395/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

395
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rekreačné plavidlo,3aa) ktoré bolo uvedené na trh pred menej ako tromi rokmi predo dňom jeho pristavenia na technickú prehliadku, na ktorom neboli vykonané žiadne úpravy a ES vyhlásenie o zhode3ab) je v súlade s článkom 7.02 kapitoly 7, článkom 8.05 ods. 5, článkom 8.08 ods. 2 a článkom 8.10 kapitoly 8 časti II prílohy II smernice, sa v súvislosti s vydaním lodného osvedčenia nemusí podrobiť technickej prehliadke rekreačného plavidla podľa článku 21.02 ods. 2 kapitoly 21 časti II prílohy II smernice.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:
„3aa)
§ 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
3ab)
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z.“.
2.
Za § 10d sa vkladajú § 10e až 10u, ktoré znejú:
㤠10e
(1)
Tlakové nádoby určené na prevádzku plavidla kontroluje odborne spôsobilá osoba na vykonávanie schvaľovacích skúšok (ďalej len „odborník“) podľa administratívneho pokynu č. 26 dodatku II prílohy II smernice z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých päť rokov.
(2)
Kontrola pozostáva z internej kontroly a externej kontroly. Nádoby na stlačený vzduch, ktorých vnútrajšok nie je možné riadne skontrolovať alebo ktorých stav nie je možné určiť počas internej kontroly, musia prejsť dodatočnými nedeštruktívnymi skúškami alebo hydraulickou tlakovou skúškou.
(3)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Ostatné zariadenia, ktoré vyžadujú pravidelné prehliadky, najmä parné kotly, iné tlakové nádoby a ich príslušenstvo a výťahy, musia spĺňať požiadavky podľa predpisov platných v jednom z členských štátov.
§ 10f
(1)
Prenosné hasiace prístroje kontroluje odborne spôsobilá osoba na vykonávanie vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly (ďalej len „poučená osoba“) podľa administratívneho pokynu č. 26 dodatku II prílohy II smernice minimálne každé dva roky. Hasiaci prístroj musí byť označený kontrolným štítkom podpísaným poučenou osobou s uvedením dátumu kontroly.
(2)
Napevno nainštalované hasiace systémy na ochranu obývacích priestorov, kormidlovní a priestorov pre cestujúcich odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po ich spustení,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
d)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(3)
Kontrolu podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(4)
Kontrola zahŕňa minimálne
a)
vonkajšiu kontrolu celého systému,
b)
odskúšanie funkčnosti bezpečnostných systémov a trysiek,
c)
odskúšanie funkčnosti tlakových nádob a systému čerpadiel.
(5)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10g
(1)
Napevno nainštalované hasiace systémy na ochranu strojovní, kotolní a čerpadlových priestorov odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po ich spustení,
c)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
d)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10h
(1)
Žeriavy odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých desať rokov.
(2)
Kontrola sa vykoná podľa článku 11.12 ods. 6 kapitoly XI časti II prílohy II smernice.
(3)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Poučená osoba kontroluje žeriavy pravidelne, minimálne každých 12 mesiacov. Kontrola pozostáva z vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly. Poučená osoba vydáva potvrdenie o kontrole s uvedením dátumu kontroly a jej podpisom.
(5)
Návod na použitie od výrobcu žeriava musí byť na palube plavidla a musí obsahovať minimálne tieto informácie:
a)
prevádzkový rozsah a funkcia ovládacích prvkov,
b)
maximálne povolené užitočné zaťaženie vyloženého ramena žeriava,
c)
maximálny povolený náklon žeriava,
d)
návod na montáž a údržbu,
e)
všeobecné technické údaje.
§ 10i
(1)
Zariadenia na skvapalnený plyn odborník kontroluje, aby overil, či zariadenie spĺňa požiadavky podľa kapitoly 14 časti II prílohy II smernice
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pri každom obnovení potvrdenia, že zariadenie na skvapalnený plyn spĺňa požiadavky podľa kapitoly 14 časti II prílohy II smernice.
(2)
Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly. Kópia potvrdenia o kontrole sa predkladá stálej odbornej komisii.5)
(3)
Ak vlastník plavidla alebo prevádzkovateľ plavidla predložia odôvodnenú požiadavku, právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky4) alebo uznaná klasifikačná spoločnosť môže výnimočne predĺžiť platnosť potvrdenia o kontrole maximálne na tri mesiace bez vykonania schvaľovacej skúšky podľa odsekov 1 a 2; toto predĺženie sa zapíše do lodného osvedčenia.
