398/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. i) sa slová „chemický prípravok,3)nahrádzajú slovami „chemická zmes,3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „plynom,“ vkladá slovo „a“.
3.
V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,“.
4.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
e)
kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).“.
5.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.“.
6.
V § 13 ods. 1 sa slovo „preveruje“ nahrádza slovom „kontroluje“.
7.
Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13a
Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča
Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.8a)
§ 13b
Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča
Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.“.
8.
V § 15 ods. 2 sa slová „a preukaz jej vydáva oprávnená právnická osoba“ nahrádzajú slovami „oprávnená právnická osoba a preukaz jej vydáva príslušný inšpektorát práce8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/2013 Z. z.“.
9.
V § 15 ods. 3 sa slová „a osvedčenie vydáva oprávnená právnická osoba“ nahrádzajú slovami „oprávnená právnická osoba a osvedčenie vydáva príslušný inšpektorát práce8b)“.
10.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzická osoba s preukazom na obsluhu parného a kvapalinového kotla podľa § 17 ods. 1 písm. a) príslušnej triedy môže obsluhovať aj parný a kvapalinový kotol podľa § 17 ods. 1 písm. a) nižšej triedy, ak ide o kotol s rovnakým druhom paliva a rovnakým druhom pracovnej látky. Fyzická osoba s osvedčením na opravu parného a kvapalinového kotla podľa § 18 ods. 1 písm. a) príslušnej triedy môže opravovať aj parný a kvapalinový kotol podľa § 18 ods. 1 písm. a) nižšej triedy, ak ide o kotol s rovnakým druhom paliva a rovnakým druhom pracovnej látky.“.
11.
V § 15 ods. 7 sa za slová „uvedené v § 17 ods. 1,“ vkladajú slová „odborná spôsobilosť na viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete“ a slovo „oboznámení“ sa nahrádza slovom „zaškolení“.
12.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
13.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „oboznamovať“ nahrádza slovom „zaškoľovať“, za slová „uvedené v § 17 ods. 1,“ sa vkladajú slová „osobu na viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete“ a slovo „oboznamovania“ sa nahrádza slovom „zaškoľovania“.
14.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia“ vkladá čiarka a slová „osoby na viazanie bremien“.
15.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „zdvíhacích“ vkladajú slová „uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.“.
16.
V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
V § 27 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 7“.
18.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. e) druhom bode s pracovnou látkou horúca voda sa spracuje v súlade s prílohou č. 3 najneskôr pred vykonaním najbližšej rekonštrukcie.“.
19.
V prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) prvom bode sa slovo „neobsahuje“ nahrádza slovami „obsahuje nie“ a slová „pri tlaku 0,2 MPa“ sa nahrádzajú slovami „pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa“.
20.
V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. a) sa za slovo „varu“ vkladajú slová „pri tlaku 0,05 MPa“.
21.
V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. b) úvodnej vete sa za slovo „stabilná“ vkladajú slová „s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa“.
22.
V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. e) druhom bode sa za slovo „para“ vkladajú slová „alebo horúca voda“ a slovo „dovoleného“ sa nahrádza slovom „pracovného“.
23.
V prílohe č. 1 II. časti skupine A sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,“.
24.
V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno f) znie:
„f)
elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,“.
25.
V prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. b) sa slovo „pretlakom“ nahrádza slovami „najvyšším pracovným tlakom“.
26.
V prílohe č. 1 IV. časti skupine A písmená e) a f) znejú:
„e)
zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,
f)
znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,“.
27.
V prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. b) sa slovo „pretlakom“ nahrádza slovami „najvyšším pracovným tlakom“.
28.
V prílohe č. 1 IV. časti skupine B písmená e) až g) znejú:
„e)
zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,
f)
znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),
g)
rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,“.
29.
V prílohe č. 4 písm. g) šiestom bode písm. b. sa slovo „pretlak“ nahrádza slovami „najvyšší pracovný tlak“.
30.
V prílohe č. 5 skupine A riadku a) stĺpci Opakovaná vonkajšia prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú slovami „6m“ a v skupine B riadku e) stĺpci Opakovaná vonkajšia prehliadka sa slová „6m“ nahrádzajú slovami „1r“.
31.
V prílohe č. 5 skupine B sa riadok e) označuje ako riadok e 1.
32.
V prílohe č. 5 skupine B sa za riadok e 1 vkladá riadok e 2, ktorý znie:
„e 2 OPO X X OPO X X RT RT O/1r X X“.

33.
V prílohe č. 5 stĺpci Odborná prehliadka a odborná skúška sa nad slová „Vnútorná prehliadka“ a nad slová „Tlaková skúška“ umiestňuje odkaz 2.
34.
V prílohe č. 5 vysvetlivka k odkazu 4 znie:
„4)
Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
35.
V prílohe č. 5 vysvetlivka k odkazu 9 znie:
„9)
Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.“.
36.
V prílohe č. 7 skupine A sa za riadok c 3 vkladá riadok c 4, ktorý znie:
„c 4 OPO/6r RT OPO RT/O RT/3m RT/3r“.

37.
V prílohe č. 8 časť B znie:
„B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
    Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov
(v rokoch)
Kategória13) Vonkajšie vplyvy13) Trieda13)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AC Nadmorská výška 5 3              
  AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1  
  AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
  AF Korózia 5 4 3 1          
  AG Nárazy, otrasy 5 5 2            
  AH Vibrácie 5 5 2            
  AJ Iné mechanické namáhania  
  AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3              
  AL Živočíchy 5 3              
  AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5
  AN Slnečné žiarenie 5 5 4            
  AP Seizmicita 5 5              
  AQ Blesk 52) 52) 52)            
  AR Pohyb vzduchu 5 5 5            
  AS Vietor 5 5 4            
  AT Snehová pokrývka 5 4 4            
  AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
  BB Odpor tela 5 5 3            
  BC Dotyk so zemou 5 5 3 1          
  BD Únik 5 4 2 2          
  BE Spracúvané/skladované látky 5 23) 24) 5          
C CA Stavebné materiály 5 2              
  CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2          
Vysvetlivky:
1)
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
2)
Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
3)
Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
4)
Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.
Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)“.
38.
V prílohe č. 10 skupine A riadku a) a skupine B riadku a) stĺpci Odborná prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú slovami „6m“, v skupine A riadku b) a skupine B riadku b) stĺpci Odborná prehliadka sa slová „6m“ nahrádzajú slovami „1r“, v skupine A riadku h) stĺpci Odborná prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú slovami „6m“ a v skupine A riadku h) stĺpci Odborná skúška sa nad slová „RT/3r“ umiestňuje odkaz 5.
Vysvetlivka k odkazu 5 znie:
5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za štyri roky, ak odbornú skúšku plynového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia bezpečná.”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Richter v. r.