447/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014 je ustanovený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa po prvýkrát použije v mesiaci marec 2014 pri mesačnom prerozdeľovaní za mesiac január 2014.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 447/2013 Z. z.
ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2014
Číslo
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Kód 
farmaceuticko-
nákladovej
skupiny
Názov farmaceuticko-nákladovej
skupiny podľa choroby alebo liečby
Anatomicko-terapeuticko-chemická
skupina  (ATC skupina)
Kód choroby podľa Medzinárodnej
klasifikácie
chorôb
1. AST Astma R03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB,  R03BC01, R03CC13, R03CC02) J40 - J47
2. CFP Cystická fibróza  alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu J01GB01, J01XB01, R05CB13 E84
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy L03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01 G35 - G37, G80 - G83, I60 - I69
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma R03AC18, R03AK03, R03BB J40 - J47
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída A07EA06, A07EC02 K50 - K52
6. DEP Liečba antidepresívami N06A okrem
(N06AA09, N06AX21)
 
7. DM1 Diabetes typu I A10A E10 - E14
8. DM2 Diabetes typu II A10B E10 - E14
9. DMH Diabetes s hypertenziou (A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06),C09]) I10 - I25
10. EPI Epilepsia N03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01) G40, G41
11. HIV HIV/AIDS J05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,
J05AX okrem (J05AX05)
B20 - B24
12. CHO Hypercholesterolémia C10 okrem (C10AC01, C10BX03) E78
13. KVS Srdcové choroby C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01 I20 - I52
14. ONK Malignity L01 okrem (L01BA01), L03AA,  L04AX04 C00 - D48
15. PAR Parkinsonova choroba N04B G20, G21, G22
16. PSY Liečba s použitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, liečba závislostí N05A okrem (N05AL03, N05AN01),
N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
F00 - F99, G30 - G32
17. RAS Liečba rastovým hormónom H01AC01 E23, Q96
18. REN Renálne zlyhanie B03X, V03AE N17 - N19, D46
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02 M05 - M09, M30 - M36
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi L04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)  
21. TRA Transplantácie L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02  
22. HOR Hormonálna onkoliečba L02 C00 - D48
23. NPP Neuropatická bolesť N01BX04, N03AX12, N03AX16  
24. HEM Hemofília B02BD okrem (B02BD01) D66 - D68
Vysvetlivky:
1. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.
2. Ak je v stĺpci ATC skupín uvedených viacero ATC skupín spojených výrazom „a zároveň“, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v každej z týchto ATC skupín samostatne.
3. Ak je v stĺpci ATC skupín uvedený výraz „okrem“, ATC skupiny uvedené za týmto výrazom nevstupujú do celkového súčtu štandardných dávok liečiva.
4. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.