§ 10j
(1)
Požiarne poplachové systémy odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každé dva roky.
(2)
V strojovni a kotolni sa tieto kontroly vykonajú za rôznych prevádzkových podmienok a za meniacich sa podmienok vetrania. Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na hasiace systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
§ 10k
(1)
Svietivosť systému nízko umiestneného osvetlenia odborník kontroluje
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne, minimálne každých päť rokov.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) môže vykonať aj poučená osoba, ktorá sa špecializuje na bezpečnostné navádzacie systémy.
(3)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4)
Ak svietivosť po jednom meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, merania sa vykonávajú minimálne na desať vzdialenostných bodov. Ak viac ako 30 % meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpečnostné navádzacie systémy sa musia vymeniť. Ak 20 % až 30 % meraní nespĺňa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne č. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpečnostné navádzacie systémy sa musia skontrolovať ešte raz do jedného roka.
§ 10l
(1)
Detektory úniku plynu kalibruje a kontroluje odborník alebo poučená osoba podľa nariadenia výrobcu
a)
pred prvým uvedením do prevádzky,
b)
pred opätovným uvedením do prevádzky po každej veľkej úprave alebo oprave,
c)
pravidelne.
(2)
Odborník alebo poučená osoba vydá potvrdenie o kalibrácii a kontrole, ktoré podpíše a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(3)
Časti plynového výstražného zariadenia, ktoré majú obmedzenú životnosť, je potrebné vymeniť pred uplynutím ich prevádzkovej životnosti.
§ 10m
(1)
Na radarové navigačné zariadenie (ďalej len „radar“) používané na palube plavidiel ako navigačná pomôcka na plavbu v noci a za zníženej viditeľnosti so schopnosťou rozpoznávať signálne znaky, plavidlá a prekážky nad vodnou hladinou sa vzťahuje článok 3 časti I prílohy IX smernice. Notifikovaná osoba5h) akreditovaná podľa osobitného predpisu5i) alebo notifikovaná osoba členského štátu (ďalej len „notifikovaná osoba“) udelí osvedčenie o typovom schválení radaru na základe osvedčenia o skúške, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúšky technická služba5h) akreditovaná podľa osobitného predpisu5i) alebo technická služba členského štátu (ďalej len „technická služba“). Ak radar nesplní minimálne požiadavky, žiadateľovi sa písomne oznámia dôvody zamietnutia udelenia osvedčenia o typovom schválení radaru.
(2)
Žiadosť o typovú skúšku radaru predkladá žiadateľ technickej službe určenej notifikovanou osobou, ktorá sa oznamuje Európskej komisii.
(3)
Prílohami k žiadosti o typovú skúšku radaru sú dokumenty podľa článku 5 ods. 2 časti I prílohy IX smernice.
(4)
Ak žiadateľ nežiada o vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu5j) súčasne s osvedčením o typovom schválení radaru, vyhlásenie o zhode priloží k žiadosti o typovú skúšku.
(5)
Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu o radare, ktorému udelila osvedčenie o typovom schválení. Oznámenie obsahuje priradené číslo osvedčenia o typovom schválení radaru spolu s typovým označením, názvom výrobcu, názvom držiteľa osvedčenia o typovom schválení radaru a dátumom udelenia osvedčenia o typovom schválení radaru.
(6)
Notifikovaná osoba alebo technická služba je oprávnená kedykoľvek vybrať radar z výrobnej série na účely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na radare, notifikovaná osoba môže odobrať osvedčenie o typovom schválení radaru.
(7)
Každý komponent radaru sa nezničiteľne označí podľa článku 7 ods. 1 časti I prílohy IX smernice.
(8)
Číslo osvedčenia o typovom schválení radaru udelené notifikovanou osobou sa trvalo pripevní k zobrazovacej jednotke tak, aby zostalo jasne viditeľné aj po inštalácii radaru; tvar tohto čísla musí byť uvedený podľa článku 7 ods. 2 časti I prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto čísla zodpovedá žiadateľ. Ku každému radaru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, že radar spĺňa minimálne požiadavky podľa článku 3 časti I prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol predložený na typovú skúšku.
(9)
Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného radaru, je potrebné písomne zaslať technickej službe podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii s technickou službou rozhodne o tom, či osvedčenie o typovom schválení radaru naďalej platí, alebo či je potrebné vykonať kontrolu alebo novú typovú skúšku. Po vykonaní novej typovej skúšky sa pridelí nové číslo osvedčenia o typovom schválení radaru.
