500/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. a) až l) a u) a ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“.
2.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu.“.
3.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
4.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“)“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O oboznámení s právami a povinnosťami, ktoré má odsúdený vo výkone trestu, dĺžke trestu odňatia slobody a možnosti podmienečného prepustenia sa urobí záznam, ktorý odsúdený potvrdí svojím podpisom; ak odsúdený záznam odmietne podpísať, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „príslušník zboru“) o tom urobí poznámku v zázname.“.
6.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Osobnú prehliadku odsúdeného po prijatí do výkonu trestu vykoná príslušník zboru rovnakého pohlavia. Ak bol odsúdený dodaný do výkonu trestu podľa § 2 ods. 1 písm. c), osobná prehliadka sa vykoná za prítomnosti príslušníka orgánu, ktorý odsúdeného dodal do výkonu trestu.
(2)
O výsledku osobnej prehliadky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje
a)
zoznam odňatých vecí podľa § 7 ods. 4 zákona,
b)
údaj o prevzatí osobných dokladov,
c)
údaj o prevzatí peňažných prostriedkov a cenín podľa § 28 ods. 3 písm. a) a ods. 6 písm. a) a c) zákona,
d)
záznam o vyjadrení odsúdeného, či, kým a kedy bolo voči nemu použité fyzické násilie,
e)
záznam o zistení viditeľných stôp po fyzickom násilí alebo zranení na tele odsúdeného a
f)
časový údaj s uvedením dátumu, hodiny a minúty vykonania osobnej prehliadky a vykonania písomného záznamu.
(3)
Záznam podľa odseku 2 podpíše príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, odsúdený, ktorý sa osobnej prehliadke podrobil, a príslušník orgánu, ktorý odsúdeného do výkonu trestu dodal. Ak odsúdeného do výkonu trestu dodal príslušník iného pohlavia ako dodaný odsúdený, tento príslušník podpíše písomný záznam potvrdzujúci len pravdivosť jeho obsahu podľa odseku 2 písm. a) až d) a f).
(4)
Písomný záznam podľa odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa vydá odsúdenému a jeden sa založí do osobného spisu odsúdeného.“.
7.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Ak je odsúdený prijatý do výkonu trestu v pracovný deň po 15.00 hodine alebo v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podrobí sa lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v najbližší pracovný deň. Ak príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, po prijatí odsúdeného do výkonu trestu zistí, že na tele odsúdeného sú viditeľné stopy po fyzickom násilí alebo zranení, zabezpečí bez zbytočného odkladu jeho prehliadku lekárom. Ak je odsúdený podozrivý z infekčného a parazitárneho ochorenia, ústav na výkon väzby ihneď zabezpečí jeho izoláciu.
(2)
Ak lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke zistí na tele odsúdeného stopy po fyzickom násilí alebo zranení alebo zistí, že odsúdená je tehotná, ústav o tom upovedomí súd, ktorý je oprávnený rozhodnúť o prerušení výkonu trestu, a prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave.“.
8.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Strelnú zbraň alebo strelivo odňaté odsúdenému pri prijatí do výkonu trestu ústav odovzdá v mene odsúdeného do úschovy najbližšiemu policajnému útvaru, ktorý o tom vydá potvrdenie; pri dodaní odsúdeného podľa § 2 ods. 1 písm. c) ústav strelnú zbraň alebo strelivo od príslušníka Policajného zboru neprevezme. Potvrdenie o úschove ústav prevezme do úschovy podľa odseku 2.“.
9.
V § 4 ods. 2 sa slová „§ 23 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 zákona“.
10.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Umiestňovanie
(1)
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) oznámi dotknutým ústavom určenie ústavu, v ktorom bude odsúdený vykonávať trest. Ústav určí oddiel, kde bude odsúdený ubytovaný; pri umiestnení do oddielu sa spravidla určí aj zaradenie odsúdeného do práce.
