499/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až k) a p) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno f) znie:
„f)
o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.“.
3.
§ 3 sa vypúšťa.
4.
V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zoznam odňatých vecí podľa § 6 ods. 6 zákona,“.
5.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
údaj o prevzatí osobných dokladov,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
6.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.
7.
V § 4 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak obvinený záznam odmietne podpísať, príslušník zboru o tom urobí poznámku v zázname.“.
8.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová „a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a f)“.
9.
V § 7 ods. 1 sa slová „§ 17 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 zákona“.
10.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraň alebo strelivo, odovzdá ich orgánu, ktorý obvineného dodal do výkonu väzby. Pri dodaní obvineného do výkonu väzby príslušníkmi zboru ústav strelnú zbraň alebo strelivo obvinenému odníme a odovzdá v mene obvineného do úschovy najbližšiemu policajnému útvaru, ktorý o tom vydá potvrdenie; potvrdenie o úschove ústav prevezme do úschovy podľa odseku 1.“.
11.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
12.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 5 zákona, v ktorých umiestnenie určuje iba riaditeľ ústavu. Pri umiestňovaní sa prihliada najmä na vek, zdravotný stav a životné návyky obvineného, ako fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok. Do určenia umiestnenia, najdlhšie však do najbližšieho pracovného dňa, je obvinený umiestnený v prijímacej cele.“.
13.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním určený príslušník zboru“.
14.
§ 10 sa vypúšťa.
15.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Ubytovanie
(1)
Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy cely, lôžka a uzamykateľnej skrinky obvineného rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.
(2)
Ubytovacia plocha cely sa určí z celkovej plochy cely po odpočítaní plochy, ktorú zaberá
a)
hygienická bunka umiestnená v cele,
b)
stavebne oddelené WC umiestnené v cele,
c)
plocha, nad ktorou je svetlá výška cely menšia ako 1300 mm,
d)
plocha zabudovaného nábytku,
e)
plocha okenných a dverných ústupkov.
(3)
Do ubytovacej plochy cely sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm široké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy.
(4)
Generálny riaditeľ určí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.
(5)
O dočasnom znížení ubytovacej plochy podľa § 12 ods. 1 zákona môže rozhodnúť riaditeľ ústavu. Rozhodnutie riaditeľa ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy platí najviac šesť mesiacov; v prípade trvania dôvodov, môže riaditeľ ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy rozhodnúť aj opakovane.“.
16.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Ak obvinený používa vlastný odev, bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne raz za týždeň a obmenu odevu a obuvi podľa potreby, najčastejšie však raz za dva týždne. Kontrolu prinesených súčastí odevu určených na obmenu vykonáva príslušník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla, o čom urobí záznam. Jednotlivé časti vlastného odevu nesmú sťažovať identifikáciu obvineného, nesmú byť označené názvami ozbrojených zborov, nesmú byť výstredné alebo v rozpore s § 30 ods. 2 písm. i) zákona.“.
17.
§ 16 a 17 znejú:
㤠16
(1)
Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 1 písm. i) zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru dočasne pozastaví možnosť obvineného používať vlastný odev a obuv.
(2)
Obvinenému sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona poskytuje odev a obuv podľa určených vzorov a noriem. Ústavná spodná bielizeň sa vymieňa raz za týždeň, ústavný odev a obuv podľa potreby a ústavná posteľná bielizeň raz za dva týždne.
§ 17
(1)
Pri športovej činnosti v ústave sa obvinenému na jeho žiadosť umožní používať vlastný športový odev a obuv.
(2)
Obvinený, ktorý sa má podľa § 9 zákona predviesť mimo ústavu, používa počas predvedenia vlastný odev, bielizeň a obuv, ak zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok.
(3)
Podmienky používania vlastného odevu a obuvi určí riaditeľ ústavu.“.
18.
V § 18 sa za slová „Riaditeľ ústavu“ vkladajú slová „alebo ním určený príslušník zboru“.
19.
§ 19 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Starostlivosť o zdravie
§ 19
(1)
Ústav poskytne obvinenému peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2 zákona vo výške najnižšieho doplatku za liek, liečebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných liekov, liečebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnateľný účel určenia a porovnateľné základné funkčné vlastnosti. Ak liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo v nemocnici, ústav poskytne obvinenému peňažné prostriedky na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky vo výške určeného doplatku za liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku.
