402/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu
(1)
Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 11
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu
(1)
Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu a k prvému vymenovaniu podpredsedu regulačného úradu
Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade a minister predloží návrh na prvé vymenovanie podpredsedu regulačného úradu vláde.
§ 14
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu regulačného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
(2)
Predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Poštového regulačného úradu. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, a v prípade jej nesúhlasu s poverením osobu, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Poštového regulačného úradu, ak táto s poverením súhlasí.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu regulačného úradu, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu v poradí podľa odseku 2 niektorú z osôb, ktoré môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu, ak neboli predsedom národnej rady poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu regulačného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 15
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu prvého predsedu Dopravného úradu a prvého podpredsedu Dopravného úradu
Minister predloží prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu vláde najneskôr do 15. januára 2014.
§ 16
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu Dopravného úradu
(1)
Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o vymenovaní prvého predsedu Dopravného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom vlády dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu.
(2)
Predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Štátnej plavebnej správy.
(3)
Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu Dopravného úradu, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)
Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorú z osôb, ktoré podľa odseku 2 môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu, ak neboli predsedom vlády poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)
Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona.
(6)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy priznaného k 31. decembru 2013.
(7)
Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § 5 až 10, § 11 ods. 3 až 8, § 12, § 17 a 18 a čl. II až VI, čl. VII prvého až štvrtého bodu a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. VII piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 402/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27. 2. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
1)
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 61 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 505/2010 Z. z.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 60 až 64 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
16)
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č.338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.