397/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie sa mení takto:
1.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 309/2012 Z. z.
VIZUÁLNA KONTROLA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE PREMNOŽENIA CYANOBAKTÉRIÍ VO VODE URČENEJ NA KÚPANIE
1. Monitorovanie premnoženia cyanobaktéríí
Ak sa pri vizuálnej kontrole zistí premnoženie cyanobaktérií v II. stupni podľa tabuľky č. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu B v tabuľke č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých 14 dní s postupným znižovaním až na sedem dní. Ak sa zistí premnoženie cyanobaktérií v III. stupni podľa tabuľky č. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu C v tabuľke č. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú každých sedem dní.
2. Vzorkovanie
Vzorky na analýzu sa odoberajú podľa slovenských technických noriem.10) Ak sa pri vizuálnej kontrole vyskytuje premnoženie cyanobaktérií v III. stupni podľa tabuľky č. 1, odoberie sa ďalšia vzorka vody v mieste ich najväčšieho premnoženia na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií, na stanovenie akútnej ekotoxicity a chlorofylu a. Zároveň sa planktónovou sieťou odoberie vzorka biomasy cyanobaktérií na kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií a na akútnu ekotoxicitu.
Tabuľka č. 1 Hodnotenie premnoženia cyanobaktérií podľa vizuálnej kontroly
Stupeň Výskyt Opis
I. Žiadny Kolónie alebo vločky cyanobaktérií nie sú voľným okom pozorovateľné; priehľadnosť vody je väčšia ako 1 meter.
II. Pozorovateľný Vo vode sú voľným okom pozorovateľné vločky alebo zhluky kolónií cyanobaktérií; priehľadnosť vody je rovná alebo väčšia ako 1 meter.
III. Hojný až masový Vo vodnom stĺpci je rozptýlené a na hladine je nahromadené väčšie množstvo voľným okom viditeľných vločiek alebo zhlukov kolónií cyanobaktérií. Výskyt vodného kvetu. Na brehu môže byť naplavené väčšie množstvo zeleného kašovitého materiálu. Priehľadnosť vody je menšia ako 1 meter.
Tabuľka č. 2 Hodnotenie premnoženia cyanobaktérií podľa laboratórnych ukazovateľov
Ukazovateľ Jednotka A B C Vysvetlivky
cyanobaktérie bunky/ml < 20 000 20 000 až 100 000 > 100 000 1
chlorofyl a µg/l < 10 10 až 50 > 50 2
akútna ekotoxicita % účinku ≤ 30 > 30 3
Vysvetlivky:
1. Stanovenie cyanobaktérií sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.11) Súčasťou stanovenia je zoznam dominantných taxónov cyanobaktérií a rias vo vode a v biomase cyanobaktérií vrátane ich percentuálneho zastúpenia.
2. Stanovenie chlorofylu a sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.12) Hodnota zistená touto metódou platí, ak vo fytoplanktóne prevládajú cyanobaktérie. Ak sa stanovenie chlorofylu a vykonalo pomocou metódy, ktorá umožňuje odlíšenie cyanobaktérií od rias (fluorometria, HPLC), nie je potrebné vykonávať mikroskopickú kvantifikáciu cyanobaktérií.
3. Ukazovateľ akútna ekotoxicita sa vyšetruje vo vode a v biomase cyanobaktérií pri III. stupni premnoženia cyanobaktérií podľa tabuľky č. 1 alebo ak laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu C podľa tabuľky č. 2. Na ekotoxikologické skúšky sa používajú tri trofické úrovne organizmov (producenty, konzumenty, deštruenty), ako jeden testovací organizmus sa musí použiť Thamnocephalus platyurus. Stanovenie ukazovateľa sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.13) Uvedený postup sa odporúča dodržať aj pri II. stupni premnoženia cyanobaktérií podľa tabuľky č. 1 alebo ak laboratórne výsledky zodpovedajú stĺpcu B podľa tabuľky č. 2. Akútna ekotoxicita vody a biomasy cyanobaktérií sa hodnotí podľa tabuľky č. 2.
3. Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie pri premnožení cyanobaktérií
Voda určená na kúpanie má nevyhovujúcu kvalitu z hľadiska premnoženia cyanobaktérií, ak premnoženie pri ich vizuálnej kontrole dosahuje III. stupeň podľa tabuľky č. 1 alebo najmenej jeden laboratórny ukazovateľ dosahuje hodnoty stĺpca C podľa tabuľky č. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 13 znejú:“.
„10)
Napríklad STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody, STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5667-1: 2006) (75 7051), STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2012) (75 7051), STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží (75 7051), STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (75 7051), STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 16: Pokyny na biologické skúšanie vzoriek (ISO 5667-16: 1998) (75 7051), STN EN ISO 7027 Kvalita vody. Stanovenie zákalu (ISO 7027: 1999) (75 7361).
11)
STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
12)
STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a (75 7380).
13)
Napríklad STN ISO 14380 Kvalita vody. Stanovenie akútnej toxicity na Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca), súbor STN EN ISO 11348 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií) (75 7745), STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (ISO 8692: 2012) (75 7740), STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (ISO 6341: 2012) (75 7742).“.
2. V prílohe č. 6 štvrtom bode sa slová „do siedmich dní po skončení“ nahrádzajú slovami „sedem dní po ukončení“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.