396/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení vyhlášky č. 151/2011 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 11 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení vyhlášky č. 151/2011 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „okrem skríningového mamografického vyšetrenia“.
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyznačí v zozname nesúhlas poistenca s návrhom zdravotnej poisťovne na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u iného poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; nesúhlas poistenca sa preukazuje písomným vyhlásením.“.
3.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 412/2009 Z. z.
Súpis vybraných chorôb
  Vybrané choroby Kód podľa zoznamu chorôb Kód plánovaného výkonu
1. Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky H25.0, H25.1, H25.2, H25.8, H25.9, H26.0, H26.1, H26.2, H26.3, H26.4, H26.8, H26.9,
H28.0, H28.1, H28.2, H28.8
WL0101 – operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
2. Choroby obehovej sústavy I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9,
I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9,
I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9,
I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9,
I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9
I20.0, I20.1, I20.8, I20.9,
I25.0, I25.11, I25.12, I25.13, I25.14, I25.15, I25.16, I25.19, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8,
I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, I34.88,
I37.0, I37.1, I37.2, I37.8,
I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I42.7, I42.80, I42.88,
I43.0, I43.1, I43.2, I43.8,
I47.0, I47.1, I47.2,
I48.00, I48.01, I48.10, I48.11,
I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8,
I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14,
I51.0, I51.1, I51.2, I51.4,
I71.2. I71.4, I71.6, I71.9,
Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.80, Q21.88, Q21.9,
Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q23.9,
Q25.0, Q25.3, Q25.4, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9
WL0201 – operácia defektu srdcovej priehradky alebo Fallotovej tetralógie
 
WL0202 – operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho alebo mitrálneho ústia
 
WL0203 – operácia vrodenej stenózy alebo atrézie aorty alebo v. pulmonalis
 
WL0204 – operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
 
WL0205 – operácia aneuryzmy aorty
 
WL0206 – operácia na koronárnych artériách
 
WL0207 – PTCA koronárnych artérií
 
WL0209 – rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
 
WL0210 – implantácia ICD
3. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, M16.8, M16.9, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M17.9,
M40.00, M40.01, M40.02, M40.03, M40.04, M40.05, M40.06, M40.07, M40.08, M40.09, M40.10, M40.11, M40.12 , M40.13, M40.14, M40.15, M40.16, M40.17, M40.18, M40.19, M40.20, M40.21, M40.22, M40.23, M40.24, M40.25, M40.26, M40.27, M40.28, M40.29, M40.30, M40.31, M40.32, M40.33, M40.34, M40.35, M40.36, M40.37, M40.38, M40.39, M40.40, M40.41, M40.42, M40.43, M40.44, M40.45, M40.46, M40.47, M40.48, M40.49, M40.50, M40.51, M40.52, M40.53, M40.54, M40.55, M40.56, M40.57, M40.58 , M40.59, M41.00, M41.01, M41.02, M41.03, M41.04, M41.05, M41.06, M41.07, M41.08, M41.09, M41.10, M41.11, M41.12, M41.13, M41.14, M41.15, M41.16, M41.17, M41.18, M41.19, M41.20, M41.21, M41.22, M41.23, M41.24, M41.25, M41.26, M41.27, M41.28, M41.29, M41.30, M41.31, M41.32, M41.33, M41.34, M41.35, M41.36, M41.37, M41.38, M41.39, M41.40, M41.41, M41.42, M41.43, M41.44, M41.45, M41.46, M41.47, M41.48, M41.49, M41.50, M41.51, M41.52, M41.53, M41.54, M41.55, M41.56, M41.57, M41.58, M41.59, M41.80, M41.81, M41.82, M41.83, M41.84, M41.85, M41.86, M41.87, M41.88, M41.89, M41.90, M41.91, M41.92, M41.93, M41.94, M41.95, M41.96, M41.97, M41.98, M41.99,
M42.00, M42.01, M42.02, M42.03, M42.04, M42.05, M42.06, M42.07, M42.08, M42.09, M42.10, M42.11, M42.12, M42.13, M42.14, M42.15, M42.16, M42.17, M42.18, M42.19, M42.90, M42.91, M42.92, M42.93, M42.94, M42.95, M42.96, M42.97, M42.98, M42.99,
M43.00, M43.01, M43.02, M43.03, M43.04, M43.05, M43.06, M43.07, M43.08, M43.09, M43.10, M43.11, M43.12, M43.13, M43.14, M43.15, M43.16, M43.17, M43.18, M43.19, M43.20, M43.21, M43.22, M43.23, M43.24, M43.25, M43.26, M43.27, M43.28, M43.29, M43.3, M43.4, M43.50, M43.52, M43.53, M43.54, M43.55, M43.56, M43.57, M43.58, M43.59, M43.6, M43.81, M43.82, M43.83, M43.84, M43.85, M43.86, M43.87, M43.88, M43.89
WL0301 – implantácia TEP bedrového kĺbu
 
WL0302 – implantácia TEP kolenného kĺbu
 
WL0303 – operácia artrózy vrátane implantácie endoprotézy iných kĺbov
 
WL0304 – operácie instabilít a deformít na chrbtici vrátane použitia externých a interných fixátorov chrbtice
 
WL0305 – operácie instabilít a deformít na chrbtici vrátane použitia spondyloplastických metód“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.