423/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 2. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) treťom bode sa vypúšťajú slová „a odvodom do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „Národný jadrový fond“)“ a slová „a efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu“.
2.
V § 2 písm. a) bode 19 sa vypúšťajú slová „alebo viacerých meracích bodov“.
3.
V § 2 písm. a) bode 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „a strát elektriny v sústave“.
4.
V § 2 písm. a) bode 25 sa vypúšťajú slová „o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny,“.
5.
V § 2 písm. a) bode 37 sa za slovo „území“ vkladá slovo „splnomocnený“.
6.
V § 2 sa písmeno a) dopĺňa bodom 40, ktorý znie:
„40.
technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy technologické dimenzovanie elektroenergetického zariadenia na pripojenie výrobcu elektriny, odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určuje pre každé jednotlivé miesto pripojenia,“.
7.
V § 3 ods. 4 sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 13“.
8.
V § 4 ods. 2 sa za slová „sa uverejní“ vkladá slovo „na“.
9.
V § 4 ods. 13 sa slová „aukčná kancelária“ nahrádzajú slovami „aukčnou kanceláriou“.
10.
V § 4 ods. 17 sa slová „susedným operátorom“ nahrádzajú slovami „susednými prevádzkovateľmi“.
11.
V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta, ktorá znie: „Ak ide o existujúceho užívateľa sústavy, zmenu technických parametrov odberného miesta týkajúcich sa združenej zmluvy o dodávke elektriny, prevádzkovateľ sústavy bezodkladne oznámi príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým má užívateľ sústavy uzatvorenú združenú zmluvu o dodávke elektriny.“.
12.
V § 5 ods. 8 druhej vete sa slovo „nie“ nahrádza slovom „je“.
13.
V § 7 ods. 12 sa slová „§ 17 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
14.
V § 7 ods. 15 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
15.
V § 7 ods. 17 sa za slová „Užívateľom sústavy,“ vkladajú slová „ktorý je prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy na vymedzenom území a“.
16.
V § 7 ods. 18 sa za slovami „prenosom elektriny“ vypúšťajú čiarka a slová „o poskytovaní systémových služieb, nákladoch za prevádzkovanie systému, odvod do Národného jadrového fondu“.
17.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri novom odbere elektriny odberateľom elektriny v domácnosti sa určí výška mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu elektriny potvrdeného odberateľom elektriny v domácnosti a cenového rozhodnutia platného v čase vyhotovenia rozpisu preddavkových platieb, najviac však vo výške 1/11 predpokladanej ročnej platby za odobratú elektrinu.“.
18.
§ 10 sa vypúšťa.
19.
Nadpis § 11 znie:
„Podmienky poskytovania podporných služieb a systémových služieb od roku 2014“.
20.
V § 11 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy.“.
21.
V § 11 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „ak táto elektrina nie je odobratá zo sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené.“.
22.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo z domáceho uhlia a údaje poskytované výrobcom elektriny
(1)
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 0,1 MW odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 10:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4.
vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
5.
spotrebe elektriny na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
3.
spotrebe elektriny na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň.
(2)
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 1 MW vrátane a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 0,1 MW vrátane okrem výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 10:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za každý deň nasledujúceho mesiaca, a to osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny podľa odseku 1 písm. a) a b).
(3)
Výrobca elektriny podľa odseku 1 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 1 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 1 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 1 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.
(4)
Výrobca elektriny podľa odseku 2 odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 2 a v členení podľa primárneho zdroja energie. Ak výrobca elektriny podľa odseku 2 vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdáva údaje podľa odseku 2 prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny; ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, údaje podľa odseku 2 sa odovzdávajú aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy.
(5)
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci rok osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny do piateho pracovného dňa v mesiaci január nasledujúceho roka podľa odseku 1 písm. a) a b).
(6)
Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny plánované údaje
a)
na nasledujúci mesiac o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením,
b)
na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením,
c)
na nasledujúcich päť rokov o výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta po jednotlivých rokoch.
(7)
Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá údaje podľa odseku 6 písm. a) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac v členení podľa primárneho zdroja energie.
(8)
Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá údaje podľa odseku 6 písm. b) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 30. novembra na nasledujúci rok v členení podľa primárneho zdroja energie.
(9)
Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane a okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá údaje podľa odseku 6 písm. c) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 30. novembra na nasledujúcich päť rokov v členení podľa primárneho zdroja energie.
(10)
Ak výrobca elektriny vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa osobitného predpisu,18) odovzdá údaje podľa odseku 6 písm. b) organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny do 15. augusta na nasledujúci kalendárny rok.
