41/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013 do 31.12.2013

41
ZÁKON
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.
3.
V § 7 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou školou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a praktickú výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach.
(9)
Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v tom istom meste ako sídlo nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár, praktickú výučbu vo vyššom odbornom štúdiu v príslušných zdravotníckych povolaniach a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach v príslušných zdravotníckych povolaniach.“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ zabezpečiť
a)
prácou vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,
b)
prácou v dvojzmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku alebo
c)
prácou v jednozmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku.
(11)
Pracovné režimy podľa odseku 10 písm. a) až c) možno doplniť aj pracovnou pohotovosťou na dohodnutom mieste mimo pracoviska.
(12)
Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 10 písm. a) až c) na príslušnom pracovisku pre jednotlivé povolania určí poskytovateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.“.
5.
V § 13 ods. 8 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v banke alebo pobočke zahraničnej banky“.
6.
V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
f)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.
7.
V § 14 ods. 9 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v banke alebo pobočke zahraničnej banky“.
8.
V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.
9.
V § 14 ods. 10 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.
10.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Správa podľa odseku 10 obsahuje
a)
vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie,
b)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.
(13)
Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
11.
V § 15 ods. 2 sa slová „štyri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.
12.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. a), ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Orgán príslušný na vydanie povolenia v konaní o zrušenie povolenia pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 27 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
zubný asistent,“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).
14.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 2, ktorého získavanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993.“.
15.
V § 34 ods. 2 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
16.
V § 37a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka,“.
17.
V § 37b ods. 1 druhej vete sa za slová „titulov a“ vkladá slovo „ich“.
18.
V § 40 ods. 13 písm. b) sa za slovo „dátum“ vkladá čiarka a slová „miesto a štát“.
19.
V § 40 ods. 13 písm. f) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
20.
V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok akreditovaného programu.“.
21.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.“.
22.
V § 41 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
23.
V § 41 ods. 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“.
24.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.“.
25.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania
(1)
Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného štúdia je špecializačná skúška.
(2)
Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je zložená najmä zo špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore, ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej prípravy je certifikačná skúška.
(4)
Na vykonanie certifikačnej skúšky vzdelávacia ustanovizeň ustanoví skúšobnú komisiu.
(5)
Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou.
(6)
Na vykonanie odborného pohovoru Slovenská zdravotnícka univerzita ustanoví komisiu.“.
26.
V § 42 ods. 2 sa za slovo „obnovovanie“ vkladá čiarka a slovo „prehlbovanie“.
27.
V § 42 ods. 3, 5, 7 a 10 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
28.
V § 47a písmeno a) znie:
„a)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,“.
29.
V § 47b ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotníckych záchranárov,“ a za slová „zdravotníckych asistentov“ sa vkladá čiarka a slová „zubných asistentov“.
30.
V § 47b ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho asistenta“ sa vkladá čiarka a slová „zubného asistenta“.
31.
Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47h
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.
(2)
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú jej členmi.
(3)
Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
32.
V § 62 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho asistenta“ sa vkladá čiarka a slová „zubného asistenta“.
33.
V § 62 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
34.
V § 63 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
35.
V § 63 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a).“.
36.
V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky záchranár,“.
37.
V § 68 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zdravotnícky záchranár.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
38.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) “.
39.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zc) a zd), ktoré znejú:
„zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)
zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:
„55d)
§ 44 ods. 10 písm. c) a f) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.“.
40.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu.“.
41.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
42.
V § 79a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa v súlade s osobitným predpisom;58ca) táto povinnosť sa nevzťahuje na humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých podanie alebo použitie je z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ca znie:
„58ca)
§ 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
43.
V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e) a g)“ a v § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „d) a f)“ nahrádzajú slovami „d), f) a g)“.
44.
V § 81 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
45.
V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 68 ods. 2 až 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 2 až 11)“.
46.
V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
47.
V § 81 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 47f ods. 1, § 47g ods. 1 a § 47h ods. 1“.
48.
V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16.“.
49.
V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“.
50.
V § 81 ods. 3 sa slová „orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie“ nahrádzajú slovami „orgány podľa odseku 2“.
51.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „z) a za)“ nahrádzajú slovami „z), za) a zc)“.
52.
V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10]“ nahrádzajú slovami „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 11]“.
53.
V § 82 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“.
54.
V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,
d)
do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 13 a 16.“.
55.
V § 83 ods. 1 a 3 sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“.
56.
Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.
57.
Za § 102k sa vkladá § 102l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)
Rozhodnutia o schválení centra vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2013.
(2)
Schvaľovanie žiadostí o schválenie zriadenia centra podané do 31. marca 2013 ministerstvo zdravotníctva dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.
(3)
Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „univerzitná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 8, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.
(4)
Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „fakultná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.
(5)
Doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vydaného podľa doterajších predpisov, uplynie dňom uvedeným v tomto povolení.
(6)
Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci podľa tohto zákona.
(7)
Licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zdravotnícky záchranár vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona.
(8)
Konanie o uložení pokuty začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(9)
Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(10)
Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.
(11)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, najdlhšie však do 31. septembra 2013.
(12)
Časť majetku, práv a záväzkov zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa prevedú najneskôr do 31. septembra 2013 na Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Ak snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.“.
58.
V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /België / Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност Университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Itä-Suomen yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8 Francúzsko / France 1.     Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2.     Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3.      Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
 
9 Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister 1.   Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
2.   Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty  Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos
20 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem  izpitu 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Postgraduate Medical Education and Training Board
27 Island / Ísland Sérfræðileayfi Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
29 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista
-Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
- Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri“.
59.
V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2
P. č. Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Anesthésie-réanimation / Anesthesiereanimatie 3 roky anesteziológia a intenzívna medicína 
1. 02 Bulharsko / България Анестезиология и интензивно лечение
1. 03
Cyprus / Κύπρος Αναισθησιολογία
1. 04 Česko / Česká republika Anesteziologie a intenzivní medicína
1. 05 Dánsko / Danmark Anæstesiologi
1. 06 Estónsko / Eesti Anestesioloogia
1. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08 Francúzsko / France Anesthésie-réanimation
1. 09 Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10 Holandsko / Nederland Anesthesiologie
1. 11 Írsko / Ireland Anaesthesia
1. 12 Litva  / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13 Lotyšsko / Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14 Luxembursko / Luxembourg Anesthésie-réanimation
1. 15 Maďarsko / Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 16 Malta / Malta Anesteżija u Kura Intensiva
1. 17 Nemecko / Deutschland Anästhesiologie
