485/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza slovami „alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo“.
4.
V § 2 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin.
(7)
Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.
(8)
Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim.“.
6.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskytovaní sociálnej služby.“.
7.
V § 3 ods. 2 úvodná veta znie: „Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna služba, a ktorou je“.
8.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa slová „až 40“ nahrádzajú slovami „až 39“.
9.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b)
názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba vybrala,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.“.
10.
V § 8 ods. 2, 3 a 5 sa slová „o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
11.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6 neustanovuje inak.“.
12.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) alebo jej blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22) Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie údaje podľa odseku 1 písm. a) a písomnú žiadosť podľa odseku 1 predloží dodatočne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
13.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom, nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1, ale priamo uvedie tejto obci alebo tejto právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom údaje uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa tohto zákona.“.
14.
V § 8 ods. 8 sa slová „že uzatvára zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť v lehote uvedenej v odseku 4“ nahrádzajú slovami „že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby“.
15.
V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 34 až 40“ nahrádzajú slovami „§ 33 až 40 a 57“, vypúšťa sa slovo „rozvojový“ a druhá veta znie: „Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.“.
16.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len „kľúčový pracovník“). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.“.
17.
V § 9 ods. 3 sa slová „35 až 39“ nahrádzajú slovami „34 až 39“.
18.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A.“.
19.
V § 9 ods. 11 sa slová „§ 32 a 33“ nahrádzajú slovami „§ 28 a 32“.
20.
V § 9 ods. 12 sa slová „celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „celoročnej pobytovej formy sociálnej služby a týždennej pobytovej formy sociálnej služby“ a slová „ak ho o to“ nahrádzajú slovami „ak ho o úschovu cenných vecí“.
21.
V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1.
terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3.
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3.
služba včasnej intervencie,“.
22.
V § 12 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
„2.
domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),“.
23.
V § 12 ods. 1 písm. e) štvrtý bod znie:
„4.
podpora samostatného bývania,“.
24.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri ambulantnej sociálnej službe sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.“.
25.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „terénna sociálna služba“)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v jej domácom prostredí“.
26.
V § 13 ods. 4 sa slová „Terénnu sociálnu službu“ nahrádzajú slovami „Terénnu formu sociálnej služby“.
27.
V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo „terénnej“ vkladá slovo „formy“ a v druhej vete sa slová „terénna sociálna služba“ nahrádzajú slovami „terénna forma sociálnej služby“.
28.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až p), ktoré znejú:
„k)
výchova,
l)
preventívna aktivita,
m)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
n)
pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
o)
stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
p)
pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.“.
29.
V § 16 ods. 3 sa slová „b) a e)“ nahrádzajú slovami „b), e) a o)“.
30.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečovať odborné činnosti, okrem ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení podľa odseku 1 písm. f), prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu.“.
31.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.“.
32.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.
(5)
Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak.“.
33.
V § 20 sa slová „s písomným súhlasom“ nahrádzajú slovami „so súhlasom“.
34.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite“.
35.
Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23a
Preventívna aktivita
Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.
§ 23b
Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj komplexného vývoja dieťaťa do siedmich rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia.“.
36.
Tretia hlava vrátane nadpisu znie:
„TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
§ 24
(1)
Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h).
(2)
Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.
(3)
Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely tohto zákona považuje sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, a na výšku úhrady za sociálnu službu. Sociálna služba sa poskytuje anonymne bez preukazovania identity tejto fyzickej osoby dokladom totožnosti a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť fyzickej osobe kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti.
§ 24a
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
§ 24b
Nízkoprahové denné centrum
V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a h) počas dňa
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 24c
Integračné centrum
V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a)
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
b)
utvárajú podmienky na
1.
pracovnú terapiu,
2.
záujmovú činnosť.
§ 24d
Komunitné centrum
(1)
V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3.
pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
b)
vykonáva preventívna aktivita,
c)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(2)
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3)
Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
§ 25
Nocľaháreň
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a)
poskytuje
1.
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
§ 26
Útulok
(1)
V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4.
pracovná terapia,
5.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4.
záujmovú činnosť.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
§ 27
Domov na polceste
(1)
V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.15)
(2)
V domove na polceste sa
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
zabezpečuje
1.
pracovná terapia,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4.
záujmovú činnosť.
(3)
Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.
§ 28
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
(1)
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine.
(2)
V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
3.
preventívna aktivita,
b)
zabezpečuje
1.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
2.
pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
3.
záujmová činnosť.
(3)
Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
§ 29
Zariadenie núdzového bývania
(1)
V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4.
záujmovú činnosť.
(2)
Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.
(3)
Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).
(4)
Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).
§ 30
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby krízovej intervencie, a je to vhodné a účelné, môže vykonávať na základe udelenej akreditácie opatrenia podľa osobitného predpisu.20)“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
38.
V § 31 ods. 1 a 2 sa slová „terénna sociálna služba“ nahrádzajú slovami „terénna forma sociálnej služby“.
39.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Služba včasnej intervencie
(1)
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
(2)
V rámci služby včasnej intervencie sa
a)
poskytuje
1.
špecializované sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
b)
vykonáva
1.
stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
2.
preventívna aktivita.
(3)
Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
(4)
Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)“.
40.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.“.
41.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno poskytovať v byte alebo rodinnom dome. Ak sa táto sociálna služba poskytuje v byte, možno ju poskytovať najviac
a)
pre šesť prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo
b)
pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome alebo rodinnom dome.“.
42.
V § 35 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod až ôsmy bod sa označujú ako štvrtý bod až siedmy bod.
43.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(4)
V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.“.
44.
V § 36 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod až siedmy bod sa označujú ako štvrtý bod až šiesty bod.
45.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.“.
46.
V § 37 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.“.
47.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.“.
48.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod až deviaty bod sa označujú ako štvrtý bod až ôsmy bod.
49.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa ôsmy bod.
50.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(6)
Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
(7)
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.
(8)
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.“.
51.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa“.
52.
V § 39 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú štvrtý bod a deviaty bod.
Doterajší piaty bod až ôsmy bod sa označujú ako štvrtý bod až siedmy bod.
53.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
(5)
V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.“.
54.
V § 48 sa slovo „lekárska“ nahrádza slovom „zdravotná“.
55.
V § 49 celom texte vrátane nadpisu sa slová „lekárska posudková činnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zdravotná posudková činnosť“ v príslušnom tvare a slová „lekársky posudok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotný posudok“.
56.
V § 49 ods. 1 sa slovo „lekár“ nahrádza slovami „zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 18 a 19,“ a slová „posudzujúci lekár“ sa nahrádzajú slovami „posudzujúci zdravotnícky pracovník“.
57.
V § 49 ods. 2 sa slová „Posudzujúci lekár“ nahrádzajú slovami „Posudzujúci zdravotnícky pracovník“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „tak, aby výsledky posúdenia podľa odseku 10 neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti podľa § 50 ods. 7“.
58.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa citácia „o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
59.
V § 49 ods. 3 až 9 celom texte sa slová „posudzujúci lekár“ nahrádzajú slovami „posudzujúci zdravotnícky pracovník“.
60.
V § 49 ods. 7 druhej vete sa slovo „Lekár“ nahrádza slovami „Posudzujúci zdravotnícky pracovník“.
61.
V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie
a)
individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b)
rodinného prostredia fyzickej osoby,
c)
prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a
d)
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.
(2)
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B.“.
62.
V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rámci sociálnej posudkovej činnosti sa postupuje podľa § 49 ods. 10. Výsledky posudzovania podľa prvej vety nesmú byť v rozpore s výsledkami zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 ods. 10.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.“.
63.
V § 50 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
64.
V § 51 úvodnej vete sa slovo „lekárskeho“ nahrádza slovom „zdravotného“.
65.
V § 51 písmená b) a c) znejú:
„b)
zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B,
c)
návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,“.
66.
V § 54 ods. 3 tretej vete sa slová „terénnu sociálnu službu“ nahrádzajú slovami „terénnu formu sociálnej služby“.
67.
V § 54 ods. 5 sa slová „terénnou sociálnou službou“ nahrádzajú slovami „terénnou formou sociálnej služby“.
68.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Podpora samostatného bývania
(1)
Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krizových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.
(2)
V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1
a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
vykonáva
1.
preventívna aktivita,
2.
sociálna rehabilitácia.“.
69.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťa slovo „krízovú“.
70.
V § 61 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
71.
V § 61 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 34 až 40 nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu, ochranný dohľad alebo umiestnenie v detenčnom ústave podľa osobitného predpisu,28a) a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. Počas doby uvedenej v druhej vete sa u takejto fyzickej osoby posudková činnosť podľa tohto zákona nevykonáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Trestný poriadok.“.
72.
V § 61 ods. 4 sa slová „36, 38 a 39“ nahrádzajú slovami „36 a 39“.
73.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonné. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu podľa odseku 3.“.
74.
V § 63 ods. 4 prvá veta znie: „Za odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 3 sa považuje na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a až 24d, 27 až 29, 31 až 41, 53 až 55 a 57 získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 25, 26, 42 až 47, 52, 56, 58 až 60 získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.“.
75.
V § 63 ods. 6 sa slová „poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu,“ nahrádzajú slovami „poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu alebo stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,“.
76.
V § 64 ods. 3 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa za slová „do registra,“ vkladajú slová „a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,“.
77.
V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti.“.
78.
V § 64 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“.
79.
V § 64 odsek 5 znie:
„(5)
Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby.“.
80.
V § 64 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje o hygienických podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.33a)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
81.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 63.“.
82.
V § 65 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa sociálna služba bude poskytovať aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku alebo vo viacerých vyšších územných celkov, vyšší územný celok, ktorý vykoná zápis do registra, bezodkladne oznámi vykonanie zápisu do registra každému vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode bude miesto poskytovania tejto sociálnej služby; to platí rovnako aj na oznámenie o výmaze z registra a na oznámenie o vykonaní zmien v registri.“.
83.
V § 65 ods. 6 písm. d) sa za slová „priestorové podmienky,“ vkladajú slová „personálne podmienky,“.
84.
V § 65 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nie sú splnené podmienky ustanovené v § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5,
g)
žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.“.
85.
V § 66 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, a zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a ich trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,“.
86.
V § 66 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68“.
87.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Označenie miesta poskytovania sociálnej služby
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § 29 a 34, je povinný miesto poskytovania sociálnej služby označiť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste.
(2)
Miesto poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 musí byť označené
a)
obchodným menom alebo názvom, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba,
b)
menom a priezviskom, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,
c)
druhom a formou poskytovanej sociálnej služby,
d)
názvom zariadenia a
e)
adresou miesta poskytovania sociálnej služby.“.
88.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Vedenie účtovníctva a výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby
(1)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok33b) výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.
(2)
Vyšší územný celok vyhodnocuje obsah výročnej správy na účel posudzovania, či poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 poskytuje sociálnu službu, na ktorej poskytovanie bol zapísaný do registra, a či neprestal spĺňať finančné podmienky ustanovené týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby. Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.
(3)
Výročná správa obsahuje najmä
a)
prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d)
prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.
(4)
Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak
a)
príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, prekročia sumu 33 193 eur,
b)
všetky príjmy poskytovateľa sociálnej služby podľa odseku 1 prekročia sumu 165 969 eur.
(5)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.33c)
(6)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby a príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s inou činnosťou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b a 33c znejú:
„33b)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
33c)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
89.
V § 68 odsek 1 znie:
„(1)
Vyšší územný celok rozhodne o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej služby
a)
bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
b)
prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
c)
nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 5; to platí len pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom,
d)
v lehote určenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v súlade s prílohou č. 2,
e)
v lehote určenej vyšším územným celkom neznížil počet miest podľa § 69 ods. 2,
f)
písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej,
g)
neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
h)
požiadal o výmaz z registra; táto žiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania sociálnej služby.“.
90.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, a to ani po písomnej výzve vyššieho územného celku v lehote ním určenej.“.
91.
V § 68 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.
92.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak
a)
je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b)
má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.“.
93.
