400/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
výnos z 18. novembra 2013 č. S08091-OL-2013, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 67/2008 Z. z.).
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vydalo
Problematika prídavných látok v potravinách je upravená priamo uplatniteľnými predpismi na úrovni Európskej únie a to nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. septembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 27 – 49/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.