461/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. januára 1988 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach, ktorý bol otvorený na podpis 27. mája 2010 v Paríži.
Slovenská republika dohovor podpísala 29. mája 2013.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 743 zo 4. septembra 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 31. októbra 2013. Ratifikačná listina bola 21. novembra 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 2011 v súlade s článkom 28 ods. 2.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. marca 2014 v súlade s článkom 28 ods. 5. Jeho ustanovenia sa budú vykonávať od 1. januára 2015 v súlade s článkom 28 ods. 6.
Slovenská republika uplatnila nasledujúce vyhlásenia k prílohám A, B, C dohovoru a výhrady v súlade s článkom 30 ods. 1 písm. a) až d) dohovoru:
„Vyhlásenia
Príloha A
Dane, na ktoré sa dohovor vzťahuje
daň z príjmov fyzických osôb,
daň z príjmov právnických osôb,
daň z pridanej hodnoty,
spotrebné dane,
daň z motorových vozidiel.
Príloha B
Príslušný orgán
Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním určený zástupca.
Príloha C
Definícia pojmu „štátny príslušník“ na účely dohovoru
Pojem „štátny príslušník" označuje
i) fyzickú osobu, ktorá má štátnu príslušnosť alebo občianstvo Slovenskej republiky, a
ii) právnickú osobu, združenie a iné subjekty zriadené podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Výhrady
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať žiadnu formu administratívnej pomoci v súvislosti s daňami iných zmluvných strán v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
B. dane z nehnuteľnosti;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať administratívnu pomoc pri vymáhaní akejkoľvek daňovej pohľadávky alebo pri vymáhaní správnej sankcie v súvislosti s daňami v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať žiadnu administratívnu pomoc ohľadne daňových pohľadávok, ktoré existovali ku dňu, keď dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať administratívnu pomoc pri doručovaní písomností týkajúcich sa daní v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
B. dane z nehnuteľnosti;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.“.
K oznámeniu č. 461/2013 Z. z.
DOHOVOR
o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach
(Text v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2011)
Preambula
Členské štáty Rady Európy a členské štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré tento dohovor podpísali,
berúc do úvahy rozvoj medzinárodného pohybu osôb, kapitálu, tovarov a služieb, ktorý napriek svojmu významnému prínosu zvýšil možnosť vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov, a preto si vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu daňových orgánov;
vítajúc rôzne snahy vynaložené v posledných rokoch na boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom na medzinárodnej úrovni, či už bilaterálnej alebo multilaterálnej;
berúc do úvahy, že na podporu všetkých foriem administratívnej pomoci v daňových záležitostiach akéhokoľvek druhu je potrebná koordinovaná snaha medzi jednotlivými štátmi, a zároveň je potrebné zaistiť primeranú ochranu práv daňovníkov;
uznávajúc, že medzinárodná spolupráca môže zohrávať dôležitú úlohu pri riadnom určovaní daňových povinností a ochrane práv daňovníkov;
berúc do úvahy, že základné princípy, ktoré udeľujú každej osobe práva a povinnosti určené podľa riadneho právneho postupu, by sa mali uplatňovať aj na daňové záležitosti vo všetkých štátoch, a že všetky štáty by sa mali snažiť chrániť oprávnené záujmy daňovníkov, vrátane náležitej ochrany proti diskriminácii a dvojitému zdaňovaniu;
v presvedčení, že štáty by mali vykonávať opatrenia alebo poskytovať informácie s ohľadom na potrebu ochrániť dôvernosť informácií a berúc do úvahy medzinárodné nástroje na ochranu súkromia a toku osobných údajov;
berúc do úvahy, že vzniklo nové prostredie spolupráce a je žiaduce, aby bol k dispozícii multilaterálny nástroj, ktorý by čo najväčšiemu počtu štátov umožnil využiť nové prostredie spolupráce a zároveň viedol k implementácii najvyšších medzinárodných štandardov spolupráce v daňovej oblasti;
želajúc si uzatvoriť dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach;
sa dohodli takto:
Kapitola I
Rozsah dohovoru
Článok 1
Predmet dohovoru a osoby, na ktoré sa dohovor vzťahuje
1.
Podľa ustanovení kapitoly IV si zmluvné strany poskytujú vzájomnú administratívnu pomoc v daňových záležitostiach. Takáto administratívna pomoc môže v odôvodnených prípadoch zahŕňať opatrenia prijaté súdnymi orgánmi.
2.
Táto administratívna pomoc zahŕňa
a)
výmenu informácií vrátane simultánnych daňových kontrol a účasti na daňových kontrolách v zahraničí;
b)
administratívnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok vrátane predbežných opatrení a
c)
doručovanie písomností.
3.
Zmluvná strana poskytuje administratívnu pomoc bez ohľadu na to, či je dotknutá osoba rezidentom alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany alebo iného štátu.
Článok 2
Dane, na ktoré sa dohovor vzťahuje
1.
Tento dohovor sa vzťahuje
a)
na nasledujúce dane ukladané v mene zmluvnej strany:
i)
dane z príjmu alebo zo zisku;
ii) dane z kapitálových výnosov, ktoré sa ukladajú nezávisle od dane z príjmu alebo zo zisku;
iii)
dane z čistého majetku; a
b)
na nasledujúce dane:
i)
dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii)
dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
B. dane z nehnuteľnosti;
C. všeobecné dane zo spotreby, napr. dane z pridanej hodnoty alebo z obratu;
D. špecifické dane z tovarov a služieb, napr. spotrebné dane;
E. dane z užívania alebo vlastníctva motorových vozidiel;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.
2.
