413/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 26. novembra 2013 č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 24/2012 Z. z.).
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely, a to v súvislosti s uplatnením aktuálnych požiadaviek Európskej centrálnej banky a iných medzinárodných inštitúcií na zostavovanie platobnej bilancie, medzinárodnej investičnej pozície, štatistiky priamych zahraničných investícií a platobného styku.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 38/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.