487/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

487
ZÁKON
z 5. decembra 2013
o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Národná rada Slovenskej republiky vedená vôľou vyjadriť úctu osobám, ktoré s nasadením vlastného života, osobnej slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, v zahraničnom odboji a ktoré sa stali obeťami fašizmu a nacizmu, perzekúcie, väznenia a núteného výkonu vojnových prác, sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Protifašistický odboj, ako národný boj za oslobodenie, ktorý sa začal formovať v roku 1939 a skončil po porážke nacistického Nemecka a oslobodením posledných častí Československa v roku 1945, má nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky. Protifašistický odboj sa delí na domáci, pôsobiaci na území Protektorátu Čechy a Morava a vojnovej Slovenskej republiky, a zahraničný.
§ 2
(1)
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „zväz“) je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Zväz pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
§ 3
(1)
Zväz plní najmä tieto úlohy:
a)
presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním,
b)
dbá na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu,
c)
organizuje pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní Slovenskej republiky, najmä osláv Slovenského národného povstania, osláv víťazstva nad fašizmom, osláv oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch, Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov,
d)
iniciuje v orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov národného boja za oslobodenie,
e)
udržiava, nadväzuje a rozvíja priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami v zahraničí,
f)
verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu,
g)
dbá o sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť členov zväzu, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, držiteľov osvedčenia vydaného podľa osobitného predpisu,2) ako aj vdov a vdovcov po týchto osobách,
h)
vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť.
§ 4
Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie zväzu a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh. Slovenská republika finančne podporuje činnosť zväzu.
§ 5
(1)
Zväz tvoria základné organizácie, kluby, skupiny a oblastné organizácie.
(2)
Podrobnosti o vnútornej organizácii zväzu, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jeho orgánov, právach a povinnostiach členov zväzu a zásadách hospodárenia upravujú stanovy.
§ 6
(1)
Zväz samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitným predpisom3) môže spravovať aj majetok štátu.
(2)
Zväz získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.
(3)
Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na svoju činnosť a na plnenie úloh podľa § 3.
(4)
Slovenská republika môže poskytovať zväzu dotácie podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z., zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.