§ 10n
(1)
Na zatáčkomery používané na plavidlách sa vzťahujú kapitoly 2 až 5 časti II prílohy IX smernice. Zatáčkomer je určený na meranie a zadávanie uhlovej rýchlosti otáčania plavidla s možnosťou automatického riadenia zmeny smeru plavby. Osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera udelí notifikovaná osoba na základe osvedčenia o skúške, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúšky zatáčkomera technická služba určená notifikovanou osobou, ktorá sa oznamuje Európskej komisii. Ak zatáčkomer nesplní minimálne požiadavky, žiadateľovi sa písomne oznámia dôvody zamietnutia typového schválenia tohto zatáčkomera.
(2)
Žiadosť o typovú skúšku zatáčkomera predkladá žiadateľ technickej službe.
(3)
Prílohami k žiadosti o typovú skúšku zatáčkomera sú dokumenty podľa článku 1.04 ods. 2 kapitoly I časti II prílohy IX smernice.
(4)
Notifikovaná osoba si dokumenty a informácie získané počas typovej skúšky zatáčkomera ponechá.
(5)
Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu o zatáčkomere, ktorý schválila. Oznámenie obsahuje priradené číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera spolu s typovým označením, názvom výrobcu, názvom držiteľa osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera a dátumom udelenia typového schválenia zatáčkomera.
(6)
Notifikovaná osoba alebo technická služba je oprávnená kedykoľvek vybrať zatáčkomer z výrobnej série na účely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na zatáčkomere, notifikovaná osoba môže odobrať osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera.
(7)
Každý komponent zatáčkomera sa nezničiteľne označí podľa článku 1.06 ods. 1 kapitoly I časti II prílohy IX smernice.
(8)
Číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera, ktoré udelila notifikovaná osoba, sa nezničiteľne pripevní ku kontrolnej jednotke tak, aby zostalo jasne viditeľné aj po inštalácii zatáčkomera; tvar tohto čísla musí byť uvedený podľa článku 1.06 ods. 2 kapitoly 1 časti II prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto čísla zodpovedá žiadateľ. Ku každému zatáčkomeru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, že zatáčkomer spĺňa minimálne požiadavky podľa kapitol 2 až 4 časti II prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol predložený na typovú skúšku.
(9)
Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného zatáčkomera, je potrebné písomne zaslať technickej službe podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii s technickou službou rozhodne o tom, či osvedčenie o typovom schválení zatáčkomera naďalej platí, alebo či je potrebné vykonať kontrolu alebo novú typovú skúšku zatáčkomera. Po vykonaní novej typovej skúšky sa pridelí nové číslo osvedčenia o typovom schválení zatáčkomera.
§ 10o
(1)
Na plavidle možno inštalovať radary typovo schválené podľa § 10m, zatáčkomery typovo schválené podľa § 10n a radary a zatáčkomery typovo schválené podľa uznesení 1989-II-33, 1989-II-34 a 1989-II-35 Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne v znení zmien a doplnkov s príslušným osvedčením o typovom schválení.
(2)
Inštaláciu, výmenu, opravu alebo údržbu radaru a zatáčkomera podľa článkov 3 až 7 časti III prílohy IX smernice vykoná špecializovaná osoba. Špecializovanú osobu schvaľuje a schválenie jej môže odobrať notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje Európsku komisiu o špecializovanej osobe, ktorú schválila. Notifikované osoby zodpovedné za schválenie špecializovanej osoby sa oznamujú Európskej komisii.
(3)
Notifikovaná osoba, technická služba, ktorú určí notifikovaná osoba, alebo špecializovaná osoba vykoná inštalačné a výkonové skúšky podľa článku 8 časti III prílohy IX smernice pred prvým zapnutím radaru a zatáčkomera po jeho inštalácii alebo obnovení alebo predĺžení lodného osvedčenia okrem predĺženia lodného osvedčenia podľa osobitného predpisu5k) a taktiež po každej úprave plavidla, ktorá by mohla mať vplyv na prevádzkové podmienky radaru alebo zatáčkomera.
(4)
Po úspešnom ukončení inštalačnej a výkonovej skúšky notifikovaná osoba, technická služba alebo špecializovaná osoba vydá osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery, ktorého vzor je uvedený v časti IV prílohy IX smernice. Osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery musí byť na palube plavidla. Ak skúšobné podmienky neboli splnené, zostaví sa zoznam nedostatkov a technická služba alebo špecializovaná osoba odoberie existujúce osvedčenie o inštalácii a výkone pre radary a zatáčkomery a odošle ho notifikovanej osobe.