Existujúce dane, na ktoré sa dohovor vzťahuje, sú uvedené v prílohe A dohovoru v kategóriách podľa odseku 1.
3.
Zmluvné strany oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európy alebo generálnemu tajomníkovi OECD (ďalej len „depozitári“) každú zmenu, ktorá sa má vykonať v prílohe A dohovoru v dôsledku úpravy zoznamu uvedeného v odseku 2. Takáto zmena nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia takéhoto oznámenia depozitárom.
4.
Dohovor sa vzťahuje aj na všetky rovnaké alebo v zásade podobné dane ukladané v zmluvnom štáte po tom, ako dohovor nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu, ktoré sa ustanovia okrem, alebo namiesto existujúcich daní uvedených v prílohe A dohovoru, a v takomto prípade príslušná zmluvná strana oznámi jednému z depozitárov ustanovenie tejto dane.
Kapitola II
Všeobecné definície
Článok 3
Definície
1.
Na účely tohto dohovoru, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,
a)
výrazy „dožadujúci štát“ a „dožiadaný štát“ označujú podľa súvislosti akúkoľvek zmluvnú stranu, ktorá dožaduje administratívnu pomoc v daňových záležitostiach a akúkoľvek zmluvnú stranu, ktorá je dožiadaná poskytnúť túto administratívnu pomoc;
b)
výraz „daň“ označuje akúkoľvek daň alebo poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie, na ktoré sa dohovor vzťahuje podľa článku 2;
c)
výraz „daňová pohľadávka“ označuje daň v akejkoľvek výške, vrátane úroku z nej, súvisiace poplatky a náklady spojené s jej vymáhaním, ktoré sú splatné a ešte neuhradené;
d)
výraz „príslušný orgán" označuje osoby a orgány uvedené v prílohe B dohovoru;
e)
výraz „štátny príslušník" vo vzťahu k zmluvnej strane znamená:
i)
všetky fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo tejto zmluvnej strany, a
ii) všetky právnické osoby, osobné obchodné spoločnosti, združenia a iné subjekty zriadené podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany.
Pre každú zmluvnú stranu, ktorá na tento účel urobila vyhlásenie, platia uvedené pojmy tak, ako sú definované v prílohe C dohovoru.
2.
Pri uplatňovaní dohovoru zmluvnou stranou každý výraz nedefinovaný v tomto dohovore má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvnej strany upravujúcich dane, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, ak si to súvislosť nevyžaduje inak.
3.
Zmluvné strany oznámia jednému z depozitárov každú zmenu, ktorá má byť vykonaná v prílohách B a C dohovoru. Takáto zmena nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia takéhoto oznámenia príslušným depozitárom.
Kapitola III
Formy administratívnej pomoci
Časť I
Výmena informácií
Článok 4
Všeobecné ustanovenia
1.
Zmluvné strany si vymenia všetky informácie, predovšetkým tak, ako je uvedené v tejto časti, o ktorých sa predpokladá, že sú rozhodujúce pre uplatňovanie alebo vykonávanie ich vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich dane, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.
2.
Zrušený.
3.
Každá zmluvná strana môže na základe vyhlásenia, ktoré je adresované jednému z depozitárov, uviesť, že podľa jej vnútroštátnej legislatívy môžu jej orgány informovať svojho rezidenta alebo štátneho príslušníka pred zaslaním informácií, ktoré sa ho týkajú, a to v súlade s článkami 5 a 7.
Článok 5
Výmena informácií na žiadosť
1.
Na žiadosť dožadujúceho štátu dožiadaný štát poskytne dožadujúcemu štátu všetky informácie uvedené v článku 4, ktoré sa týkajú konkrétnych osôb alebo transakcií.
2.
Ak informácie uvedené v daňových spisoch dožiadaného štátu nie sú dostatočné na to, aby umožnili vyhovieť žiadosti o informácie, tento dožiadaný štát musí vykonať všetky príslušné opatrenia na to, aby dožadujúcemu štátu poskytol požadované informácie.
Článok 6
Automatická výmena informácií
S ohľadom na druhy prípadov a v súlade s postupmi, ktoré zmluvné strany stanovia vzájomnou dohodou, si budú dve zmluvné strany alebo viac zmluvných strán automaticky vymieňať informácie uvedené v článku 4.
Článok 7
Spontánna výmena informácií
1.
Zmluvná strana bez predchádzajúcej žiadosti poskytne druhej zmluvnej strane informácie, o ktorých má vedomosť, a to v týchto prípadoch:
a)
prvá menovaná zmluvná strana má dôvody predpokladať, že v druhej zmluvnej strane môže dochádzať ku kráteniu dane;
b)
osoba, ktorá má daňovú povinnosť, získa oprávnenie na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v prvej menovanej zmluvnej strane, ktoré by mohlo viesť k zvýšeniu dane alebo vzniku daňovej povinnosti v druhej zmluvnej strane;
c)
obchodné vzťahy medzi osobou podliehajúcou zdaneniu v jednej zmluvnej strane a osobou podliehajúcou zdaneniu v druhej zmluvnej strane sa uskutočňujú prostredníctvom jedného štátu alebo viacerých štátov spôsobom, ktorý môže viesť k zníženiu dane v jednej alebo druhej zmluvnej strane, prípadne v oboch zmluvných stranách;
d)
zmluvná strana má dôvody predpokladať, že zníženie dane mohlo vzniknúť umelými prevodmi ziskov medzi prepojenými podnikmi;
e)
informácie poskytnuté prvou menovanou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane by umožnili získať informácie, ktoré môžu byť rozhodujúce pre vyrubenie dane v druhej zmluvnej strane.
