48/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky 338/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1 písm. a) až e)“ vkladá čiarka a slová „okrem liekov s obsahom liečiv patriacich do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny J07BM,“.
2.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 3 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 4, ktoré znie:
„4 B01AA03 warfarín, p.o., všetky množstvá liečiva  1,00  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 4 až 60 sa označujú ako 5 až 61.
3.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 16 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 17, ktoré znie:
„17 G01AF02 klotrimazol, vag., všetky množstvá liečiva  1,00  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 17 až 61 sa označujú ako 18 až 62.
4.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 21 vkladajú nové čísla úhradových skupín 22 až 24, ktoré znejú:
„22 J07AL02 vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 13-valentná
J07AL52 vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. 10-valentná
1,00  
23 J07BM01 vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6, 11, 16, 18), parent.
J07BM02 vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18), parent.
0,10  
24 L01BC05 gemcitabín, parent., všetky množstvá liečiva 1,00  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 22 až 62 sa označujú ako 25 až 65.
5.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 28 vkladajú nové čísla úhradových skupín 29 a 30, ktoré znejú:
„29 M01AE03 ketoprofén, p.o., všetky množstvá liečiva 0,65  
30 M01AE09 flurbiprofén, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AE11 kyselina tiaprofénová, p.o., všetky množstvá liečiva
M01AX17 nimesulid, p.o., všetky množstvá liečiva
0,35  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 29 až 65 sa označujú ako 31 až 67.
6.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 34 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 35, ktoré znie:
Doterajšie čísla úhradovej skupiny 35 až 67 sa označujú ako 36 až 68.
7.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 39 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 40, ktoré znie:
„40 N02CC01 sumatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva   0,60  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 40 až 68 sa označujú ako 41 až 69.
8.
V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 41 vkladajú nové čísla úhradových skupín 42 až 45, ktoré znejú:
„42 N03AX21 retigabín, p.o., všetky množstvá liečiva 1,00  
43 N04BC09 rotigotín transd. emp., všetky množstvá liečiva 1,00  
44 N05BA12 alprazolam, p.o., predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva 0,70  
45 N05BA12 alprazolam, p.o., všetky množstvá liečiva 0,30  “.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 42 až 69 sa označujú ako 46 až 73.
9.
V prílohe sa vypúšťajú čísla úhradovej skupiny 53 a 54.
Doterajšie čísla úhradovej skupiny 55 až 73 sa označujú ako 53 až 71.
10.
Príloha sa dopĺňa číslom úhradovej skupiny 72, ktoré znie:
„72 V08AB09 iodixanol, parent., všetky množstvá liečiva 1,00  “.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.