49/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

49
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. marca 2013
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. júna 2013,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2013 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2013
Obec Volí sa Okres Kraj
Naháč starosta   Trnava Trnavský kraj
Pastuchov   poslanec Hlohovec
Dubovany   poslanec Piešťany
Lehota starosta   Nitra Nitriansky kraj
Galovany starosta   Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Čremošné starosta   Turčianske Teplice
Poniky   poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Lackov starosta   Krupina
Ratková starosta   Revúca
Dubno starosta   Rimavská Sobota
Príbelce starosta   Veľký Krtíš
Bzovská Lehôtka   poslanec Zvolen
Lukavica   poslanec
Žiar nad Hronom primátor   Žiar nad Hronom
Geraltov starosta   Prešov Prešovský kraj
Janov   poslanec
Žehňa starosta  
Ondavka   poslanec Bardejov
Harakovce starosta   Levoča
Pavľany   poslanci
Opátka   poslanec Košice-okolie Košický kraj
Ruská starosta   Michalovce
Kobeliarovo   poslanec Rožňava
Kunova Teplica starosta  
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2013 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2013
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 5. 4. 2013
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
25. 4. 2013
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 5. 5. 2013
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 5. 5. 2013
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
10. 5. 2013
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
15. 5. 2013
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 20. 5. 2013
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
25. 5. 2013
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
30. 5. 2013
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 4. 6. 2013
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 9. 6. 2013
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
12. 6. 2013
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
14. 6. 2013
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
27. 6. 2013
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
29. 6. 2013