459/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

459
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
opatrenie zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydalo
Opatrenie ustanovuje kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 4 ods.1 zákona, na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a), b) a c) zákona a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 zákona.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 29. decembra 2010 č. 22715/2010/SLP/z. 55359-M, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (oznámenie č. 7/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a je prístupné k nahliadnutiu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.