2.
Každá zmluvná strana vykoná také opatrenia a zavedie také postupy, ktorými sa zaistí, aby boli informácie uvedené v odseku 1 dostupné na poskytnutie druhej zmluvnej strane.
Článok 8
Simultánne daňové kontroly
1.
Dve zmluvné strany a viac zmluvných strán sa na žiadosť ktorejkoľvek z nich dohodnú na určení prípadov a postupov pre simultánne daňové kontroly. Každá dotknutá zmluvná strana sa rozhodne, či má záujem zúčastniť sa na konkrétnej simultánnej daňovej kontrole.
2.
Na účely tohto dohovoru simultánna daňová kontrola predstavuje dohodu medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, že súčasne skontrolujú, každá na svojom vlastnom území, daňové záležitosti osoby alebo osôb, u ktorých majú spoločné alebo súvisiace záujmy, s cieľom vymieňať si všetky relevantné informácie, ktoré takto získajú.
Článok 9
Daňové kontroly v zahraničí
1.
Na žiadosť príslušného orgánu dožadujúceho štátu môže príslušný orgán dožiadaného štátu umožniť zástupcom príslušného orgánu dožadujúceho štátu, aby sa zúčastnili určitej časti daňovej kontroly v dožiadanom štáte.
2.
Ak sa žiadosti vyhovie, príslušný orgán dožiadaného štátu bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu dožadujúceho štátu čas a miesto kontroly, orgán alebo pracovníka určeného na vykonanie kontroly a postupy a podmienky, ktoré dožiadaný štát požaduje na vykonanie kontroly. Všetky rozhodnutia týkajúce sa vykonávania daňovej kontroly vydá dožiadaný štát.
3.
Zmluvná strana môže informovať jedného z depozitárov o svojom zámere všeobecne neprijímať žiadosti uvedené v odseku 1. Takéto vyhlásenie sa môže urobiť alebo odvolať kedykoľvek.
Článok 10
Protichodné informácie
Ak jedna zmluvná strana prijme od druhej zmluvnej strany informácie o daňových záležitostiach týkajúce sa osoby, ktoré sa javia ako protichodné s informáciami, ktoré už táto zmluvná strana má k dispozícií, upovedomí o tom zmluvnú stranu, ktorá jej tieto informácie poskytla.
Časť II
Administratívna pomoc pri vymáhaní
Článok 11
Vymáhanie daňových pohľadávok
1.
Na žiadosť dožadujúceho štátu vykoná dožiadaný štát v súlade s článkami 14 a 15 potrebné opatrenia na vymáhanie daňových pohľadávok prvého menovaného štátu tak, ako keby to boli jeho vlastné daňové pohľadávky.
2.
Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú iba na daňové pohľadávky, ktoré tvoria predmet exekučného titulu dožadujúceho štátu, a ktoré neboli napadnuté, ak sa zúčastnené zmluvné strany nedohodli inak.
Ak je pohľadávka namierená proti osobe, ktorá nie je rezidentom dožadujúceho štátu, odsek 1 sa uplatní iba vtedy, keď sa táto pohľadávka už nedá napadnúť, ak sa zúčastnené zmluvné strany nedohodli inak.
3.
Povinnosť poskytnúť administratívnu pomoc pri vymáhaní daňových pohľadávok týkajúcich sa zosnulej osoby alebo jej pozostalosti sa obmedzuje na hodnotu pozostalosti alebo hodnotu majetku nadobudnutého jednotlivými dedičmi podľa toho, či sa má pohľadávka vymáhať z pozostalosti alebo od dedičov.
Článok 12
Predbežné opatrenia
Na žiadosť dožadujúceho štátu uloží dožiadaný štát v súvislosti s vymáhaním dane predbežné opatrenia, aj keď bola pohľadávka napadnutá alebo ešte nie je predmetom exekučného titulu.
Článok 13
Prílohy k žiadosti
1.
K žiadosti o administratívnu pomoc podľa tejto časti sa prikladajú nasledujúce písomnosti:
a)
vyhlásenie o tom, že daňová pohľadávka sa týka dane, na ktorú sa dohovor vzťahuje, a v prípade jej vymáhania v súlade s článkom 11 ods. 2 o tom, že daňová pohľadávka nie je alebo nemôže byť napadnutá;
b)
osvedčená kópia exekučného titulu v dožadujúcom štáte; a
c)
akákoľvek iná príloha potrebná na vymáhanie alebo uloženie predbežných opatrení.
2.
Exekučný titul dožadujúceho štátu bude v odôvodnených prípadoch bez zbytočného odkladu odo dňa prijatia žiadosti o administratívnu pomoc v súlade s ustanoveniami účinnými v dožiadanom štáte najmä prijatý, uznaný, doplnený alebo nahradený exekučným titulom dožiadaného štátu.
Článok 14
Lehoty
1.