Doterajší text § 69 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení postupuje v rozpore s § 110l ods. 12, vyšší územný celok vyzve tohto poskytovateľa sociálnej služby, aby v lehote do troch mesiacov od doručenia výzvy znížil počet miest v zariadení na počet miest, ktoré mal pred ich zvýšením.“.
94.
V § 71 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,“.
95.
V § 71 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 7,
d)
z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa odseku 6,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
96.
V § 71 ods. 3 písm. a) sa za slová „na prevádzku“ vkladajú slová „poskytovanej sociálnej služby“.
97.
V § 71 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).“.
98.
V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do úhrady za sociálnu službu nemožno započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.“.
99.
V § 72 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 7“.
100.
V § 72 odsek 3 znie:
„(3)
Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejnení na svojom webovom sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76, príjem z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a príjem z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.“.
101.
V § 72 ods. 4 sa slová „ekonomicky oprávnených nákladov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
102.
V § 72 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa odsekov 2 a 3 sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 až 18, ktoré tvoria
a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,38)
b)
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c)
tuzemské cestovné náhrady,
d)
výdavky na energie, vodu a komunikácie,
e)
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f)
dopravné,
g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
h)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
i)
výdavky na služby,
j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,39)
k)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c) odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.
(6)
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a)
tlmočenie,
b)
krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
c)
podporu samostatného bývania,
d)
preventívnu aktivitu,
e)
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
f)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
g)
pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
h)
stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
i)
sociálne poradenstvo,
j)
sociálnu rehabilitáciu,
k)
pracovnú terapiu.“.
103.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
104.
V 72 ods. 8 sa slovo „určenia“ nahrádza slovom „platenia“, slová „sa posudzuje podľa osobitného predpisu.11)“ sa nahrádzajú slovami „sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu,11) ak odsek 18 a § 72a neustanovujú inak“ a slová „o ktorej zabezpečenie poskytovania“ sa nahrádzajú slovami „o ktorej poskytovanie“.
105.
V § 72 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 10 až 17.
106.
V § 72 ods. 12 písm. a) sa slová „odsek 14“ nahrádzajú slovami „odsek 13“.
107.
V § 72 ods. 13 sa slová „35, 38 a 39“ nahrádzajú slovami „35 a 39“.
108.
V § 72 ods. 14 celom texte sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
109.
V § 72 ods. 15 sa slová „11 až 18 posudzujú“ nahrádzajú slovami „10 až 18 a § 72a posudzujú a zisťujú“.
110.
V § 72 ods. 17 sa slová „odsekov 16 a 17“ nahrádzajú slovami „odsekov 15 a 16“.
111.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa od príjmu posudzovanej fyzickej osoby a fyzickej osoby uvedenej v § 73 ods. 10 odpočítava úhrada za
a)
iný druh sociálnej služby alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby,
b)
sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ods. 10 povinná platiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby za prijímateľa sociálnej služby, za ktorého má povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa tohto zákona.“.
112.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
(1)
Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať. Takto zistený príjem sa každoročne prehodnocuje vždy v júli a platí do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie príjmu vykonáva.
(3)
Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu poskytovania sociálnej služby, príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena skutočnosti rozhodujúcej na platenie úhrady za sociálnu službu ovplyvní výšku úhrady za sociálnu službu až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(4)
Za zmenu skutočnosti, ktorá má rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu službu, sa na účely tohto zákona nepovažuje zníženie mesačného príjmu alebo zvýšenie mesačného príjmu najviac o sumu päť eur. To neplatí, ak sa príjem zisťuje podľa odseku 2.
(5)
Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 2 poskytovateľ sociálnej služby vyzve fyzickú osobu predložiť doklady o výške príjmu.
(6)
Pri zisťovaní príjmu za kalendárny mesiac sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie kalendárneho mesiaca podľa odseku 1.
(7)
Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu za kalendárny rok sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej fyzickej osobe a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú za obdobie január až december kalendárneho roka podľa odseku 2.
(8)
Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy u
a)
posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
posudzovaných rodičov s nezaopatreným dieťaťom12) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,40b)
c)
posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,40b)
d)
posudzovaného nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,40b) a ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
posudzovaného zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
(9)
Pri zisťovaní zostatku z príjmu podľa § 73, ktorý musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu, sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu použije suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom41) platná v čase zisťovania príjmu alebo v čase prehodnocovania príjmu.
(10)
Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho mesiaca, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 1, započítava sa ich príjem za celý kalendárny mesiac, v ktorom patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(11)
Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby len časť kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2, započítava sa ich príjem len za časť kalendárneho roka, počas ktorého patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom posudzovanej fyzickej osoby.
(12)
Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu posudzovanej fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa odseku 2 sa prihliada na zmeny v okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, ku ktorým došlo po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa zisťuje príjem alebo prehodnocuje príjem podľa odseku 2.
(13)
Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8, sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa odseku 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:
„40b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
113.
V § 73 ods. 1 sa za slovami „opatrovateľskú službu“ vypúšťa čiarka a slová „prepravnú službu“ a slová „1,3 násobku“ sa nahrádzajú slovami „1,4-násobku“.
114.
V § 73 ods. 2 sa slová „najmenej 20 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 25 %“ a na konci sa pripája táto veta: „Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)“.
115.
V § 73 ods. 3 sa slová „najmenej 50 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 60 %“ a na konci sa pripája táto veta: „Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 85 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.41)“.
116.
V § 73 ods. 4 sa slová „najmenej 70 % sumy “ nahrádzajú slovami „najmenej suma“.
117.
V § 73 ods. 5 sa slová „1,3 násobku“ nahrádzajú slovami „1,4-násobku“.
118.
V § 73 odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42)“.
119.
V § 73 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.42) Na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 10, 12 a 14 rovnako. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu podľa osobitného predpisu.13)
(11)
Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 10 medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými plnoletými deťmi alebo rodičmi, obec alebo vyšší územný celok vydá rozhodnutie v rozsahu svojej pôsobnosti o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu tomuto poskytovateľovi sociálnej služby za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť. Na účely rozhodovania podľa prvej vety má v konaní zaopatrené plnoleté dieťa, rodič a poskytovateľ sociálnej služby podľa prvej vety postavenie účastníka konania. Prijímateľ sociálnej služby má na účely tohto rozhodovania postavenie zúčastnenej osoby.“.
120.
V § 73 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 19.
121.
V § 73 ods. 12 sa slová „rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie,“ nahrádzajú slovami „zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom,“.
122.
V § 73 ods. 13 sa slová „Odseky 1 až 13“ nahrádzajú slovami „Odseky 1 až 12“ a slová „o zabezpečenie poskytovania ktorej“ sa nahrádzajú slovami „o poskytovanie ktorej“.
123.
V § 73 ods. 16 sa slová „§ 25 až 29, 32, 56 a 57“ nahrádzajú slovami „§ 24b až 29, 32 a 56“.
124.
V § 73 ods. 17 sa slová „ods. 11 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 10 až 14“.
125.
V § 73 ods. 18 sa za slovo „posudzujú“ vkladajú slová „a zisťujú“, slová „11 až 18,“ sa nahrádzajú slovami „10 až 18 a § 72a,“ a slová „ods. 18“ sa nahrádzajú slovami „ods. 17“.
126.
V § 73 ods. 19 sa slová „Odseky 1 až 19“ nahrádzajú slovami „Odseky 1 až 18“.
127.
V § 74 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zmluvné strany sa môžu odchýliť od ustanovení tohto zákona uvedených pre túto zmluvu, len ak tento zákon takúto možnosť výslovne pripúšťa. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy.“.
128.
V § 74 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,“.
129.
V § 74 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je povinná poskytovateľovi sociálnej služby na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť tieto údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b)
miesto poskytovania sociálnej služby,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
(4)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. e) až h), nie je povinná uviesť údaje uvedené v odseku 3 písm. e).
(5)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. c) a d), je povinná predložiť aj právoplatné rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu; to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.“.
130.
V § 74 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).“.
131.
V § 74 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 7 a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,“.
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).“.
132.
V § 74 ods. 7 písmeno k) znie:
„k)
dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a“.
133.
V § 74 ods. 7 písm. l) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
134.
V § 74 odsek 8 znie:
„(8)
Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. h) a i) musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. Ak poskytovateľ sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3, sumu úhrady za tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva.13)“.
135.
V § 74 ods. 10 sa slová „o zabezpečenie poskytovania“ nahrádzajú slovami „o poskytovanie“ a slová „ods. 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2 až 4“.
136.
V § 74 ods. 12 sa slová „na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73,“ nahrádzajú slovami „na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu,“.
137.
V § 74 ods. 14 úvodnej vete sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a slovo „ak“ sa nahrádza slovami „len z týchto dôvodov:“.
138.
V § 74 ods. 14 písm. a) sa slová „ktoré narúšajú“ nahrádzajú slovami „čím narúša“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,“.
139.
V § 74 ods. 20 sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „c) až e) alebo rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu podľa § 69 ods. 1“.
140.
V § 75 ods. 1 až 5, 8 a 9 sa slová „o zabezpečenie poskytovania“ nahrádzajú slovami „o poskytovanie“.
141.
V § 75 ods. 6 sa slová „osobných údajov uvedených v § 94 ods. 4 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c)“.
142.
V § 75 ods. 7 písmeno j) znie:
„j)
terénna sociálna služba krízovej intervencie,“.
143.
V § 75 sa odsek 7 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
sociálna služba v komunitnom centre,
l)
služba včasnej intervencie,
m)
podpora samostatného bývania.“.
144.
V § 75 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ministerstvo podľa § 78a“.
145.
V § 75 ods. 13 sa slová „§ 29, 31, 32 a § 34 až 42“ nahrádzajú slovami „§ 31, 32 a § 34 až 42“.
146.
V § 75 ods. 14 sa slová „§ 25 až 28, § 33, § 44 a 57“ nahrádzajú slovami „§ 24a až 29, § 44 a 57“.
147.
V § 75 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 16.
148.
V § 75 odsek 16 znie:
„(16)
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby a finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje sociálna služba najviac 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby.“.
149.
§ 77 vrátane nadpisu znie:
㤠77
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
(1)
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet kilometrov prepravnej služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu.
(2)
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 sa určí na príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
a)
sumou finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 poskytnutého neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a
b)
priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.
(3)
Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo nad 100 miest. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť každému prístupné na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka.
(4)
Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku uhradené bežné výdavky, ktoré vznikli za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa tieto bežné výdavky započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci bežných výdavkov.
(5)
Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku skutočne zaplatené úhrady za sociálnu službu, ktoré mali byť prijaté za obdobie január až december predchádzajúceho rozpočtového roka, pri zisťovaní priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa príjmy z platenia týchto úhrad započítavajú na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 1 až na nasledujúci rozpočtový rok. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj na vratky alebo nedoplatky vzniknuté v rámci platenia úhrady za sociálnu službu.
(6)
Za sumu finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76 sa považuje suma tohto finančného príspevku podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy na príslušný rozpočtový rok.
(7)
Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, za priemerné bežné výdavky sa považujú skutočné bežné výdavky neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za túto sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok; ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku, za priemerné bežné výdavky sa považujú predpokladané bežné výdavky neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a za priemerné skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby z platenia úhrad za túto sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok.
(8)
Do priemerných bežných výdavkov, do skutočných bežných výdavkov a do predpokladaných bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby sa nezapočítajú bežné výdavky a predpokladané bežné výdavky na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.
(9)
Do priemerných skutočne dosiahnutých príjmov, do skutočne dosiahnutých príjmov a do predpokladaných príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu sa nezapočítajú skutočne dosiahnuté príjmy a predpokladané príjmy z platenia úhrad za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3.
(10)
Ak je čas trvania poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby kratší než rozpočtový rok, určí sa výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pomerne.
(11)
Ak skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby sú v príslušnom rozpočtovom roku vyššie ako priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 2 sa zníži o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.“.
150.
§ 78a vrátane nadpisu a § 78b znejú:
㤠78a
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby
(1)
Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a)
nocľaháreň,
b)
zariadenie pre seniorov,
c)
zariadenie opatrovateľskej služby,
d)
denný stacionár.
(2)
Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby, ak ho neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(3)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby sa poskytuje vo výške uvedenej v prílohe č. 6 podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísanom v registri.
(4)
Obec môže z príjmov rozpočtu obce poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ju o poskytnutie tohto príspevku požiada, a tento príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na tento rozpočtový rok ministerstvo neposkytlo.
§ 78b
(1)
Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8.
(2)
Prílohy k žiadostiam podľa odseku 1 sú:
a)
výpis z registra, nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace.
(3)
Písomnú žiadosť podľa odseku 1 spolu s prílohami podľa odseku 2 na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva ministerstvu v termíne od 1. augusta do 30. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nepodá ministerstvu písomnú žiadosť spolu s prílohami v termíne podľa prvej vety, právo na poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 na príslušný rozpočtový rok a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na príslušný rozpočtový rok po 30. septembri predchádzajúceho rozpočtového roka zanikne.
(4)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6, ktorú uzatvára ministerstvo s obcou, a zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, ktorú uzatvára ministerstvo s neverejným poskytovateľom sociálnej služby, obsahujú
a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
c)
termíny vyplácania a spôsob vyplácania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a, podmienky ich čerpania a ich sumu,
d)
podmienky zúčtovania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a podmienky vrátenia týchto príspevkov,
e)
záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa sociálnej služby evidenciu počtu neobsadených miest na účely odsekov 6 a 7,
f)
spôsob kontroly hospodárneho a účelného použitia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h)
lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a lehotu na ich zúčtovanie a
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti podľa tohto zákona.
(5)
Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a sa vyplácajú štvrťročne vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve podľa odseku 4 písm. c). Podmienkou vyplatenia finančných príspevkov podľa prvej vety na každý nasledujúci štvrťrok príslušného rozpočtového roka je, že poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, inak nárok na vyplatenie týchto finančných príspevkov na príslušný štvrťrok zaniká.
(6)
Obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vrátiť finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a alebo ich pomernú časť za obdobie, v ktorom mal poskytovateľ sociálnej služby neobsadené miesto v zariadení.
(7)
Za neobsadené miesto v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba.
(8)
Nárok na finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.
(9)
Nárok na finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto príspevok alebo dávku toho istého druhu vypláca prijímateľovi sociálnej služby alebo na tohto prijímateľa sociálnej služby príslušná inštitúcia iného štátu.“.
151.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
152.
V § 79 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
pokute za správne delikty,“.
153.
V § 79 ods. 2 sa slová „na svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“, slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“ a slová „písm. k)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j)“.
154.
V § 79 ods. 3 písm. e) a f) sa slová „registra a dátum výmazu z registra“ nahrádzajú slovami „registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,“.
155.
V § 79 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
počet miest v zariadení,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).“.
156.
V § 79 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
157.
V § 79 ods. 4 písm. c) sa slovo „obsah“ nahrádza slovom „rozsah“.
158.
V § 79 ods. 5 úvodnej vete sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
159.
V § 79 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a)
poskytuje
1.
finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
2.
finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
b)
uzatvára
1.
zmluvu podľa § 78b ods. 4 s obcou o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
2.
zmluvu podľa § 78b ods. 4 s neverejným poskytovateľom sociálnej služby o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
c)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a účelnosť ich použitia,
d)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene c) a kontroluje ich plnenie.“.
160.
V § 80 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,“.
161.
V § 80 písm. e) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2.
nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,“.
162.
V § 80 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.
163.
V § 80 písm. i) sa slová „nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu“ nahrádzajú slovami „nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou“.
164.
V § 80 písmeno k) znie:
„k)
môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 4 na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,“.
165.
V § 80 písm. o) sa čiarka za slovom „sebaobsluhy“ nahrádza slovami „a s“ a vypúšťajú sa slová „a s finančným príspevkom podľa § 78a“.
166.
V § 80 sa vypúšťa písmeno v).
167.
V § 81 písm. b) štvrtý bod znie:
„4.
povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,“.
168.
V § 81 písm. d) prvom bode sa slová „pol ceste“ nahrádzajú slovom „polceste“ a za prvý bod sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
podpory samostatného bývania,“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
169.
V § 81 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a služby včasnej intervencie“.
170.
V § 81 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.
171.
V § 81 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,“.
172.
V § 82 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
173.
V § 84 ods. 4 písm. b) sa za slová „na sociálnu prácu,“ vkladajú slová „sociálne služby a poradenstvo,“.
174.
V § 84 ods. 5 písm. a) sa za slová „na sociálnu prácu“ vkladajú slová „alebo sociálne služby a poradenstvo“.
175.
V § 84 ods. 7 sa za slová „druhom stupni“ vkladajú slová „alebo v treťom stupni“.
176.
V § 84 ods. 12 sa slová „raz za dva roky“ nahrádzajú slovami „raz za päť rokov“.
177.
V § 84 ods. 16 sa za slová „Sociálny pracovník“ vkladá čiarka a slová „špeciálny pedagóg“.
178.
V § 84 odsek 18 znie:
„(18)
Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 vykonáva
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,48)
b)
lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,
c)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo49) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,50) ktorý je zaradený do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo,51)
d)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ktorý má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov, alebo
e)
sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ak ide o posudzovanie plnoletej fyzickej osoby, alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ak ide o posudzovanie neplnoletej fyzickej osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48 až 51 znejú:
„48)
Príloha č. 3 časť A písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
49)
Príloha č. 3 časť A písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
Príloha č. 3 časť A písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Príloha č. 3 časť A písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
179.
§ 86 až 88 vrátane nadpisu nad § 88 znejú:
㤠86
(1)
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje
a)
meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
c)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
d)
kópiu dokladu o tom, že právnická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie vzdelávania, alebo kópiu dokladu o tom, že fyzická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie vzdelávania, ak vykonáva podnikateľskú činnosť,
e)
projekt vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje názov, druh, formu, metódy využívané pri vzdelávaní, rozsah vzdelávacieho programu a obsah vzdelávacieho programu, ktorý osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať; vzdelávací program môže byť členený na moduly,
f)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho programu,
g)
kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať,
h)
predpokladaný rozpočet vzdelávacieho programu a spôsob jeho financovania a
i)
zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o praxi a ich súhlas so zaradením do zoznamu fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní.
(2)
Zodpovedný zástupca podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu, za odborné vykonávanie vzdelávacieho programu. Za odborne spôsobilú fyzickú osobu podľa prvej vety sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.
(3)
Za obsah vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. e) sa považuje náplň teoretickej časti a praktickej časti vzdelávacieho programu. Ak si to charakter vzdelávacieho programu vyžaduje, súčasťou obsahu je aj prax v zariadeniach alebo v zariadeniach podľa osobitného predpisu.24) Pri každej časti vzdelávacieho programu je potrebné uviesť meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá sa bude podieľať na vzdelávaní v tejto časti.
(4)
Za modul vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. e) sa považuje samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu, ktorá zodpovedá minimálne 20 vyučovacím hodinám.
(5)
Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vzdelávacom programe.
(6)
Fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, musia spĺňať odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a najmenej tri roky praxe v oblasti, ktorá je obsahom vzdelávania.
(7)
Odborná spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 2 a 6 sa preukazujú dokladmi podľa osobitného predpisu.23)
§ 87
(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu obsahuje
a)
meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
b)
názov, druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu, na ktorý sa udeľuje akreditácia,
c)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu a
d)
čas platnosti akreditácie.
(2)
Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, vedie dokumentáciu vzdelávacieho programu a evidenciu vydaných osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu a ich fotokópie.
(3)
Za dokumentáciu vzdelávacieho programu sa považuje najmä
a)
prihláška do vzdelávacieho programu,
b)
prezenčné listiny o dochádzke fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní, a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní,
c)
časový a vecný harmonogram vzdelávania,
d)
potvrdenie o absolvovaní praktickej časti vzdelávacieho programu fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
e)
protokol o vykonanej skúške fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
f)
záverečný protokol, ktorého obsahom sú výsledky o skúške všetkých fyzických osôb, ktoré sa jej zúčastnili.
(4)
Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. d) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu.
Akreditácia na odbornú činnosť
§ 88
(1)
Špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú činnosť.
(2)
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje
a)
meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
c)
kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
d)
kópiu dokladu o bezúhonnosti štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
e)
kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a kópie dokladov o jeho pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
f)
kópie dokladov o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré budú odbornú činnosť priamo vykonávať, a kópie dokladov o ich pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g)
druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať,
h)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
i)
kópiu dokladu o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba má v predmete svojej činnosti vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú žiada udelenie akreditácie,
j)
projekt odbornej činnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy odbornej činnosti, ktorými sa bude odborná činnosť vykonávať pre vybranú cieľovú skupinu,
k)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
l)
kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať.
(3)
Zodpovedný zástupca podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, za odborné vykonávanie odbornej činnosti. Na účely posúdenia bezúhonnosti fyzických osôb podľa odseku 2 písm. c) až f) platí § 63 ods. 2 rovnako.
(4)
Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. c), e) a f) platí § 84 ods. 1, 5, 6, 16 a 17 rovnako v závislosti od druhu odbornej činnosti. Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s vykonávanou odbornou činnosťou. Preukazovanie znalostí a odborných vedomostí podľa prvej vety a druhej vety sa preukazuje ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.“.
180.
V § 89 ods. 1 písm. b) sa slová „ktorá má byť vykonávaná“ nahrádzajú slovami „na ktorú sa udeľuje akreditácia“.
181.
V § 89 ods. 1 písm. e) sa slová „zodpovednú osobu“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko zodpovedného zástupcu“.
182.
§ 89 sa dopĺňa sa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. f) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť.“.
183.
Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
㤠89a
(1)
Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie vzdelávacieho programu, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
vzdelávací program, ktorému má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude vzdelávací program vykonávať, vzdelávacím programom v oblasti sociálnych služieb zameraným na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie,
d)
na vykonávanie vzdelávacieho programu nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, personálne podmienky alebo finančné podmienky.
(2)
Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie na odbornú činnosť, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nedoplní žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo nepredloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
odborná činnosť, na ktorú má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, metódy, techniky a postupy odbornej činnosti a cieľovú skupinu, pre ktorú sa bude odborná činnosť vykonávať, špecializovaným sociálnym poradenstvom, sociálnou rehabilitáciou alebo stimuláciou komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, ako samostatnou odbornou činnosťou podľa tohto zákona,
d)
na vykonávanie odbornej činnosti nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky alebo personálne podmienky.“.
184.
V § 90 ods. 2 sa slová „o dva roky“ nahrádzajú slovami „o päť rokov“.
185.
V § 90 ods. 3 sa slová „formy vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „formy vzdelávacieho programu, rozsahu vzdelávacieho programu“.
186.
V § 90 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ministerstvo rozhodne o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť, čas predĺženia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým uplynula platnosť akreditácie vzdelávacieho programu alebo platnosť akreditácie na odbornú činnosť.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
187.
V § 90 ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak akreditovaný subjekt nepožiadal o predĺženie jej platnosti podľa odseku 2,“.
188.
V § 91 ods. 1 sa slová „na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb“ nahrádzajú slovami „krízovej intervencie“ a na konci sa pripája táto veta: „Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1.“.
189.
V § 91 ods. 3 sa za slová „vo veciach“ vkladajú slová „odkázanosti na sociálnu službu, nezapísania do registra, zákazu poskytovať sociálnu službu, výmazu poskytovateľa sociálnej služby z registra,“.
190.
V § 91 ods. 4 sa slová „a 103“ nahrádzajú slovami „a 102“.
191.
V § 92 odsek 5 znie:
„(5)
Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku na účely § 73 ods. 11 sa spravuje podľa miesta poskytovania sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby.“.
192.
V § 92 ods. 6 sa slová „o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
193.
V § 92 odsek 7 znie:
„(7)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby, formu sociálnej služby, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l).“.
194.
V § 92 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Obec alebo vyšší územný celok doručí fyzickej osobe, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia.“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyšším územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyšším územným celkom o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.“.
195.
V § 93 ods. 1 sa slová „určenie sumy“ nahrádzajú slovom „platenie“.
196.
V § 93 ods. 3 sa slovo „lekárom“ nahrádza slovami „zdravotníckym pracovníkom“.
197.
V § 93 ods. 4 sa slová „určenie sumy“ nahrádzajú slovom „platenie“ a slová „poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa § 73 ods. 1 až 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 1 až 8 a 10 sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu nepoužije“.
198.
§ 94 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Spracúvanie osobných údajov
§ 94
(1)
Osobné údaje na účely tohto zákona spracúva obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo.
(2)
Obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci na základe písomnej žiadosti, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.
(3)
Obec na účely podľa § 94a ods. 1, vyšší územný celok na účely podľa § 94b ods. 1, poskytovateľ sociálnej služby na účely podľa § 94c ods. 1 a ministerstvo na účely podľa § 94d ods. 1 môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
199.
Za § 94 sa vkladajú § 94a až 94d, ktoré znejú:
㤠94a
(1)
Obec spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 80 písm. c),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 80 písm. d),
c)
poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 80 písm. e) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 80 písm. h) druhého bodu a § 80 písm. m) a n),
e)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku podľa § 78a ods. 4 a § 80 písm. k),
f)
vedenie evidencie podľa § 80 písm. q).
(2)
Obec spracúva osobné údaje o
a)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a ich zákonných zástupcoch,
d)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
e)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
(3)
Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a c) okrem zákonných zástupcov,
j)
údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. d),
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
§ 94b
(1)
Vyšší územný celok spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 81 písm. b),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 81 písm. c),
c)
poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. d) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 81 písm. h) prvého bodu a § 81 písm. m) a n),
e)
vedenie registra a vykonávanie zmien v registri podľa § 81 písm. o) až q),
f)
vedenie evidencie podľa § 81 písm. v).
(2)
Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o
a)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
d)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
e)
navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
f)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a ich zákonných zástupcoch,
g)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
h)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
i)
fyzickej osobe, ktorá je zapísaná v registri,
j)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je zapísaná v registri,
k)
zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 63 ods. 3.
(3)
Osobné údaje, ktoré vyšší územný celok spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a f) okrem zákonných zástupcov,
j)
údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. g),
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
§ 94c
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74,
b)
uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 9 a 10,
c)
vedenie registra obmedzení podľa § 10,
d)
ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí podľa § 61 ods. 4,
e)
označenie miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
f)
platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31, 34 až 41 podľa § 72, 72a a 73,
g)
vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h)
vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
i)
vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o
a)
žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch,
b)
fyzických osobách, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,
c)
fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 9,
d)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8 a § 73 ods. 10, a ich zákonných zástupcoch,
e)
členovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní podľa § 61,
f)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
g)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.
(3)
Osobné údaje, ktoré poskytovateľ sociálnej služby spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
j)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
k)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.
§ 94d
(1)