(2)
Určenie ústavu, do ktorého sa odsúdený umiestni, sa oznámi odsúdenému, aby mohol informovať blízke osoby podľa § 2 písm. d) zákona. Ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života odsúdeného alebo inej osoby, určenie ústavu sa odsúdenému oznámi po dodaní do určeného ústavu. Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky na informovanie blízkej osoby o mieste, v ktorom vykonáva trest, požiada ústav o zabezpečenie vyrozumenia o svojom pobyte; v takom prípade blízku osobu odsúdeného vyrozumie ústav na vlastné náklady.
(3)
Odsúdený sa po umiestnení do určeného ústavu ubytuje v nástupnom oddiele alebo v nástupnej izbe okrem prípadov uvedených v § 78 ods. 2 zákona.
(4)
Umiestnenie odsúdeného a zmenu umiestnenia určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru spravidla na návrh umiestňovacej komisie (ďalej len „komisia“), ktorej predsedom je vedúci oddelenia výkonu trestu. Členmi komisie sú pedagóg, psychológ, lekár, sociálny pracovník, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany a obrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii.
(5)
Na umiestnenie podľa § 8 ods. 5 písm. a) a b) zákona je možné využiť na nevyhnutný čas aj cely uzavretého oddielu alebo oddielu s bezpečnostným režimom; počas takého umiestnenia sa neuplatňujú obmedzenia podľa § 89 a 91.
(6)
Komisia spravidla do siedmich kalendárnych dní od prijatia odsúdeného do určeného ústavu prerokuje jeho ďalšie umiestnenie v ústave a zaradenie do práce; odsúdeného pritom umiestni do diferenciačnej skupiny podľa § 9.
§ 8
Premiestňovanie
(1)
Premiestnenie odsúdeného je jeho presun medzi jednotlivými ústavmi podľa § 10 zákona.
(2)
Ústav, do ktorého má byť odsúdený premiestnený, určí generálne riaditeľstvo okrem prípadu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a) zákona. Pri oznámení o určení umiestnenia odsúdenému sa postupuje podľa § 7 ods. 2.
(3)
O písomnej žiadosti odsúdeného o premiestnenie do ústavu s rovnakým stupňom stráženia rozhoduje riaditeľ ústavu, do ktorého sa odsúdený žiada premiestniť.
(4)
Ak žiadosť o premiestnenie bola zamietnutá, odsúdený môže opakovane požiadať o premiestnenie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia o zamietnutí žiadosti; rovnako sa postupuje, ak generálne riaditeľstvo zamietlo návrh riaditeľa ústavu podľa odseku 3.“.
13.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Odsúdený na doživotný trest sa umiestňuje do diferenciačných skupín podľa § 20, 21 a 78. Odsúdený mladistvý sa umiestňuje do diferenciačných skupín podľa § 72 zákona.“.
14.
V § 9 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Diferenciačnú skupinu určí riaditeľ ústavu na návrh komisie najmä na základe“.
15.
V § 9 ods. 4 písm. c) sa slová „emocionálneho a sociálneho“ nahrádzajú slovom „osobnostného“.
16.
V § 9 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
U odsúdeného prechodne premiestneného na výkon trestu do ústavu na výkon väzby podľa § 10 ods. 1 zákona a u odsúdeného, ktorý nastúpil do výkonu trestu a generálne riaditeľstvo ešte neurčilo ústav, do ktorého sa umiestni do výkonu trestu, sa zaobchádzanie podľa tejto vyhlášky uplatňuje primerane.
(7)
Pedagóg oddielu organizuje a zabezpečuje zaobchádzanie v skupine, do ktorej je umiestnených spravidla 35 odsúdených; u mladistvých odsúdených oddiel tvorí spravidla 15 mladistvých odsúdených. Pedagóg špecializovaného oddielu zabezpečuje zaobchádzanie v skupine, do ktorej je umiestnených spravidla 20 odsúdených.“.
17.
V § 11 ods. 2 sa slová „trestné činy spáchané z nedbanlivosti“ nahrádzajú slovom „prečin“.