Otázky týkajúce sa lehoty, po uplynutí ktorej sa už daňová pohľadávka nedá vymáhať, sa riadia právnymi predpismi dožadujúceho štátu. Žiadosť o administratívnu pomoc musí obsahovať údaje týkajúce sa tejto lehoty.
2.
Úkony vykonané dožiadaným štátom počas vymáhania pri plnení žiadosti o administratívnu pomoc, ktoré by v súlade s právnymi predpismi tohto štátu viedli k odloženiu alebo prerušeniu lehoty uvedenej v odseku 1, budú mať rovnaký účinok aj podľa právnych predpisov dožadujúceho štátu. Dožiadaný štát o týchto úkonoch informuje dožadujúci štát.
3.
Dožiadaný štát nie je povinný vyhovieť žiadosti o administratívnu pomoc, ktorá bola podaná po uplynutí 15 rokov odo dňa pôvodného exekučného titulu.
Článok 15
Prednosť
Daňová pohľadávka, pri vymáhaní ktorej sa poskytuje administratívna pomoc, nebude mať v dožiadanom štáte prednosť osobitne udelenú daňovým pohľadávkam tohto štátu, a to ani ak uplatňovaný postup na vymáhanie je rovnaký ako postup, ktorý sa uplatňuje na jeho vlastné daňové pohľadávky.
Článok 16
Odklad platby
Dožiadaný štát môže povoliť odklad platby alebo platbu v splátkach, ak jeho právne predpisy alebo administratívna prax takýto postup za podobných okolností umožňujú, avšak najskôr o tom informuje dožadujúci štát.
Časť III
Doručovanie písomností
Článok 17
Doručovanie písomností
1.
Na žiadosť dožadujúceho štátu doručí adresátovi dožiadaný štát písomnosti vrátane písomností týkajúcich sa súdnych rozhodnutí, ktoré boli vydané v dožadujúcom štáte a ktoré súvisia s daňami, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.
2.
Dožiadaný štát zabezpečí doručenie písomností
a)
spôsobom ustanoveným jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie podobných písomností;
b)
pokiaľ možno konkrétnym spôsobom požadovaným dožadujúcim štátom alebo spôsobom, ktorý čo najviac zodpovedá tomuto spôsobu, dostupným podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov.
3.
Zmluvná strana môže doručiť písomnosti priamo prostredníctvom pošty osobe, ktorá sa nachádza na území druhej zmluvnej strany.
4.
Žiadne ustanovenia v tomto dohovore sa nesmú vykladať tak, že rušia účinnosť doručenia písomností zmluvnou stranou v súlade s jej právnymi predpismi.
5.
Ak sa písomnosť doručuje v súlade s týmto článkom, nemusí k nej byť priložený jej preklad. Ak je dostatočne zrejmé, že adresát nerozumie jazyku písomnosti, dožiadaný štát zariadi jeho preklad do svojho alebo do jedného zo svojich úradných jazykov, alebo vyhotovenie jeho zhrnutia vo svojom alebo v jednom zo svojich úradných jazykov. Prípadne môže požiadať dožadujúci štát o preklad písomnosti do jedného z úradných jazykov dožiadaného štátu, Rady Európy alebo OECD alebo o priloženie zhrnutia v jednom z úradných jazykov dožiadaného štátu, Rady Európy alebo OECD.
Kapitola IV
Ustanovenia týkajúce sa všetkých foriem administratívnej pomoci
Článok 18
Informácie, ktoré má poskytnúť dožadujúci štát
1.
Žiadosť o administratívnu pomoc obsahuje najmä:
a)
označenie orgánu alebo úradu, ktorý inicioval žiadosť podanú príslušným orgánom;
b)
meno, adresu alebo iné ďalšie náležitosti, ktoré pomôžu identifikovať osobu, ktorej sa žiadosť týka;
c)
v prípade žiadosti o informácie formu, v ktorej si dožadujúci štát želá dostať informácie tak, aby to vyhovovalo jeho potrebám;
d)
v prípade žiadosti o administratívnu pomoc pri vymáhaní pohľadávky alebo pri predbežnom opatrení povahu daňovej pohľadávky, zložky daňovej pohľadávky a majetok, z ktorého možno daňovú pohľadávku vymáhať;
e)
v prípade žiadosti o doručenie písomností povahu a predmet písomností, ktoré majú byť doručené;
f)
informáciu o tom, či je v súlade s právnymi predpismi a administratívnou praxou dožadujúceho štátu, a či je oprávnená na základe požiadaviek článku 21 odseku 2 písmena g).
2.
Ak sa dožadujúci štát dozvie akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú rozhodujúce pre žiadosť o administratívnu pomoc, poskytne ich dožiadanému štátu bez zbytočného odkladu.
Článok 19
zrušený
Článok 20
Odpoveď na žiadosť o administratívnu pomoc
1.
Ak sa vyhovie žiadosti o administratívnu pomoc, dožiadaný štát bez zbytočného odkladu informuje dožadujúci štát o prijatých opatreniach a o výsledku administratívnej pomoci.
2.
Ak sa žiadosť zamietne, dožiadaný štát bez zbytočného odkladu informuje dožadujúci štát o svojom rozhodnutí a o jeho dôvodoch.
3.
Pokiaľ v žiadosti o informácie dožadujúci štát špecifikoval formu, v ktorej majú byť informácie poskytnuté a dožiadaný štát môže túto požiadavku splniť, poskytne dožiadaný štát tieto informácie v požadovanej forme.