Ministerstvo spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na
a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 79 ods. 1 písm. g),
b)
výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. d),
c)
hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e),
d)
vedenie registra poskytovateľov sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. h),
e)
vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. i),
f)
vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. j),
g)
poskytovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a § 79 ods. 6 písm. a) prvého bodu,
h)
poskytovanie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a a § 79 ods. 6 písm. a) druhého bodu,
i)
prijímanie oznámení o použití prostriedkov obmedzenia podľa § 10 ods. 6.
(2)
Ministerstvo spracúva osobné údaje o
a)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
b)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o akreditáciu vzdelávacieho programu,
c)
fyzických osobách, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní,
d)
navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 86 ods. 2,
e)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
f)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g)
fyzických osobách, ktoré budú odbornú činnosť priamo vykonávať,
h)
navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 88 ods. 3,
i)
fyzickej osobe, ktorá je účastníkom konania o pokute za správne delikty,
j)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností, za úhradu pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
k)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
l)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb,
m)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
n)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
o)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri zápise do centrálneho registra,
p)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri zápise do centrálneho registra,
q)
zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby uvedeného v § 63 ods. 3 pri zápise do centrálneho registra,
r)
fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. i),
s)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. i),
t)
fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
u)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
v)
zodpovednej osoby za vykonávanie odbornej činnosti pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
w)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a,
x)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom obce, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,
y)
prijímateľovi sociálnej služby, u ktorého boli použité prostriedky obmedzenia podľa § 10 ods. 5.
(3)
Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:
a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. y),
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. y),
h)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
i)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, poskytovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a.
(4)
Ministerstvo spracúva o osobách uvedených v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 osobné údaje v rozsahu ustanovenom v § 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3, § 94d ods. 3 na analytické účely a na štatistické účely.“.
200.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.
201.
V § 95 ods. 1 a 2 sa slová „podľa § 94 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 94c ods. 3“ a v ods. 7 sa slová „podľa § 94 ods. 4 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 94c ods. 3 písm. a) až c)“.
202.
V § 95 ods. 2 sa slová „návyky a spôsob života, fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, alebo fyzickú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi,“ nahrádzajú slovami „návyky, pre spôsob života alebo pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,“.
203.
V § 97 ods. 1 sa slová „§ 94 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 94a ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3 a § 94d ods. 3“.
204.
V § 97 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa sú na požiadanie ministerstva povinné na účely preukázania vzniku nároku obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby podľa § 78b ods. 5 na vyplatenie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na druhý až štvrtý štvrťrok príslušného rozpočtového roka, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza druhému až štvrtému štvrťroku príslušného rozpočtového roka, vydať a doručiť ministerstvu o poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, doklad podľa § 78b ods. 2 písm. b); tento doklad sa vydáva bezplatne.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
205.
V poznámke pod čiarou k odkazu 55 sa slová „Zákon č.“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č.“.
206.
V § 100 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „a 78a ods. 4“.
207.
§ 100 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri vykonávaní kontroly podľa § 79 ods. 6 písm. c) a d) ministerstvo postupuje podľa osobitného predpisu.57) Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.57a) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
208.
Nadpis dvanástej časti znie: „SPRÁVNE DELIKTY“.
209.
V § 101 úvodnej vete sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ktorým je právnická osoba,“.
210.
V § 101 písm. d) sa slová „§ 72 a § 73 ods. 1 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu službu neuplatňuje § 73 ods. 1 až 10“.
211.
V § 102 odsek 1 znie:
„(1)
Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby sa dopustil správneho deliktu, uloží poskytovateľovi sociálnej služby pokutu vo výške do 2 000 eur.“.
212.
§ 103 sa vypúšťa.
213.
V § 104 ods. 1 sa slová „I až III“ nahrádzajú slovami „I až IV“.
214.
V § 104 ods. 2 sa slová „časti II“ nahrádzajú slovami „časti III“ a slová „16 bodov z jednotlivých úrovní kvality“ sa nahrádzajú slovami „33 bodov z jednotlivých kritérií kvality a maximálny počet dosiahnutých bodov bude 147“.
215.
V § 104 odsek 3 znie:
„(3)
Ak poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 2 časti C dosiahne percentuálne vyhodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby vo výške menej ako 60 %, nespĺňa podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.“.
216.
V § 104 ods. 5 sa vypúšťajú slová „bakalárskom študijnom programe alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa podmienky kvality podľa odseku 3, určí poskytovateľovi sociálnej služby lehotu na ich splnenie; ak v tejto lehote poskytovateľ sociálnej služby nesplnil podmienky kvality podľa odseku 3, ministerstvo môže podať podnet vyššiemu územnému celku na výmaz tohto poskytovateľa sociálnej služby z registra.“.
217.
V § 105 ods. 1 sa za slovo „službu“ vkladajú slová „alebo o poskytovanie sociálnej služby alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,“.
218.
§ 110e vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014
§ 110e
O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31. decembra 2013, o ktorých sa do 31. decembra 2013 právoplatne nerozhodlo, sa po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2014.“.
219.
Za § 110e sa vkladajú § 110f až 110u, ktoré znejú:
㤠110f
Fyzická osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ktorá k 31. decembru 2013 bola odborne spôsobilá podľa § 63 ods. 4 zákona účinného do 31. decembra 2013, považuje sa aj po 31. decembri 2013 za odborne spôsobilú podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110g
Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa od 1. januára 2014 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013,
a)
zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po 1. januári 2014 aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013, alebo
b)
skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne po 1. januári 2014 poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo tieto druhy sociálnych služieb súčasne, a nepresiahne počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb podľa stavu registra k 31. decembru 2013.
§ 110h
Žiadosť o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona účinného do 31. decembra 2013, ktorá bola podaná obcou na rozpočtový rok 2014 podľa § 78b zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 podanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 78b zákona účinného od 1. januára 2014 a ministerstvo rozhodne o tejto žiadosti podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, za ktoré obec podala žiadosť podľa prvej vety, je povinný najneskôr do 31. januára 2014 predložiť ministerstvu doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace, bankové spojenie, číslo účtu a kód banky neverejného poskytovateľa sociálnej služby a čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu neverejného poskytovateľa sociálnej služby, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, inak právo na poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a na rozpočtový rok 2014 zanikne.
§ 110i
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, ktorí poskytujú sociálnu službu k 31. decembru 2013, sú povinní vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a zákona účinného od 1. januára 2014 prvý raz za kalendárny rok 2014 do 15. júla 2015.
§ 110j
(1)
Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v komunitnom centre podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
(2)
Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností a ďalších činností v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je povinná požiadať o zápis do registra do 30. júna 2014 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110k
Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 1. januára 2014 pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110l
(1)
Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania a v domove sociálnych služieb poskytoval do 31. decembra 2013 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 31. decembri 2013 nespĺňa podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2014, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do doby platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný bezodkladne upozorniť prijímateľa sociálnej služby na skutočnosti uvedené v prvej vete.
(2)
Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, poskytuje sa tomuto dieťaťu vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu.20) Ak sa sociálna služba v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytuje k 1. januáru 2014 dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, na účely určenia sumy úhrady za túto sociálnu službu pre toto dieťa sa po 1. januári 2014 postupuje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ktorý poskytoval túto sociálnu službu k 31. decembru 2013, je oprávnený poskytovať túto sociálnu službu aj po 1. januári 2014.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže po 1. januári 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 fyzickej osobe od 18 rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(5)
Sociálna služba v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 sa poskytuje podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Ustanovenia § 38 ods. 2 až 6, § 61 ods. 4 a § 72 ods. 13 sa na právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4 použijú rovnako.
(6)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013 je poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015.
(7)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 a 4, ktorý neposkytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona účinného do 31. decembra 2013.
(8)
Ak sa sociálna služba v zariadení podporovaného bývania poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 34 ods. 5 sa neuplatňuje.
(9)
Ak sa sociálna služba v zariadení pre seniorov poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 35 ods. 4 sa neuplatňuje.
(10)
Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 38 ods. 7 sa neuplatňuje.
(11)
Ak sa sociálna služba v špecializovanom zariadení poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, § 39 ods. 5 sa neuplatňuje.
(12)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odsekov 8 až 11 nie je oprávnený od 1. januára 2014 zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre daný druh sociálnej služby.
(13)
Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 začať poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou sociálnou službou na neobsadenom mieste v rámci počtu miest podľa stavu registra k 31. decembru 2013 aj fyzickej osobe, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného
a)
do 31. decembra 2013 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2013 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného od 1. januára 2014, alebo
b)
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická osoba nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.
(14)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 13 je povinný prijímateľovi tejto sociálnej služby poskytovať sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. januára 2014 do platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
(15)
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sa považuje podmienka veku na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb za splnenú.
(16)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. a) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.
(17)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 fyzickej osobe podľa odseku 13 písm. b) stratí platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014.
(18)
Vyšší územný celok, ktorý rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 16 a 17 vydal, je povinný bezodkladne písomne oznámiť tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súčasne poskytnúť základné sociálne poradenstvo o možnostiach poskytovania iného druhu sociálnej služby. Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia podľa prvej vety, môže pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 16 a 17 na inú sociálnu službu po 31. decembri 2014 obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na túto inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
(19)
Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 alebo je na základe právoplatného rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, a táto fyzická osoba po 31. decembri 2014 nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110m
Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 31. decembra 2013, postupuje do 30. júna 2014 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013. Ak bola žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podaná do 31. decembra 2013 a sociálna služba sa nezačala poskytovať do 31. decembra 2013, postupuje sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní príjmu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110n
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110o
Zmluvy s budúcim poskytovateľom sociálnej služby o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 uzatvorené do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2013 a považujú sa za splnenie podmienok ustanovených v § 8 ods. 8 zákona účinného od 1. januára 2014.
§ 110p
Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb po podaní žiadosti o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať aj sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v špecializovanom zariadení na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb, ministerstvo takému poskytovateľovi sociálnej služby poskytne finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a na rovnaký počet miest a v rovnakej sume, ako boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej na rozpočtový rok 2014, rozpočtový rok 2015 alebo na rozpočtový rok 2016 podľa § 78b ods. 4, pričom účel, na ktorý sa poskytuje tento finančný príspevok, sa považuje za splnený. Zmenu počtu miest v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby podľa prvej vety je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúcich príslušné zápisy do registra. Ustanovenie prvej vety platí rovnako aj vtedy, ak poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb na základe výmazu z registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo § 78a a v tomto objekte začne poskytovať sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo sociálnu službu v zariadení pre seniorov na základe zápisu do registra vykonaného do lehoty na zúčtovanie tohto finančného príspevku a pritom zachová pôvodný počet miest, ktoré mal v domove sociálnych služieb. Toto skončenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a zmenu druhu poskytovanej sociálnej služby je poskytovateľ sociálnej služby povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu spolu s predložením výpisov z registra preukazujúcich príslušné zápisy do registra.
§ 110r
Na stavby, ktoré majú byť užívané na účely zariadení uvedených v § 34, 35, 38 a 39 a sú realizované výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou alebo dostavbou, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2013, sa ustanovenia § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 5 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) neuplatňujú. Po začatí poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v prvej vete poskytovateľ sociálnej služby nie je oprávnený zvýšiť počet miest nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre tento druh sociálnej služby.
§ 110s
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení k 31. decembru 2013 a ktorý zmení miesto alebo druh poskytovanej sociálnej služby v rámci realizácie Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky, nie je povinný splniť povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 počas realizácie schváleného transformačného plánu.
§ 110t
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 27 a 34, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015.
§ 110u
Lekársky posudok vydaný do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje za zdravotný posudok podľa zákona účinného od 1. januára 2014.“.
220.
V prílohe č. 1 tabuľke pri druhu zariadenia sociálnych služieb, ktorým je domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe, sa v prvom stĺpci vypúšťajú slová „celoročná pobytová sociálna služba“, druhom stĺpci vypúšťajú slová „2,0“ a v treťom stĺpci vypúšťajú slová „60 %“ a pri druhu zariadenia sociálnych služieb, ktorým je domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje dieťaťu, sa v prvom stĺpci vypúšťajú slová „celoročná pobytová sociálna služba,“ druhom stĺpci vypúšťajú slová „1,7“ a v treťom stĺpci vypúšťajú slová „60 %“.
221.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
A. Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby Váha kritéria/ počet bodov Maximálny počet bodov
I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody 4 12
Štandard: Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a aktívne zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby predovšetkým aktívne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ale nezabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním. Poskytovateľ sociálnej služby len vo vybraných prípadoch vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a nezabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje, alebo len čiastočne zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.  0  
 
