479/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/18020/2013-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie (oznámenie č. 564/2011 Z. z.).
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Opatrenie upravuje miesto a spôsob ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky do registra a podpisovanie výkazu zodpovednou osobou.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle ww.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.