§ 10p
(1)
Na palubnú čističku odpadových vôd (ďalej len „palubná čistička“), ktorá je zabudovaná na osobnej lodi, sa vzťahuje kapitola 14a.02 ods. 2 až 4 časti II prílohy II smernice. Typové schválenie palubnej čističky sa potvrdí osvedčením o typovom schválení palubnej čističky, ktorého kópia spolu so záznamom o parametroch palubnej čističky sa musia nachádzať na palube osobnej lode. Prevádzkovateľ osobnej lode prikladá k žiadosti o technickú prehliadku osobnej lode kópiu osvedčenia o typovom schválení.
(2)
Na zaistenie účinnej kontroly súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa odseku 1 pred udelením osvedčenia o typovom schválení musí notifikovaná osoba akceptovať registráciu výrobcu podľa technickej normy5l) alebo rovnocennej akreditačnej normy a výrobca je povinný notifikovanej osobe poskytnúť údaje o registrácii a informovať ju o každej zmene jej platnosti.
(3)
Výrobcom palubnej čističky je osoba, ktorá zodpovedá za typové schvaľovanie a zabezpečuje, že výroba je v súlade s požiadavkami podľa odseku 1, pričom sa nemusí zúčastňovať každej fázy výroby palubnej čističky; ak sa palubná čistička dodatočne upraví alebo doplní, osoba, ktorá takúto úpravu alebo doplnenie vykonala, sa považuje za výrobcu.
(4)
Žiadosť o typové schválenie palubnej čističky podá výrobca palubnej čističky notifikovanej osobe. K žiadosti musí priložiť informačnú zložku, ktorá obsahuje súbor údajov, výkresov, fotografií a iných dokumentov podľa požiadaviek vyplývajúcich z informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v časti II dodatku VI prílohy II smernice, a návrh záznamu o parametroch palubnej čističky, ktorého vzor je uvedený v časti VIII dodatku VI prílohy II smernice, ako aj návrh návodu výrobcu palubných čističiek na kontrolu komponentov a parametrov súvisiacich s čistením odpadových vôd daného typu palubnej čističky podľa § 10t ods. 9. Na účely typovej skúšky musí výrobca palubných čističiek predviesť prototyp palubnej čističky.
(5)
Ak notifikovaná osoba pri podanej žiadosti o typové schválenie palubnej čističky zistí, že prezentovaný prototyp palubnej čističky nezodpovedá vlastnostiam daného typu palubnej čističky podľa doplnku časti II dodatku VI prílohy II smernice, na schválenie podľa odseku 4 sa musí dodať iný, prípadne aj ďalší prototyp určený notifikovanou osobou. Žiadosť o typové schválenie palubnej čističky sa nesmie podať viac ako jednej notifikovanej osobe. Pre každý typ palubnej čističky, ktorý sa má schváliť, sa musí podať osobitná žiadosť.
(6)
Notifikovaná osoba, ktorej sa žiadosť podala, vydá osvedčenie o typovom schválení palubnej čističky, ktoré zodpovedá opisom v informačnej zložke a vyhovuje požiadavkám odsekov 1 až 5 a 7 až 14, § 10q až 10t a § 10u ods. 1. Splnenie týchto požiadaviek sa preskúma podľa odsekov 7 a 8.
(7)
Prípravné merania pred typovou skúškou a postup skúšania palubnej čističky je ustanovený v druhom a treťom bode dodatku VII prílohy II smernice. Technická služba podľa § 10u ods. 2 skúša palubnú čističku pre rad typov palubných čističiek a zodpovedá za to, že skúšobné podmienky sú v súlade s dodatkom VII prílohy II smernice. Skúška sa vykonáva na základe informačného dokumentu v súlade s časťou II dodatku VI prílohy II smernice. Palubná čistička musí byť dimenzovaná a navrhnutá tak, aby sa počas jej prevádzky neprekračovali medzné hodnoty odtoku ustanovené v tabuľkách 1 a 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(8)
Technická služba musí vypracovať správu o vykonanej typovej skúške, ktorá musí obsahovať najmä tieto informácie:
a)
údaje o palubnej čističke podrobenej skúške, a to údaje o jej type, informácie o menovitej dennej záťaži znečistením a princípy dimenzovania, ktoré uplatnil výrobca,
b)
informácie o súlade palubnej čističky, ktorá bola podrobená skúške, s dokumentáciou poskytnutou pred vykonávaním skúšky,
c)
informácie o výsledkoch jednotlivých meraní, ako aj o vyhodnotení účinnosti čistenia a dodržiavania požadovaných medzných odtokových hodnôt,
d)
údaje o odstránení nadmerného čistiarenského kalu, akými sú údaje o veľkosti odstránených objemov a o frekvencii odstraňovania,
e)
informácie o všetkých prácach v rámci obsluhy, údržby a opráv, ktoré sa vykonali počas vykonávania skúšky,
f)
informácie o znížení kvality palubnej čističky, ku ktorému došlo počas vykonávania skúšky, ako aj o každom prerušení vykonávania skúšky,
g)
informácie o problémoch, ku ktorým došlo počas vykonávania skúšky,
h)
zoznam zodpovedných osôb zúčastňujúcich sa na typovej skúške palubnej čističky s uvedením ich mien a pracovného zaradenia,
i)
názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo analýzu vzoriek odpadových vôd,
j)
použitá metóda analýzy vzoriek odpadových vôd.
