414/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 7. marca 2013 v súlade s článkom 9 ods. 1.
K oznámeniu č. 414/2013 Z. z.
DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky
o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kazašskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si upevniť priateľské vzťahy a rozvíjať hospodárske a iné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou,
berúc na vedomie členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a povinnosti,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany podporujú rozvoj obojstranne výhodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce vo všetkých oblastiach a odvetviach hospodárstva v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na princípoch rovnosti.
2.
Spolupráca vykonávaná v rámci tejto dohody je zameraná na:
- využitie hospodárskeho potenciálu pre upevnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov;
- rozvoj spolupráce v odvetviach: ľahkého a ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, plynárenského, chemického, ropného, farmaceutického, drevospracujúceho a celulózovo-papiernického, elektronického a elektrotechnického priemyslu, výroby poľnohospodárskej a lesníckej techniky, potravinárskeho, pivovarníckeho a spracovateľského priemyslu, stavebníctva a výroby stavebných materiálov a zariadení, ťažobného priemyslu, spracovanie kovových odpadov, bytového hospodárstva, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, poskytovania služieb v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, vedy, kultúry a športu;
- intenzifikáciu dvojstranných hospodárskych vzťahov, najmä v oblasti investícií, inovácií a financovania hospodárskych projektov;
- rozvoj infraštruktúry v oblasti dopravy a systému prepravy palív a energií vrátane vzájomných dodávok dopravných prostriedkov a modernizáciu spracovania ropy a plynu a účasť v prieskume a v ťažbe uhľovodíkových surovín;
- rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky;
- rozvoj spolupráce vo vedecko-technickej oblasti vrátane výmeny odborníkov, vedecko-technických pracovníkov a študentov vysokých škôl a tiež praktické využitie vedecko-technických poznatkov zmluvnými stranami.
Článok 2
Spolupráca uvedená v článku 1 tejto dohody sa uskutoční formou:
- vzájomnej súčinnosti pri realizácii projektov obojstranného záujmu v odvetviach plynárenstva a ropného priemyslu, elektroenergetiky, v oblasti infraštruktúry dopravy;
- projektovej podpory, výstavby a modernizácie stavieb hospodárskymi subjektmi jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo spoločne hospodárskymi subjektmi štátov oboch zmluvných strán na ich území alebo území tretích štátov;
- rozvoja spolupráce malých a stredných podnikov;
- uplatňovania finančných mechanizmov, poisťovníctva a poskytovaním garancií pre hospodárske a ostatné projekty vrátane investičných;
- vzájomnej súčinnosti v oblasti certifikácie a štandardizácie;
- podpory vzájomných kontaktov medzi obchodnými a priemyselnými komorami, asociáciami a inými organizáciami združujúcimi hospodárske subjekty;
- rozvoja poradenských, právnych, bankových a technických služieb vrátane tých, ktoré sú spojené s podporou realizácie investičných projektov na území obidvoch zmluvných strán;
- vytvárania podmienok pre rozvoj rôznych foriem spolupráce vrátane výmeny odborníkov a technického personálu, zaškolenie, účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, hospodárskych projektoch a iných akciách spojených s hospodárskou spoluprácou vrátane trhov tretích krajín;
- vytvárania medzinárodných vedecko-výskumných centier v záujme vývoja a realizácie spoločných projektov a programov základnej a aplikovanej vedy;
- vzájomnej súčinnosti v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.
Článok 3
Ustanovenia článku 1 a článku 2 tejto dohody sa budú vykonávať formou uzatvorenia priamych dohôd, v ktorých sa vymedzia práva a povinnosti zmluvných strán.
Článok 4
Kompetentné orgány jednej zmluvnej strany poskytujú podporu hospodárskym subjektom druhej zmluvnej strany pri vykonávaní činnosti na území svojho štátu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 5
Pre rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce kompetentné orgány zmluvných strán, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, realizujú výmenu informácií:
- v oblasti zákonodarstva regulujúceho otázky hospodárskej a investičnej činnosti, štandardizácie, certifikácie, podmienok vydávania licencií, ochrany duševného a priemyselného vlastníctva, praktického využitia výsledkov inovačnej a vedecko-technickej činnosti;
- v aktivitách podporujúcich vytváranie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na územiach obidvoch štátov vrátane organizovania veľtrhov a výstav;
- v iných oblastiach, o ktoré prejavia zmluvné strany záujem.
Článok 6
1.
V záujme vykonávania ustanovení tejto dohody pôsobí Medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou (ďalej len „Komisia“).
2.
Úlohy Komisie sú predovšetkým:
- pravidelné hodnotenie stavu a výsledkov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;
- príprava návrhov pre ďalší rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce;
- špecifikácia prekážok obmedzujúcich rozvoj vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a návrh zodpovedajúcich opatrení smerujúcich k ich odstráneniu;
- posúdenie sporných otázok spojených s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.
3.
Komisia je zložená z predstaviteľov slovenskej a kazašskej časti, vedená predsedami.
V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán:
- každá zo zmluvných strán vymenúva predsedu svojej časti;
- každý z predsedov vymenúva svojho zástupcu a tajomníka;
- pre riešenie konkrétnych otázok činnosti si Komisia v rámci svojej kompetencie vytvára pracovné skupiny s vymedzením ich úloh.
4.
Zasadnutia Komisie sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, striedavo v Slovenskej republike a Kazašskej republike. Na základe iniciatívy ktoréhokoľvek z predsedov môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie Komisie alebo iniciované stretnutie predsedov.
Najneskôr mesiac pred uskutočnením predpokladaného zasadnutia sa predsedovia vzájomne dohodnú o zvolaní a programe pravidelného zasadnutia Komisie. So súhlasom predsedov môžu byť do programu zasadnutia zahrnuté otázky, ktoré neboli v pôvodnom programe. Predsedovia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán môžu podľa vlastného uváženia a výberu prizývať na zasadnutie Komisie poradcov a špecialistov.
5.
Závery zasadnutia Komisie sa potvrdzujú protokolom.
6.
Otázky spojené s činnosťou Komisie sa v čase medzi jej zasadnutiami posudzujú pracovnou cestou predsedami Komisie alebo na základe ich pokynu ich zástupcami a tajomníkmi.
7.
Činnosť Komisie je vymedzená prijatým štatútom.
8.
Náklady spojené s činnosťou Komisie, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, hradí každá zmluvná strana samostatne.
Článok 7
1.
Ustanovenia tejto dohody nezasahujú do práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorých zmluvnými stranami sú Slovenská republika alebo Kazašská republika a taktiež z ich členstva v medzinárodných organizáciách.
2.
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej, podpísaná 23. januára 1995 v Bruseli, so všetkými jej nasledujúcimi zmenami a doplneniami je nadradená tejto dohode.
3.
Ustanovenia tejto dohody nezasahujú do práv a záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z jej členstva v Európskej únii.
Článok 8
Táto dohoda môže byť menená a dopĺňaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnenia musia byť vykonané písomnou formou a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok 9
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich dní po doručení posledného písomného oznámenia o splnení vnútroštátnych procedúr nevyhnutných pre nadobudnutie jej platnosti.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Bratislave dňa 11. júna 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku ruskom.
Za vládu
Kazašskej republiky:

Anatolij Grigorievič Dernovoj v. r.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ľubomír Jahnátek v. r.