409/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. novembra 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu.
Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2013 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.