1. 18 Poľsko / Polska Anestezjologia i intensywna terapia
1. 19 Portugalsko / Portugal Anestesiologia
1. 20 Rakúsko / Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21 Rumunsko / România Anestezie şi terapie intensivă
1. 22 Slovinsko / Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 23 Španielsko / España Anestesiología y Reanimación
1. 24 Švédsko / Sverige Anestesi och intensivvård
1. 25 Taliansko / Italia Anestesia e rianimazione
1. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Anaesthetics
1. 27 Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Anästhesiologie
1. 29 Nórsko / Norge Anestesiologi
1. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Anästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
2. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Chirurgie/Heelkunde 5 rokov chirurgia
2. 02 Bulharsko / България Хирургия
2. 03 Cyprus / Κύπρος Γενική Χειρουργική
2. 04 Česko / Česká republika Chirurgie
2. 05 Dánsko / Danmark Kirurgi
2. 06 Estónsko / Eesti Üldkirurgia
2. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08 Francúzsko / France Chirurgie générale
2. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10 Holandsko / Nederland Heelkunde
2. 11 Írsko / Ireland Cirugía general
2. 12 Litva  / Lietuva Chirurgija
2. 13 Lotyšsko / Latvija Ķirurģija
2. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie générale
2. 15 Maďarsko / Magyarország Sebészet
2. 16 Malta / Malta Kirurġija Ġenerali
2. 17 Nemecko / Deutschland (Allgemeine) Chirurgie
2. 18 Poľsko / Polska Chirurgia ogólna
2. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia geral
2. 20 Rakúsko / Österreich Chirurgie
2. 21 Rumunsko / România Chirurgie generală
2. 22 Slovinsko / Slovenija Splošna kirurgija
2. 23 Španielsko / España Cirugía general y del aparato digestivo
2. 24 Švédsko / Sverige Kirurgi
2. 25 Taliansko / Italia Chirurgia generale
2. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General surgery
2. 27 Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Chirurgie
2. 29 Nórsko / Norge Generell kirurgi
2. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Neurochirurgie 5 rokov
 
 
 
neurochirurgia
3. 02 Bulharsko / България Неврохирургия
3. 03 Cyprus / Κύπρος Νευροχειρουργική
3. 04 Česko / Česká republika Neurochirurgie
3. 05 Dánsko / Danmark Neurokirurgi
3. 06 Estónsko / Eesti Neurokirurgia
3. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08 Francúzsko / France Neurochirurgie
3. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10 Holandsko / Nederland Neurochirurgie
3. 11 Írsko / Ireland Neurosurgery
3. 12 Litva  / Lietuva Neurochirurgija
3. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroķirurģija
3. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurochirurgie
3. 15 Maďarsko / Magyarország Idegsebészet
3. 16 Malta / Malta Newrokirurġija
3. 17 Nemecko / Deutschland Neurochirurgie
3. 18 Poľsko / Polska Neurochirurgia
3. 19 Portugalsko / Portugal Neurocirurgia
3. 20 Rakúsko / Österreich Neurochirurgie
3. 21 Rumunsko / România Neurochirurgie
3. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrokirurgija
3. 23 Španielsko / España Neurocirugía
3. 24 Švédsko / Sverige Neurokirurgi
3. 25 Taliansko / Italia Neurochirurgia
3. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurosurgery
3. 27 Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurochirurgie
3. 29 Nórsko / Norge Nevrokirurgi
3. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie -
verloskunde
4 roky gynekológia a pôrodníctvo
4. 02 Bulharsko / България Акушерство и гинекология
4. 03 Cyprus / Κύπρος Μαιευτική — Γυναικολογία
4. 04 Česko / Česká republika Gynekologie a porodnictví
4. 05 Dánsko / Danmark Gynækologi og obstetrik
4. 06 Estónsko / Eesti Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08 Francúzsko / France Gynécologie — obstétrique
4. 09 Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10 Holandsko / Nederland Obstetrie en Gynaecologie
4. 11 Írsko / Ireland Obstetrics and gynaecology
4. 12 Litva  / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13 Lotyšsko / Latvija Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 14 Luxembursko / Luxembourg Gynécologie — obstétrique
4. 15 Maďarsko / Magyarország Szülészet-nőgyógyászat
4. 16 Malta / Malta Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 17 Nemecko / Deutschland Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18 Poľsko / Polska Położnictwo i ginekologia
4. 19 Portugalsko / Portugal Ginecologia e obstetricia
4. 20 Rakúsko / Österreich Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21 Rumunsko / România Obstetrică-ginecologie
4. 22 Slovinsko / Slovenija Ginekologija in porodništvo
4. 23 Španielsko / España Obstetricia y ginecología
4. 24 Švédsko / Sverige Obstetrik och gynekologi
4. 25 Taliansko / Italia Ginecologia e ostetricia
4. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Obstetrics and gynaecology
4. 27 Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 29 Nórsko / Norge Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde 5 rokov vnútorné lekárstvo
5. 02 Bulharsko / България Вътрешни болести
5. 03 Cyprus / Κύπρος Παθoλoγία
5. 04 Česko / Česká republika Vnitřní lékařství
5. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin (do 1. januára 2004)
5. 06 Estónsko / Eesti Sisehaigused
5. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Sisätaudit/Inre medicin
5. 08 Francúzsko / France Médecine interne
5. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10 Holandsko / Nederland Interne geneeskunde
5. 11 Írsko / Ireland General medicine
5. 12 Litva  / Lietuva Vidaus ligos
5. 13 Lotyšsko / Latvija Internā medicīna
5. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine interne
5. 15 Maďarsko / Magyarország Belgyógyászat
5. 16 Malta / Malta Mediċina Interna  
5. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin
5. 18 Poľsko / Polska Choroby wewnętrzne
5. 19 Portugalsko / Portugal Medicina interna
5. 20 Rakúsko / Österreich Innere Medizin
5. 21 Rumunsko / România Medicină internă
5. 22 Slovinsko / Slovenija Interna medicina
5. 23 Španielsko / España Medicina interna
5. 24 Švédsko / Sverige Internmedicine
5. 25 Taliansko / Italia Medicina interna
5. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General (internal) medicine
5. 27 Island / Ísland Lyflækningar
5. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Innere Medizin
5. 29 Nórsko / Norge Indremedisin
5. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Innere Medizin
Médecine interne
Medicina interna
6. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie 3 roky oftalmológia
6. 02 Bulharsko / България Очни болести
6. 03 Cyprus / Κύπρος Οφθαλµολογία
6. 04 Česko / Česká republika Oftalmologie
6. 05 Dánsko / Danmark Oftalmologi
6. 06 Estónsko / Eesti Oftalmoloogia
6. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Silmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08 Francúzsko / France Ophtalmologie
6. 09 Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10 Holandsko / Nederland Oogheelkunde
6. 11 Írsko / Ireland Ophthalmic surgery
6. 12 Litva  / Lietuva Oftalmologija
6. 13 Lotyšsko / Latvija Oftalmoloģija
6. 14 Luxembursko / Luxembourg Ophtalmologie  
6. 15 Maďarsko / Magyarország Szemészet
6. 16 Malta / Malta Oftalmoloġija
6. 17 Nemecko / Deutschland Augenheilkunde
6. 18 Poľsko / Polska Okulistyka
6. 19 Portugalsko / Portugal Oftalmologia
6. 20 Rakúsko / Österreich Augenheilkunde und Optometrie
6. 21 Rumunsko / România Oftalmologie
6. 22 Slovinsko / Slovenija Oftalmologija
6. 23 Španielsko / España Oftalmología
6. 24 Švédsko / Sverige Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25 Taliansko / Italia Oftalmologia
6. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Ophthalmology
6. 27 Island / Ísland Augnlækningar
6. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Augenheilkunde
6. 29 Nórsko / Norge øyesykdommer
6. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Ophthalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie 3 roky otorinolaryngológia
7. 02 Bulharsko / България Ушно-носно-гърлени болести
7. 03 Cyprus / Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία
7. 04 Česko / Česká republika Otorinolaryngologie
7. 05 Dánsko / Danmark Oto-rhino-laryngologi
7. 06 Estónsko / Eesti Otorinolarüngoloogia
7. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08 Francúzsko / France Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
7. 09 Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10 Holandsko / Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde
7. 11 Írsko / Ireland Otolaryngology
7. 12 Litva  / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13 Lotyšsko / Latvija Otolaringoloģija
7. 14 Luxembursko / Luxembourg Oto-rhino-laryngologie
7. 15 Maďarsko / Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat
7. 16 Malta / Malta Otorinolaringoloġija
7. 17 Nemecko / Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18 Poľsko / Polska Otorynolaryngologia
7. 19 Portugalsko / Portugal Otorrinolaringologia
7. 20 Rakúsko / Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21 Rumunsko / România Otorinolaringologie
7. 22 Slovinsko / Slovenija Otorinolaringológija
7. 23 Španielsko / España Otorrinolaringología
7. 24 Švédsko / Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25 Taliansko / Italia Otorinolaringoiatria
7. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Otolaryngology
7. 27 Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29 Nórsko / Norge øre-nese-halssykdommer
7. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Pédiatrie/Pediatrie 4 roky pediatria
8. 02 Bulharsko / България Педиатрия
8. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδιατρική
8. 04 Česko / Česká republika Dětské lékařství
8. 05 Dánsko / Danmark Pædiatri
8. 06 Estónsko / Eesti Pediaatria
8. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Lastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08 Francúzsko / France Pédiatrie
8. 09 Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10 Holandsko / Nederland Kindergeneeskunde
8. 11 Írsko / Ireland Paediatrics
8. 12 Litva  / Lietuva Vaikų ligos
8. 13 Lotyšsko / Latvija Pediatrija
8. 14 Luxembursko / Luxembourg Pédiatrie
8. 15 Maďarsko / Magyarország Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16 Malta / Malta Pedjatrija
8. 17 Nemecko / Deutschland Kinder — und Jugendheilkunde
8. 18 Poľsko / Polska Pediatria
8. 19 Portugalsko / Portugal Pediatria
8. 20 Rakúsko / Österreich Kinder — und Jugendheilkunde
8. 21 Rumunsko / România Pediatrie
8. 22 Slovinsko / Slovenija Pediatrija
8. 23 Španielsko / España Pediatría y sus áreas específicas
8. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomsmedicin
8. 25 Taliansko / Italia Pédiatria
8. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatrics
8. 27 Island / Ísland Barnalækningar
8. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderheilkunde
8. 29 Nórsko / Norge Barnesykdommer
8. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
9. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Pneumologie 4 roky pneumológia a ftizeológia
9. 02 Bulharsko / България Пневмология и фтизиатрия
9. 03 Cyprus / Κύπρος Πνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04 Česko / Česká republika Pneumologie a ftizeologie
9. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: lungesygdomme
9. 06 Estónsko / Eesti Pulmonoloogia
9. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08 Francúzsko / France Pneumologie
9. 09 Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10 Holandsko / Nederland Longziekten en tuberculose
9. 11 Írsko / Ireland Respiratory medicine
9. 12 Litva  / Lietuva Pulmonologija
9. 13 Lotyšsko / Latvija Ftiziopneimonoloģija
9. 14 Luxembursko / Luxembourg Pneumologie
9. 15 Maďarsko / Magyarország Tüdőgyógyászat
9. 16 Malta / Malta Mediċina Respiratorja
9. 17 Nemecko / Deutschland Pneumologie
9. 18 Poľsko / Polska Choroby płuc
9. 19 Portugalsko / Portugal Pneumologia
9. 20 Rakúsko / Österreich Lungenkrankheiten
9. 21 Rumunsko / România Pneumologie
9. 22 Slovinsko / Slovenija Pnevmologija
9. 23 Španielsko / España Neumología
9. 24 Švédsko / Sverige Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 25 Taliansko / Italia Malattie dell'apparato respiratorio
9. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Respiratory medicine
9. 27 Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Pneumologie
9. 29 Nórsko / Norge Lungesykdommer
9. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Urologie 5 rokov urológia
10. 02 Bulharsko / България Урология
10. 03 Cyprus / Κύπρος Ουρολογία
10. 04 Česko / Česká republika Urologie
10. 05 Dánsko / Danmark Urologi
10. 06 Estónsko / Eesti Uroloogia
10. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Urologia/Urologi
10. 08 Francúzsko / France Chirurgie urologique
10. 09 Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10 Holandsko / Nederland Urologie
10. 11 Írsko / Ireland Urology
10. 12 Litva  / Lietuva Urologija
10. 13 Lotyšsko / Latvija Uroloģija
10. 14 Luxembursko / Luxembourg Urologie
10. 15 Maďarsko / Magyarország Urológia
10. 16 Malta / Malta Uroloġija
10. 17 Nemecko / Deutschland Urologie
10. 18 Poľsko / Polska Urologia
10. 19 Portugalsko / Portugal Urologia
10. 20 Rakúsko / Österreich Urologie
10. 21 Rumunsko / România Urologie
10. 22 Slovinsko / Slovenija Urologija
10. 23 Španielsko / España Urología
10. 24 Švédsko / Sverige Urologi
10. 25 Taliansko / Italia Urologia
10. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Urology
10. 27 Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Urologie
10. 29 Nórsko / Norge Urologi
10. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Urologie
Urologie
Urologia
11. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokov ortopédia
11. 02 Bulharsko / България Ортопедия и травматология
11. 03 Cyprus / Κύπρος Ορθοπεδική
11. 04 Česko / Česká republika Ortopedie
11. 05 Dánsko / Danmark Ortopædisk kirurgi
11. 06 Estónsko / Eesti Ortopeedia
11. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08 Francúzsko / France Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09 Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10 Holandsko / Nederland Orthopedie
11. 11 Írsko / Ireland Trauma and orthopaedic surgery
11. 12 Litva  / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13 Lotyšsko / Latvija Traumatoloģija un ortopēdija
11. 14 Luxembursko / Luxembourg Orthopédie
11. 15 Maďarsko / Magyarország Ortopédia és traumatológia
11. 16 Malta / Malta Kirurġija Ortopedika
11. 17 Nemecko / Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18 Poľsko / Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19 Portugalsko / Portugal Ortopedia
11. 20 Rakúsko / Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21 Rumunsko / România Ortopedie şi traumatologie
11. 22 Slovinsko / Slovenija Ortopedska kirurgija
11. 23 Španielsko / España Cirugía ortopédica y traumatología
11. 24 Švédsko / Sverige Ortopedi
11. 25 Taliansko / Italia Ortopedia e traumatologia
11. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery
11. 27 Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Orthopädische Chirurgie
11. 29 Nórsko / Norge Ortopedisk kirurgi
11. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01 Belgicko / Belgique/ België / Belgien Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie 4 roky patologická anatómia
12. 02 Bulharsko / България Обща и клинична патология
12. 03 Cyprus / Κύπρος Παθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04 Česko / Česká republika Patologie
12. 05 Dánsko / Danmark Patologisk anatomi og cytology
12. 06 Estónsko / Eesti Patoloogia
12. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Patologia/Patologi
12. 08 Francúzsko / France Anatomie et cytologie pathologiques
12. 09 Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10 Holandsko / Nederland Pathologie
12. 11 Írsko / Ireland Histopathology
12. 12 Litva  / Lietuva Patologija
12. 13 Lotyšsko / Latvija Patoloģija
12. 14 Luxembursko / Luxembourg Anatomie pathologique
12. 15 Maďarsko / Magyarország Patológia
12. 16 Malta / Malta Istopatoloġija
12. 17 Nemecko / Deutschland Pathologie
12. 18 Poľsko / Polska Patomorfologia
12. 19 Portugalsko / Portugal Anatomia patologica
12. 20 Rakúsko / Österreich Pathologie
12. 21 Rumunsko / România Anatomie patologică
12. 22 Slovinsko / Slovenija Anatomska patologija in citopatologija
12. 23 Španielsko / España Anatomía patológica
12. 24 Švédsko / Sverige Klinisk patologi
12. 25 Taliansko / Italia Anatomia patologica
12. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Histopathology
12. 27 Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Pathologie
12. 29 Nórsko / Norge Patologi
12. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Pathologie
Pathologie
Patologia
13. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Neurologie 4 roky neurológia
13. 02 Bulharsko / България Нервни болести
13. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία
13. 04 Česko / Česká republika Neurologie
13. 05 Dánsko / Danmark Neurologi
13. 06 Estónsko / Eesti Neuroloogia
13. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Neurologia/Neurologi
13. 08 Francúzsko / France Neurologie
13. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10 Holandsko / Nederland Neurologie
13. 11 Írsko / Ireland Neurology
13. 12 Litva  / Lietuva Neurologija
13. 13 Lotyšsko / Latvija Neiroloģija
13. 14 Luxembursko / Luxembourg Neurologie
13. 15 Maďarsko / Magyarország Neurológia
13. 16 Malta / Malta Newroloġija
13. 17 Nemecko / Deutschland Neurologie
13. 18 Poľsko / Polska Neurologia
13. 19 Portugalsko / Portugal Neurologia
13. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie
13. 21 Rumunsko / România Neurologie
13. 22 Slovinsko / Slovenija Nevrologija
13. 23 Španielsko / España Neurología
13. 24 Švédsko / Sverige Neurologi
13. 25 Taliansko / Italia Neurologia
13. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Neurology
13. 27 Island / Ísland Taugalækningar
13. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Neurologie
13. 29 Nórsko / Norge Nevrologi
13. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Neurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte /
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
4 roky psychiatria
14. 02 Bulharsko / България Психиатрия
14. 03 Cyprus / Κύπρος Ψυχιατρική
14. 04 Česko / Česká republika Psychiatrie
14. 05 Dánsko / Danmark Psykiatri
14. 06 Estónsko / Eesti Psühhiaatria
14. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Psykiatria/Psykiatri
14. 08 Francúzsko / France Psychiatrie
14. 09 Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10 Holandsko / Nederland Psychiatrie
14. 11 Írsko / Ireland Psychiatry
14. 12 Litva  / Lietuva Psichiatrija
14. 13 Lotyšsko / Latvija Psihiatrija
14. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie
14. 15 Maďarsko / Magyarország Pszichiátria
14. 16 Malta / Malta Psikjatrija
14. 17 Nemecko / Deutschland Psychiatrie und Psychotherapie
14. 18 Poľsko / Polska Psychiatria
14. 19 Portugalsko / Portugal Psiquiatria
14. 20 Rakúsko / Österreich Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)
14. 21 Rumunsko / România Psihiatrie
14. 22 Slovinsko / Slovenija Psihiatrija
14. 23 Španielsko / España Psiquiatría
14. 24 Švédsko / Sverige Psykiatri
14. 25 Taliansko / Italia Psichiatria
14. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom General psychiatry
14. 27 Island / Ísland Geðlækningar
14. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Psychiatrie und Psychotherapie
14. 29 Nórsko / Norge Psykiatri
14. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia
15. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose 4 roky rádiológia
15. 02 Bulharsko / България Образна диагностика
15. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινολογία
15. 04 Česko / Česká republika Radiologie a zobrazovací metody
15. 05 Dánsko / Danmark Diagnostik radiologi
15. 06 Estónsko / Eesti Radioloogia
15. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Radiologia/Radiologi
15. 08 Francúzsko / France Radiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10 Holandsko / Nederland Radiologie
15. 11 Írsko / Ireland Diagnostic radiology
15. 12 Litva  / Lietuva Radiologija
15. 13 Lotyšsko / Latvija Diagnostiskā radioloģija
15. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiodiagnostic
15. 15 Maďarsko / Magyarország Radiológia
15. 16 Malta / Malta Radjoloġija
15. 17 Nemecko / Deutschland (Diagnostische) Radiologie
15. 18 Poľsko / Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19 Portugalsko / Portugal Radiodiagnóstico
15. 20 Rakúsko / Österreich Radiologie
15. 21 Rumunsko / România Radiologie-imagistică medicală
15. 22 Slovinsko / Slovenija Radiologija
15. 23 Španielsko / España Radiodiagnóstico
15. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk radiologi
15. 25 Taliansko / Italia Radiodiagnostica
15. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical radiology
15. 27 Island / Ísland Geislagreining
15. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29 Nórsko / Norge Radiologi
15. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie 4 roky radiačná onkológia
16. 02 Bulharsko / България Лъчелечение
16. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04 Česko / Česká republika Radiační onkologie
16. 05 Dánsko / Danmark Klinisk Onkologi
16. 06 Estónsko / Eesti Onkoloogia
16. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Syöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08 Francúzsko / France Oncologie option oncologie radiothérapique
16. 09 Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10 Holandsko / Nederland Radiotherapie
16. 11 Írsko / Ireland Radiation oncology
16. 12 Litva  / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13 Lotyšsko / Latvija Terapeitiskā radioloģija
16. 14 Luxembursko / Luxembourg Radiothérapie
16. 15 Maďarsko / Magyarország Sugárterápia
16. 16 Malta / Malta Onkologija u Radjoterapija
16. 17 Nemecko / Deutschland Strahlentherapie
16. 18 Poľsko / Polska Radioterapia onkologiczna
16. 19 Portugalsko / Portugal Radioterapia
16. 20 Rakúsko / Österreich Strahlentherapie — Radioonkologie
16. 21 Rumunsko / România Radioterapie
16. 22 Slovinsko / Slovenija Radioterapija in onkologija
16. 23 Španielsko / España Oncología radioterápica
16. 24 Švédsko / Sverige Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25 Taliansko / Italia Radioterapia
16. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical oncology
