425/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. novembra 2013 uložená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2015 z 21. októbra 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.