453/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 10. decembra 2013 č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely.
Národná banka Slovenska vydala podľa § 21 ods. 5 a § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušujú:
1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 456/2008 Z. z.),
2. čl. I opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (oznámenie č. 578/2008 Z. z.) vrátane príloh č. 1 a 2.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.