16. 27 Island / Ísland -
16. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Medizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29 Nórsko / Norge -
16. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia
17. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Biologie clinique/Klinische biologie
4 roky laboratórna medicína
17. 02 Bulharsko / България Клинична лаборатория
17. 03 Cyprus / Κύπρος -
17. 04 Česko / Česká republika -
17. 05 Dánsko / Danmark -
17. 06 Estónsko / Eesti Laborimeditsiin
17. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
17. 08 Francúzsko / France Biologie médicale
17. 09 Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
17. 10 Holandsko / Nederland -
17. 11 Írsko / Ireland -
17. 12 Litva  / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13 Lotyšsko / Latvija -
17. 14 Luxembursko / Luxembourg Biologie clinique
17. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16 Malta / Malta -
17. 17 Nemecko / Deutschland -
17. 18 Poľsko / Polska Diagnostyka laboratoryjna
17. 19 Portugalsko / Portugal Patologia clínica
17. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Biologie
17. 21 Rumunsko / România Medicină de laborator
17. 22 Slovinsko / Slovenija -
17. 23 Španielsko / España Análisis clínicos
17. 24 Švédsko / Sverige -
17. 25 Taliansko / Italia Patologia clinica
17. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
17. 27 Island / Ísland -
17. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
17. 29 Nórsko / Norge -
17. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
18. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 4 roky klinická mikrobiológia
18. 02 Bulharsko / България Микробиология
18. 03 Cyprus / Κύπρος Μικροβιολογία
18. 04 Česko / Česká republika Lékařská mikrobiologie
18. 05 Dánsko / Danmark Klinisk mikrobiologi
18. 06 Estónsko / Eesti -
18. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08 Francúzsko / France -
18. 09 Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10 Holandsko / Nederland Medische microbiologie
18. 11 Írsko / Ireland Microbiology
18. 12 Litva  / Lietuva -
18. 13 Lotyšsko / Latvija Mikrobioloģija
18. 14 Luxembursko / Luxembourg Microbiologie
18. 15 Maďarsko / Magyarország Orvosi mikrobiológia
18. 16 Malta / Malta Mikrobijoloġija
18. 17 Nemecko / Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18 Poľsko / Polska Mikrobiologia lekarska
18. 19 Portugalsko / Portugal -
18. 20 Rakúsko / Österreich Hygiene und Mikrobiologie
18. 21 Rumunsko / România -
18. 22 Slovinsko / Slovenija Klinična mikrobiologija
18. 23 Španielsko / España Microbiología y parasitología
18. 24 Švédsko / Sverige Klinisk bakteriologi
18. 25 Taliansko / Italia Microbiologia e virologia
18. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical microbiology and virology
18. 27 Island / Ísland Sýklafræði
18. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
18. 29 Nórsko / Norge Medisinsk mikrobiologi
18. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
19. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 4 roky klinická biochémia
19. 02 Bulharsko / България Биохимия
19. 03 Cyprus / Κύπρος -
19. 04 Česko / Česká republika Klinická biochemie
19. 05 Dánsko / Danmark Klinisk biokemi
19. 06 Estónsko / Eesti -
19. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08 Francúzsko / France -
19. 09 Grécko / Ελλάς -
19. 10 Holandsko / Nederland „Klinische Chemie (do 4. apríla 2000)
19. 11 Írsko / Ireland Chemical pathology
19. 12 Litva  / Lietuva -
19. 13 Lotyšsko / Latvija -
19. 14 Luxembursko / Luxembourg Chimie biologique
19. 15 Maďarsko / Magyarország -
19. 16 Malta / Malta Patoloġija Kimika
19. 17 Nemecko / Deutschland Laboratoriumsmedizin
19. 18 Poľsko / Polska -
19. 19 Portugalsko / Portugal -
19. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 21 Rumunsko / România -
19. 22 Slovinsko / Slovenija Medicinska biokemija
19. 23 Španielsko / España Bioquímica clínica
19. 24 Švédsko / Sverige Klinisk kemi
19. 25 Taliansko / Italia Biochimica clinica
19. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Chemical pathology
19. 27 Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
19. 29 Nórsko / Norge Klinisk kjemi
19. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
20. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien - 4 roky klinická imunológia a alergológia
20. 02 Bulharsko / България Клинична имунология
20. 03 Cyprus / Κύπρος Ανοσολογία
20. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
20. 05 Dánsko / Danmark Klinisk immunologi
20. 06 Estónsko / Eesti -
20. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
20. 08 Francúzsko / France -
20. 09 Grécko / Ελλάς -
20. 10 Holandsko / Nederland Allergologie (do 12. augusta 1996)
20. 11 Írsko / Ireland Immunology (clinical and laboratory)
20. 12 Litva  / Lietuva -
20. 13 Lotyšsko / Latvija Imunoloģija
20. 14 Luxembursko / Luxembourg Immunologie
20. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
20. 16 Malta / Malta Immunoloġija
20. 17 Nemecko / Deutschland -
20. 18 Poľsko / Polska Immunologia kliniczna
20. 19 Portugalsko / Portugal -
20. 20 Rakúsko / Österreich Immunologie
20. 21 Rumunsko / România -
20. 22 Slovinsko / Slovenija -
20. 23 Španielsko / España Immunología
20. 24 Švédsko / Sverige Klinisk immunologi
20. 25 Taliansko / Italia -
20. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Immunology
20. 27 Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
20. 29 Nórsko / Norge Immunologi og transfusjonsmedisin
20. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
21. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
plastická chirurgia
21. 02 Bulharsko / България Пластично-възстановителна и естетична хирургия
21. 03 Cyprus / Κύπρος Πλαστική Χειρουργική
21. 04 Česko / Česká republika Plastická chirurgie
21. 05 Dánsko / Danmark Plastikkirurgi
21. 06 Estónsko / Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08 Francúzsko / France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09 Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10 Holandsko / Nederland Plastische chirurgie
21. 11 Írsko / Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 12 Litva  / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13 Lotyšsko / Latvija Plastiskā ķirurģija
21. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie plastique
21. 15 Maďarsko / Magyarország Plasztikai (égési) sebészet
21. 16 Malta / Malta Kirurġija Plastika
21. 17 Nemecko / Deutschland Plastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18 Poľsko / Polska Chirurgia plastyczna
21. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva
21. 20 Rakúsko / Österreich Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
21. 21 Rumunsko / România Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 22 Slovinsko / Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23 Španielsko / España Cirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24 Švédsko / Sverige Plastikkirurgi
21. 25 Taliansko / Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Plastic surgery
21. 27 Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29 Nórsko / Norge Plastikkirurgi
21. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01 Belgicko / Belgique /België / Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax 5 rokov hrudníková chirurgia
22. 02 Bulharsko / България Гръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Θώρακος
22. 04 Česko / Česká republika Hrudní chirurgie
22. 05 Dánsko / Danmark Thoraxkirurgi
22. 06 Estónsko / Eesti Torakaalkirurgia
22. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08 Francúzsko / France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09 Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10 Holandsko / Nederland Cardio-thoracale chirurgie
22. 11 Írsko / Ireland Thoracic surgery
22. 12 Litva  / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13 Lotyšsko / Latvija Torakālā ķirurģija
22. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie thoracique
22. 15 Maďarsko / Magyarország Mellkassebészet
22. 16 Malta / Malta Kirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17 Nemecko / Deutschland Thoraxchirurgie
22. 18 Poľsko / Polska Chirurgia klatki piersiowej
22. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia cardiotorácica
22. 20 Rakúsko / Österreich Thoraxchirurgie
22. 21 Rumunsko / România Chirurgie toracică
22. 22 Slovinsko / Slovenija Torakalna kirurgija
22. 23 Španielsko / España Cirugía torácica
22. 24 Švédsko / Sverige Thoraxkirurgi
22. 25 Taliansko / Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardo-thoracic surgery
22. 27 Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Herz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29 Nórsko / Norge Thoraxkirurgi
22. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01 Belgicko / Belgique/ België / Belgien - 5 rokov detská chirurgia
23. 02 Bulharsko / България Детска хирургия
23. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Παίδων
23. 04 Česko / Česká republika Dětská chirurgie
23. 05 Dánsko / Danmark -
23. 06 Estónsko / Eesti Lastekirurgia
23. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08 Francúzsko / France Chirurgie infantile
23. 09 Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10 Holandsko / Nederland -
23. 11 Írsko / Ireland Paediatric surgery
23. 12 Litva  / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu ķirurģija
23. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie pédiatrique
23. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermeksebészet
23. 16 Malta / Malta Kirurġija Pedjatrika
23. 17 Nemecko / Deutschland Kinderchirurgie
23. 18 Poľsko / Polska Chirurgia dziecięca
23. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia pediátrica
23. 20 Rakúsko / Österreich Kinder- und Jugendchirurgie
23. 21 Rumunsko / România Chirurgie pediatrică
23. 22 Slovinsko / Slovenija -
23. 23 Španielsko / España Cirugía pediátrica
23. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomskirurgi
23. 25 Taliansko / Italia Chirurgia pediatrica
23. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Paediatric surgery
23. 27 Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinderchirurgie
23. 29 Nórsko / Norge Barnekirurgi
23. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgia pediatrica
24. 01 Belgicko / Belgique/ België / Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde 5 rokov cievna chirurgia
24. 02 Bulharsko / България Съдова хирургия
24. 03 Cyprus / Κύπρος Χειρουργική Αγγείων
24. 04 Česko / Česká republika Cévní chirurgie
24. 05 Dánsko / Danmark Karkirurgi
24. 06 Estónsko / Eesti Kardiovaskulaarkirurgia
24. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08 Francúzsko / France Chirurgie vasculaire
24. 09 Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10 Holandsko / Nederland -
24. 11 Írsko / Ireland -
24. 12 Litva  / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13 Lotyšsko / Latvija Asinsvadu ķirurģija
24. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie vasculaire
24. 15 Maďarsko / Magyarország Érsebészet
24. 16 Malta / Malta Kirurġija Vaskolari
24. 17 Nemecko / Deutschland Gefäβchirurgie
24. 18 Poľsko / Polska Chirurgia naczyniowa
24. 19 Portugalsko / Portugal Angologia/Cirurgia vascular