18.
V § 11 ods. 3 sa slovo „prehodnotení“ nahrádza slovom „hodnotení“.
19.
V § 11 ods. 5 písm. b) sa za slová „§ 80 ods. 3“ a za slová „ochranného liečenia“ vkladajú slová „ústavným spôsobom“.
20.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Vedúci otvoreného oddelenia predloží komisii návrh na určenie ďalšieho umiestnenia odsúdeného, ak
a)
odsúdený neplní určený program zaobchádzania alebo závažným spôsobom porušil ústavný poriadok,
b)
začne sa voči odsúdenému trestné konanie v inej veci alebo súd nariadil výkon ďalšieho trestu,
c)
je na to dôvod uvedený v § 8 ods. 5 písm. b) zákona.
(2)
Komisia navrhne ďalšie umiestnenie odsúdeného v uzavretom ústave alebo zotrvanie v otvorenom oddelení najneskôr do troch pracovných dní od predloženia návrhu podľa odseku 1.
(3)
Návrh komisie podľa odseku 2 schvaľuje riaditeľ ústavu. Odsúdený sa do schválenia návrhu ubytuje oddelene od ostatných odsúdených umiestnených v otvorenom oddelení. Počas oddeleného ubytovania sa odsúdený v cele uzamyká a neuplatňujú sa u neho zmiernenia podľa § 76 ods. 2 zákona. Ak v otvorenom oddelení nie sú vytvorené podmienky na oddelené ubytovanie, odsúdený sa do schválenia návrhu ubytuje v uzavretom ústave, pričom oddiel, do ktorého bude umiestnený, sa určí primerane podľa dôvodu uvedeného v odseku 1.“.
21.
V § 13 ods. 1 uvádzacej vete, § 16 ods. 1 uvádzacej vete a § 17 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „zaradiť“ nahrádza slovom „umiestniť“.
22.
V § 14 ods. 1 uvádzacej vete, § 18 ods. 1 uvádzacej vete a § 22 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „zaradí“ nahrádza slovom „umiestni“.
23.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“, slovo „prehodnotenia“ sa nahrádza slovom „hodnotenia“ a slová „§ 26 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 2“.
24.
V § 16 odseky 2 a 4 znejú:
„(2)
Do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave so stredným stupňom stráženia možno umiestniť odsúdeného, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, až po vykonaní tretiny trestu v ústave so stredným stupňom stráženia, ak mu bol uložený trest za trestné činy uvedené v osobitnom predpise.5)
(4)
Odsúdenému umiestnenému do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave so stredným stupňom stráženia sa môžu zmierniť obmedzenia výkonu trestu takto:
a)
ubytovňa sa počas dňa neuzamyká,
b)
odsúdený je zaradený do práce spravidla na nestráženom pracovisku mimo ústavu,
c)
na určenom priestranstve môže vykonávať záujmovú činnosť a športovú činnosť a možno mu povoliť voľný pohyb mimo ubytovne alebo oddielu, ak je situovaný v stráženom objekte ústavu.“.
25.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
návštevy sa vykonávajú spravidla bez priameho kontaktu.“.
26.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia možno umiestniť odsúdeného
a)
po pobyte v nástupnom oddiele na základe odporúčania zo záveru psychologického vyšetrenia, ak tomu nebránia bezpečnostné dôvody,
b)
na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania podľa § 26 ods. 2, ak odsúdený plní program zaobchádzania a má kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti.“.
27.
V § 20 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania podľa § 26 ods. 2, ak odsúdený plní program zaobchádzania a má kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti, možno po vykonaní piatich rokov uloženého trestu v diferenciačnej skupine „B“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia umiestniť do diferenciačnej skupiny „A“ aj odsúdeného na doživotný trest.