(2)
Obvinený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky a na úhradu nevyhnutých nákladov poskytnutých za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Peňažný príspevok sa zaeviduje na konto obvineného debetom.
(3)
Lekár vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu4) predkladá riaditeľovi ústavu správu a odporúčanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.
(4)
Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti5) a nemožno ju zabezpečiť lekárom z ústavu, ústav privolá záchrannú zdravotnú službu alebo lekársku službu prvej pomoci, ktorá po vyšetrení obvineného rozhodne o ďalšom postupe.
(5)
Ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného; zdravotný stav obvineného kontroluje najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť.“.
20.
V § 20 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Priestor určený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových činností a súčasne umožňuje vykonanie vychádzky aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
21.
V § 20 ods. 2 sa slovo „cvičiť“ nahrádza slovami „vykonávať športovú činnosť“.
22.
V § 21 odseky 1 a 5 znejú:
„(1)
Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemožno sprchovanie dočasne zabezpečiť, ústav zabezpečí, aby sa obvinený mohol najmenej dvakrát v kalendárnom týždni umývať v teplej vode.
(5)
Ak obvinený nemá pri prijímaní do výkonu väzby potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď po nástupe. Ústav vydá obvinenému základné potreby osobnej hygieny podľa potreby a určených noriem a ďalšie potreby osobnej hygieny v súlade s § 16 ods. 5 zákona podľa potreby a určených noriem na základe písomnej žiadosti obvineného. Náklady ústavu na poskytnutie ďalších potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto obvineného debetom.“.
23.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
24.
§ 25 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Návštevy
§ 25
(1)
Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu za podmienok ustanovených v zákone.
(2)
Pre návštevníkov je zriadená čakáreň a priestor pre matky s deťmi, v ktorej sú k dispozícii zákon, táto vyhláška a ústavný poriadok.“.
25.
V § 26 ods. 1 sa slová „o pravidlách správania sa pri návšteve“ nahrádzajú slovami „o zásadách správania pri návšteve uvedených v prílohe“.
26.
V § 26 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby.
(4)
Vykonanie návštevy, jej prerušenie a jej predčasné skončenie sa evidujú.
(5)
Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu sa vykoná, len ak povolenie na vykonanie návštevy už bolo odoslané a okolnosti už neumožňujú návštevu odvolať; takáto návšteva sa vždy vykoná bez priameho kontaktu.“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Obvinený si môže ponechať pri sebe došlú korešpondenciu v množstve zodpovedajúcom možnostiam jej uloženia v skrinke. Ak množstvo korešpondencie, ktorú má obvinený pri sebe, prevyšuje možnosti jej uloženia v skrinke, obvinený korešpondenciu odovzdá pri návšteve, odošle na vlastné náklady, zničí ju alebo ak o to požiada, ústav zabezpečí uloženie korešpondencie do jeho osobných vecí; ústav korešpondenciu pred odovzdaním alebo odoslaním skontroluje.“.
29.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poistená zásielka“.
30.
V § 28 ods. 3 sa za slová „o tom“ vkladajú slová „spracuje úradný záznam a“.
31.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Používanie telefónu
(1)
Žiadosť o používanie telefónneho zariadenia umiestneného v ústave obvinený v kolúznej väzbe predkladá orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka zboru na predpísanom tlačive; žiadosť sa zasiela orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady obvineného. Podmienky používania telefónneho zariadenia určuje riaditeľ ústavu.
(2)
Ak obvinený v kolúznej väzbe žiada ústav o telefonovanie s obhajcom, na predpísanom tlačive uvedie údaje o obhajcovi, ktoré ústav overuje prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(3)
Obvinenému, ktorý nepretelefonuje počet minút stanovených zákonom, sa tieto do ďalšieho telefonovania neprenášajú.
(4)
Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu.
(5)
Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonický hovor medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o manželov, rodičov a deti a ak to technické podmienky ústavu umožňujú. Náklady telefonického hovoru znáša volajúci obvinený alebo odsúdený.
