ak v prípadoch uvedených v odseku 3 a 4 tohto článku predseda Medzinárodného súdneho dvora nemôže vykonávať uvedenú funkciu alebo ak je občanom štátu niektorej zo zmluvných strán, vymenovanie uskutoční podpredseda Medzinárodného súdneho dvora, a ak podpredseda Medzinárodného súdneho dvora nemôže vykonávať uvedenú funkciu alebo ak je občanom štátu niektorej zo zmluvných strán, vymenovanie uskutoční služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.
6.
Ak nedôjde k dohode o procesných pravidlách, rozhodcovský súd požiada predsedu Medzinárodného súdneho dvora o určenie procesných pravidiel s prihliadnutím na všeobecne uznávané pravidlá medzinárodného rozhodcovského konania.
7.
Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovský rozsudok, ktorý je konečný a záväzný, väčšinou hlasov.
8.
Náklady vynaložené na predsedu, ostatných členov rozhodcovského súdu, ako aj ďalšie náklady konania budú znášané zmluvnými stranami rovnakým dielom. Avšak rozhodcovský súd môže rozhodnúť, že jedna zo zmluvných strán uhradí väčšiu časť nákladov.
9.
Spor nesmie byť predložený pred medzinárodný rozhodcovský súd podľa ustanovení tohto článku, ak už bol rovnaký spor predložený pred medzinárodný rozhodcovský súd podľa ustanovenia článku 9 a stále je ešte pred ním prejednávaný. Tým ale nie je dotknutá iniciatíva na priame a zmysluplné rokovania medzi oboma zmluvnými stranami.
Článok 11
Rozsah pôsobnosti
Táto zmluva sa vzťahuje na investície na území zmluvnej strany realizované v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi investormi druhej zmluvnej strany uskutočnené pred nadobudnutím platnosti alebo po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva sa nevzťahuje na spory, ohľadom ktorých už bolo začaté súdne alebo arbitrážne konanie pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti
1.
Každá zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť, že boli splnené ústavné podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhnutné pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť 90. deň po dátume neskoršie uskutočnenej notifikácie. Táto zmluva sa uzaviera na dobu desiatich (10) rokov a po jej uplynutí sa jej platnosť bude predlžovať, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 2 tohto článku.
2.
Každá zmluvná strana môže po uplynutí desiatich (10) rokov od jej platnosti alebo kedykoľvek potom ukončiť platnosť zmluvy podaním písomnej výpovede s ročnou výpovednou lehotou.
3.
Táto zmluva môže byť zmenená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Akákoľvek zmena nadobudne platnosť po obojstrannom oznámení zmluvných strán, že boli splnené všetky vnútroštátne podmienky nevyhnutné pre nadobudnutie platnosti takejto zmeny.
4.
Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto zmluvy a na ktoré sa inak táto zmluva vzťahuje, ustanovenia všetkých článkov okrem tohto zostanú účinné počas obdobia desiatich (10) rokov od dátumu skončenia platnosti zmluvy.
5.
Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Dohody medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 9. októbra 2000 v Ankare, ktorú táto zmluva zastupuje a nahrádza. Spory predložené na rozhodcovské konanie po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy sa budú riešiť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Ankare 13. októbra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako platné.
V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Robert Fico v. r.
Za Tureckú republiku:
Recep Tayyip Erdo?an v. r.