429/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/023580/2013-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Predmetným opatrením sa ustanovuje aj vzor výkazu o dani z nehnuteľností, jeho vecný a formálny obsah.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.