24. 20 Rakúsko / Österreich -
24. 21 Rumunsko / România Chirurgie vasculară
24. 22 Slovinsko / Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
24. 23 Španielsko / España Angiología y cirugía vascular
24. 24 Švédsko / Sverige -
24. 25 Taliansko / Italia Chirurgia vascolare
24. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
24. 27 Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
24. 29 Nórsko / Norge Karkirurgi
24. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
25. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Cardiologie 4 roky kardiológia
25. 02 Bulharsko / България Кардиология
25. 03 Cyprus / Κύπρος Καρδιολογία
25. 04 Česko / Česká republika Kardiologie
25. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: kardiologi
25. 06 Estónsko / Eesti Kardioloogia
25. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Kardiologia/Kardiologi
25. 08 Francúzsko / France Cardiologie et maladies vasculaires
25. 09 Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10 Holandsko / Nederland Cardiologie
25. 11 Írsko / Ireland Cardiology
25. 12 Litva  / Lietuva Kardiologija
25. 13 Lotyšsko / Latvija Kardioloģija
25. 14 Luxembursko / Luxembourg Cardiologie et angiologie
25. 15 Maďarsko / Magyarország Kardiológia
25. 16 Malta / Malta Kardjoloġija
25. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18 Poľsko / Polska Kardiologia
25. 19 Portugalsko / Portugal Cardiologia
25. 20 Rakúsko / Österreich -
25. 21 Rumunsko / România Cardiologie
25. 22 Slovinsko / Slovenija -
25. 23 Španielsko / España Cardiología
25. 24 Švédsko / Sverige Kardiologi
25. 25 Taliansko / Italia Cardiologia
25. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Cardiology
25. 27 Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kardiologie
25. 29 Nórsko / Norge Hjertesykdommer
25. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kardiologie
Cardiologie
Cardiologia
26. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastro-enterologie 4 roky gastroenterológia
26. 02 Bulharsko / България Гастроентерология
26. 03 Cyprus / Κύπρος Γαστρεντερολογία
26. 04 Česko / Česká republika Gastroenterologie
26. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
26. 06 Estónsko / Eesti Gastroenteroloogia
26. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08 Francúzsko / France Gastro-entérologie et hépatologie
26. 09 Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10 Holandsko / Nederland Maag-darm-leverziekten
26. 11 Írsko / Ireland Gastro-enterology
26. 12 Litva  / Lietuva Gastroenterologija
26. 13 Lotyšsko / Latvija Gastroenteroloģija
26. 14 Luxembursko / Luxembourg Gastro-enterologie
26. 15 Maďarsko / Magyarország Gasztroenterológia
26. 16 Malta / Malta Gastroenteroloġija
26. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18 Poľsko / Polska Gastroenterologia
26. 19 Portugalsko / Portugal Gastrenterologia
26. 20 Rakúsko / Österreich -
26. 21 Rumunsko / România Gastroenterologie
26. 22 Slovinsko / Slovenija Gastroenterologija
26. 23 Španielsko / España Aparato digestivo
26. 24 Švédsko / Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25 Taliansko / Italia Gastroenterologia
26. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Gastro-enterology
26. 27 Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Gastroenterologie
26. 29 Nórsko / Norge Fordøyelsessykdommer
26. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Gastroenterologie
Gastroentérologie
Gastroenterologia
27. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Rhumathologie/reumatologie 4 roky
reumatológia
27. 02 Bulharsko / България Ревматология
27. 03 Cyprus / Κύπρος Ρευµατολογία
27. 04 Česko / Česká republika Revmatologie
27. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: reumatologi
27. 06 Estónsko / Eesti Reumatoloogia
27. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Reumatologia/Reumatologi
27. 08 Francúzsko / France Rhumatologie
27. 09 Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10 Holandsko / Nederland Reumatologie
27. 11 Írsko / Ireland Rheumatology
27. 12 Litva  / Lietuva Reumatologija
27. 13 Lotyšsko / Latvija Reimatoloģija
27. 14 Luxembursko / Luxembourg Rhumatologie
27. 15 Maďarsko / Magyarország Reumatológia
27. 16 Malta / Malta Rewmatoloġija
27. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18 Poľsko / Polska Reumatologia
27. 19 Portugalsko / Portugal Reumatologia
27. 20 Rakúsko / Österreich -
27. 21 Rumunsko / România Reumatologie
27. 22 Slovinsko / Slovenija -
27. 23 Španielsko / España Reumatología
27. 24 Švédsko / Sverige Reumatologi
27. 25 Taliansko / Italia Reumatologia
27. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Rheumatology
27. 27 Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Rheumatologie
27. 29 Nórsko / Norge Revmatologi
27. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Rheumatologie
Rhumatologie
Reumatologia
28. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 3 roky hematológia a transfuziológia
28. 02 Bulharsko / България Клинъична хематология
28. 03 Cyprus / Κύπρος Αιµατολογία
28. 04 Česko / Česká republika Hematologie a transfúzní lékařství
28. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: hæmatologi
28. 06 Estónsko / Eesti Hematoloogia
28. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08 Francúzsko / France -
28. 09 Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10 Holandsko / Nederland -
28. 11 Írsko / Ireland Haematology (clinical and laboratory)
28. 12 Litva  / Lietuva Hematologija
28. 13 Lotyšsko / Latvija Hematoloģija
28. 14 Luxembursko / Luxembourg Hématologie
28. 15 Maďarsko / Magyarország Haematológia
28. 16 Malta / Malta Ematoloġija
28. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18 Poľsko / Polska Hematologia
28. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-hemoterapia
28. 20 Rakúsko / Österreich -
28. 21 Rumunsko / România Hematologie
28. 22 Slovinsko / Slovenija -
28. 23 Španielsko / España Hematología y hemoterapia
28. 24 Švédsko / Sverige Hematologi
28. 25 Taliansko / Italia Ematologia
28. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Haematology
28. 27 Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Hämatologie
28. 29 Nórsko / Norge Blodsykdommer
28. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Hämatologie
Hématologie
Ematologia
29. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 3 roky endokrinológia
29. 02 Bulharsko / България Ендокринология и болести на обмяната
29. 03 Cyprus / Κύπρος Ενδοκρινολογία
29. 04 Česko / Česká republika Diabelotologie a endokrinologie
29. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: endokrinologi
29. 06 Estónsko / Eesti Endokrinoloogia
29. 07 Fínsko / Suomi / Finland Endokrinologia/Endokrinologi
29. 08 Francúzsko / France Endocrinologie – diabète – maladies
métaboliques
29. 09 Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10 Holandsko / Nederland -
29. 11 Írsko / Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
29. 12 Litva  / Lietuva Endokrinologija
29. 13 Lotyšsko / Latvija Endokrinoloģija
29. 14 Luxembursko / Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15 Maďarsko / Magyarország Endokrinológia
29. 16 Malta / Malta Endokrinoloġija u Dijabete
29. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18 Poľsko / Polska Endokrynologia
29. 19 Portugalsko / Portugal Endocrinologia/Nutrição
29. 20 Rakúsko / Österreich -
29. 21 Rumunsko / România Endocrinologie
29. 22 Slovinsko / Slovenija -
29. 23 Španielsko / España Endocrinología y nutrición
29. 24 Švédsko / Sverige Endokrina sjukdomar
29. 25 Taliansko / Italia Endocrinologia e malattie del ricambio
29. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
29. 27 Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Endokrinologie- Diabetologie
29. 29 Nórsko / Norge Endokrinologi
29. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie Endocrinologia-diabetologia
30. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 roky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02 Bulharsko / България Физикална и рехабилитационна медицина
30. 03 Cyprus / Κύπρος Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04 Česko / Česká republika Rehabilitační a fyzikální medicína
30. 05 Dánsko / Danmark -
30. 06 Estónsko / Eesti Taastusravi ja füsiaatria
30. 07 Fínsko / Suomi / Finland Fysiatria/Fysiatri
30. 08 Francúzsko / France Médecine physique et de réadaptation
30. 09 Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10 Holandsko / Nederland Revalidatiegeneeskunde
30. 11 Írsko / Ireland -
30. 12 Litva  / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13 Lotyšsko / Latvija Rehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14 Luxembursko / Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15 Maďarsko / Magyarország Fizioterápia
30. 16 Malta / Malta -
30. 17 Nemecko / Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18 Poľsko / Polska Rehabilitacja medyczna
30. 19 Portugalsko / Portugal Medicina física e de reabilitação
30. 20 Rakúsko / Österreich Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
30. 21 Rumunsko / România Recuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22 Slovinsko / Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23 Španielsko / España Medicina física y rehabilitación
30. 24 Švédsko / Sverige Rehabiliteringsmedicin
30. 25 Taliansko / Italia Medicina fisica e riabilitazione
30. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
30. 27 Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Physikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29 Nórsko / Norge Fysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Physikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Medicina fisica e riabilitazione
31. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie 5 rokov neuropsychiatria
31. 02 Bulharsko / България -
31. 03 Cyprus / Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04 Česko / Česká republika -
31. 05 Dánsko / Danmark -
31. 06 Estónsko / Eesti -
31. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
31. 08 Francúzsko / France Neuropsychiatrie
31. 09 Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10 Holandsko / Nederland Zenuw — en zielsziekten
31. 11 Írsko / Ireland -
31. 12 Litva  / Lietuva -
31. 13 Lotyšsko / Latvija -
31. 14 Luxembursko / Luxembourg Neuropsychiatrie
31. 15 Maďarsko / Magyarország -
31. 16 Malta / Malta -
31. 17 Nemecko / Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18 Poľsko / Polska -
31. 19 Portugalsko / Portugal -
31. 20 Rakúsko / Österreich Neurologie und Psychiatrie
31. 21 Rumunsko / România -
31. 22 Slovinsko / Slovenija -
31. 23 Španielsko / España -
31. 24 Švédsko / Sverige -
31. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria
31. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
31. 27 Island / Ísland -
31. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
31. 29 Nórsko / Norge -
31. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
32. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Dermato-vénéréologie / Dermato-venereologie 3 roky dermatovenerológia
32. 02 Bulharsko / България Кожни и венерически болести
32. 03 Cyprus / Κύπρος ∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04 Česko / Česká republika Dermatovenerologie
