458/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2013 bola v Ostrave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.
Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.