416/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
ZÁKON
z 27. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z. a zákona č. 557/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kolektívne vyjednávanie je nástroj podpory účinného sociálneho dialógu a dosahovania sociálneho mieru založený na bipartitnom princípe.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa za slovo „orgánom“ vkladajú slová „alebo príslušnými odborovými orgánmi“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. b) až d) sa za slovo „orgánom“ vkladajú slová „alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie; kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre časť odvetvia, ak sa na uzatvorení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre časť odvetvia dohodli zmluvné strany. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahuje označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Označením odvetvia podľa druhej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu4aa) na úrovni divízie. Označením časti odvetvia podľa druhej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu4aa) na úrovni skupiny.“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia“ nahrádzajú slovami „na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia“.
6.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, na ktoré bola rozšírená záväznosť tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 7, a pre ich zamestnancov.“.
7.
§ 7 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
§ 7
(1)
Ministerstvo môže na spoločný písomný návrh zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo na písomný návrh jednej zo zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a za podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 9 rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej pre odvetvie môže byť rozšírená na zamestnávateľov aj v niektorej časti tohto odvetvia. Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená.
(2)
Ministerstvo môže záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa odseku 1 rozšíriť, len ak zamestnávatelia, pre ktorých je záväzná kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť, zamestnávajú v odvetví alebo v časti odvetvia, ak sa navrhuje rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na časť odvetvia, väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Splnenie podmienky podľa prvej vety sa posudzuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bol podaný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(3)
Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí byť podpísaný zmluvnými stranami na tej istej listine alebo zmluvnou stranou a musí obsahovať
a)
názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť,
b)
označenie odvetvia alebo časti odvetvia, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(4)
Ak návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, ministerstvo vyzve zmluvné strany alebo zmluvnú stranu, ktorá podala návrh, na odstránenie nedostatkov návrhu alebo na doplnenie návrhu do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy; ak zmluvné strany alebo zmluvná strana neodstránia nedostatky návrhu alebo nedoplnia návrh v uvedenej lehote, ministerstvo návrh odmietne.
(5)
Pri zisťovaní údajov o počte zamestnancov na účely posúdenia splnenia podmienky podľa odseku 2 ministerstvo postupuje podľa osobitného predpisu.4ab) Ak v súlade s osobitným predpisom4ab) nie je možné poskytnúť ministerstvu údaje potrebné na posúdenie splnenia podmienky podľa odseku 2, zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch dní počet svojich zamestnancov.
(6)
Spoločný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu zmluvné strany do 15 dní spoločne vziať späť; v rovnakej lehote môže návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vziať späť zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá podala tento návrh.
(7)
Ak návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa spĺňa náležitosti podľa odseku 3, ministerstvo ho do 10 dní zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku a zverejní ho na svojom webovom sídle. Zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, môže do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Obchodnom vestníku písomne oznámiť ministerstvu pripomienky k tomuto návrhu na rozšírenie.
(8)
Na prerokovanie návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, najmä na posúdenie splnenia podmienky podľa odseku 2 a pripomienok oznámených zamestnávateľmi podľa odseku 7, zriadi ministerstvo poradnú komisiu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa založenú na tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“). Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov,4ac) zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Komisia prerokuje návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa do 20 dní odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie pripomienok podľa odseku 7. Stanovisko komisie k návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa má pre ministerstvo odporúčací charakter.
(10)
Na rozšírenie dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorej záväznosť bola rozšírená, sa primerane použijú odseky 1 až 9.
(11)
Ministerstvo rozširuje záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a záväznosť dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4ab a 4ac znejú:
„4ab)
§ 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4ac)
§ 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).“.
8.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo dodatku k nej sa nevzťahuje na zamestnávateľa,
a)
pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu účinnosti rozšírenia,
b)
ktorý je v úpadku4ad) ku dňu účinnosti rozšírenia,
c)
ktorý je v likvidácii4ae) ku dňu účinnosti rozšírenia,
d)
u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa4af) ku dňu účinnosti rozšírenia,
e)
ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,
f)
ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím4ag) z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,
g)
ktorého postihla mimoriadna udalosť,4ah) ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú,
h)
ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu účinnosti rozšírenia; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného zamestnávateľa a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4ad až 4ah znejú:
„4ad)
§ 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.
4ae)
§ 70 až 75 Obchodného zákonníka.
4af)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4ag)
§ 40 ods. 8 Zákonníka práce.
4ah)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 10a ods. 10 a 12 sa odkaz „4c)“ nahrádza odkazom „4ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c sa vypúšťa.
10.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o riešenie sporu podľa odseku 2 obsahuje presné vymedzenie predmetu sporu doložené písomnými materiálmi, ktoré sa odovzdajú ministerstvu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie písomných materiálov ministerstvo odovzdá sprostredkovateľovi. Zmluvná strana je povinná žiadosť o riešenie sporu podľa odseku 2 doručiť aj druhej zmluvnej strane.“.
11.
V § 12 ods. 1 druhá veta znie: „Sprostredkovateľ odovzdá záznam zmluvným stranám a ministerstvu.“.
12.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodca odovzdá zápisnicu zmluvným stranám a ministerstvu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.