(6)
V prípade nariadenia riaditeľa ústavu podľa § 21 ods. 1 zákona je príslušník zboru prítomný v priestore určenom na telefonovanie tak, aby mal možnosť nepretržitej kontroly telefónneho zariadenia a telefonujúceho obvineného. Ústav upozorní obvineného výveskou umiestnenou pri telefónnom zariadení, že príslušník zboru, ktorý môže byť podľa § 21 ods. 1 zákona prítomný pri telefonovaní, môže obsah hovoru počuť a telefonovanie preruší, ak zistí, že obvinený poškodzuje telefónne zariadenie.
(7)
Pri telefonovaní obvineného v kolúznej väzbe je zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si vyhradil svoju prítomnosť pri telefonovaní, vždy prítomný bezprostredne pri telefónnom zariadení.
(8)
Na telefonovanie obvinený používa preukaz obvineného. Ak sa kontrolou zistí, že preukaz obvineného používa iný obvinený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruší; neoprávnené použitie telefónneho zariadenia je disciplinárnym previnením podľa § 40 ods. 2 zákona.
(9)
Kredit na telefonovanie si môže obvinený zakúpiť bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom telefónneho zariadenia v termínoch určených riaditeľom ústavu. Pri prepustení obvineného na slobodu sa mu nevyčerpaný kredit na telefonovanie vráti.“.
32.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na prijatie balíka podľa § 14 ods. 4, § 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „balík“) zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho žiada zaslať, na riadne vyplnenom predpísanom tlačive opatrenom odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.“.
33.
V § 30 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona“.
34.
V § 30 odsek 5 znie:
„(5)
V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na prítomnosť drog a výbušných systémov a zaistí sa časť obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom.“.
35.
V § 30 ods. 6 posledná veta znie:
„Osobitne sa evidujú nevydané veci.“.
36.
§ 31 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie
§ 31
(1)
Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obvinený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa
a)
§ 23 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) zákona,
b)
§ 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak ústav neeviduje voči obvinenému pohľadávku, vydá na základe písomnej žiadosti obvineného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované na konte obvineného, osobe určenej obvineným.
(3)
Do celkového čerpania peňažných prostriedkov obvineného sa nezahŕňa nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a úhrada nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Rozdiel medzi výškou úhrady pohľadávky obvineného a celkovým čerpaním peňažných prostriedkov sa prenáša do ďalšieho obdobia.
(5)
Obvinený môže na základe písomnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky určeným osobám. Výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša obvinený.
(6)
Pohľadávky obvineného sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody podľa § 60k zákona.
(7)
Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona na
a)
úhradu pohľadávky,
b)
doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň,
c)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
e)
nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,
f)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
g)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(8)
Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na konte obvineného. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najmenej suma podľa osobitného predpisu;7) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu alebo účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(9)
Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči obvinenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom väzby a výkonom trestu, obvinený uhradí takúto pohľadávku alebo jej časť zo sumy peňažných prostriedkov vyššej, ako je suma podľa § 23 ods. 6 zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 11 sa vypúšťajú.
37.
§ 32 znie:
㤠32
Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz obvineného bol použitý iným obvineným ako tým, ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá; neoprávnené použitie preukazu obvineného je disciplinárnym previnením podľa § 40 ods. 2 zákona.“.
38.
§ 33 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iná činnosť
§ 33
(1)
Obvinený sa môže zúčastňovať na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti na základe ponukových listov, ktoré spracováva určený príslušník zboru na nasledujúci kalendárny mesiac a schvaľuje vedúci oddelenia výkonu väzby.
(2)
V ponukových listoch sú uvedené činnosti podľa druhu a čas ich konania; obvinený sa na nich môže zúčastňovať v čase určenom časovým rozvrhom dňa alebo vo svojom osobnom voľne.
(3)
O účasti obvineného na jednotlivých činnostiach rozhoduje určený príslušník zboru, ktorý účasť eviduje s uvedením dátumu a času vykonávanej činnosti.
(4)
Obvinenému, ktorý ku dňu prijatia do väzby študoval na strednej škole alebo vysokej škole, sa na základe jeho žiadosti umožní pokračovať v tomto štúdiu dištančným vzdelávaním; na štúdium obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(5)
Ustanovenia § 7 ods. 2 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vzdelávania, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti podľa § 26 zákona.“.
