478/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 358/2012 Z. z. a vyhlášky č. 411/2013 Z. z. sa mení takto:
§ 1 a 2 znejú:
㤠1
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a) alebo „Rýchlostná cesta“ (IP 22a), ak v § 2 nie je ustanovené inak.
§ 2
Začiatok vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b). Koniec vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Úhrada diaľničnou nálepkou“ (II 22a).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.