Článok 21
Ochrana osôb a obmedzenia povinnosti poskytnúť administratívnu pomoc
1.
Ustanovenia dohovoru nemajú vplyv na práva priznané osobám právnymi predpismi alebo administratívnou praxou dožiadaného štátu.
2.
Okrem článku 14 sa ustanovenia tohto dohovoru nevykladajú tak, že dožiadanému štátu ukladajú povinnosť:
a)
vykonávať opatrenia v rozpore s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo administratívnou praxou, alebo právnymi predpismi alebo administratívnou praxou dožadujúceho štátu;
b)
vykonávať opatrenia, ktoré by boli v rozpore s verejným poriadkom;
c)
poskytovať informácie, ktoré sa podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov alebo administratívnej praxe, alebo podľa právnych predpisov alebo administratívnej praxe dožadujúceho štátu nedajú získať;
d)
poskytovať informácie, ktoré by viedli k zverejneniu obchodného, hospodárskeho, priemyselného, komerčného alebo profesijného tajomstva, obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom;
e)
poskytovať administratívnu pomoc, ak sa domnieva, že zdanenie v rámci dožadujúceho štátu je v rozpore so všeobecne uznávanými princípmi zdaňovania alebo so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo v rozpore s inou zmluvou, ktorú dožiadaný štát uzavrel s dožadujúcim štátom;
f)
poskytovať administratívnu pomoc na účely uplatňovania alebo vykonávania ustanovení právnych predpisov upravujúcich dane dožadujúceho štátu alebo akejkoľvek požiadavky s tým súvisiacej, ktorá za rovnakých okolností diskriminuje občana dožiadaného štátu v porovnaní s občanom dožadujúceho štátu;
g)
poskytovať administratívnu pomoc, ak dožadujúci štát nevykonal všetky primerané opatrenia, ktoré má k dispozícii podľa svojich právnych predpisov alebo administratívnej praxe, okrem prípadov, keď by využitie takýchto opatrení viedlo k neprimeraným ťažkostiam;
h)
poskytovať administratívnu pomoc pri vymáhaní pohľadávok v tých prípadoch, keď je administratívne zaťaženie pre tento štát zjavne neprimerané oproti výhode, ktorú by dožadujúci štát získal.
3.
Ak dožadujúci štát žiada o informácie v súlade s týmto dohovorom, dožiadaný štát na získanie požadovaných informácií využije svoje opatrenia na získavanie informácií, aj keď dožiadaný štát nemusí takéto informácie potrebovať na vlastné daňové účely. Povinnosť obsiahnutá v predchádzajúcej vete podlieha obmedzeniam uvedeným v tomto dohovore, takéto obmedzenia, najmä obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 2, sa nesmú vysvetľovať tak, že umožňujú dožiadanému štátu zamietnuť poskytnutie informácií iba preto, že on sám nemá záujem o takéto informácie.
4.
Ustanovenia tohto dohovoru, najmä odseky 1 a 2, sa nesmú vysvetľovať tak, že umožňujú dožiadanému štátu zamietnuť poskytnutie informácií iba preto, lebo týmito informáciami disponuje banka, iná finančná inštitúcia, splnomocnenec alebo osoba konajúca vo funkcii agenta alebo zmocneného zástupcu alebo preto, že sa týkajú majetkovej účasti v určitej osobe.
Článok 22
Daňové tajomstvo
1.
Akékoľvek informácie, ktoré získa zmluvná strana podľa tohto dohovoru, sa považujú za daňové tajomstvo a sú chránené rovnako ako informácie získané podľa vnútroštátneho právneho predpisu tejto zmluvnej strany a v takom rozsahu, aký je potrebný na zaistenie potrebnej úrovne ochrany osobných údajov, v súlade so zárukami, ktoré môže špecifikovať zmluvná strana poskytujúca informácie podľa požiadaviek svojho vnútroštátneho právneho predpisu.
2.
Takéto informácie sa v každom prípade môžu poskytovať iba osobám alebo orgánom (vrátane súdov a správnych či dozorných orgánov), ktoré sa zaoberajú vyrubovaním, výberom alebo vymáhaním daní tejto zmluvnej strany, vykonávaním právnych predpisov alebo trestným stíhaním týkajúcim sa daní tejto zmluvnej strany, alebo rozhodovaním o odvolaniach vo vzťahu ku daniam tejto zmluvnej strany alebo dohľadom nad týmito činnosťami. Tieto informácie môžu využívať iba tieto osoby a orgány a iba na tieto účely. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 ich môžu zverejňovať počas súdnych konaní alebo v súdnych rozhodnutiach týkajúcich sa týchto daní.
3.
Ak zmluvná strana uplatnila výhradu podľa ustanovení článku 30 odseku 1 písmena a), akákoľvek iná zmluvná strana, ktorá získa informácie od tejto zmluvnej strany, ich nepoužije na účel dane v kategórii, ktorá je predmetom výhrady. Rovnako zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu, nepoužije informácie nadobudnuté podľa tohto dohovoru na účel dane v kategórii, ktorá je predmetom výhrady.
4.
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa informácie získané zmluvnou stranou môžu použiť na iné účely vtedy, keď sa tieto informácie môžu použiť na takéto iné účely podľa právnych predpisov zmluvnej strany poskytujúcej informácie a príslušný orgán tejto zmluvnej strany takéto použitie povolí. Informácie poskytnuté jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane môže táto druhá zmluvná strana poskytnúť tretej zmluvnej strane, po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu prvej menovanej zmluvnej strany.
