411/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „sú dvojstopovými vozidlami a“.
2.
Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 3 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre dvojstopové motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť
Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Príloha č. 5 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2011 Z. z.
VZOR NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
VZOR TEXTU NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPKY
s 10-dňovou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.