1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a aktívne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a čiastočne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne písomne vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby a čiastočne ich realizuje na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby v niektorých prípadoch podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nerešpektuje a nepodporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a nezabezpečuje alebo iba vo vybraných prípadoch zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracované postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnych služieb, ale nerealizuje ich aktívne a na individuálnej úrovni. Poskytovateľ sociálnej služby nepodporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti. 0  
 
1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina a komunita 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti a aktívne ich realizuje, pričom v plnej miere rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne dodržuje právo na rovnosť príležitostí. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne vypracované postupy a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti a vo vybraných prípadoch ich realizuje, pričom rešpektuje jeho prirodzené vzťahy, jeho rodinu a komunitu. Poskytovateľ sociálnej služby dodržuje zásadu rovnakého zaobchádzania. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracované postupy a stratégie podpory prijímateľa sociálnej služby zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti a nepracuje na začlenení prijímateľa sociálnej služby do spoločnosti. Poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby nerešpektuje prirodzené vzťahy prijímateľa sociálnej služby, ktoré má vytvorené v rodine a v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby nedodržuje právo na rovnosť príležitostí. 0  
 
II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.1 Kritérium: Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovanú strategickú víziu, poslanie a ciele so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a má vypracovanú stratégiu, plán a účel poskytovania sociálnej služby zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti. Poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme presne definovanú a zverejnenú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ju napĺňa a realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu a objavuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára priestor pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami prijímateľov sociálnych služieb. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má definovanú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb, ale napĺňa a realizuje ju len čiastočne. Poskytovateľ sociálnej služby vo vybraných prípadoch presadzuje partnerský a individuálny prístup, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu a splnomocňovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne vytvára priestor pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinu a iné fyzické osoby na to, aby sa prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby mohli vyjadrovať k strategickej vízii, cieľom, stratégii a plánu poskytovania sociálnej služby a takto podporili zabezpečenie súladu účelu a obsahu sociálnych služieb s potrebami prijímateľov sociálnych služieb. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá definovanú strategickú víziu (poslanie a hodnoty), ciele, stratégiu a plán poskytovania sociálnej služby, ktoré majú vychádzať z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby nepresadzuje partnerský a individuálny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. 0  
 