(3)
Do diferenciačnej skupiny „A“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia možno umiestniť odsúdeného, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, až po vykonaní tretiny trestu v ústave s maximálnym stupňom stráženia, ak mu bol uložený trest za trestné činy uvedené v osobitnom predpise.5)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
28.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Do diferenciačnej skupiny „B“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia možno umiestniť odsúdeného, ak plní program zaobchádzania a prejavuje kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti.“.
29.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na základe odporúčania zo záveru opakovaného psychologického vyšetrenia a na základe hodnotenia plnenia programu zaobchádzania podľa § 26 ods. 2, ak odsúdený plní program zaobchádzania a má kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti, možno po vykonaní 15 rokov uloženého trestu umiestniť do diferenciačnej skupiny „B“ v ústave s maximálnym stupňom stráženia aj odsúdeného na doživotný trest; to neplatí, ak odsúdený vykonáva trest, pri ktorom súd rozhodol, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nie je prípustné.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
30.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
31.
V § 23 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
príčiny a motív spáchania trestného činu,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
32.
§ 24 znie:
㤠24
Obsahom programu zaobchádzania v časti
a)
edukácia je súhrn činností pedagogického a psychologického pôsobenia na odsúdeného zameraných na vzdelávanie, resocializáciu a odstraňovanie subjektívnych príčin páchania trestnej činnosti s cieľom formovať primerané správanie a hodnotovú orientáciu odsúdeného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
aktivity vo voľnom čase je súhrn činností, ktoré umožňujú uspokojovať potreby a záujmy odsúdeného s cieľom vytvárať a posilňovať spoločensky akceptovateľnú hodnotovú orientáciu, vôľové vlastnosti, vzťah k okoliu a vedú odsúdeného k sebarealizácii a zmysluplnému tráveniu voľného času,
c)
zaraďovanie do práce je súhrn činností podľa § 42 až 49 zákona,
d)
vzťahy s vonkajším prostredím je súhrn činností, ktorých cieľom je udržanie, posilňovanie alebo vytváranie sociálnych kontaktov odsúdeného s vonkajším svetom prostriedkami a metódami sociálnej práce, vyhľadávanie kontaktov s inštitúciami zabezpečujúcimi postpenitenciárnu starostlivosť s cieľom plynulého prechodu do občianskeho života, cielené rozvíjanie komunikačných zručností, ktoré sú potrebné v otvorenej spoločnosti,
e)
iné metódy a postupy zaobchádzania je súhrn špeciálnopedagogických, psychologických, liečebných a rehabilitačných činností, ktoré môže uplatňovať len príslušník zboru, zamestnanec zboru alebo iný odborník s príslušnou odbornou kvalifikáciou.“.
33.
V § 25 ods. 1 prvá veta znie: „Odsúdenému so zvyškom trestu kratším ako deväť mesiacov sa určia krátkodobé ciele zaobchádzania; dôraz pri zaobchádzaní sa kladie na nácvik sociálnych zručností, na pracovné uplatnenie a udržanie kontaktu s blízkymi osobami.“.
34.
§ 26 a 29 vrátane nadpisov znejú:
㤠26
Plnenie programu zaobchádzania
(1)
Plnenie programu zaobchádzania hodnotí pedagóg najmenej raz za šesť mesiacov, ak odseky 2 až 6 neustanovujú inak.
(2)
Komplexné hodnotenie plnenia programu zaobchádzania sa vypracuje vždy pred
a)
zmenou diferenciačnej skupiny,
b)
prvým udelením mimoriadneho voľna na opustenie ústavu,
c)
umiestnením do špecializovaného oddielu alebo umiestnením do diferenciačnej skupiny zo špecializovaného oddielu, ak dôvody umiestnenia pominuli,
d)
vypracovaním hodnotenia na účely rozhodovania o
1.
podmienečnom prepustení,
2.
zmene spôsobu výkonu trestu,
3.
udelení milosti,
4.
upustení od výkonu zvyšku trestu alebo
5.
určení spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov.
