451/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 11. decembra 2013
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 203,20 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/2012 Z. z. o úprave sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Richter v. r.