(9)
Notifikovaná osoba vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky, ktorého vzor je uvedený v časti III dodatku VI prílohy II smernice, všetkých palubných čističiek, ktorých typy schválil a zostaví alebo overí obsah registra informačného balíka, ktorého obsahom sú všetky správy o skúškach s príslušnými dokumentmi pridané k informačnej zložke. Osvedčenia o typovom schválení palubných čističiek musia byť očíslované spôsobom uvedeným v časti IV dodatku VI prílohy II smernice. Žiadateľovi sa musí dodať vyplnené osvedčenie o typovom schválení palubnej čističky a jeho dodatky.
(10)
Notifikovaná osoba, ktorá udelila typové schválenie, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa odseku 1 používané v každom výrobnom závode.
(11)
Dokumentácia týkajúca sa skúšok a výroby palubnej čističky musí byť k dispozícii skúšajúcemu pri každej skúške.
(12)
Ak sú výsledky skúšok neuspokojivé, uplatní sa postup podľa bodov 3.3.2.1. a 3.3.2.2. časti I dodatku VI prílohy II smernice. Ak hodnoty ustanovené v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice nie sú dodržané, vykoná sa nová skúška podľa bodu 3.3.2.1 časti I dodatku VI prílohy II smernice, a ak testy nemajú pozitívne výsledky podľa bodu 3.3.2.2 časti I dodatku VI prílohy II smernice, vykoná sa typová skúška podľa odsekov 7 a 8. Medzné hodnoty podľa tabuľky 1 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice nesmú byť prekročené v prípade zloženej ani náhodnej vzorky.
(13)
Notifikovaná osoba musí vykonať skúšky tých palubných čističiek, ktoré sú podľa informácií výrobcu palubnej čističky čiastočne alebo plne funkčné. Spravidla jedenkrát za rok sa vykoná skúška súladu výroby palubnej čističky s požiadavkami podľa bodu 3.3.2 časti I dodatku VI prílohy II smernice, ktorú je notifikovaná osoba oprávnená vykonať. Ak dôjde k nesúladu s týmito požiadavkami, musí notifikovaná osoba zaistiť, aby sa bezodkladne obnovil súlad výroby palubnej čističky s týmito požiadavkami.
(14)
Držiteľ osvedčenia o typovom schválení musí
a)
zaistiť uplatňovanie postupov účinnej kontroly kvality výrobku,
b)
mať prístup k skúšobným zariadeniam potrebným na kontrolu súladu s každým schváleným typom,
c)
zaistiť, aby sa výsledky skúšok zaznamenali a aby tieto záznamy a príslušná dokumentácia zostali k dispozícii počas obdobia, ktorého trvanie sa dohodne s notifikovanou osobou,
d)
podrobne analyzovať výsledky každého typu skúšky s cieľom overiť a zaistiť stálosť charakteristík palubnej čističky, pričom prihliada na bežné odchýlky v sériovej výrobe,
e)
zaistiť, aby všetky vzorky z palubných čističiek alebo časti podrobené skúškam, pri ktorých sa v rámci daného typu skúšky odhalí zjavný nesúlad s požiadavkami podľa odseku 1, boli dôvodom na ďalší odber vzoriek a skúšky a aby sa prijali všetky opatrenia potrebné na obnovenie súladu výroby s požiadavkami podľa odseku 1.
§ 10q
(1)
Ak palubná čistička, ktorá sa má schváliť, môže svoje funkcie vykonávať alebo má určité vlastnosti iba v spojení s inými komponentmi osobnej lode, na ktorej sa má zabudovať, a ak sa súlad s jednou alebo viacerými požiadavkami podľa § 10p ods. 1 dá z tohto dôvodu skontrolovať iba v prípade, že palubná čistička, ktorá sa má schváliť, bude fungovať spolu s inými alebo so simulovanými komponentmi osobnej lode, rozsah platnosti typového schválenia tejto palubnej čističky sa v súlade s tým obmedzí. V takých prípadoch sa všetky obmedzenia používania a všetky požiadavky na zabudovanie uvedú v osvedčení o typovom schválení tohto typu zariadenia.