(3)
Nový program zaobchádzania sa v súlade s § 23 vypracuje po
a)
premiestnení odsúdeného do ústavu podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona,
b)
zmene diferenciačnej skupiny,
c)
umiestnení do špecializovaného oddielu okrem nástupného a výstupného oddielu.
(4)
Zmenu programu zaobchádzania, najmä pri krízových stavoch odsúdeného alebo výrazných zmenách správania prerokuje pedagóg podľa potreby so psychológom, sociálnym pracovníkom a s lekárom v ústave.
(5)
U odsúdeného s dĺžkou trestu nad päť rokov sa vypracuje hodnotenie plnenia programu zaobchádzania najmenej raz za 12 mesiacov.
(6)
Pred prepustením odsúdeného z výkonu trestu pedagóg vyhodnotí priebeh plnenia programu zaobchádzania; ak je zabezpečená postpenitenciárna starostlivosť, odporučí ďalšie resocializačné aktivity a v určených prípadoch aj liečebné aktivity.
(7)
Za koordináciu a hodnotenie plnenia programu zaobchádzania zodpovedá pedagóg oddielu, v ktorom je odsúdený umiestnený.
§ 29
Ubytovanie
(1)
Odsúdeným v diferenciačných skupinách „A“ a „B“ sa povolí primeraná estetická úprava ubytovacích priestorov. O spôsobe úpravy cely, izby, lôžka a priestorov na uloženie osobných vecí odsúdeného rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.
(2)
Ubytovacia plocha cely alebo izby sa určí z celkovej plochy cely alebo izby po odpočítaní plochy, ktorú zaberá
a)
hygienická bunka umiestnená v cele alebo izbe,
b)
stavebne oddelené WC umiestnené v cele alebo izbe,
c)
plocha, nad ktorou je svetlá výška cely alebo izby menšia ako 1 300 mm,
d)
plocha zabratá zabudovaným nábytkom,
e)
plocha okenných a dverných ústupkov.
(3)
Do ubytovacej plochy cely alebo izby sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1 200 mm široké, 300 mm hlboké a 2 000 mm vysoké od podlahy.
(4)
Generálny riaditeľ určí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.
(5)
O dočasnom znížení ubytovacej plochy podľa § 18 ods. 1 zákona môže rozhodnúť riaditeľ ústavu. Rozhodnutie riaditeľa ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy platí najviac šesť mesiacov; v prípade trvania dôvodov môže riaditeľ ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy rozhodnúť aj opakovane.“.
35.
V § 30 ods. 3 sa slová „diétna sestra“ nahrádzajú slovami „asistent výživy“.
36.
V § 30 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
O priznaní, druhu, zmene a zrušení liečebnej výživy rozhoduje lekár.
(5)
Odsúdený umiestnený v minimálnom stupni stráženia v diferenciačnej skupine „A“ si môže z nakúpených surovín alebo zo surovín doručených v balíku podľa § 50 ods. 3 písm. d) zákona pripraviť tepelnou úpravou jednoduché jedlo; ak to podmienky v ústave umožňujú, riaditeľ môže povoliť prípravu jedla takým spôsobom aj ostatným odsúdeným.“.
37.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Odsúdenému, ktorému nie je umožnená vlastná príprava kávy alebo čaju, sa najmenej dvakrát denne poskytuje horúca voda na prípravu nápojov.“.
38.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Odievanie
(1)
Odsúdenému sa v súlade s § 20 ods. 1 zákona poskytuje odev, obuv a iné súčasti výstroja podľa určených vzorov a noriem. Ústavná spodná bielizeň sa vymieňa raz za týždeň, ústavná posteľná bielizeň raz za dva týždne, ostatné súčasti výstroja sa obmieňajú podľa potreby.
(2)
Pracovný odev odsúdeného je označený viditeľným spôsobom; to neplatí pre odsúdeného v otvorenom oddelení.
