438/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
ZÁKON
z 5. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“.
4.
V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.