46/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

46
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych Spoločenstiev a“.
2.
V prílohe č. 2 sa dopĺňa referenčné číslo 1373, ktoré znie:
„1373 N-(4-amino-2-nitrofenyl)alylamín (HC Red No. 16 **, CAS 160219-76-1) a jeho soli“.
3.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčné čísla 16 a 22 znejú:
„Ref. číslo
Látka
O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasťaplikácie/
použitia
Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Ďalšie obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
16 1-naftol
1-Naphtol **  CAS 90-15-3 EINEC 201-969-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm. Uvedie sa zmiešavací pomer.

      Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
  máte citlivú, podráždenú alebo
  poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu na dočasné tetovanie
  čiernou henou.
22 Rezorcinol
Resorcinol **
CAS 108-46-3
EINEC 203-585-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
1.
Všeobecné použitie

2.
Profesionálne použitie

b)
Vlasové lotiony a šampóny
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,25 % hm.

b)
0,5 % hm.
a)1.
Obsahuje resorcinol.
Po použití vlasy dobre opláchnuť.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
  máte citlivú, podráždenú alebo
  poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu na dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

2.
Len na profesionálne použitie.
Obsahuje resorcinol.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
      
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
  máte citlivú, podráždenú alebo
  poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
  reakciu na dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)
Obsahuje resorcinol.“.

4.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 253 až 278, ktoré znejú:
„Ref. číslo  Látka
O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale
kozmetického
výrobku
Oblasťaplikácie/
použitia
Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Ďalšie obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
253 (4-(4-amóniofenyl) bis(2- hydroxyetyl)
amónium-sulfát
N,N-bis(2- -Hydroxyethyl)-p- -Phenyllenediamine Sulfate **
CAS 54381-16-7
EINEC 259-134-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.
– Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
– Skladovať
  v nádobách
  neobsahujúcich
  dusitany.

        Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
  máte citlivú, podráždenú
  alebo poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
   reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
254 4-chlórbenzén-1,3diol
4-Chlororesorcinol **
CAS 95-88-5
EINEC 202-462-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
255 Pyrimidíntetrayltetra-amín, soľ s kyselinou sírovou (1 : 1)
Tetraaminopyrimi-dine Sulfate  **
CAS 5392-28-9
EINEC 226-393-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)
     
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
256 3-(2-hdroxyetyl-4--fenyléndiamónium--sulfát
Hydroxyethyl-p- -Phenylenediamine Sulfate **
CAS 93841-25-9
EINEC 298-995-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
257 Indol-5,6-diol
Dihydroxyindole **
CAS 3131-52-0
EINEC 412-130-9
a)
Látka na farbenie vlasovv oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkachnajvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.
a)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
258 5-amino-4-chlór- -2-metylfenol, hydrochlorid
5-Amino-4-Chloro--o-Cresol HCl **
CAS 110102-85-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia
aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,5 %
hm. v prepočte na hydrochlorid.

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
259 Indol-6-ol
6-Hydroxyindole **
CAS 2380-86-1
EINEC 417-020-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
260 Indolín-2,3-dión
Isatin **
CAS 91-56-5
EINEC 202-077-8
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,6 % hm.          Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
261 2-aminopyridín-3--ol
-2-Amino-3- Hydroxypyridine **
CAS 16867-03-1
EINEC 240-886-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.         Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
262 (2-metyl-1-naftyl)--acetát
1-Acetoxy-2- -Methylnaphthalene **
CAS 5697-02-9
EINEC 454-690-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol
a 1-Acetoxy-2-
methylnaphtalene,


potom najvyššia prípustná koncentrácia 2- Methyl-1-naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0% hm.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
263 2-metyl-1-naftol
2-Methyl-1- -Naphthol **
CAS 7469-77-4
EINEC 231-265-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol a 1-Acetoxy-2- methylnaphtalene, potom najvyššia prípustná koncentrácia 2-Methyl-1- naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
264 Dinátrium-5,7- -dinitro-8- -oxidonaftalén-2- -sulfonát
Acid Yellow 1**
CAS 846-70-8
EINEC 212-690-2
CI 10316
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
0,2 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.
a)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
265 4-nitrobenzén-1,2-diamín
4-Nitro-o- -Phenylenediamine **
CAS 99-56-9
EINEC 202-766-3
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov   Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.        Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
266 2-(4-amino-3- -nitroanilino) etanolHC Red No. 7 **
CAS 24905-87-1
EINEC 246-521-9
Látka na farbenie vlasovv neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
0,1 % hm. – Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.

– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.

Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
267 2-{[2-(2- -hydroxyetoxy)-4- -nitrofenyl]amino}etanol
HC Yellow No. 4 **
CAS 59820-43-8
EINEC 428-840-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,5 % hm. – Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
268 2-[(2-nitrofenyl) amino]etanol
HC Yellow No. 2 **
CAS 4926-55-0
EINEC 225-555-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,75 % hm.a) a b)
– Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
269 4-[(2-nitrofenyl) amino]fenol
HC Orange No. 1 **
CAS 54381-08-7
EINEC 259-132-4
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,0% hm.    
270 N-fenyl-2- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 1 **
CAS 2784-89-6
EINEC 220-494-3
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,0 % hm.  
       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
271 2-(5-metoxy-2- -nitrofenyl) etánamín, hydrochlorid
HC Yellow No. 9 **
CAS 86419-69-4
EINEC 415-480-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 % hm.
vyjadrené v prepočte na hydrochlorid
Nepoužívať s nitrozačnými činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
272 N-[4-(4- -aminofenyldiazenyl)-3- metylfenyl]- -2,2’-iminodietanol
HC Yellow No. 7 **
CAS 104226-21-3
EINEC 146-420-6
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,25 % hm.    
273 2-{[2-nitro-4- -(trifluórmetyl) fenyl]amino} etanol
HC Yellow No. 13 **
CAS 10442-83-8
EINEC 443-760-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
2,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.


a) a b)
–  Nepoužívať
   s nitrozačnými
   činidlami.
– Najvyšší
   prípustný
   obsah
   nitrozamínov:
   50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
   zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
274 3-[(1-fenyl-3- -metyl-5-oxo-4,5- -dihydro-1H- -pyrazol-4-yl) diazenyl]-N,N,N- -trimetylanilínium--chlorid
Basic Yellow 57 **
CAS 68391-31-1
EINEC 269-943-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 % hm.    
275 2,2’-[[4-[(4- -aminofenyl) diazenyl]fenyl] imino]bisetanol
Disperse Black 9 **
CAS 20721-50-0
EINEC 243-987-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,3 % hm.
zmes 2,2´-[4-4- aminofenyl) diazenyl]fenyl [imino]dietanolu a lignofosfátu v pomere 1 : 1
   
276 1,4-bis(2,3- -dihydroxypropylamino) antracén-9,10- -dión
HC Blue No. 14 **
CAS 99788-75-7
EINEC 421-470-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,3 % hm. – Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.
– Najvyšší
  prípustný obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
277 2-[(4-metyl-2-nitro-fenyl)amino]etanol
Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Toluidine **
CAS 100418-33-5
EINEC 408-090-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
   s nitrozačnými
   činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
278 N1-(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén- -1,4-diamín + N1,N4-bis(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 10 + HC Red No. 11 **
CAS 95576-89-9 + 95576-92- 4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
  s nitrozačnými
  činidlami.
– Najvyšší
  prípustný
  obsah
  nitrozamínov:
  50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

       Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
  alebo máte citlivú,
  podráždenú alebo
  poškodenú pokožku
  hlavy,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu po
  farbení vlasov,
– ste v minulosti
  zaznamenali reakciu na
  dočasné tetovanie
  čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.“.
5.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 10 a 50.
6.
V prílohe č. 17 sa v názve za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
7.
V prílohe č. 17 prvý bod znie:
„Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3).“.
8.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 75, ktorý znie:
„75. Vykonávacia smernica Komisie 2012/21/EÚ z 2. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 208, 3. 8. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.