(2)
Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, musí byť informovaná o každej zmene údajov v informačnom balíku. Žiadosť o zmenu alebo rozšírenie osvedčenia o typovom schválení musí žiadateľ podať výhradne notifikovanej osobe, ktorá vydala pôvodné osvedčenie o typovom schválení.
(3)
Ak sa vlastnosti palubnej čističky uvedené v informačnom balíku upravili, notifikovaná osoba vydá
a)
podľa potreby revidované stránky informačného balíka, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedla charakter zmeny a dátum opätovného vydania; v súlade s tým musí byť pri každom vydaní revidovaných strán zmenený aj register k informačnému balíku, ktorý je pripojený k osvedčeniu o typovom schválení palubnej čističky,
b)
revidované osvedčenie o typovom schválení označené číslom rozšírenia, ak sa zmenila akákoľvek informácia na ňom, okrem príloh, alebo ak sa od pôvodného dátumu schválenia zmenili minimálne požiadavky podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1; v revidovanom osvedčení o typovom schválení sa musí uviesť dôvod jeho úpravy a dátum opätovného vydania.
(4)
Ak notifikovaná osoba, ktorá osvedčenie o typovom schválení vydala, zistí, že existujú dôvody na vykonanie nových pokusov a skúšok vzhľadom na vykonané úpravy informačného balíka, oznámi to výrobcovi palubnej čističky a dokumenty podľa odseku 3 vydá iba po úspešnom vykonaní nových pokusov alebo skúšok.
§ 10r
(1)
Notifikovaná osoba zašle aktuálny zoznam typov palubných čističiek vrátane údajov uvedených v časti V dodatku VI prílohy II smernice, pre ktoré vydal, zamietol vydanie alebo odobral schválenie, inej notifikovanej osobe vždy, keď sa tento zoznam zmení, a kópiu osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky s informačným balíkom alebo bez neho pre každý typ palubnej čističky, pre ktorý vydala, zamietla vydanie alebo odobrala schválenie, a prípadne zoznam palubných čističiek, ktoré boli vyrobené v súlade s vydanými typovými schváleniami podľa odseku 4, ktorý obsahuje údaje podľa časti VI dodatku VI prílohy II smernice, ak o to požiada iná notifikovaná osoba.
(2)
Notifikovaná osoba musí Európskej komisii raz za rok alebo dodatočne, ak ju o to požiada, zaslať kópiu karty údajov uvedenej v časti VII dodatku VI prílohy II smernice o typoch palubných čističiek, pre ktoré bolo vydané osvedčenie o typovom schválení od posledného oznámenia.
(3)
Na každú palubnú čističku vyrobenú v súlade s typovým schválením musí výrobca palubnej čističky pripevniť označenie podľa časti I dodatku VI prílohy II smernice vrátane čísla osvedčenia o typovom schválení. Ak osvedčenie o typovom schválení obsahuje obmedzenia podľa § 10q ods. 1, výrobca palubnej čističky priloží ku každej vyrobenej jednotke podrobné informácie o týchto obmedzeniach a všetky požiadavky na zabudovanie.
(4)
Ak o to požiada notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, musí výrobca palubnej čističky do 45 dní po skončení každého kalendárneho roka a okamžite po každom dodatočnom dátume, ktorý uviedla notifikovaná osoba, poskytnúť zoznam výrobných čísiel všetkých palubných čističiek, ktoré boli vyrobené v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1 odo dňa naposledy zaslaného zoznamu výrobných čísiel palubných čističiek alebo od 1. decembra 2013. Tento zoznam musí obsahovať korelácie medzi výrobnými číslami, zodpovedajúcimi typmi palubných čističiek a číslami osvedčení o typovom schválení. Okrem toho musí zoznam obsahovať aj osobitné informácie týkajúce sa prípadov, keď výrobca palubných čističiek preruší výrobu typu palubnej čističky, ktorý bol schválený. Ak notifikovaná osoba nebude od výrobcu palubných čističiek vyžadovať pravidelné poskytovanie takéhoto zoznamu, výrobca palubných čističiek uchováva zaznamenané údaje najmenej 40 rokov.