32. 05 Dánsko / Danmark Dermato-venerologi
32. 06 Estónsko / Eesti Dermatoveneroloogia
32. 07 Fínsko  / Suomi / Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08 Francúzsko / France Dermatologie et vénéréologie
32. 09 Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10 Holandsko / Nederland Dermatologie en venerologie
32. 11 Írsko / Ireland -
32. 12 Litva  / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13 Lotyšsko / Latvija Dermatoloģija un veneroloģija
32. 14 Luxembursko / Luxembourg Dermato-vénéréologie
32. 15 Maďarsko / Magyarország Bőrgyógyászat
32. 16 Malta / Malta Dermato-venerejoloġija
32. 17 Nemecko / Deutschland Haut — und Geschlechtskrankheiten
32. 18 Poľsko / Polska Dermatologia i wenerologia
32. 19 Portugalsko / Portugal Dermatovenereologia
32. 20 Rakúsko / Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21 Rumunsko / România Dermatovenerologie
32. 22 Slovinsko / Slovenija Dermatovenerologija
32. 23 Španielsko / España Dermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24 Švédsko / Sverige Hud- och könssjukdomar
32. 25 Taliansko / Italia Dermatologia e venerologia
32. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
32. 27 Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Dermatologie und Venereologie
32. 29 Nórsko / Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venereologia
33. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky tropická medicína
33. 02 Bulharsko / България -
33. 03 Cyprus / Κύπρος -
33. 04 Česko / Česká republika -
33. 05 Dánsko / Danmark -
33. 06 Estónsko / Eesti -
33. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
33. 08 Francúzsko / France -
33. 09 Grécko / Ελλάς -
33. 10 Holandsko / Nederland -
33. 11 Írsko / Ireland Tropical medicine
33. 12 Litva  / Lietuva -
33. 13 Lotyšsko / Latvija -
33. 14 Luxembursko / Luxembourg -
33. 15 Maďarsko / Magyarország Trópusi betegségek
33. 16 Malta / Malta -
33. 17 Nemecko / Deutschland -
33. 18 Poľsko / Polska Medycyna transportu
33. 19 Portugalsko / Portugal Medicina tropical
33. 20 Rakúsko / Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21 Rumunsko / România -
33. 22 Slovinsko / Slovenija -
33. 23 Španielsko / España -
33. 24 Švédsko / Sverige -
33. 25 Taliansko / Italia Medicina tropicale
33. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Tropical medicine
33. 27 Island / Ísland -
33. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Tropenmedizin
33. 29 Nórsko / Norge -
33. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Tropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infantojuvénile
/ Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
4 roky detská psychiatria
34. 02 Bulharsko / България Детска психиатрия
34. 03 Cyprus / Κύπρος Παιδοψυχιατρική
34. 04 Česko / Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie
34. 05 Dánsko / Danmark Børne- og ungdomspsykiatri
34. 06 Estónsko / Eesti -
34. 07 Fínsko / Suomi / Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08 Francúzsko / France Pédo-psychiatrie
34. 09 Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10 Holandsko / Nederland -
34. 11 Írsko / Ireland Child and adolescent psychiatry
34. 12 Litva  / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13 Lotyšsko / Latvija Bērnu psihiatrija
34. 14 Luxembursko / Luxembourg Psychiatrie infantile
34. 15 Maďarsko / Magyarország Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
34. 16 Malta / Malta -
34. 17 Nemecko / Deutschland Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 18 Poľsko / Polska Psychiatria dzieci i młodzieży
34. 19 Portugalsko / Portugal Psiquiatria da infância e da adolescência
34. 20 Rakúsko / Österreich Kinder-und Jugendpsychiatrie
34. 21 Rumunsko / România Psihiatrie pediatrică
34. 22 Slovinsko / Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija
34. 23 Španielsko / España -
34. 24 Švédsko / Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
34. 25 Taliansko / Italia Neuropsichiatria infantile
34. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Child and adolescent psychiatry
34. 27 Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29 Nórsko / Norge Barne – og ungdomspsykiatri
34. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien Gériatrie / Geriatrie 4 roky geriatria
35. 02 Bulharsko / България Гериатрична медицина
35. 03 Cyprus / Κύπρος Γηριατρική
35. 04 Česko / Česká republika Geriatrie
35. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: geriatric
35. 06 Estónsko / Eesti -
35. 07 Fínsko / Suomi / Finland Geriatria/Geriatri
35. 08 Francúzsko / France -
35. 09 Grécko / Ελλάς -
35. 10 Holandsko / Nederland Klinische geriatrie
35. 11 Írsko / Ireland Geriatric medicine
35. 12 Litva  / Lietuva Geriatrija
35. 13 Lotyšsko / Latvija -
35. 14 Luxembursko / Luxembourg Gériatrie
35. 15 Maďarsko / Magyarország Geriátria
35. 16 Malta / Malta Ġerjatrija
35. 17 Nemecko / Deutschland -
35. 18 Poľsko / Polska Geriatria
35. 19 Portugalsko / Portugal -
35. 20 Rakúsko / Österreich -
35. 21 Rumunsko / România Geriatrie şi gerontologie
35. 22 Slovinsko / Slovenija -
35. 23 Španielsko / España Geriatría
35. 24 Švédsko / Sverige Geriatrik
35. 25 Taliansko / Italia Geriatria
35. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Geriatric medicine
35. 27 Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Geriatrie
35. 29 Nórsko / Norge Geriatri
35. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
36. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 4 roky nefrológia
36. 02 Bulharsko / България Нефрология
36. 03 Cyprus / Κύπρος Νεφρολογία
36. 04 Česko / Česká republika Nefrologie
36. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: nefrologi
36. 06 Estónsko / Eesti Nefroloogia
36. 07 Fínsko / Suomi / Finland Nefrologia/Nefrologi
36. 08 Francúzsko / France Néphrologie
36. 09 Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10 Holandsko / Nederland -
36. 11 Írsko / Ireland Nephrology
36. 12 Litva  / Lietuva Nefrologija
36. 13 Lotyšsko / Latvija Nefroloģija
36. 14 Luxembursko / Luxembourg Néphrologie
36. 15 Maďarsko / Magyarország Nefrológia
36. 16 Malta / Malta Nefroloġija
36. 17 Nemecko / Deutschland Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18 Poľsko / Polska Nefrologia
36. 19 Portugalsko / Portugal Nefrologia
36. 20 Rakúsko / Österreich -
36. 21 Rumunsko / România Nefrologie
36. 22 Slovinsko / Slovenija Nefrologija
36. 23 Španielsko / España Nefrología
36. 24 Švédsko / Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25 Taliansko / Italia Nefrologia
36. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Renal medicine
36. 27 Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Nephrologie
36. 29 Nórsko / Norge Nyresykdommer
36. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Néphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01 Belgicko / Belgique/ België / Belgien - 4 roky infektológia
37. 02 Bulharsko / България Инфекциозни болести
37. 03 Cyprus / Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα
37. 04 Česko / Česká republika Infekční lékařství
37. 05 Dánsko / Danmark Intern medicin: infektionsmedicin
37. 06 Estónsko / Eesti Infektsioonhaigused
37. 07 Fínsko / Suomi / Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08 Francúzsko / France -
37. 09 Grécko / Ελλάς -
37. 10 Holandsko / Nederland -
37. 11 Írsko / Ireland Infectious diseases
37. 12 Litva  / Lietuva Infektologija
37. 13 Lotyšsko / Latvija Infektoloģija
37. 14 Luxembursko / Luxembourg Maladies contagieuses
37. 15 Maďarsko / Magyarország Infektológia
37. 16 Malta / Malta Mard Infettiv
37. 17 Nemecko / Deutschland -
37. 18 Poľsko / Polska Choroby zakaźne
37. 19 Portugalsko / Portugal Doenças infecciosas
37. 20 Rakúsko / Österreich -
37. 21 Rumunsko / România Boli infecţioase
37. 22 Slovinsko / Slovenija Infektologija
37. 23 Španielsko / España -
37. 24 Švédsko / Sverige Infektionssjukdomar
37. 25 Taliansko / Italia Malattie infettive
37. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Infectious diseases
37. 27 Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Infektiologie
37. 29 Nórsko / Norge Infeksjonssykdommer
37. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Infektiologie
Infectiologie
Malattie infettive
38. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 4 roky verejné zdravotníctvo
38. 02 Bulharsko / България Социална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03 Cyprus / Κύπρος Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04 Česko / Česká republika Hygiena a epidemiologie
38. 05 Dánsko / Danmark Samfundsmedicin
38. 06 Estónsko / Eesti -
38. 07 Fínsko / Suomi / Finland Terveydenhuolto/Hälsovård
38. 08 Francúzsko / France Santé publique et médecine sociale
38. 09 Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10 Holandsko / Nederland Maatschappij en gezondheid
38. 11 Írsko / Ireland Public health medicine
38. 12 Litva  / Lietuva -
38. 13 Lotyšsko / Latvija -
38. 14 Luxembursko / Luxembourg Santé publique
38. 15 Maďarsko / Magyarország Megelőző orvostan és népegészségtan
38. 16 Malta / Malta Saħħa Pubblika
38. 17 Nemecko / Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen
38. 18 Poľsko / Polska Zdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19 Portugalsko / Portugal Saúde pública
38. 20 Rakúsko / Österreich Sozialmedizin
38. 21 Rumunsko / România Sănătate publică şi management
38. 22 Slovinsko / Slovenija Javno zdravje
38. 23 Španielsko / España Medicina preventiva y salud pública
38. 24 Švédsko / Sverige Socialmedicin
38. 25 Taliansko / Italia Igiene e medicina preventiva
38. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Public health medicine
38. 27 Island / Ísland Félagslækningar
38. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Prävention und Gesundheitswesen
38. 29 Nórsko / Norge Samfunnsmedisin
38. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica
39. 01 Belgicko / Belgique / België / Belgien - 4 roky klinická farmakológia
39. 02 Bulharsko / България Клинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03 Cyprus / Κύπρος -
39. 04 Česko / Česká republika Klinická farmakologie
39. 05 Dánsko / Danmark Klinisk farmakologi
39. 06 Estónsko / Eesti -
39. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08 Francúzsko / France -
39. 09 Grécko / Ελλάς -
39. 10 Holandsko / Nederland -
39. 11 Írsko / Ireland Clinical pharmacology and therapeutics
39. 12 Litva  / Lietuva -
39. 13 Lotyšsko / Latvija -
39. 14 Luxembursko / Luxembourg -
39. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai farmakológia
39. 16 Malta / Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17 Nemecko / Deutschland Pharmakologie und Toxikologie
39. 18 Poľsko / Polska Farmakologia kliniczna
39. 19 Portugalsko / Portugal -
39. 20 Rakúsko / Österreich Pharmakologie und Toxikologie
39. 21 Rumunsko / România Farmacologie clinică
39. 22 Slovinsko / Slovenija -
39. 23 Španielsko / España Farmacología clínica
39. 24 Švédsko / Sverige Klinisk farmakologi
39. 25 Taliansko / Italia Farmacologia
39. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics
39. 27 Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29 Nórsko / Norge Klinisk farmakologi
39. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Farmacologia e tossicologia cliniche
40. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 4 roky pracovné lekárstvo
40. 02 Bulharsko / България Трудова медицина
40. 03 Cyprus / Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
40. 04 Česko / Česká republika Pracovní lékařství
40. 05 Dánsko / Danmark Arbejdsmedicin
40. 06 Estónsko / Eesti -
40. 07 Fínsko / Suomi / Finland Työterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08 Francúzsko / France Médecine du travail
40. 09 Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10 Holandsko / Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11 Írsko / Ireland Occupational medicine
40. 12 Litva  / Lietuva Darbo medicina
40. 13 Lotyšsko / Latvija Arodslimības
40. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine du travail
40. 15 Maďarsko / Magyarország Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16 Malta / Malta Mediċina Okkupazzjonali
40. 17 Nemecko / Deutschland Arbeitsmedizin
40. 18 Poľsko / Polska Medycyna pracy
40. 19 Portugalsko / Portugal Medicina do trabalho
40. 20 Rakúsko / Österreich Arbeitsmedizin
40. 21 Rumunsko / România Medicina muncii
40. 22 Slovinsko / Slovenija Medicina dela, prometa in športa
40. 23 Španielsko / España Medicina del trabajo
40. 24 Švédsko / Sverige Yrkes- och miljömedicin
40. 25 Taliansko / Italia Medicina del lavoro
40. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Occupational medicine
40. 27 Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Arbeitsmedizin
40. 29 Nórsko / Norge Arbeidsmedisin
40. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Arbeitsmedizin
Médecine du travail
Medicina del lavoro
41. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 3 roky klinická imunológia a alergológia
41. 02 Bulharsko / България Клинична алергология
41. 03 Cyprus / Κύπρος Αλλεργιολογία
41. 04 Česko / Česká republika Alergologie a klinická imunologie
41. 05 Dánsko / Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004)
41. 06 Estónsko / Eesti -
41. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
41. 08 Francúzsko / France -
41. 09 Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10 Holandsko / Nederland Allergologie
41. 11 Írsko / Ireland -
41. 12 Litva  / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13 Lotyšsko / Latvija Alergoloģija
41. 14 Luxembursko / Luxembourg -
41. 15 Maďarsko / Magyarország Allergológia és klinikai immunológia
41. 16 Malta / Malta -
41. 17 Nemecko / Deutschland -
41. 18 Poľsko / Polska Alergologia
41. 19 Portugalsko / Portugal Imuno-alergologia
41. 20 Rakúsko / Österreich -
41. 21 Rumunsko / România Alergologie şi imunologie clinică
41. 22 Slovinsko / Slovenija -
41. 23 Španielsko / España Alergología
41. 24 Švédsko / Sverige Allergisjukdomar
41. 25 Taliansko / Italia Allergologia ed immunologia clinica
41. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
41. 27 Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie
41. 29 Nórsko / Norge -
41. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Allergologie und klinische Immunologie
Allergologie et Immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica
42. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen 5 rokov gastroenterologická chirurgia
42. 02 Bulharsko / България Висцерална хирургия
42. 03 Cyprus / Κύπρος -
42. 04 Česko / Česká republika -
42. 05 Dánsko / Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004)
42. 06 Estónsko / Eesti -
42. 07 Fínsko / Suomi / Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08 Francúzsko / France Chirurgie viscérale et digestive
42. 09 Grécko / Ελλάς -
42. 10 Holandsko / Nederland -
42. 11 Írsko / Ireland -
42. 12 Litva  / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13 Lotyšsko / Latvija -
42. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique
42. 15 Maďarsko / Magyarország -
42. 16 Malta / Malta -
42. 17 Nemecko / Deutschland Visceralchirurgie
42. 18 Poľsko / Polska -
42. 19 Portugalsko / Portugal -
42. 20 Rakúsko / Österreich -
42. 21 Rumunsko / România -
42. 22 Slovinsko / Slovenija Abdominalna kirurgija
42. 23 Španielsko / España Cirugía del aparato digestivo
42. 24 Švédsko / Sverige -
42. 25 Taliansko / Italia Chirurgia dell'aparato digerente
42. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
42. 27 Island / Ísland -
42. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
42. 29 Nórsko / Norge Gastroenterologisk kirurgi
42. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
43. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 4 roky nukleárna medicína
43. 02 Bulharsko / България Нуклеарна медицина
43. 03 Cyprus / Κύπρος Πυρηνική Ιατρική
43. 04 Česko / Česká republika Nukleární medicína
43. 05 Dánsko / Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06 Estónsko / Eesti -
43. 07 Fínsko / Suomi / Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08 Francúzsko / France Médecine nucléaire
43. 09 Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10 Holandsko / Nederland Nucleaire geneeskunde
43. 11 Írsko / Ireland -
43. 12 Litva  / Lietuva -
43. 13 Lotyšsko / Latvija -
43. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine nucléaire
43. 15 Maďarsko / Magyarország Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16 Malta / Malta Mediċina Nukleari
43. 17 Nemecko / Deutschland Nuklearmedizin
43. 18 Poľsko / Polska Medycyna nuklearna
43. 19 Portugalsko / Portugal Medicina nuclear
43. 20 Rakúsko / Österreich Nuklearmedizin
43. 21 Rumunsko / România Medicină nucleară
43. 22 Slovinsko / Slovenija Nuklearna medicina
43. 23 Španielsko / España Medicina nuclear
43. 24 Švédsko / Sverige Nukleärmedicin
43. 25 Taliansko / Italia Medicina nucleare
43. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Nuclear medicine
43. 27 Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein Nuklearmedizin
43. 29 Nórsko / Norge Nukleærmedisin
43. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
44. 01 Belgicko / Belgique/
België / Belgien
- 5 rokov úrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02 Bulharsko / България Спешна медицина
44. 03 Cyprus / Κύπρος -
44. 04 Česko / Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína
44. 05 Dánsko / Danmark -
44. 06 Estónsko / Eesti -
44. 07 Fínsko  / Suomi / Finland -
44. 08 Francúzsko / France -
44. 09 Grécko / Ελλάς -
44. 10 Holandsko / Nederland -
44. 11 Írsko / Ireland Emergency medicine
44. 12 Litva  / Lietuva -
44. 13 Lotyšsko / Latvija -
44. 14 Luxembursko / Luxembourg -
44. 15 Maďarsko / Magyarország Oxyológia és sürgősségi orvostan
44. 16 Malta / Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17 Nemecko / Deutschland -
44. 18 Poľsko / Polska Medycyna ratunkowa
44. 19 Portugalsko / Portugal -
44. 20 Rakúsko / Österreich -
44. 21 Rumunsko / România Medicină de urgenţă
44. 22 Slovinsko / Slovenija -
44. 23 Španielsko / España -
44. 24 Švédsko / Sverige -
44. 25 Taliansko / Italia -
44. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Emergency medicine
44. 27 Island / Ísland -
44. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
44. 29 Nórsko / Norge -
44. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
45. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 5 rokov maxilofaciálna chirurgia
45. 02 Bulharsko / България Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
45. 03 Cyprus / Κύπρος -
45. 04 Česko / Česká republika Maxilofaciální chirurgie
45. 05 Dánsko / Danmark -
45. 06 Estónsko / Eesti -
45. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
45. 08 Francúzsko / France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09 Grécko / Ελλάς -
45. 10 Holandsko / Nederland -
45. 11 Írsko / Ireland -
45. 12 Litva  / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14 Luxembursko / Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
45. 15 Maďarsko / Magyarország Szájsebészet
45. 16 Malta / Malta -
45. 17 Nemecko / Deutschland -
45. 18 Poľsko / Polska Chirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19 Portugalsko / Portugal Cirurgia maxilo-facial
45. 20 Rakúsko / Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21 Rumunsko / România -
45. 22 Slovinsko / Slovenija Maksilofacialna kirurgija
45. 23 Španielsko / España Cirugía oral y maxilofacial
45. 24 Švédsko / Sverige -
45. 25 Taliansko / Italia Chirurgia maxillo-facciale
45. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom -
45. 27 Island / Ísland -
45. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
45. 29 Nórsko / Norge -
45. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale‘
46. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oncologie médicale/
Medische oncologie
5 rokov klinická onkológia
46. 02 Bulharsko / България Медицинска онкология
46. 03 Cyprus / Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
46. 04 Česko / Česká republika Klinická onkologie
46. 05 Dánsko / Danmark -
46. 06 Estónsko / Eesti -
46. 07 Fínsko / Suomi / Finland -
46. 08 Francúzsko / France Oncologie
46. 09 Grécko / Ελλάς Παθολογική Ογκολογία
46. 10 Holandsko / Nederland -
46. 11 Írsko / Ireland Medical oncology
46. 12 Litva  / Lietuva Chemoterapinė onkologija
46. 13 Lotyšsko / Latvija Onkoloģija ķīmijterapija
46. 14 Luxembursko / Luxembourg Oncologie médicale
46. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai onkológia
46. 16 Malta / Malta -
46. 17 Nemecko / Deutschland -
46. 18 Poľsko / Polska Onkologia kliniczna
46. 19 Portugalsko / Portugal Oncologia médica
46. 20 Rakúsko / Österreich -
46. 21 Rumunsko / România Oncologie medicala
46. 22 Slovinsko / Slovenija Internistična onkologija
46. 23 Španielsko / España -
46. 24 Švédsko / Sverige -
46. 25 Taliansko / Italia Oncologia medica
46. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Medical oncology
46. 27 Island / Ísland -
46. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
46. 29 Nórsko / Norge -
46. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -
47. 01 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- 4 roky lekárska genetika
47. 02 Bulharsko / България Медицинска генетика
47. 03 Cyprus / Κύπρος -
47. 04 Česko / Česká republika Lékařská genetika
47. 05 Dánsko / Danmark Klinisk genetik
47. 06 Estónsko / Eesti Meditsiinigeneetika
47. 07 Fínsko / Suomi / Finland Perinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik
47. 08 Francúzsko / France Génétique médicale
47. 09 Grécko / Ελλάς -
47. 10 Holandsko / Nederland Klinische genetica
47. 11 Írsko / Ireland Clinical genetics
47. 12 Litva  / Lietuva Genetika
47. 13 Lotyšsko / Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
47. 14 Luxembursko / Luxembourg Médecine génétique
47. 15 Maďarsko / Magyarország Klinikai genetika
47. 16 Malta / Malta -
47. 17 Nemecko / Deutschland Humangenetik
47. 18 Poľsko / Polska Genetyka kliniczna
47. 19 Portugalsko / Portugal Genética médica
47. 20 Rakúsko / Österreich Medizinische Genetik
47. 21 Rumunsko / România Genetica medicala
47. 22 Slovinsko / Slovenija Klinična genetika
47. 23 Španielsko / España -
47. 24 Švédsko / Sverige -
47. 25 Taliansko / Italia Genetica medica
47. 26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Clinical genetics
47. 27 Island / Ísland -
47. 28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein -
47. 29 Nórsko / Norge -
47. 30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra -“.