(3)
Ak bolo odsúdenému podľa § 20 ods. 3 zákona povolené používať vlastný odev a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne raz za týždeň a obmenu odevu a obuvi podľa potreby, najčastejšie však raz za dva týždne na vlastné náklady. Kontrolu prinesených súčastí odevu určených na obmenu vykonáva príslušník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla, o čom urobí záznam. Jednotlivé časti vlastného odevu nesmú sťažovať identifikáciu odsúdeného, nesmú byť označené názvami ozbrojených zborov, nesmú byť výstredné alebo v rozpore s § 40 písm. i) zákona.
(4)
Ak odsúdený o to požiada, ústav môže zabezpečiť vypranie vlastného odevu a bielizne na náklady odsúdeného.
(5)
Podmienky používania odevu a obuvi určí riaditeľ ústavu.“.
39.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Dohľad pri sprchovaní vykonáva príslušník zboru rovnakého pohlavia.“.
40.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Ak odsúdený nemá pri nástupe do výkonu trestu potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď po nástupe. Ústav vydá odsúdenému základné potreby osobnej hygieny podľa potreby a určených noriem a ďalšie potreby osobnej hygieny v súlade s § 22 ods. 2 zákona podľa potreby a určených noriem na základe písomnej žiadosti odsúdeného. Náklady ústavu na poskytnutie ďalších potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto odsúdeného debetom.“.
41.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienky a spôsob používania elektrických spotrebičov určuje riaditeľ ústavu.“.
42.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Návšteva sa vykoná na základe povolenia na návštevu schváleného riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru za podmienok ustanovených v zákone. Návšteva sa vykonáva v určenom priestore ústavu.“.
43.
V § 36 ods. 3 sa slovo „pravidlách“ nahrádza slovom „zásadách“ a za slovo „návšteve“ sa vkladajú slová „uvedených v prílohe“.
44.
V § 36 odsek 7 znie:
„(7)
Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby.“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 31 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
46.
V § 37 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
47.
V § 37 ods. 4 sa za slovo „zásielka“ vkladajú slová „alebo poistená zásielka“.
48.
V § 38 ods. 1 sa slová „podľa § 26 a § 33 ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 4, § 26, § 33 ods. 2 a § 50 ods. 3 písm. d) zákona“.
49.
V § 38 ods. 3 uvádzacej vete sa nad slovom „podniku“ odkaz „6)“ nahrádza odkazom „6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
50.
V § 38 ods. 3 písm. d) sa za slová „§ 26 ods. 1“ vkladajú slová „a § 50 ods. 3 písm. d)“.
51.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na prítomnosť drog a výbušných systémov a zaistí sa časť obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom.“.
52.
V § 38 ods. 6 posledná veta znie: „Osobitne sa evidujú nevydané veci.“.
53.
§ 39 až 42 vrátane nadpisov znejú:
㤠39
Používanie telefónu
(1)
Pre odsúdených sa umiestňuje na určenom mieste v ústave telefónne zariadenie.
(2)
Žiadosť o používanie telefónneho zariadenia v ústave odsúdený predloží určenému príslušníkovi zboru na predpísanom tlačive. Podmienky používania telefónneho zariadenia určí riaditeľ ústavu.
(3)
Ak chce odsúdený telefonovať s obhajcom podľa § 27 ods. 2 zákona, v žiadosti o používanie telefónneho zariadenia odsúdený uvedie označenie trestnej veci, v ktorej žiada telefonovať s obhajcom.
(4)
Odsúdenému, ktorý nepretelefonuje počet minút stanovených zákonom, sa tieto do ďalšieho telefonovania neprenášajú.
(5)
Ústav nesprostredkúva telefonické hovory adresované odsúdenému do ústavu.
(6)
Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonický hovor medzi odsúdenými navzájom a medzi odsúdenými a obvinenými, ak ide o blízke osoby a ak to technické podmienky ústavu umožňujú. Náklady telefonického hovoru znáša volajúci odsúdený alebo obvinený.
(7)
Odsúdený pri telefonovaní dodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje. Telefonovanie bude zrušené vždy, ak odsúdený nedodržiava zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými telefonuje, alebo poškodzuje telefónne zariadenie.
