481/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
opatrenie z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa v dôsledku zavedenia novej formy kolektívneho investovania zákonom č. 206/2013 Z. z., subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ustanovili vzhľadom na formálnu odlišnosť takéhoto subjektu kolektívneho investovania od ostatných subjektov kolektívneho investovania osobitné finančné výkazy a špeciálne postupy účtovania pri účtovných prípadoch, kde je to potrebné pre subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
S účinnosťou od 1. januára 2014 sa menia súčasti účtovnej závierky subjektov kolektívneho investovania, dôchodkových fondov a doplnkových fondov tak, aby na základe zákona č. 352/2013 Z. z. účtovná závierka obsahovala len jeden podpisový záznam zodpovednej osoby.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem bodov 8, 16, 18, 19, 26 až 28 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.