39.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Zoznam vecí, ktoré môže obvinený prijať podľa § 26 ods. 5 zákona, vyznačí určený príslušník zboru v povolení na prijatie balíka, ktoré zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej žiada zaslanie balíka.“.
40.
V § 35 ods. 2 sa za slovo „možností“ vkladajú slová „a technických možností“ a slová „37 cm“ sa nahrádzajú slovami „43 cm (17 palcov)“.
41.
V § 35 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak obvinený používa elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, riaditeľ ústavu určí paušálny poplatok podľa priemernej mesačnej spotreby energie zistenej na základe technických údajov elektrického spotrebiča. Úhrada nákladov sa uskutoční vždy kalendárny mesiac vopred.
(4)
Obvinený, ktorý bol počas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave uhradil preddavok na úhradu nákladov, môže po schválení používania elektrického spotrebiča riaditeľom ústavu, do ktorého bol premiestnený, používať elektrický spotrebič v kalendárnom mesiaci bez ďalšej úhrady.“.
42.
Nadpis § 37 znie: „Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb“.
43.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom stanovisku vedúceho oddelenia výkonu väzby“.
44.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému určený príslušník zboru, o čom urobí záznam.“.
45.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva obvineného a podľa potreby prijme opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu práv obvineného.“.
46.
V § 40 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona riaditeľ ústavu na návrh umiestňovacej komisie. Predsedom umiestňovacej komisie je vedúci oddelenia výkonu väzby, členmi umiestňovacej komisie sú samostatný referent režimu, psychológ, lekár, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany a obrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
47.
§ 40a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
48.
V § 42 ods. 2 sa slová „rozhodne o jeho umiestnení“ nahrádzajú slovami „určí jeho umiestnenie“.
49.
V § 42 ods. 3 sa slová „rozhodne o umiestnení“ nahrádzajú slovami „určí umiestnenie“.
50.
V § 43 ods. 3 sa za slovo „ústave“ vkladajú slová „alebo doručených v balíku podľa § 38 ods. 3 písm. d) zákona“.
51.
Štvrtý oddiel vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÝ ODDIEL
DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI
§ 44
(1)
Disciplinárne odmeny podľa § 38 ods. 3 zákona môžu obvinenému udeliť riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent režimu.
(2)
Záznam o udelení disciplinárnej odmeny podľa § 38 ods. 4 zákona obsahuje druh a dôvod udelenia disciplinárnej odmeny.
(3)
Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O návrhu na udelenie disciplinárnej odmeny sa rozhodne do piatich pracovných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa udelí jej vyhlásením a musí sa vykonať najneskôr do jedného mesiaca po udelení.
(4)
Disciplinárne odmeny sa vyhlasujú individuálne.
§ 45
(1)
Riaditeľ ústavu a vedúci oddelenia výkonu väzby môžu obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 zákona.
(2)
Samostatný referent režimu môže obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. a) až d) zákona. Disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) môže samostatný referent režimu uložiť obvinenému až na päť dní.
(3)
O disciplinárnom previnení urobí príslušník zboru alebo zamestnanec zboru, ktorý sa o disciplinárnom previnení dozvedel, oznámenie na určenom tlačive a odovzdá ho na vybavenie ktorémukoľvek príslušníkovi zboru s disciplinárnou právomocou. Z oznámenia musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä miesto, čas, spôsob spáchania disciplinárneho previnenia a okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané.
(4)
O uložení disciplinárneho trestu vykoná príslušník zboru s disciplinárnou právomocou záznam v osobnej karte obvineného. Záznam o uložení disciplinárneho trestu obsahuje druh a dôvod disciplinárneho trestu.
(5)
Rozhodnutie o disciplinárnom treste sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15 sa vypúšťajú.
52.
§ 46 a 46a sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
53.
V § 47 odsek 1 znie:
„(1)
Činnosti podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ktorý na základe stanoviska vedúceho oddelenia výkonu väzby schvaľuje riaditeľ ústavu; projekt obsahuje najmä zameranie činností a podmienky jeho realizácie.“.
54.
