454/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 10. decembra 2013 č. 11/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní (oznámenie č. 143/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z).
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2009 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Týmto opatrením sa zohľadňujú legislatívne zmeny v predkladaní výkazov zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní upravené opatrením č. 10 /2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely (oznámenie č. 453/2013 Z. z.) a vypúšťajú sa prílohy č. 7 a 8.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.