(5)
Notifikovaná osoba, ktorá vydá osvedčenie o typovom schválení, zabezpečí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, registráciu a kontrolu výrobných čísiel palubných čističiek vyrobených v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1. Dodatočná kontrola výrobných čísiel sa môže vykonať v spojení s kontrolou súladu výroby podľa § 10s ods. 1.
(6)
V súvislosti s kontrolou výrobných čísiel musí výrobca palubnej čističky alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v členskom štáte na požiadanie bezodkladne dodať notifikovanej osobe všetky potrebné informácie súvisiace s ich priamym nákupcom, ako aj výrobné čísla palubných čističiek poskytnuté podľa odseku 4, ktoré boli vyrobené.
(7)
Ak výrobca nie je schopný splniť na požiadanie notifikovanej osoby požiadavky ustanovené v odsekoch 3 a 4, notifikovaná osoba môže osvedčenie o typovom schválení danej palubnej čističky odobrať. V takom prípade notifikovaná osoba oznámi do jedného mesiaca odo dňa odobratia osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky ostatným notifikovaným osobám a Európskej komisii odobratie osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky a jeho dôvody.
§ 10s
(1)
Notifikovaná osoba sa pred vydaním osvedčenia o typovom schválení uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, o tom, že boli prijaté vhodné opatrenia na zaistenie účinnej kontroly súladu, ak ide o požiadavky podľa časti I dodatku VI prílohy II smernice. Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, sa uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, či opatrenia uvedené v časti I dodatku VI postačujú a či každá palubná čistička, ktorej bolo udelené osvedčenie o typovom schválení v súlade s požiadavkami podľa § 10p až 10t a § 10u ods. 1, naďalej zodpovedá opisu v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách typovo schválenej palubnej čističky. Notifikovaná osoba môže uznať porovnateľné skúšky aj iných notifikovaných osôb.
(2)
Za nesúlad s typom typovo schválenej palubnej čističky sa považuje, ak existujú odchýlky od parametrov uvedených v osvedčení o typovom schválení alebo od informačného balíka, ktoré neboli schválené podľa § 10q ods. 3 notifikovanou osobou, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení.
(3)
Ak notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovom schválení, zistí, že palubná čistička nezodpovedá typu palubnej čističky, pre ktorý vydala osvedčenie o typovom schválení, prijme opatrenia potrebné na zaistenie súladu palubnej čističky v prevádzke s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený. Notifikovaná osoba, ktorá zistila nesúlad, oznámi iným notifikovaným osobám a Európskej komisii prijaté opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odobratie osvedčenia o typovom schválení.
(4)
Ak je notifikovaná osoba schopná preukázať, že palubné čističky označené číslom osvedčenia o typovom schválení nezodpovedajú typu palubnej čističky, ktorá bola typovo schválená, môže od notifikovanej osoby, ktorá osvedčenie o typovom schválení vydala, vyžadovať, aby skontrolovala súlad vyrábaného typu palubnej čističky s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený. Takáto kontrola sa vykoná do šiestich mesiacov odo dňa, keď bola notifikovaná osoba o to požiadaná.
(5)
Notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám a Európskej komisii do jedného mesiaca odo dňa odobratia osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky každé odobratie osvedčenia o typovom schválení palubnej čističky a jeho dôvody.
§ 10t
(1)
Údržba palubnej čističky sa vykonáva pravidelne podľa pokynov výrobcu palubnej čističky, aby sa zaistilo jej bezchybné fungovanie. Na palube osobnej lode sa musí nachádzať protokol o vykonaní takejto údržby.
(2)
Notifikovaná osoba najneskôr do troch mesiacov od uvedenia osobnej lode do prevádzky alebo po zabudovaní palubnej čističky a vykonaní skúšky výkonnosti výrobcom palubnej čističky pred začiatkom plánovanej prevádzky odoberie počas prevádzky osobnej lode náhodnú vzorku, aby skontrolovala, či sú dodržané hodnoty ustanovené v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(3)
Notifikovaná osoba vykonáva v nepravidelných intervaloch kontroly funkčnosti palubnej čističky prostredníctvom merania náhodných vzoriek, aby skontrolovala dodržiavanie hodnôt ustanovených v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(4)
Ak notifikovaná osoba zistí nesúlad nameraných hodnôt náhodnej vzorky s hodnotami ustanovenými v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice, môže žiadať
a)
odstránenie nedostatkov palubnej čističky tak, aby sa zabezpečilo jej riadne fungovanie,
b)
obnovenie súladu palubnej čističky s typovým schválením alebo
c)
vykonanie špeciálnej skúšky podľa odsekov 6 až 8.
