466/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) a f) a § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
2.
V § 2 ods. 2 a 3 úvodných vetách sa slová „v častiach“ nahrádzajú slovami „v časti“ a slovo „uvedených“ slovom „uvedenej“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája,“.
Poznámka pod čiarku k odkazu 6 znie:
„6)
Bod 1 prílohy č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.“.
4.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou8) a činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.“.
5.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje
a)
vykonávanie činností uvedených v odseku 2 písm. a) a c) až g),
b)
lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad.“.
7.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Okresnom úrade Bratislava, na Okresnom úrade Trnava, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Dunajská Streda, na Okresnom úrade Komárno, na Okresnom úrade Nové Zámky a na Okresnom úrade Senec.
(2)
Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia. Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sa zverejnia na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.
8.
V prílohe č. 2 sa slová „Katastrálne územie Mužla: 12900/2 časť, 12900/13, 13125, 13126, 13127, 13215/1, 13215/2, 13216“ nahrádzajú slovami „Katastrálne územie Mužla: 12900/2 časť, 12900/4, 12900/13, 13125, 13126, 13127, 13215/1, 13215/2, 13216“.
9.
Prílohy č. 3 až 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 2
Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo, v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Šamorín, v okrese Komárno v katastrálnom území Moča a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mužla. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1338/1 časť.
Katastrálne územie Šamorín:
3351/1 časť.
Katastrálne územie Moča:
3792, 3790/1 časť.
Katastrálne územie Mužla:
12900/2 časť, 12900/4, 12900/13 časť, 13125, 13215/1 časť, 13215/2.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 3
Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnom území Čunovo, v okrese Senec v katastrálnom území Hamuliakovo a v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Gabčíkovo a Sap. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Čunovo:
747/7 časť, 748/12 časť.
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1344/2.
Katastrálne územie Gabčíkovo:
6196 časť, 6215, 6216, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232.
Katastrálne územie Sap:
1504 časť, 1506, 1508, 1509, 1513, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621, 1626, 1627, 1628.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 440/2008 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSTI PODĽA § 2 ODS. 4
Vymedzený ekologicko-funkčný priestor sa nachádza v okrese Senec v katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo a Nové Košariská. V rámci jednotlivých katastrálnych území zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie Hamuliakovo:
1338/1 časť.
Katastrálne územie Kalinkovo:
1460/2 časť, 1462 časť, 1465, 1468 časť.
Katastrálne územie Nové Košariská:
2775 časť.
Zoznam parciel evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom k 16. septembru 2004 ako parcely registra „C“.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Žiga v. r.