Článok 23
Konania
1.
Konania týkajúce sa opatrení prijatých podľa tohto dohovoru dožiadaným štátom sa vykonávajú iba pred príslušným orgánom tohto štátu.
2.
Konania týkajúce sa opatrení prijatých podľa tohto dohovoru dožadujúcim štátom, najmä v oblasti vymáhania, ktoré sa týkajú existencie alebo výšky daňovej pohľadávky alebo exekučného titulu, sa vykonávajú iba pred príslušným orgánom tohto štátu. Ak sa takéto konanie začne, dožadujúci štát o tom informuje dožiadaný štát, a ten odloží svoje konanie dovtedy, kým tento orgán dožadujúceho štátu nevydá rozhodnutie. Dožiadaný štát však na žiadosť dožadujúceho štátu prijme predbežné opatrenia a zabezpečí tak vymáhanie. Dožiadaný štát môže byť tiež informovaný o takýchto konaniach akoukoľvek zainteresovanou osobou. Po prijatí takejto informácie prerokuje v prípade potreby dožiadaný štát túto záležitosť s dožadujúcim štátom.
3.
Bez zbytočného odkladu po vydaní konečného rozhodnutia v konaní dožiadaný štát alebo dožadujúci štát upovedomí druhý zmluvný štát o tomto rozhodnutí a o následkoch, ktoré má rozhodnutie na žiadosť o administratívnu pomoc.
Kapitola V
Osobitné ustanovenia
Článok 24
Vykonanie dohovoru
1.
Zmluvné strany spolu komunikujú za účelom vykonávania tohto dohovoru prostredníctvom svojich príslušných orgánov. Príslušné orgány môžu za týmto účelom komunikovať priamo a môžu tiež určiť podriadené orgány, aby konali v ich mene. Príslušné orgány dvoch alebo viacerých zmluvných strán sa môžu vzájomne dohodnúť na spôsobe uplatňovania dohovoru medzi nimi.
2.
Ak sa dožiadaný štát domnieva, že uplatňovanie tohto dohovoru by malo v konkrétnom prípade vážne a neželané dôsledky, príslušné orgány dožiadaného a dožadujúceho štátu sa budú navzájom radiť a snažiť sa vyriešiť túto situáciu vzájomnou dohodou.
3.
Koordinačný orgán zložený zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán sleduje vykonávanie a vývoj tohto dohovoru, a to pod záštitou OECD. Na tento účel odporučí koordinačný orgán akékoľvek konanie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou podporí všeobecné ciele dohovoru. Konkrétne má fungovať ako fórum pre štúdium nových metód a postupov na zvýšenie medzinárodnej spolupráce v daňových záležitostiach a v odôvodnených prípadoch môže odporúčať zmeny alebo doplnenia dohovoru. Štáty, ktoré podpísali, ale zatiaľ neratifikovali, neprijali alebo neschválili dohovor, sú oprávnené pôsobiť na stretnutiach koordinačného výboru vo funkcií pozorovateľa.
4.
Zmluvná strana môže požiadať koordinačný orgán o poskytnutie stanovísk týkajúcich sa výkladu ustanovení dohovoru.
5.
Ak medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti ohľadom vykonávania alebo výkladu dohovoru, príslušné orgány týchto zmluvných strán sa vynasnažia vyriešiť túto záležitosť vzájomnou dohodou. Táto dohoda bude oznámená koordinačnému orgánu.
6.
Generálny tajomník OECD bude informovať zmluvné strany a signatárske štáty, ktoré ešte neratifikovali, neprijali alebo neschválili dohovor, o stanoviskách koordinačného orgánu podľa ustanovení odseku 4 a o vzájomných dohodách dosiahnutých podľa odseku 5.
Článok 25
Jazyk
Žiadosti o administratívnu pomoc a odpovede na tieto žiadosti sa vyhotovujú v jednom z oficiálnych jazykov OECD a Rady Európy alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa bilaterálne dohodnú dotknuté zmluvné štáty.
Článok 26
Náklady
V prípade ak sa dotknuté zmluvné strany bilaterálne nedohodnú inak:
a)
bežné náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní administratívnej pomoci znáša dožiadaný štát;
b)
mimoriadne náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní administratívnej pomoci znáša dožadujúci štát.
Kapitola VI
Záverečné ustanovenia
Článok 27
Ďalšie medzinárodné zmluvy alebo dojednania
1.
Možnosti administratívnej pomoci ustanovené v tomto dohovore neobmedzujú, ani nie sú obmedzené tými možnosťami, ktoré sú obsiahnuté v existujúcich alebo budúcich medzinárodných zmluvách alebo iných dojednaniach medzi dotknutými zmluvnými stranami alebo iných nástrojoch, ktoré sa týkajú spolupráce v daňových záležitostiach.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 môžu tie zmluvné strany, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, vo svojich vzájomných vzťahoch uplatňovať možnosti administratívnej pomoci ustanovené týmto dohovorom, pokiaľ umožňujú širšiu spoluprácu než možnosti, ktoré sú k dispozícii podľa príslušných pravidiel Európskej únie.
Článok 28
Podpis dohovoru a nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a členským štátom OECD. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u jedného z depozitárov.
2.
Tento dohovor nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť štátov vyjadrí svoj súhlas s tým, že sú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.
3.
