494/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
Výnos obsahuje podrobnejšiu úpravu úschovy exekučných spisov, stanovuje dĺžku lehoty uloženia exekučného spisu a precizuje právnu úpravu týkajúcu sa požičiavania exekučného spisu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Výnos bude uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.