(5)
Po odstránení nedostatkov a obnovení súladu palubnej čističky s typovým schválením môže notifikovaná osoba vykonať nové merania náhodnej vzorky. Ak neboli nedostatky odstránené alebo ak nebol obnovený súlad palubnej čističky so špecifikáciami uvedenými v osvedčení o typovom schválení palubnej čističky, notifikovaná osoba musí palubnú čističku zapečatiť a informovať o tom stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedčenia. Náhodné vzorky sa merajú v súlade so špecifikáciami uvedenými v tabuľke 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice.
(6)
Po každej podstatnej úprave palubnej čističky súvisiacej s vplyvom na čistenie odpadových vôd alebo ak notifikovaná osoba zistí akýkoľvek nesúlad palubnej čističky s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, musí vykonať špeciálnu skúšku, aby určila stav palubnej čističky vzhľadom na komponenty špecifikované v zázname o parametroch palubnej čističky, kalibráciu a nastavenie jej parametrov.
(7)
Ak notifikovaná osoba dospeje k záveru, že palubná čistička nie je v súlade s typom palubnej čističky, ktorý bol schválený, môže žiadať obnovenie súladu palubnej čističky s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, a príslušnú zmenu typového schválenia podľa § 10q ods. 2 až 4 alebo nariadiť meranie v súlade so špecifikáciou týkajúcou sa skúšok podľa § 10p ods. 7 a 8.
(8)
Ak sa súlad s požiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, neobnoví alebo ak sa nevydá revidované osvedčenie o typovom schválení podľa § 10q ods. 3, alebo ak je z meraní vykonaných v súlade so špecifikáciou týkajúcou sa skúšok podľa § 10p ods. 7 a 8 zrejmé, že nie sú dodržané medzné hodnoty ustanovené v tabuľke 1 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice, notifikovaná osoba musí palubnú čističku zapečatiť a informovať o tom stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedčenia.
(9)
Špeciálna skúška sa vykoná na základe návodu výrobcu palubnej čističky na kontrolu komponentov a parametrov súvisiacich s čistením odpadových vôd palubnej čističky, ktorý schválila notifikovaná osoba. V návode výrobcu palubnej čističky sa špecifikujú komponenty relevantné pre čistenie odpadových vôd, ako aj nastavenia, kritériá dimenzovania a parametre, ktoré sa majú použiť, aby sa zaistilo trvalé dodržiavanie hodnôt ustanovených v tabuľkách 1 a 2 článku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a časti II prílohy II smernice. Uvádzajú sa v ňom minimálne tieto informácie:
a)
špecifikácia typu palubnej čističky s opisom fungovania palubnej čističky a údaj o tom, či sa cisterny na skladovanie odpadových vôd majú zabudovať pred palubnú čističku,
b)
zoznam komponentov špecifických pre čistenie odpadových vôd,
c)
kritériá použitého dizajnu a dimenzovania, špecifikácií a predpisov dimenzovania,
d)
schematické znázornenie palubnej čističky, na ktorom sú určené charakteristiky schválených komponentov relevantných pre čistenie (napríklad čísla jednotlivých dielov komponentov).
(10)
Palubnú čističku, ktorá bola vypnutá, možno uviesť znovu do prevádzky až po vykonaní špeciálnej skúšky.
§ 10u
(1)
Palubné čističky, ktoré prešli typovými skúškami, musia byť označené podľa prvého bodu časti I dodatku VI prílohy II smernice.
(2)
Na vykonanie činností podľa odseku 1 a § 10p až 10t môže notifikovaná osoba určiť technickú službu. Výrobca palubnej čističky nemôže byť uznaný za technickú službu. Technická služba musí vyhovovať technickej norme,5m) pričom so súhlasom notifikovanej osoby môže používať zariadenia, ktoré nemá vo vlastnom laboratóriu.
(3)
Na osobnú loď možno inštalovať aj typovo schválené palubné čističky uvedené v uznesení 2010-II-27 Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne.
(4)
Do lodného osvedčenia sa zapisujú tieto údaje o palubnej čističke:
a)
názov,
b)
číslo typového schválenia,
c)
výrobné číslo,
d)
rok výroby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5h až 5m znejú:
„5h)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5i)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
5j)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5k)
§ 22a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5l)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2008) (01 0320).
5m)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005) (01 5253).“.
3.
V § 16 ods. 7 sa slovo „Komisie“ nahrádza slovami „Európskej komisie“.
4.
Príloha sa dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Komisie 2012/48/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2013).
4.
Smernica Komisie 2012/49/EÚ z 10. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 6, 10. 1. 2013).
5.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Robert Fico v. r.