Pre akýkoľvek členský štát Rady Európy alebo akýkoľvek členský štát OECD, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas s tým, že je viazaný týmto dohovorom, tento dohovor nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa uloženia ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení.
4.
Akýkoľvek členský štát Rady Európy alebo akýkoľvek členský štát OECD, ktorý sa stane zmluvnou stranou dohovoru po tom, ako nadobudne platnosť Protokol, ktorým sa mení tento dohovor, otvorený na podpis dňa 27. 5. 2010 (ďalej len „protokol“), je zmluvnou stranou dohovoru v znení protokolu, ak nevyjadrí iný úmysel v písomnom oznámení jednému z depozitárov.
5.
Po nadobudnutí platnosti protokolu v roku 2010 môže každý štát, ktorý nie je členom Rady Európy ani OECD, požiadať o pozvanie na podpis a ratifikáciu tohto dohovoru v znení protokolu z roku 2010. Každá žiadosť s týmto účelom sa adresuje jednému z depozitárov, a ten ju zašle všetkým zmluvným stranám. Depozitár takisto informuje Výbor ministrov Rady Európy a Radu OECD. Rozhodnutie vyzvať štáty, ktoré takto žiadajú, aby sa stali zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa prijme zhodou všetkých zmluvných strán dohovoru prostredníctvom koordinačného orgánu. Pre akýkoľvek štát, ktorý ratifikuje tento dohovor v znení protokolu z roku 2010 podľa tohto odseku, tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa uloženia dokumentu o ratifikácii u jedného z depozitárov.
6.
Ustanovenia tohto dohovoru v znení protokolu z roku 2010 sú účinné na administratívnu pomoc súvisiacu so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi 1. januára roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dohovor v znení protokolu z roku 2010 nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu, alebo ak neexistuje zdaňovacie obdobie, na administratívnu pomoc súvisiacu s daňovou povinnosťou vzniknutou od 1. januára roku, ktorý nasleduje po roku, kedy dohovor v znení protokolu z roku 2010 nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu. Akékoľvek dve alebo viaceré zmluvné strany sa môžu vzájomne dohodnúť, že tento dohovor v znení protokolu z roku 2010 sa má uplatňovať na administratívnu pomoc súvisiacu so skoršími zdaňovacími obdobiami alebo skôr vzniknutými daňovými povinnosťami.
7.
Bez ohľadu na odsek 6 sa na daňové záležitosti, pri ktorých sa vyskytuje úmyselné konanie, na ktoré sa vzťahuje stíhanie podľa trestných právnych predpisov dožadujúcej zmluvnej strany, uplatňujú ustanovenia tohto dohovoru v znení protokolu 2010, a to odo dňa, kedy tento dohovor nadobudne platnosť pre túto zmluvnú stranu vo vzťahu k skorším zdaňovacím obdobiam alebo skôr vzniknutým daňovým povinnostiam.
Článok 29
Územná pôsobnosť dohovoru
1.
Každý zmluvný štát môže pri podpise alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí alebo schválení špecifikovať územie alebo územia, na ktorých sa bude uplatňovať tento dohovor.
2.
Každý zmluvný štát môže kedykoľvek neskôr rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru o ďalšie územie špecifikované vo vyhlásení, ktoré adresuje jednému z depozitárov. Na tomto území potom dohovor nadobudol platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia takéhoto vyhlásenia depozitárom.
3.
Každé vyhlásenie vykonané podľa dvoch predchádzajúcich odsekov vo vzťahu k akémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení sa môže zrušiť oznámením adresovaným jednému z depozitárov. Takéto zrušenie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia takéhoto oznámenia depozitárom.
Článok 30
Výhrady
1.
Každý zmluvný štát môže pri podpise alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí alebo o schválení alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že si vyhradzuje právo:
a)
neposkytovať žiadnu formu administratívnej pomoci v súvislosti s daňami iných zmluvných strán v akejkoľvek kategórii uvedenej v článku 2 odseku 1 písmene b), pod podmienkou, že v prílohe A tohto dohovoru nezahrnul žiadnu vnútroštátnu daň z tejto kategórie;
b)
neposkytovať administratívnu pomoc pri vymáhaní akejkoľvek daňovej pohľadávky alebo pri vymáhaní správnej sankcie, a to ohľadom všetkých daní alebo iba daní v jednej alebo viacerých kategóriách uvedených v článku 2 odseku 1;
c)
neposkytovať administratívnu pomoc ohľadom žiadnej daňovej pohľadávky, ktorá už existuje ku dňu, keď dohovor nadobudne platnosť pre tento štát alebo, ak sa už vopred uplatnila výhrada podľa písmena a) alebo b), ku dňu stiahnutia takejto výhrady vo vzťahu k daniam v predmetnej kategórii;
d)
neposkytovať administratívnu pomoc pri doručovaní písomností týkajúcich sa všetkých daní alebo iba daní v jednej alebo viacerých kategóriách uvedených v článku 2 odseku 1;
e)
nepovoliť doručovanie písomností poštou ako je uvedené v článku 17 odseku 3;
f)
uplatniť článok 28 odsek 7 výhradne na administratívnu pomoc súvisiacu so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi od 1. januára tretieho roku, ktorý predchádza roku, kedy dohovor v znení protokolu z roku 2010 nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu, alebo ak neexistuje zdaňovacie obdobie, na administratívnu pomoc súvisiacu s daňovou povinnosťou, ktorá vznikla od 1. januára tretieho roku, ktorý predchádza roku, kedy dohovor v znení protokolu z roku 2010 nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu.
