441/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2014 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1 do 2 262,50 268,50 277,00 289,00 308,00 331,00 357,00 385,00 421,50 445,00 471,50 499,00 532,00 570,50
  2 do 4 272,00 278,00 286,50 299,50 320,00 343,50 371,00 400,00 437,50 462,00 490,00 519,00 553,50 593,50
  3 do 6 280,50 286,50 297,00 309,00 331,50 356,50 385,00 415,50 454,00 480,50 508,50 539,00 575,00 615,50
  4 do 9 289,00 296,50 306,50 320,50 343,00 369,00 399,00 431,00 470,00 497,50 527,00 558,50 596,00 639,00
  5 do 12 297,50 305,00 315,50 331,00 354,00 382,00 412,50 445,50 486,50 514,50 546,00 578,00 616,50 662,00
  6 do 15 306,00 314,50 326,00 342,00 365,50 394,50 427,00 460,50 503,50 532,00 564,00 597,50 638,00 685,00
  7 do 18 314,50 324,00 335,50 352,00 378,00 407,00 440,50 476,00 520,00 550,50 583,00 617,00 659,50 707,00
  8 do 21 324,00 332,50 345,50 362,00 389,50 419,50 454,50 490,50 537,00 567,50 601,50 638,00 680,00 730,00
  9 do 24 332,50 342,00 354,50 373,50 400,50 433,00 468,00 505,50 552,50 585,50 620,50 657,50 701,00 752,50
10 do 28 340,50 351,00 364,50 383,50 412,50 445,50 482,50 521,00 569,00 602,50 638,50 677,00 722,50 776,00
11 do 32 349,00 360,00 374,50 394,50 424,50 458,00 496,50 536,50 586,00 620,50 657,50 697,00 744,00 798,50
12 nad 32 357,50 369,00 383,50 405,00 435,50 470,50 511,00 551,50 602,50 638,00 676,00 716,00 764,50 821,00
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1 do 2 247,00 254,00 262,50 274,00 295,50 324,00 363,50 401,00 445,50 484,50 503,50 538,50 577,50 623,50
  2 do 4 255,50 262,50 272,00 284,00 307,00 336,50 375,00 411,50 459,00 498,50 523,50 559,50 600,50 648,00
  3 do 6 263,50 271,00 280,50 294,00 317,00 348,50 383,00 422,00 469,00 510,00 544,00 580,50 623,50 673,50
  4 do 9 272,50 279,50 290,00 304,00 328,50 360,50 395,50 437,00 486,00 529,00 563,00 601,50 646,50 698,00
  5   do 12 279,50 288,00 299,00 314,00 339,50 372,50 409,50 452,50 503,00 546,50 583,00 623,50 668,50 722,50
  6   do 15 288,00 295,50 308,00 324,00 350,00 384,50 423,50 467,00 520,50 565,00 603,00 644,50 692,00 747,50
  7   do 18 295,50 304,50 316,50 334,00 361,00 396,00 437,00 482,50 538,00 584,50 623,00 665,50 714,50 772,50
  8   do 21 304,00 313,00 326,00 343,50 372,00 408,50 450,00 498,00 554,50 603,00 642,00 686,50 737,50 797,50
  9   do 24 311,00 321,50 335,50 353,50 383,50 421,00 464,00 512,50 571,50 622,00 662,00 708,00 760,50 822,00
10   do 28 319,00 330,00 344,00 363,50 394,00 433,00 478,00 528,50 588,50 640,50 682,50 729,50 784,00 847,50
11   do 32 328,00 338,50 353,00 374,00 404,00 445,00 491,00 543,50 606,00 659,00 702,00 750,00 806,00 871,50
12 nad 32 336,50 347,00 362,00 383,50 416,00 456,50 504,00 558,50 623,50 678,00 721,50 771,00 829,50 897,50
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1 do 2 222,50 230,00 240,50 308,00 331,00 356,50 385,00 444,00 511,00 596,00 639,00 683,50  733,50  792,00
  2 do 4 229,50 237,50 248,00 319,00 343,00 370,50 400,00 461,00 531,00 619,00 664,00 710,50  763,00  823,00
  3 do 6 236,50 245,50 256,50 331,00 355,50 384,00 415,50 479,00 552,00 643,50 690,00 737,50  792,50  855,00
  4 do 9 244,00 253,50 265,00 342,00 368,00 397,50 431,00 496,00 571,50 667,00 717,50 764,50  821,50  886,00
  5  do 12 250,50 261,00 274,00 353,00 381,00 411,00 445,50 513,00 592,00 691,00 740,50 793,00  850,50  917,00
  6  do 15 257,50 268,00 282,50 364,00 393,00 425,50 460,00 531,00 612,00 714,50 765,50 819,50  880,00  949,00
  7  do 18 265,00 275,50 290,50 376,00 405,00 438,50 476,00 548,50 633,00 738,50 792,00 847,00  909,00  981,50
  8  do 21 272,50 283,50 299,00 387,00 417,50 452,50 490,50 565,50 652,00 762,00 816,00 874,00  939,00 1 013,00
  9  do 24 279,50 291,00 307,50 399,00 431,00 466,00 505,50 583,50 672,50 785,50 842,00 901,50  967,50 1 044,50
10  do 28 287,00 299,00 315,50 409,50 443,00 479,50 520,50 601,00 693,00 809,50 867,00 929,50  997,50 1 076,00
11  do 32 293,50 307,00 324,00 421,50 455,50 493,00 536,00 618,00 713,00 832,50 893,00 956,00 1 027,00 1 108,00
12 nad 32 300,50 314,50 332,00 432,50 467,50 507,00 550,50 636,00 733,50 857,00 917,50 984,00 1 055,50 1 139,50
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
  6 1 408,00
2 436,50
  7 1 452,50
2 484,50
  8 1 501,50
2 535,50
  9 1 561,00
2 599,50
10 1 612,50
2 654,00
11 1 686,50
2 732,50
12 1 769,00
2 820,50