455/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Týmto opatrením sa upravuje organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.