2.
Nie je možné uplatniť žiadne ďalšie výhrady.
3.
Po nadobudnutí platnosti dohovoru pre zmluvnú stranu, táto zmluvná strana môže uplatniť jednu alebo viac výhrad uvedených v odseku 1, ktoré neuplatnila pri ratifikácii, prijatí alebo schvaľovaní. Takéto výhrady nadobudnú platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia výhrady jedným z depozitárov.
4.
Akákoľvek zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odseku 1 a 3, ju môže plne alebo čiastočne zrušiť oznámením adresovaným jednému z depozitárov. Takéto zrušenie nadobudne účinnosť v deň prijatia takéhoto oznámenia príslušným depozitárom.
5.
Zmluvná strana, ktorá si uplatnila výhradu ohľadom ustanovenia tohto dohovoru, nemôže vyžadovať uplatnenie takéhoto ustanovenia inou zmluvnou stranou. Ak je však výhrada čiastočná, môže vyžadovať uplatnenie tohto ustanovenia v rozsahu, v ktorom k nemu sama pristúpila.
Článok 31
Vypovedanie
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor oznámením adresovaným jednému z depozitárov.
2.
Takéto vypovedanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty od prijatia takéhoto oznámenia depozitárom.
3.
Každá zmluvná strana, ktorá vypovie dohovor, ostane viazaná ustanoveniami článku 22 do doby pokiaľ si ponechá akékoľvek písomnosti alebo informácie získané podľa tohto dohovoru.
Článok 32
Depozitári a ich funkcie
1.
Depozitár, u ktorého sa vykonal úkon, oznámenie alebo komunikácia, oznámi členským štátom Rady Európy a členským štátom OECD a akejkoľvek zmluvnej strane tohto dohovoru:
a)
každé podpísanie;
b)
uloženie akéhokoľvek ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení;
c)
každý dátum, kedy tento dohovor nadobudne platnosť v súlade s článkami 28 a 29;
d)
každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 4 odseku 3 alebo článku 9 odseku 3 a zrušenie takéhoto vyhlásenia;
e)
každú výhradu uplatnenú podľa ustanovení článku 30 a zrušenie každej výhrady podľa ustanovení článku 30 odseku 4;
f)
každé oznámenie podľa ustanovení článku 2 odseku 3 alebo 4, článku 3 odseku 3, článku 29 alebo článku 31 odseku 1;
g)
každý ďalší úkon, oznámenie alebo komunikáciu súvisiace s týmto dohovorom.
2.
Depozitár, ktorý dostane komunikáciu alebo vykoná oznámenie podľa ustanovení odseku 1 o tom okamžite informuje druhého depozitára.
Na dôkaz toho dole podpísaní, ktorí majú na to náležité oprávnenie, podpísali tento dohovor.
Vyhotovili depozitári dňa 1. 6. 2011 podľa článku X bodu 4 Protokolu, ktorý mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické, v dvoch exemplároch, z ktorých jeden sa uloží do archívu každého depozitára. Depozitári zašlú overenú kópiu každej zmluvnej strane dohovoru v znení protokolu a každému štátu, ktorý má oprávnenie stať sa zmluvnou stranou dohovoru.
Príloha A
DANE, NA KTORÉ SA DOHOVOR VZŤAHUJE
daň z príjmov fyzických osôb,
daň z príjmov právnických osôb,
daň z pridanej hodnoty,
spotrebné dane,
daň z motorových vozidiel.
Príloha B
PRÍSLUŠNÝ ORGÁN
Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním určený zástupca.
Príloha C
DEFINÍCIA POJMU „ŠTÁTNY PRÍSLUŠNÍK“ NA ÚČELY DOHOVORU
Pojem „štátny príslušník" označuje
i) fyzickú osobu, ktorá má štátnu príslušnosť alebo občianstvo Slovenskej republiky, a
ii) právnickú osobu, združenie a iné subjekty zriadené podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
VÝHRADY
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať žiadnu formu administratívnej pomoci v súvislosti s daňami iných zmluvných strán v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
B. dane z nehnuteľnosti;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať administratívnu pomoc pri vymáhaní akejkoľvek daňovej pohľadávky alebo pri vymáhaní správnej sankcie v súvislosti s daňami v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať žiadnu administratívnu pomoc ohľadne daňových pohľadávok, ktoré existovali ku dňu, kedy dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku.
Slovenská republika si vyhradzuje právo neposkytovať administratívnu pomoc pri doručovaní písomností týkajúcich sa daní v nasledovných kategóriách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) dohovoru:
i) dane z príjmu, zo zisku, z kapitálových výnosov alebo čistého majetku, ktoré sa ukladajú správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany;
ii) poistné na sociálne poistenie alebo sociálne zabezpečenie splatné v prospech štátu alebo inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených podľa verejného práva; a
iii) dane ostatných kategórií okrem cla ukladané v mene zmluvnej strany, a to:
A. dane z pozostalosti, dane z dedičstva alebo darovania;
B. dane z nehnuteľnosti;
F. dane z užívania alebo vlastníctva hnuteľného majetku iného než motorové vozidlá;
G. iné dane;
iv) dane v kategóriách uvedených v bode iii), ktoré sú ukladané správnymi celkami alebo miestnymi orgánmi zmluvnej strany.