497/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
1.
od 3 500 kg do 12 000 kg,
2.
12 000 kg a viac,
b)
spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku pozemnej komunikácie pre kategórie vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
1.
od 3 500 kg do 12 000 kg,
2.
12 000 kg a viac,
c)
systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta.
§ 2
(1)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla od 3 500 kg do 12 000 kg podľa emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akýkoľvek počet náprav, ak ide o vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.
(2)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 000 kg a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akýkoľvek počet náprav, ak ide o vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
(3)
Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla 12 000 kg a viac podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.
§ 3
(1)
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2)
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sú ustanovené v prílohe č. 2.
(3)
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy sú ustanovené v prílohe č. 3.
(4)
Spôsob výpočtu mýta je ustanovený v prílohe č. 4.
(5)
Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe č. 5.
§ 4
Prevádzkovateľovi vozidla sa poskytne percentuálna zľava zo sadzby mýta na vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií nad limity ustanovené v prílohe č. 6 počas kalendárneho roka. Do počtu najazdených kilometrov sa nezapočítajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií spoplatnených nulovou sadzbou mýta.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
eur/km bez DPH
  Kategória vozidla EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg – 12 000 kg* 0,103 0,093 0,080
  12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0,222 0,201 0,172
  12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0,234 0,212 0,181
  12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0,243 0,220 0,188
  12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
0,234 0,212 0,181
BUS** 3 500 kg
– 12 000 kg*
0,060 0,050 0,030
  12 000 kg a viac* 0,110 0,100 0,060
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
  Kategória vozidla EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg
– 12 000 kg*
0,103 0,093 0,080
  12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0,222 0,201 0,172
  12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0,234 0,212 0,181
  12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0,243 0,220 0,188
  12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
0,234 0,212 0,181
BUS** 3 500 kg
– 12 000 kg*
0,040 0,030 0,020
  12 000 kg a viac* 0,080 0,070 0,040
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
  Kategória vozidla EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg
– 12 000 kg*
0,080 0,072 0,062
  12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0,172 0,156 0,133
  12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0,181 0,164 0,140
  12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0,185 0,167 0,143
  12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
0,181 0,164 0,140
BUS** 3 500 kg
– 12 000 kg*
0,040 0,030 0,020
  12 000 kg a viac* 0,080 0,070 0,040
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
3. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY
eur/km bez DPH
  Kategória vozidla EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg
– 12 000 kg*
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
0 0 0
BUS** 3 500 kg
– 12 000 kg*
0 0 0
  12 000 kg a viac* 0 0 0
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST II. TRIEDY A CIEST III. TRIEDY
eur/km bez DPH
  Kategória vozidla EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg – 12 000 kg* 0 0 0
  12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0 0 0
  12 000 kg a viac
– 5 a viac náprav
0 0 0
BUS** 3 500 kg – 12 000 kg* 0 0 0
  12 000 kg a viac* 0 0 0
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU MÝTA
Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infraštruktúru v členení na investičné náklady, náklady na údržbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.
Vypočítaná suma mýta sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závislé od príslušnej nápravovej hmotnosti a pre príslušné kategórie vozidiel sú určené pomocou hodnotenia účinnosti a súčiniteľov účinnosti pre príslušné kategórie vozidiel.
Kategória vozidla Rozpätie hodnôt súčiniteľa účinnosti
Nákladné vozidlá 3 500 kg – 12 000 kg* <= 0,3025
BUS    
Nákladné vozidlá > 12 000 kg
2 nápravy
0,3696 – 1,4096
> 12 000 kg
3 nápravy
0,2569 – 2,4096
> 12 000 kg
4 nápravy
0,1024 – 2,9096
> 12 000 kg 5 náprav a viac 0,2812 – 2,4896
BUS** > 12 000 kg* 0,2569 – 0,7857
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
**BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Koeficienty rovnocennosti pre kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a ročnú údržbu sú pre všetky kategórie vozidiel rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý od nápravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponenciálne zväčšuje.
Trieda vozidla Koeficienty rovnocennosti
Stavebná oprava Investície Ročná údržba
A 3 500 kg – 12 000 kg* 1,000 1 1
B Nákladné vozidlá >12 000 kg   2 nápravy 4,660 1 1
C Nákladné vozidlá >12 000 kg   3 nápravy 7,966 1 1
D Nákladné vozidlá >12 000 kg   4 nápravy 9,619 1 1
E Nákladné vozidlá >12 000 kg   5 náprav a viac 8,230 1 1
F BUS** > 12 000 kg* 2,597 1 1
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzhľadom na ich emisné hodnoty je zabezpečená pripočítaním príplatku pokrývajúcim externé environmentálne náklady.
Členenie vozidiel podľa emisných tried EURO
  Najviac 3 nápravy Najmenej 4 nápravy Autobusy
EURO 0 – II 146 % 147 % 146 %
EURO III, IV 105 % 105 % 105 %
EURO V, VI, EEV 100 % 100 % 100 %
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ
1. Vozidlo EURO 0
Hmotnosť oxidu uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť oxidov
dusíka
(NOx) g/kWh
12,3 2,6 15,8
2. Vozidlá EURO I a EURO II
  Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC)
g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Vozidlo EURO I 4,9 1,23 9 0,41)
Vozidlo EURO II 4 1,1 7 0,15
3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV
Špecifické hmotnosti oxidu uhoľnatého, celkových uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častíc určené podľa skúšky ESC a opacita výfukových plynov určená podľa skúšky ERL nesmú presahovať tieto hodnoty2):
  Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Výfukový
plyn
m–1
Vozidlo EURO III 2,1 0,66 5 0,103) 0,8
Vozidlo EURO IV 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Vozidlo EURO V 1,5 0,46 2 0,02 0,5
Vozidlo EEV 1,5 0,25 2 0,02 0,15
Vysvetlivky:
1) Koeficient 1,7 sa uplatňuje na limitné hodnoty emisií tuhých častíc, ak ide o motory s menovitým výkonom 85 kW alebo menším.
2) Skúšobný cyklus tvorí sled skúšobných bodov, pričom je každý bod definovaný rýchlosťou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodržiavať (skúška ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúšky ETC a ELR).
3) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je menší než 0, 7 dm3 a ktorých menovitá rýchlosť je vyššia než 3 000 min–1.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
ZĽAVY ZO SADZIEB MÝTA
Limit pre kilometre najazdené počas
kalendárneho roka
Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre
jednotlivé kategórie vozidiel
  Nákladné vozidlá
do 12 000 kg
Nákladné vozidlá
12 000 kg a viac
nad 5 000 km 3 %
nad 10 000 km 5 % 3 %
nad 20 000 km 7 % 5 %
nad 30 000 km 9 % 7 %
nad 50 000 km 11 % 9 %
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).