448/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové
číslo
vekovej
skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného je štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 4 rokov     0,7783 0,8621
2. od 5 do 9 rokov     0,3806 0,4604
3. od 10 do 14 rokov     0,4089 0,4075
4. od 15 do 19 rokov 0,5175 0,1966 0,4908 0,4217
5. od 20 do 24 rokov 0,3857 0,2508 0,4624 0,3238
6. od 25 do 29 rokov 0,4624 0,2522 0,7087 0,4023
7. od 30 do 34 rokov 0,4982 0,2670 0,8026 0,6110
8. od 35 do 39 rokov 0,4521 0,2872 0,7619 0,7022
9. od 40 do 44 rokov 0,4264 0,3138 0,8428 0,8224
10. od 45 do 49 rokov 0,4708 0,3496 1,0282 1,0180
11. od 50 do 54 rokov 0,5213 0,3966 1,2351 1,3657
12. od 55 do 59 rokov 0,5584 0,5064 1,1167 1,6481
13. od 60 do 64 rokov 0,5888 0,6062 0,9723 1,3684
14. od 65 do 69 rokov 0,2102 0,3492 1,1325 1,5102
15. od 70 do 74 rokov 0,3551 0,1686 1,2499 1,7454
16. od 75 do 79 rokov 0,1766 0,1267 1,3792 1,8166
17. od 80 rokov 0,2172 0,1242 1,3624 1,6197
* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
  1. AST Astma 0,9896
  2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 21,6139
  3. CNS Ochorenie mozgu a miechy     8,7043
  4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma     2,6119
  5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída     1,9861
  6. DEP Liečba antidepresívami     0,6843
  7. DM1 Diabetes typu I     3,3019
  8. DM2 Diabetes typu II     0,6717
  9. DMH Diabetes s hypertenziou     0,9690
10. EPI Epilepsia     1,4935
11. HIV HIV/AIDS   14,4261
12. CHO Hypercholesterolémia     0,3992
13. KVS Srdcové choroby     1,6395
14. ONK Malignity   17,0774
15. PAR Parkinsonova choroba     2,9231
16. PSY Liečba s použitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, liečba závislostí     1,8919
17. RAS Liečba rastovým hormónom     8,4017
18. REN Renálne zlyhanie   37,5668
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi     1,9276
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi   18,3377
21. TRA Transplantácie     5,8522
22. HOR Hormonálna onkoliečba     3,4038
23. NPP Neuropatická bolesť    2,7039
24. HEM Hemofília 126,7377
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.