468/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013
o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 373/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje technické požiadavky, ktoré musí spĺňať zvuková zložka programovej služby1) vysielateľa zriadeného zákonom2) a vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa § 49 zákona alebo podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „vysielateľ“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
reklamným blokom súhrn najmenej dvoch reklamných šotov podľa § 32 ods. 3 zákona alebo súhrn najmenej dvoch reklamných šotov a iného doplnkového vysielania podľa § 3 písm. h) zákona zaradených do vysielania medzi jednotlivé programy podľa § 3 písm. i) druhého bodu zákona alebo prerušujúcich vysielanie programov, okrem zvukovo-obrazových prostriedkov používaných na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu podľa § 34 ods. 1,
b)
jednotkou hlasitosti vztiahnutej k digitálnej plnej stupnici s označením LUFS jednotka hlasitosti vztiahnutá k maximálnej amplitúde vzoriek signálu v jeho digitálnej reprezentácii,
c)
jednotkou hlasitosti s označením LU jednotka hlasitosti používaná na relatívne meranie, pre ktorú platí, že zmena úrovne signálu o 1dB sa rovná zmene hlasitosti o 1 LU,
d)
integrovanou hlasitosťou priemerná hlasitosť celého programu, reklamného bloku, reklamného šotu alebo iných zložiek televíznej programovej služby, ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, ktorej úroveň je definovaná vzťahom uvedeným v prvom bode prílohy,
e)
okamžitou úrovňou hlasitosti úroveň hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 400 ms, ktorá je definovaná vzťahom uvedeným v druhom bode prílohy,
f)
krátkodobou úrovňou hlasitosti úroveň hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 3 s, ktorá je definovaná vzťahom uvedeným v treťom bode prílohy,
g)
programom, pri ktorom nie je prakticky možné dosiahnuť normalizáciu na cieľovú úroveň, program, ktorý je vysielaný v priamom prenose,
h)
hlavnou zvukovou stopou je zvuková stopa, s ktorou sú primárne vysielané zložky programovej služby na území Slovenskej republiky.
§ 3
Technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby
(1)
Technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby, ktoré je vysielateľ povinný zabezpečiť podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona, sú tieto:
a)
integrovaná hlasitosť každého programu, reklamného bloku, zvukovo-obrazového prostriedku používaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu a ostatných zložiek programovej služby, ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, musí byť normalizovaná na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS, pričom pri vysielaní samostatných reklamných šotov sa táto povinnosť vzťahuje na každý samostatne vysielaný reklamný šot; povolená odchýlka od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS je +/- 0,5 LU a pre vysielanie programov, pri ktorých nie je možné prakticky dosiahnuť normalizáciu na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS, je povolená odchýlka +/- 1 LU od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS,
b)
okamžitá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 s, nesmie presiahnuť -15 LUFS a krátkodobá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 s, nesmie presiahnuť - 20 LUFS.
(2)
Technické požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na jazykovú mutáciu programovej služby,4) na multimodálny prístup k programovej službe,5) ani na pôvodnú zvukovú stopu jednotlivých programov a ostatných zložiek televíznej programovej služby vysielanú popri hlavnej zvukovej stope.
(3)
Technické požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu6) a na lokálne vysielanie podľa § 3 písm. s) zákona a podľa osobitného predpisu7) televíznej programovej služby.8) Technickou požiadavkou na vysielanie rozhlasovej programovej služby a na lokálne televízne vysielanie je požiadavka, aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom vo zvukovej zložke jednotlivých zložiek programovej služby.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Marek Maďarič v. r.
Príloha k vyhláške č. 468/2013 Z. z.
1. vzorec 01
2. vzorec 02
3. vzorec 03
Index „i“ označuje názov zvukového kanálu (R – pravý, L – ľavý, C – stredný, Ls – ľavý zadný, Rs – pravý zadný).
Koeficienty Gi nadobúdajú hodnoty: GL = GR = GC = 1 a GLs = GRs = 1,41.
Veličina zij je energia zvukového signálu definovaná ako:
vzorec 04 .
Index „j“ čísluje jednotlivé časové úseky zvukových signálov yi(t), z ktorých sa počítajú príslušné hodnoty zij. Každý časový úsek má dĺžku Tg = 400 ms. Index „j“ nadobúda postupne celočíselné hodnoty od 0 až do hodnoty indexu posledného časového úseku Tg, ktorý ešte celý obsahuje zvukové signály yi(t).
Hodnoty energií zij sa počítajú zo signálov yj(t) od času t = Tg.j.krok do času t = Tg.(j.krok+1). Hodnota konštanty krok je: krok = 0,25. V čase po sebe nasledujúce hodnoty zij sa teda určujú z navzájom prekrývajúcich sa časových intervalov dĺžky Tg postupne časovo posunutých o 100 ms.
Zvukové signály yi(t) sa získavajú zo vstupných zvukových signálov xi(t) ich filtráciou cez tzv. K-filtre. Modulová frekvenčná charakteristika K-filtra má takýto priebeh:
obrázok
Modulová frekvenčná charakteristika K-filtra
Množina indexov Jgr obsahuje len tie indexy „j“, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Γr. Hodnota lj je definovaná ako:
vzorec 05 [LUFS].
Prahovacia hodnota hlasitosti Γr je definovaná ako:
vzorec 06 [LUFS].
Množina indexov Jga obsahuje len tie indexy „j“, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Γa. Hodnota Γa je: Γa = –70 LUFS.
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
2)
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.