(11)
Výrobca elektriny podľa odsekov 1 a 2 ďalej odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou hodnoty dosiahnuteľného výkonu v MW, a to na mesačnej báze za uplynulý mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa primárneho zdroja energie.
(12)
Výrobca elektriny podľa odseku 5 ďalej odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou hodnoty dosiahnuteľného výkonu v MW, a to na ročnej báze za uplynulý rok do piateho pracovného dňa nasledujúceho roka v členení podľa primárneho zdroja energie.
(13)
Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj o celkovom inštalovanom výkone zariadenia na výrobu elektriny.
(14)
Údaje o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odovzdávané podľa odsekov 1 až 5 odovzdáva výrobca elektriny v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny celkom, vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy. Údaje o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odovzdávané podľa odseku 6 písm. b) odovzdáva výrobca elektriny v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny celkom, vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bude odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebude odobratá zo sústavy.
(15)
Spôsob odovzdávania údajov výrobcom elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou upraví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
23.
§ 13 ods. 11 sa za slová „Výrobca elektriny“ vkladá čiarka a slová „okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,“.
24.
V § 16 ods. 2 sa slová „10:00 hod.“ nahrádzajú slovami „10:30 h“.
25.
V § 16 ods. 12 sa slová „odseku 8 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a)“.
26.
V § 17 ods. 2 sa slová „10:00 hod.“ nahrádzajú slovami „10:30 h“.
27.
V § 17 ods. 12 sa slová „súčin súčtu“ nahrádzajú slovami „súčet súčinu“.
28.
V § 17 ods. 20 písm. h) sa slová „s meraním typu A a B“ nahrádzajú slovami „v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
29.
V § 17 ods. 20 písm. i) sa slová „s meraním typu A a B“ nahrádzajú slovami „v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
30.
V § 17 ods. 20 sa vypúšťajú písmená j) a k).
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená j) až m).
31.
V § 17 ods. 21 sa slová „odsekov 19 a 20“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
32.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
33.
V § 19 ods. 2 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
34.
V § 19 ods. 3 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d)“.
35.
V § 20 ods. 3 sa za slová „za jednotlivé dni“ vkladajú slová „mesiaca, pre ktorý bolo vykonané konečné vyhodnotenie odchýlok“.
36.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy údaje poskytované výrobcom elektriny podľa § 12, najskôr však v deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorú uzatvára organizátor krátkodobého trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom priameho vedenia alebo výrobcom elektriny v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy poskytuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa prvej vety za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do sústavy daného prevádzkovateľa sústavy a za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.“.
37.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na uverejnenie podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Článok 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15. 6. 2013).“.
38.
V § 22 ods. 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohách č. 3 a 4“.
39.
V § 22 ods. 7 sa slová „prílohy č. 2“ nahrádzajú slovami „príloh č. 3 a 4“.
40.
V§ 23 ods. 1 sa slová „§ 37 ods. 1 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 1, 2 a 10“.
41.
V § 23 ods. 3 sa slová „samostatne vyčíslený údaj o cene za“ nahrádzajú slovami „identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a samostatne vyčíslený údaj o cene za“.
42.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).
43.
V § 25 ods. 1 sa slová „§ 22“ nahrádzajú slovami „§ 24“.
44.
V § 25 ods. 1 sa za slová „dodávateľom elektriny alebo“ vkladajú slová „zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej“.
45.
V § 25 ods. 2 sa za slovo „trvá“ vkladá slovo „najviac“.
46.
V § 25 ods. 8 sa slovo „dňa“ nahrádza slovami „najneskôr päť dní predo dňom“.
47.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „trvá“ vkladá slovo „najviac“.
48.
V § 26 ods. 6 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
49.
V § 26 ods. 10 sa slová „v deň“ nahrádzajú slovami „päť dní predo dňom“.
50.
V § 27 ods. 4 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.
51.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny odobratej zo sústavy.“.
52.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
53.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
54.
V § 31 sa vypúšťa odsek 6.
55.
V § 32 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
účastník trhu s elektrinou podľa § 11 ods. 11.“.
56.
V § 32 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
57.
V § 32 sa odsek 12 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi distribučnou sústavou a inou distribučnou sústavou alebo distribučnou sústavou a prenosovou sústavou, identifikačné číslo susediacej sústavy,
l)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na vyžiadanie dostupné súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou:
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, a to osobitne o
2a.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom,
2b.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy,
2c.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4.
vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
5.
spotrebe elektriny na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny.“.
58.
V § 32 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
59.
V § 32 ods. 20 písm. e) sa čiarka za slovom „úradu“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú slová „a Národnému jadrovému fondu“.
60.
