446/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 12. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky č. 541/2009 Z. z. a vyhlášky č. 50/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1. Upútavka podľa prvej vety sa zaraďuje do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodná pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 a 2.
(5)
Pred vysielaním, počas vysielania a po odvysielaní programu klasifikovaného ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov a vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov sa nezaraďujú programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.
(6)
Upútavkou na účely tejto vyhlášky nie je oznámenie o vlastnom programe vo forme textových informácií alebo statického obrazu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Marek Maďarič v. r.