(8)
Ak sa kontrolou zistí, že preukaz odsúdeného na použitie telefónu používa iný odsúdený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruší. Neoprávnené použitie telefónneho zariadenia je disciplinárnym previnením.
(9)
Kredit na telefonovanie si môže odsúdený kúpiť bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom telefónneho zariadenia v termínoch určených riaditeľom ústavu. Pri prepustení odsúdeného na slobodu sa odsúdenému nevyčerpaný kredit na telefonovanie vráti.
§ 40
Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie
(1)
Ak táto vyhláška neustanovuje inak, odsúdený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa
a)
§ 28 ods. 4 zákona,
b)
§ 28 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až d) zákona,
c)
§ 28 ods. 6 zákona
po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak ústav neeviduje voči odsúdenému pohľadávku, vydá na základe písomnej žiadosti odsúdeného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu odsúdeného vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované na konte odsúdeného, blízkej osobe alebo jeho advokátovi.
(3)
Do celkového čerpania peňažných prostriedkov odsúdeného sa nezahŕňa nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a úhrada nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Rozdiel medzi výškou úhrady pohľadávky odsúdeného a celkovým čerpaním peňažných prostriedkov sa prenáša do ďalšieho obdobia.
(5)
Odsúdený môže na základe písomnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky blízkej osobe alebo na úhradu nákladov, ktorých neuhradenie by odsúdenému spôsobilo ujmu. Výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša odsúdený.
(6)
Pohľadávky odsúdeného sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody podľa § 97k zákona.
(7)
Odsúdený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 28 ods. 3 písm. e) zákona na
a)
úhradu pohľadávky,
b)
doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu odsúdeného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň,
c)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
e)
výdavky spojené s udelením mimoriadneho voľna na opustenie ústavu,
f)
nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z výkonu trestu,
g)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
h)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(8)
Pri prepustení z výkonu trestu sa odsúdenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na konte. Ak ústav pri prepustení odsúdeného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa odsúdenému najmenej suma podľa osobitného predpisu;10) zostávajúce peňažné prostriedky sa odsúdenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu alebo účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(9)
Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči odsúdenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom väzby a výkonom trestu, odsúdený uhradí takú pohľadávku alebo jej časť zo sumy peňažných prostriedkov vyššej, ako je suma podľa § 28 ods. 7 zákona.
§ 41
Nákup potravín a vecí osobnej potreby
Ak sa kontrolou údajov na preukaze odsúdeného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz odsúdeného použil iný odsúdený ako ten, ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá. Neoprávnené použitie preukazu odsúdeného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby je disciplinárnym previnením.
§ 42
Zdravotná starostlivosť
(1)
Ústav poskytne odsúdenému peňažný príspevok podľa § 31 ods. 2 zákona vo výške najnižšieho doplatku za liek, liečebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných liekov, liečebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnateľný účel určenia a porovnateľné základné funkčné vlastnosti. Ak liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo nemocnici, ústav poskytne odsúdenému peňažné prostriedky na nákup liekov, liečebnej a zdravotníckej pomôcky vo výške určeného doplatku za liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku.
(2)
Odsúdený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup liekov, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky a na úhradu nevyhnutných nákladov poskytnutých za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Peňažný príspevok sa zaeviduje na konto odsúdeného debetom.
(3)
Lekár vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu11) predkladá riaditeľovi ústavu správu a odporúčanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.
(4)
Ak odsúdený vyhlási hladovku, predvedie sa najneskôr v najbližší pracovný deň na lekárske vyšetrenie. Lekár vykoná záznam v zdravotnej dokumentácii odsúdeného o začatí hladovky, poučí odsúdeného o zdravotných rizikách držania hladovky, vykoná lekárske vyšetrenie a podľa potreby navrhne ďalšie opatrenia; ak je to účelné, riaditeľ ústavu rozhodne o umiestnení odsúdeného do izby alebo cely samostatne podľa § 8 ods. 5 písm. b) zákona. Lekár kontroluje zdravotný stav odsúdeného najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako sedem dní od jej vyhlásenia, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 sa vypúšťajú.