2.2 Kritérium: Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy 4 12
Štandard: Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnej služby zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity.
Indikátory:
Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb plne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity. 3  
Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb čiastočne zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity a sú určované v súlade s princípmi subsidiarity. 2  
Druh, forma, rozsah, miesto a čas poskytovania sociálnych služieb nezodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby a nezohľadňujú jeho prirodzené vzťahy, rodinu a komunitu. 0  
 
2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 2 6
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby na základe vnútorných pravidiel prostredníctvom určeného zodpovedného zamestnanca aktívne, transparentne a zrozumiteľne informuje všetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie. Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby informuje všetkých potenciálnych záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za jej poskytnutie. Poskytovateľ sociálnej služby vedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný a určený postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo zmluvy uzatvára na základe typovej zmluvy bez uplatnenia individuálneho prístupu k fyzickej osobe, ktorá je budúcim účastníkom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby neinformuje všetkých záujemcov o ponúkanej sociálnej službe a súčasne o všetkých právach a povinnostiach, ktoré pre záujemcu o sociálnu službu zo zmluvy o poskytovaní služby vyplynú, vrátane druhu, formy, rozsahu poskytovania služby a výšky úhrady za jej poskytnutie. Poskytovateľ sociálnej služby nevedie dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby. 0  
 
2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby 4 12
Štandard: Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby sa vykonávajú odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má v písomnej forme definované a zverejnené postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom humánne orientovaných vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb, a aktívne ich realizuje. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje inovatívne overené vedecké poznatky a flexibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne definované postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby, ktoré sa vykonávajú odborne prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, a realizuje ich. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá definované postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby, ktoré sa majú vykonávať odborne, prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín, a nerealizuje ich. Odborné postupy nie sú používané cielene a transparentne, nie sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. 0  
 
2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby 4 12
Štandard: Sociálne služby (§ 33 až 40 a § 57) sú poskytované na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami poskytovateľa sociálnej služby.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby, ktorý ju musí vyjadriť písomnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele a možnosti. Ak je prijímateľom sociálnej služby maloleté dieťa, rozhodujúce postavenie má rodina a pri plánovaní sa vychádza z individuálnych potrieb rodiny prijímateľa sociálnej služby. Cieľom individuálneho plánu je vytvoriť takú podporu, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.
Poskytovateľ sociálnej služby určí kľúčového pracovníka, ktorého si prijímateľ sociálnej služby vybral na základe osobnej preferencie v procese individuálneho plánovania. Počet individuálnych plánov koordinovaných jedným kľúčovým pracovníkom poskytovateľa sociálnej služby zohľadňuje mieru intenzity potrebnej podpory prijímateľov sociálnych služieb.
3  
Proces vypracovania individuálneho plánu musí vychádzať z týchto zásad:
1. Identifikácia individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a prirodzených zdrojov podpory.
2. Voľba cieľov – ciele individuálneho plánu a ciele sociálnej služby vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny. Ciele individuálneho plánu sú ciele prijímateľa sociálnej služby a sú definované v spolupráci s kľúčovým pracovníkom ako „ciele spolupráce“. Pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí potrebujú pomoc pri verbalizovaní a definovaní cieľov sociálnych služieb, je potrebné venovať pozornosť špeciálnym technikám komunikácie a mapovania potrieb prijímateľa sociálnej služby.
   
2.1. Ciele individuálneho plánu sú logicky zostavené a idú od všeobecných cieľov ku konkrétnym cieľom.
2.2. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z holistického prístupu k osobnosti človeka.
2.3. Konkrétne ciele (najnižšia úroveň cieľov, na ktorú sa vypracovávajú konkrétne metódy) musia spĺňať tieto podmienky:
   a)  špecifickosť, konkrétnosť cieľa,
   b)  merateľnosť cieľa,
   c)  akceptovateľnosť cieľa prijímateľom sociálnej služby,
   d)  reálnosť cieľa a
   e)  časové vymedzenie dosiahnutia cieľa.
   
3. Voľba a popis metód – metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby sú akceptované prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou a inými osobami. Metódy spolupráce s prijímateľom sociálnej služby musia byť jasne a zrozumiteľne popísané a musí byť dodržaný princíp tímovej a multidisciplinárnej spolupráce.
4. Plán činnosti – poskytovateľ sociálnej služby musí mať v písomnej forme, pred začiatkom realizácie konkrétnych cieľov individuálneho plánu, naplánované konkrétne miesto, čas, metódu realizácie a určené zodpovedné osoby, ktoré budú prijímateľovi sociálnej služby poskytovať vopred dohodnutú mieru podpory.
5. Hodnotenie – plán hodnotenia individuálneho plánu je vytvorený individuálne na základe spolupráce a potrieb prijímateľa sociálnej služby, uskutočňuje sa minimálne raz za polroka.
   