V § 47 ods. 2 sa slová „v spolupráci s ústavom“ vypúšťajú a slová „generálnemu riaditeľstvu“ sa nahrádzajú slovom „ústavu“.
55.
V § 47 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
56.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä
a)
vykonávaním bohoslužieb,
b)
rozhovormi, pastoračnými návštevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c)
vedením študijných skupín,
d)
zabezpečovaním náboženskej literatúry,
e)
podieľaním sa na aktivitách podľa § 44 ods. 1 zákona.
(2)
Ústav vytvorí vhodné podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby; v ústavnom poriadku alebo ponukových listoch informuje obvinených o možnosti jej poskytovania.
(3)
Ústav zabezpečí vhodné priestory na duchovné a pastoračné služby. Ústav nesmie vytvárať podmienky, ktoré by zvýhodňovali niektorú cirkev alebo náboženskú spoločnosť na úkor inej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(4)
Duchovná a pastoračná služba podľa odseku 1 písm. a) a b) sa obvineným v kolúznej väzbe poskytuje takým spôsobom a v takých priestoroch, ako je uvedené v § 12; v odôvodnených prípadoch a na základe súhlasu riaditeľa ústavu v priestoroch podľa odseku 3.
(5)
Právom obvineného na účasť na duchovných a pastoračných službách nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia o právach a povinnostiach obvinených.
(6)
Pri zabezpečovaní spoločných duchovných a pastoračných služieb spolupracujú osoby uvedené v § 44 ods. 4 zákona s príslušníkmi zboru; poriadok a bezpečnosť podľa potreby zabezpečí príslušník zboru.“.
57.
V § 50 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
58.
V § 50 ods. 1 sa za slovom „obvinenými“ vypúšťa čiarka a slová „ale v samostatnej cele“.
59.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Opatrovník
(1)
Opatrovník ustanovený podľa § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje riaditeľa ústavu o skutočnosti, podľa ktorej prestal spĺňať podmienky výkonu funkcie opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.
(2)
Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad inej objektívnej prekážky, ktorá neumožňuje opatrovníkovi bezprostredne po začatí konania zastupovať a pomáhať mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby, určí riaditeľ ústavu náhradného opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému ustanoví aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, že výkon funkcie opatrovníka by bol v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby nehospodárny a nemohol by naplniť svoj účel. Na takéto určenie sa vzťahujú ustanovenia § 46 ods. 7 až 9 zákona.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.“.
60.
V § 52 ods. 1 sa slovo „zaradené“ nahrádza slovom „umiestnené“.
61.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
62.
V § 54 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Poučenie pri dodaní do väzby podľa § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti rozumie, alebo iným vhodným spôsobom.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 114 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
64.
V § 55 ods. 3 sa za slovami „potrebných opatrení“ vypúšťa čiarka a slová „najmä vrátenia jeho osobných vecí a peňažných prostriedkov podľa § 31 ods. 13“.
65.
V § 56 odsek 2 znie:
„(2)
Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú jeho osobné veci a evidované peňažné prostriedky obvineného; ich prevzatie potvrdí obvinený svojím podpisom.“.
66.
Za tretiu hlavu sa vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY
§ 57a
Oprávnené orgány v konaní podľa § 60b ods. 3, 5 a 6 sú určené v ústavnom poriadku.“.
Doterajšia štvrtá hlava sa označuje ako piata hlava.
67.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 437/2006 Z. z.
ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE
Návšteva priamym kontaktom
1. Obvinený sa môže s navštevujúcimi osobami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.
2. Počas návštevy nie sú povolené prejavy, ktoré by ohrozovali mravnosť.
3. Sedenie na kolenách alebo držanie na rukách je u maloletého dieťaťa povolené; ak vznikne dôvodné podozrenie zo zneužitia dieťaťa na nedovolenú činnosť, napríklad prostredníctvom dieťaťa sú obvinenému odovzdávané nepovolené veci, určený príslušník zboru fyzický kontakt okamžite preruší alebo predčasne ukončí návštevu.
Návšteva bez priameho kontaktu
1. Obvinený je od navštevujúcich osôb oddelený technickou prekážkou.
2. Komunikácia obvineného s navštevujúcimi osobami je zabezpečená spravidla prostredníctvom komunikačného zariadenia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Tomáš Borec v. r.