50/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2013

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
zo 14. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky č. 541/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania,
b)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa čiarka za slovami „závislosť formou zábavy“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo promiskuitného sexuálneho správania“.
3.
V § 1 ods. 1 písm. f) sa za slová „sexuálne správanie“ vkladajú slová „vrátane promiskuitného správania“.
4.
V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa slovo „formou“ nahrádza slovom „spôsobom“ a na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
6.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo
g)
vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“.
7.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú
a)
zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu,
b)
zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých bytostiach,
c)
zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné,
d)
zobrazenie násilných aktov,
e)
zobrazenie následkov násilných aktov,
f)
zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,
g)
zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov,
h)
zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí,
i)
zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
j)
zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania, alebo
k)
slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.“.
8.
V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
agresívne útočiace živé bytosti a predmety vyvolávajúce strach,“.
9.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Marek Maďarič v. r.