60.
V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 3 znie:
„Tabuľka č. 3
P. č. Krajina Názov dokladu Profesijný titul
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel
particulier de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
 
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3 Cyprus / Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství Všeobecný praktický lékař
5 Dánsko / Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6 Estónsko / Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst
7 Fínsko / Suomi / Finland Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning
8 Francúzsko / France Diplômes d'études spécialisées de médicine générale
accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Médecin qualifié en médecine générale
9 Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10 Holandsko / Nederland Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van
huisartsen
Huisarts
11 Írsko / Ireland Certificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
12 Litva / Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas
13 Lotyšsko / Latvija Ăimenes ārsta sertifikāts Ăimenes (vispārējās prakses) ārsts
14 Luxembursko / Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste
15 Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa
16 Malta / Malta Tabib tal-familja Mediëina tal-familja
17 Nemecko / Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
18 Poľsko / Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
19 Portugalsko / Portugal Título de especialista em medicina geral e familiar Especialista em medicina geral e familiar
20 Rakúsko / Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin
 
21 Rumunsko / România Certificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicíně Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
23 Španielsko / España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Médico de familia
24 Švédsko / Sverige Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
 
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
25 Taliansko / Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of completion of training in general practice General medical practitioner
27 Island / Ísland Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi) Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
29 Nórsko / Norge Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege Allmennpraktiserende lege
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico“.
61.
V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
P. č. Krajina
 
Názov dokladu
 
Udeľujúci orgán
 
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9 Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija ‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială Ministerul Sănătăţii Publice
 
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i ortodonti Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
29 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontista Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia“.
62.
V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2
P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 - -
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната спец-
иалност по “Орална хирургия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοµατική
Χειρουργική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4 Česko / Česká republika - -
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti - -
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leuka kirurgia/ Specialtandläkar-examen,
oral och maxillofacial kirurgi
— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8 Francúzsko / France  - -
9 Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December
2002)
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
11 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
12 Litva / Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją
Universitetas
13 Lotyšsko / Latvija - -
14 Luxembursko / Luxembourg - -
15 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium illetékes testülete
16 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej  Centrum Egzaminów Medycznych
19 Portugalsko / Portugal Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
20 Rakúsko / Österreich - -
21 Rumunsko / România Título de Especialista em Cirurgia Oral Ministerul Sănătăţii Publice
22 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23 Španielsko / España  - -
24 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi
 
Socialstyrelsen
25 Taliansko / Italia  Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università
26 Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for
this purpose
27 Island / Ísland - -
28 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
29 Nórsko / Norge - -
30 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie
orale
Diploma di chirurgia orale
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj bližšiu špecifikáciu zdravotných výkonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa slová „v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 7 ods. 6 tretej vete sa za slová „samosprávnym krajom“ vkladajú slová „zverejneným na jeho webovom sídle“.
4.
V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.“.
5.
V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.“.
6.
V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Odporúčanie všeobecného lekára podľa odseku 4 sa nevyžaduje
a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c)
do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d)
v prípade dispenzarizácie,
e)
v prípade ochranného ambulantného liečenia.
(6)
O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára alebo lekára, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až g) a stanovenie choroby vrátane jej kódu; to neplatí pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhý bod.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
7.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 9)“.
8.
V § 12 sa vypúšťa odsek 13.
9.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, dopravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie takejto osoby a dopravu krvi a transfúznych liekov pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky zabezpečuje aj vojenské zdravotníctvo.“.
10.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“.
12.
V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. j)]“.
13.
V § 39a odsek 8 znie:
„(8)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej republiky, musí mať povolenie na tento druh činnosti podľa osobitného predpisu4) a písomný súhlas národnej transplantačnej organizácie; o písomný súhlas môže požiadať tkanivové zariadenie alebo osoba, ktorá dokáže zabezpečiť distribúciu, prenos a vysledovateľnosť tkaniva alebo bunky. Národná transplantačná organizácia vydá písomný súhlas len v prípade, ak sú zabezpečené tkanivá a bunky pre potreby tkanivových zariadení v Slovenskej republike.“.
14.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby,
b)
vzory informovaného súhlasu podľa písmena a) v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.“.
15.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci najneskôr 15 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje.“.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom.11a) Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je jej poistenkyňou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
3.
§ 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia; tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
4.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Obsah v prvej vete sa za slovo „hmotnosti“ vkladajú slová „a výšky“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.
5.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Cholesterol celkový časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.
6.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.
7.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Triacylglyceroly časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.
8.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých v časti Zoznam výkonov Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) časti Indikačné obmedzenie sa slová „resp. 40 alebo 41 rokov“ nahrádzajú slovami „u poistencov starších ako 40 rokov“.
9.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti obsah sa slová „ultrazvukové vyšetrenie prostaty“ nahrádzajú slovami „ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek“.
10.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti okruh poistencov sa za slovo „veku“ vkladá bodkočiarka a slová „muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve“.
11.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti periodicita sa za slovo „roky“ vkladá bodkočiarka a slová „raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA L 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.“.
12.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti zoznam výkonov sa vypúšťajú slová „Sedimentácia erytrocytov – FW“ a slová „malej panvy muža transabdominálne“ sa nahrádzajú slovami „močových ciest a obličiek“.
13.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna gastroenterologická prehliadka sa na konci pripája časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Obsah Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie
a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Okruh
poistencov
muži a ženy vo veku nad 50 rokov
Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.“.
Čl. IV
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „prenos informácií“ vkladajú slová „vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „do jednej minúty“ nahrádzajú slovami „bezodkladne, najneskôr do dvoch minút“.
3.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom prepojení a prenose informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
l)
na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) umožniť inštaláciu a používať zariadenie na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ods. 3 písm. b) medzi operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,
m)
mať záložné vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby v počte rovnajúcom sa 0,3 násobku celkového počtu vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „c) až j)“ nahrádzajú slovami „c) až m)“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z. a zákona č. 421/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písmeno b) tretí bod“.
2.
V § 6 ods. 10 písm. b) prvý bod znie:
„1.
elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas prijatia prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, dátum a čas prijatia späťvzatia prihlášky a dátum a čas podania späťvzatia prihlášky,“.
3.
V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,“.
4.
V § 6 ods. 10 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
5.
V § 6 ods. 11 písmeno b) znie:
„b)
do 15. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, dátume a čase podania prihlášky, dátume a čase prijatia späťvzatia prihlášky a dátume a čase podania späťvzatia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne a informáciu o zdravotnej poisťovni, ktorá bude príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca; ak prihláška bola podaná vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu, úrad je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa bude príslušnou zdravotnou poisťovňou podľa § 7 ods. 6.“.
6.
V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(5)
Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, oprávnenie poistenca podľa odseku 4 platí rovnako.
(6)
Ak nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, poistenec je povinný do ôsmich dní od preukázateľného doručenia písomnej žiadosti úradu písomne oznámiť úradu, na ktorej podanej prihláške trvá. Ak poistenec do ôsmich dní od doručenia žiadosti úradu nesplní povinnosť podľa prvej vety, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.
7.
V § 7 ods. 8 sa slová „§ 6 ods. 2 až 5 a ods. 9 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 až 4, ods. 5 prvá veta a ods. 12 a 13“.
8.
V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni“.
9.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo v čase podania prihlášky vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni“.
10.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 7“.
11.
V § 26 ods.1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo za porušenie ustanovenia § 6 ods. 5“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 421/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala [odsek 13 písm. b)].“.
3.
V § 6 ods. 13 písm. b) sa v úvodnej vete za slová „o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7)“ vkladajú slová „alebo z vlastného podnetu“.
4.
V § 16 ods. 2 písm. l) sa za slovo „poistenie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni,35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a sa vypúšťa.
5.
V § 20 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,41aad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aad znie:
„41aad)
§ 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
zisťuje príslušnosť zdravotnej poisťovne poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, podľa osobitného predpisu,41bb)
p)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia41bc) a komore príslušnej na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe41bd) na základe ich vyžiadania začatie a skončenie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 18 ods. 1 písm. b)], vedenie konania o uložení pokuty podľa § 64 ods. 2 a jeho právoplatné skončenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41bb až 41bd znejú:
„41bb)
§ 7 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 41/2013 Z. z.
41bc)
§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41bd)
§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.