V § 33 ods. 5 sa slová „doručenia námietky“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia úradu“.
61.
V § 36 ods. 2 sa slová „o prístupe do prenosovej sústave a o prenose“ nahrádzajú slovami „o prístupe do prenosovej sústavy a prenose“.
62.
V § 36 ods. 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
63.
V § 36 ods. 6 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
64.
V § 37 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému“.
65.
V § 37 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému“.
66.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až m).
67.
V § 37 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob jeho určenia pre výrobcu elektriny, odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny technického dimenzovania pripojenia“.
68.
V § 37 ods. 5 písm. e) sa čiarka za slovom „elektriny“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „poskytovanie systémových služieb, za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného jadrového fondu,“.
69.
V § 37 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).
70.
V 37 sa odsek 7 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
podmienky centrálnej fakturácie, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta,
l)
podmienky zúčtovania rozdielov, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta, ktoré vstupujú do procesu zúčtovania rozdielov.“.
71.
V § 38 ods. 1 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“ a slová „distribučnej siete“ sa nahrádzajú slovami „distribučnej sústavy“.
72.
V § 38 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.
73.
V § 38 ods. 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
74.
V § 38 ods. 6 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
75.
V § 46 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cena za pripojenie do distribučnej siete“.
76.
V § 56 ods. 7 sa slová „a to samostatne vyčíslený údaj o cene za“ nahrádzajú slovami „a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, a samostatne vyčíslený údaj o cene za“.
77.
V § 56 odsek 9 znie:
„(9)
Po vykonaní odpočtu podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ distribučnej siete vypočíta rozdiel medzi množstvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a množstvom plynu, ktoré bolo priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných miest na základe predpokladaného množstva plynu, ktoré bolo od posledného odpočtu používané na stanovenie odobraného množstva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je nižšie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), užívateľ distribučnej siete odkúpi od prevádzkovateľa distribučnej siete množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je vyššie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), prevádzkovateľ distribučnej siete odkúpi množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14.“.
78.
V § 59 ods. 3 sa za slovo „plynu“ vkladajú slová „alebo 0,00376 eura za každú kWh“.
79.
V § 72 ods. 6 druhej vete sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní od prijatia námietky“.
80.
V § 78 ods. 1 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich dní“.
81.
V § 78 ods. 6 sa slová „bez zbytočného odkladu“ nahrádzajú slovami „do piatich dní“.
82.
Nadpis nad § 79 znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
83.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Údaje podľa § 32 ods. 15 písm. c) sa pri prvom odpočte uskutočnenom prevádzkovateľom sústavy v roku 2014 odovzdajú za obdobie od 1. januára 2014 do dátumu odpočtu určeného meradla.
(2)
Pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb za rok 2013 vrátane uhrádzania platieb za prevádzkovanie systému a platieb za systémové služby sa postupuje podľa doterajšieho predpisu.
(3)
Rezervovanie kapacít pre súhrnný vstupný bod distribučnej siete, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia distribuovaného množstva energie v plyne vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo ich násobkoch sa vykonáva od 1. mája 2014.“.
84.
V prílohe č. 4 časti A ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
85.
V prílohe č. 4 časti B ods. 3 sa slovo „Zmenu“ nahrádza slovom „Zmeny“.
86.
V prílohe č. 6 časti B ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
87.
V prílohe č. 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku odberných miest a odovzdávacích miest miestnej distribučnej sústavy tvoriacich rozhranie miestnej distribučnej sústavy a iných sústav, ak je do miestnej distribučnej sústavy pripojené najmenej jedno odberné miesto alebo odovzdávacie miesto s meraním typu C.“.
88.
V prílohe č. 8 odsek 4 znie:
„(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominačnými hodnotami a nameranými hodnotami odberu elektriny a dodávky elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach nevybavených priebehovým meraním postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
89.
Príloha č. 8 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Podrobnosti procesu zúčtovania rozdielov sa uvedú v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
90.
V prílohe č. 9 časti B ods. 1 sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 9 časti K ods. 9“.
91.
V prílohe č. 9 časti E ods. 4 sa slová „§ 10 odsek 3“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 9 časti J ods. 3“.
92.
V prílohe č. 9 časti E ods. 10 sa vypúšťajú slová „a odvodu do Národného jadrového fondu“.
93.
V prílohe č. 9 časti E ods. 13 sa slová „§ 10“ nahrádzajú slovami „písmena F“.
94.
V prílohe č. 9 časti E ods. 14 sa slová „§ 10“ nahrádzajú slovami „písmena F“.
95.
Slovo „hod.“ sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „h“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Jozef Holjenčík v. r.