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby, tak aby bol zrozumiteľný aj prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine a komunite.
Poskytovateľ sociálnej služby formálne realizuje individuálne plánovanie. Vo vybraných prípadoch zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby bez účasti prijímateľa sociálnej služby. Cieľom individuálneho plánu nie je vytvorenie takej podpory, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.
2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný individuálny plán pre každého prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby nerealizuje individuálne plánovanie s prijímateľmi sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby realizuje a uskutočňuje iba skupinové aktivity bez individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a metódy práce bez zohľadnenia individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb.
0  
 
2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, a má písomne vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby spolu s prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne zistené rizikové oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby len vo vybraných prípadoch spolu s prijímateľom sociálnej služby, jeho rodinou a inými osobami navrhuje, dohodne a vypracováva postup krízovej intervencie na zvládanie krízových situácií, má vytvorené postupy a pravidlá na riešenie krízy u prijímateľa sociálnej služby a zabezpečenie vhodných služieb. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá zistené oblasti, v ktorých nie sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, a nemá vypracované vnútorné preventívne opatrenia na predchádzanie ich porušovaniu. Poskytovateľ sociálnej služby nemá postupy a pravidlá na zvládanie krízových situácií. 0  
 
2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností 2 6
Štandard: Záujemcovi o sociálnu službu, prijímateľovi sociálnej služby a jeho rodine a iným osobám poskytovateľ sociálnej služby poskytuje komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie im dostupným a zrozumiteľným spôsobom komunikácie, podľa ich individuálnych potrieb, schopností.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
3  
Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a vo vybraných prípadoch využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia čiastočne prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovateľ sociálnej služby vo vybraných prípadoch informuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby vo vybraných prípadoch zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
2  
Poskytovateľ sociálnej služby nekomunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby a nevyužíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie a komunikácia čiastočne prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania.
Poskytovateľ sociálnej služby neinformuje záujemcu sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, prijímateľ sociálnej služby, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby, druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb.
Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi a prijímateľovi sociálnej služby podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase a na vhodnom mieste a k tomu zodpovedajúcim a kompetentným zamestnancom.
0  
 
2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov 2 6
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na uplatňovanie práva prijímateľa sociálnej služby na sprostredkovanie, využívanie a pomoc pri využívaní dostupných verejných služieb, pri kontakte s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré poskytujú iné služby, a pri kontakte s jeho rodinou a prirodzeným prostredím, vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite. Poskytovateľ sociálnych služieb aktívne podporuje prijímateľa sociálnej služby vo využívaní tých služieb, ktoré sú verejne bežne dostupné v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej služby na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne zabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne vytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite. Poskytovateľ sociálnych služieb vo vybraných prípadoch podporuje prijímateľa sociálnej služby vo využívaní tých služieb, ktoré sú verejne bežne dostupné v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby vo vybraných prípadoch zabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej služby na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje, aby boli prijímateľovi sociálnej služby poskytnuté všetky potrebné informácie o prevádzkovateľoch bežne dostupných verejných služieb v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na to, aby prijímateľ sociálnej služby mohol využívať iné služby verejného charakteru v komunite, a nahrádza bežne dostupné verejné služby v rámci poskytovania sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnych služieb nepodporuje prijímateľa sociálnej služby vo využívaní tých služieb, ktoré sú verejne bežne dostupné v komunite. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje realizáciu práva prijímateľa sociálnej služby na sprievod pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite a práva na kontakt s rodinou a so špecializovanými externými organizáciami. 0  
2.9 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie, starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb. Vyjadrenie nespokojnosti so sociálnymi službami prijímateľom sociálnej služby nie je podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by prijímateľovi sociálnej služby spôsobili akúkoľvek ujmu. Poskytovateľ sociálnej služby sa pravidelne zaujíma o názor prijímateľa sociálnej služby na poskytované sociálne služby. Osoba, ktorá sa domnieva, že práva a právom chránené záujmy prijímateľa sociálnej služby boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa sociálnej služby alebo zriaďovateľa sociálnej služby, môže podať sťažnosť.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný a vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ku kvalite ohľadom sociálnych služieb, s vážnosťou sa nimi zaoberá a má vytvorený systém opatrení na ich aktívne riešenie. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované vnútorné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby, podľa týchto pravidiel postupuje. Vnútorné pravidlá sú vypracované v podobe zrozumiteľnej pre prijímateľa sociálnej služby (pravidlá ľahko čitateľného textu). Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované primerané formy aktívneho zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Na zisťovanie spokojnosti poskytovateľ sociálnej služby využíva spôsob primeraný veku a nepriaznivej sociálnej situácii prijímateľa sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby. Pripomienky a námietky vníma poskytovateľ sociálnej služby ako zdroj pre ďalšie skvalitňovanie ním poskytovaných sociálnych služieb. 3  
Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok a návrhov ohľadom kvality sociálnych služieb a má vytvorený systém opatrení na ich riešenie.
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované vnútorné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby, podľa týchto pravidiel postupuje. Poskytovateľ sociálnej služby má len čiastočne vypracovaný postup zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Poskytovateľ sociálnej služby len vo vybraných prípadoch reaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, vyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich plánuje a realizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby.
2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vytvorený systém na podávanie sťažností, pripomienok, námietok, podnetov a návrhov ohľadom kvality sociálnych služieb a nemá vytvorený systém opatrení na ich riešenie.
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vnútorné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností osôb na kvalitu a spôsob poskytovania sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný postup zisťovania spätnej väzby od prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb. Poskytovateľ sociálnej služby nereaguje na pripomienky vyjadrujúce nespokojnosť prijímateľov sociálnych služieb, ich rodín a iných osôb, nevyvodzuje z nich dôsledky a na základe nich neplánuje a nerealizuje zmeny v jednotlivých zložkách poskytovanej sociálnej služby.
0  
 
2.10 Kritérium: Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej sociálnej služby 2 6
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne hodnotí, či druh, forma, rozsah a podmienky poskytovania sociálnej služby sú v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne analyzuje a prehodnocuje, či možnosti ním poskytovanej sociálnej služby nelimitujú realizáciu cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb, a vyvodzuje z toho opatrenia. Nesúlad v tejto oblasti považuje za podnet na zmeny.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Pravidelná supervízia na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov) má u poskytovateľa sociálnej služby stabilnú pozíciu a je vnímaná ako nástroj nachádzania možností učiacej sa organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby pravidelne sleduje, z pohľadu odbornosti, vývoj metód a postupov sociálnej práce, aktívne vyhľadáva a ponúka možnosti stážových pobytov v domácich organizáciách a zahraničných organizáciách. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa stážových pobytov v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Poskytovateľ sociálnej služby spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením. Poskytovateľ sociálnej služby využíva skutočnosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedúce k zmenám sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb a aktívne ich realizuje. Supervízia je realizovaná nepravidelne. Poskytovateľ sociálnej služby nepravidelne sleduje, z pohľadu odbornosti, vývoj metód a postupov sociálnej práce a sporadicky vyhľadáva a ponúka možnosti stážových pobytov v domácich organizáciách a zahraničných organizáciách. Poskytovateľ sociálnej služby vo vybraných prípadoch spätne konfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne využíva skutočnosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia vedú k čiastočným zmenám, sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracované vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb. Supervízia nie je realizovaná. Poskytovateľ sociálnej služby nesleduje vývoj metód a postupov sociálnej práce. Nevyhľadáva a neponúka možnosti stážových pobytov v domácich organizáciách a zahraničných organizáciách. Poskytovateľ sociálnej služby nekonfrontuje úroveň ním poskytovaných sociálnych služieb s podnetmi získanými štúdiom a zážitkovým učením. Poskytovateľ sociálnej služby nevyužíva skutočnosti zistené z hodnotenia poskytovania sociálnych služieb na zavádzanie zmien smerujúcich k vyššej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb. Výstupy z hodnotenia a prijaté opatrenia nevedú k zmenám a nie sú prístupné prijímateľom sociálnych služieb, jeho rodine a komunite. 0  
 
III. Oblasť: Personálne podmienky
3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovanú štruktúru zamestnancov a počet pracovných miest, ktorá zodpovedá definovanej strategickej vízii, poslaniu a cieľom organizácie a aktuálnemu počtu prijímateľov sociálnych služieb. Kvalifikačné požiadavky na zamestnancov, povinnosti a kompetencie musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečením napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnych služieb má vytvorené podmienky na individuálnu spoluprácu s prijímateľmi sociálnych služieb, neprekračuje maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného odborného zamestnanca a dodržiava minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby aktívne a priebežne oboznamuje všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Poskytovateľ sociálnej služby cieľavedome a aktívne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby má odborne a písomne vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne oboznamuje zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami. Poskytovateľ sociálnej služby sa snaží o vytváranie podmienok na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov pre napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Poskytovateľ sociálnej služby len čiastočne vytvára podmienky na spoluprácu zamestnancov rôznych profesií, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby len vo vybraných prípadoch uplatňuje spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby neoboznamuje zamestnancov a dobrovoľníkov so strategickou víziou, poslaním, cieľmi, organizačnou štruktúrou a kompetenciami zamestnancov a ich zmenami. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na zabezpečenie vhodného podielu zamestnancov a odborných zamestnancov na napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na spoluprácu rôznych profesií zamestnancov, spoluprácu oddelení a spoluprácu úsekov s cieľom zvyšovania kvality sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby neuplatňuje spoluprácu medzi všetkými organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracované podklady na plánovanie a zmeny stavu zamestnancov vo vzťahu k počtu a k miere odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby a aktuálnym potrebám podpory prijímateľov sociálnych služieb. 0  
3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 1 3
Štandard: Pri postupoch, pravidlách a podmienkach prijímania zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je rozhodujúcim kritériom odborná kvalifikovanosť pre danú pracovnú pozíciu a osobnostné predpoklady zamestnanca. Zaškoľovanie zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a novému zamestnancovi umožňuje poskytovateľ sociálnej služby získavať nevyhnutné odborné vedomosti a zručnosti v rozsahu svojej pracovnej činnosti a odborne ho vedie počas adaptačného procesu.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný písomný postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje, aby po nástupe novoprijatého zamestnanca bol v spolupráci s ním vypracovaný písomný individuálny plán jeho zaškolenia a adaptačného procesu. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu tohto plánu. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a zabezpečí, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá postup na adaptáciu nového zamestnanca poskytovateľa sociálnych služieb a nezabezpečuje, aby k tomuto zamestnancovi bol pridelený iný skúsený zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý ho podporuje a pomáha mu v adaptačnom procese minimálne počas troch kalendárnych mesiacov. 0  
 
