449/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 22. novembra 2013,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 353/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 449/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA
Príloha č. 2 k opatreniu č. 449/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
Príloha č. 3 k opatreniu č. 449/2013 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMU