4/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

4
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 49 ods. 7 písm. l) zákona,
b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. i) zákona,
c)
uchovávanie meraných údajov o spotrebe plynu podľa písmen a) a b).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
meraním typu A priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s denným diaľkovým prenosom dát,
b)
meraním typu B priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s mesačným diaľkovým prenosom dát,
c)
meraním typu C meranie, ktorého odpočet sa vykonáva na mieste inštalácie alebo diaľkovým prenosom v závislosti od druhu určeného meradla jedenkrát ročne.
§ 3
Merané údaje podľa typu merania
(1)
Meraním typu A sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou väčšou ako 400 tis. m3 plynu.
(2)
Meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou od 60 tis. m3 do 400 tis. m3 plynu.
(3)
Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou do 60 tis. m3 plynu.
§ 4
Spôsob poskytovania meraných údajov
(1)
Pre merania typu A a typu B sa merané údaje o spotrebe odberateľa plynu na jeho odbernom mieste poskytujú na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom. Pre merania typu C sa merané údaje o spotrebe odberateľa plynu na jeho odbernom mieste poskytujú elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom.
(2)
Technická špecifikácia na výmenu údajov s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete súvisiaca s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu sa určí v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej siete alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 5
Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov
(1)
Merané údaje sa za každé odberné miesto odberateľa plynu poskytujú samostatne tak, aby odberateľ plynu alebo dodávateľ plynu mohol na základe týchto údajov spracovať vlastný výpočet spotreby plynu.
(2)
Merané údaje sa poskytujú najmenej v tomto rozsahu:
a)
identifikácia odberného miesta,
b)
výška prekročenia dennej prepravnej kapacity v príslušnom vstupnom bode a výstupnom bode v m3 alebo kWh,1)
c)
údaje zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe údajov určeného meradla v m3 alebo v kWh,1)
d)
údaje o spotrebe plynu v m3 alebo v kWh1) vypočítané podľa typových diagramov odberu.
§ 6
Uchovávanie meraných údajov
Merané údaje sa uchovávajú v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.