3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia 2 6
Štandard: Základným dokumentom personálneho riadenia je písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktorý vytvára podmienky na optimálne naplňovanie cieľov a poslania organizácie. Postupy a pravidlá na hodnotenie zamestnancov vychádzajú z ich konkrétnych cieľov a oblastí ich pracovnej činnosti, úrovne ich spolupráce s prijímateľmi sociálnych služieb a sú prínosom pre personálny manažment, posilňujú zvyšovanie kvality sociálnych služieb a efektívne využívanie ekonomických zdrojov.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný pre každého odborného zamestnanca písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornej spôsobilosti a supervízie (ďalej len „individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca“). Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a preukázateľne ich upozorňuje na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. Umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania v súlade s individuálnym plánom ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne písomne vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný pre vybraných odborných zamestnancov písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne vytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne zabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácii o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou a upozorňuje zamestnancov na pripravované a realizované zmeny v oblasti sociálnych služieb. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný plán rozvoja ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov. Poskytovateľ sociálnej služby nemá pre odborných zamestnancov vypracovaný písomný individuálny plán ďalšieho vzdelávania zamestnanca. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára pre zamestnanca podmienky na realizáciu individuálneho plánu ďalšieho vzdelávania zamestnanca, ktorý je pravidelne spolu so zamestnancom vyhodnocovaný a aktualizovaný minimálne raz ročne. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje pre zamestnancov prístup k zdrojom informácií o aktuálnych odborných poznatkoch a právnych podmienkach súvisiacich s poskytovanou sociálnou službou. 0  
 
3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný systém externej supervízie a internej supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na skupinovej úrovni a individuálnej úrovni, ale aj na úrovni organizácie.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie povinnej, pravidelnej, externej a internej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment, individuálnej a skupinovej supervízie pre všetkých zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje prostredníctvom inej osoby pravidelnú externú supervíziu organizácie minimálne raz ročne. Individuálna spolupráca s prijímateľom sociálnej služby prebieha pod priebežnou supervíziou podľa potreby zamestnancov. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný plán supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby len čiastočne vytvára podmienky na realizovanie externej alebo internej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment, individuálnej a skupinovej supervízie pre všetkých zamestnancov priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje externú supervíziu organizácie minimálne raz ročne. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný plán supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na realizovanie povinnej, pravidelnej, externej a internej supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie minimálne raz ročne. Individuálna spolupráca s prijímateľom sociálnej služby neprebieha pod priebežnou supervíziou podľa potreby zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. 0  
 
IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 2 6
Štandard: Miesto poskytovania sociálnej služby a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby (priestorové podmienky, prístupnosť v zmysle univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.
Indikátory:
Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná, je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi a vychádza z princípov univerzálneho navrhovania. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je primerané druhu poskytovanej sociálnej služby, potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením, tak aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnych služieb. 3  
Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná, je len čiastočne v súlade s potrebami prijímateľov sociálnych služieb a s platnými právnymi predpismi. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, je čiastočne primerané charakteru sociálnej služby, potrebám a veku prijímateľov sociálnych služieb. Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú prijímateľovi sociálnej služby len vo vybraných prípadoch uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa len čiastočne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a vytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb len čiastočne. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, má možnosť len čiastočne si zariadiť priestory izby vlastným vybavením a tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnych služieb. 2  
Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná, nie je v súlade s potrebami prijímateľov sociálnych služieb a s platnými právnymi predpismi. Materiálne vybavenie a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, nie je primerané charakteru sociálnej služby, potrebám a veku prijímateľov sociálnych služieb. Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, neumožňujú prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Prevádzkové podmienky sa neprispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych služieb a nevytvárajú vhodné podmienky na napĺňanie cieľov individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou, nemá možnosť ani čiastočne zariadiť si priestory izby vlastným vybavením. 0  
4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme (písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka) 1 3
Štandard: Pre prijímateľa sociálnej služby, jeho rodinu, komunitu a verejnosť poskytuje poskytovateľ sociálnej služby také informácie o sociálnej službe, ktoré sú dostupné, úplné a v zrozumiteľnej forme.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Informácie o sociálnej službe sú spracované aj formou ľahko čitateľného textu. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie. Poskytovateľ sociálnej služby si overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách a získané poznatky aktívne premieta do informačnej stratégie. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby má postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti a podľa neho postupuje. Poskytovateľ sociálnej služby čiastočne vytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Na poskytovanie informácií o sociálnej službe sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie. Poskytovateľ sociálnej služby si čiastočne overuje dostupnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby nemá postup a spôsob spracúvania a poskytovania informácií o sociálnej službe na mieste, na ktorom sú sociálne služby poskytované, v miestnej komunite a na verejnosti. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácií o sociálnej službe. Na poskytovanie informácii o sociálnej službe nie sú použité v súčasnosti bežne dostupné informačné technológie. 0  
 
4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu 1 3
Štandard: Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovanú výročnú správu v súlade s § 67a. Poskytovateľ, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená obcou alebo vyšším územným celkom, má písomne vypracovaný záverečný účet v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Výročná správa alebo záverečný účet sú verejne prístupné, zverejnené v určenom termíne a sú v zrozumiteľnej forme.
Indikátory:
Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Poskytovateľ sociálnej služby má presne definovaný proces prípravy a spracovania výročnej správy v súlade so zákonom a určených zamestnancov zodpovedných za tento proces. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe na obvyklom a všeobecne prístupnom mieste v priestoroch poskytovateľa sociálnej služby a v elektronickej podobe na webovom sídle poskytovateľa sociálnej služby. 3  
Výročná správa alebo záverečný účet poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Výročná správa alebo záverečný účet sú dostupné v tlačenej podobe. 2  
Výročná správa alebo záverečný účet neposkytuje prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti relevantné, zrozumiteľné a hodnoverné informácie o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka alebo výročná správa alebo záverečný účet nie sú dostupné. 0  
4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov 1 3
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracované postupy a pravidlá prijímania, použitia a zverejňovania peňažných darov a nepeňažných darov.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom, uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má presne a písomne definované oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru. 3  
Poskytovateľ sociálnej služby prijíma peňažný dar alebo nepeňažný dar výlučne na základe písomnej darovacej zmluvy s darcom uzatvorenej na základe slobodnej vôle a rozhodnutia darcu a poskytovateľa sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby má len čiastočne určené oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovateľ sociálnej služby má len čiastočne písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru. 2  
Poskytovateľ sociálnej služby prijíma dary bez darovacej zmluvy s darcom. Poskytovateľ sociálnej služby nemá určené oblasti možných konfliktov záujmov vyplývajúcich z prijatia peňažného daru alebo nepeňažného daru a určené účinné opatrenia na predchádzanie ich vzniku. Poskytovateľ sociálnej služby nemá písomne vypracovaný spôsob transparentného zverejňovania prijatých peňažných darov a nepeňažných darov, darovacích zmlúv a účelu použitia peňažného daru alebo nepeňažného daru. 0  
SPOLU ZÍSKANÝCH BODOV/PERCENT: 180 bodov   %
B. Hodnotiaca škála plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
Váha kritéria:
4 – kritérium s maximálnou dôležitosťou a významom pre prijímateľa sociálnej služby
2 – kritérium veľmi dôležité pre prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby
1 – kritérium dôležité pre prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby
Bodové hodnotenie indikátora:
3 – spĺňa úplne
2 – spĺňa čiastočne
0 – nespĺňa
C. Vyhodnotenie plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
Počet dosiahnutých bodov
u poskytovateľa, ktorý je
právnickou osobou
Počet dosiahnutých bodov
u poskytovateľa, ktorý je fyzickou osobou
Percentuálne
vyhodnotenie úrovne kvality poskytovanej
sociálnej služby
Úroveň kvality
poskytovanej
sociálnej služby
Celkové hodnotenie podmienok kvality poskytovanej
sociálnej služby
180 – 162 147 – 132 100 – 90 % 3 spĺňa výborne
161 – 135 131 – 110 89 – 75 % 2 spĺňa veľmi dobre
134 – 108 109 – 88 74 – 60 % 1 spĺňa dostatočne
107 – 0 87 – 0 59 – 0 % 0 nespĺňa“.

222. V prílohe č. 4 sa časť I dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) dodržiavanie liečebného režimu
1. v domácom prostredí
1.1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
1.2. kontrola glykémie glukomerom,
1.3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty,
1.4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),
1.5. polohovanie,
2. v zariadení
2.1. nákup liekov,
2.2. polohovanie.“.
223. Nadpis prílohy č. 4a znie: „Výška finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6“.
224. Nadpis prílohy č. 6 znie: „Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a“.
225. V nadpise prílohy č. 7 sa konci pripájajú tieto slová: „podľa § 71 ods. 6“.
226. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
Vzor
Žiadosť
o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a
.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.