54.
Nadpis paragrafu 43 znie: „Vychádzka“.
55.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Vychádzkový priestor je primerane esteticky upravený priestor ústavu, ktorý je zabezpečený podľa stupňa stráženia, vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových činností.“.
56.
V § 44 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Štúdium podľa odseku 2 sa zohľadní v programe zaobchádzania. Porušenie povinnosti účastníka vzdelávania sa považuje za neplnenie časti programu zaobchádzania.
(4)
Po umiestnení odsúdeného do diferenciačnej skupiny „C“ príslušného stupňa stráženia riaditeľ ústavu môže navrhnúť príslušnej vzdelávacej organizácii vylúčenie odsúdeného zo štúdia.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.
57.
V § 44 sa odsek 5 vypúšťa.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
58.
V § 44 odsek 6 znie:
„(6)
Ústav uskutočňuje vzdelávanie odsúdených na základe uzatvorenej zmluvy s príslušnou vzdelávacou organizáciou za podmienok ustanovených osobitným predpisom.13)“.
59.
V § 44 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
60.
V § 44 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a vypúšťajú sa slová „a generálneho riaditeľstva“.
61.
V § 44 odsek 9 znie:
„(9)
Podľa odseku 8 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, z programov štátnej podpory Slovenskej republiky alebo z iných grantových zdrojov.“.
62.
V § 44 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
63.
V § 44 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
64.
V § 45 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vedomia“ vkladá čiarka a slová „finančnej gramotnosti“.
65.
V § 45 odsek 9 znie:
„(9)
Zoznam vecí, ktoré možno prijať na záujmovú a športovú činnosť, určí pedagóg v povolení na prijatie balíka, ktoré zasiela odsúdený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho žiada zaslať.“.
66.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Škola, školské zariadenie alebo iná registrovaná organizácia na základe dohody s ústavom o spolupráci môže veci určené na vzdelávanie, na záujmovú činnosť a športovú činnosť doručiť odsúdenému aj individuálnou donáškou do ústavu.“.
67.
V § 46 ods. 1 sa za slová „Knižnica sa“ vkladajú slová „podľa potreby“.
68.
§ 47 a 51 znejú:
㤠47
(1)
Odsúdenému sa umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie reprodukované vnútorným okruhom ústavu alebo z rádioprijímača ústavu, alebo vlastného rádioprijímača. Sledovanie televízneho vysielania sa odsúdenému umožní z televízneho prijímača ústavu alebo z vlastného televízneho prijímača. Riaditeľ ústavu rozhodne, či odsúdený môže používať vlastný televízny prijímač s batériovým napájaním alebo napájaním na elektrickú sieť.
(2)
Odsúdený hradí náklady na spotrebu elektrickej energie podľa odseku 1 kalendárny mesiac vopred; riaditeľ ústavu určí paušálny poplatok podľa priemernej mesačnej spotreby energie vypočítanej na základe technických údajov spotrebiča.
(3)
Odsúdený, ktorý bol počas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave uhradil preddavok na úhradu nákladov, môže po schválení používania elektrického spotrebiča riaditeľom ústavu, do ktorého bol premiestnený, používať elektrický spotrebič v kalendárnom mesiaci bez ďalšej úhrady.
(4)
Maximálne rozmery rádioprijímača a televízneho prijímača a počet prijímačov v cele alebo izbe určí riaditeľ ústavu podľa priestorových možností a technických možností; uhlopriečka televízneho prijímača nesmie presiahnuť 43 cm (17 palcov).
§ 51
Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva odsúdeného a podľa potreby prijme opatrenia na zabránenie ďalšieho porušovania práv odsúdeného.“.
69.
V § 52 ods. 2 sa slová „zaradený na výkon prác pre ústav“ nahrádzajú slovami „vykonávajúci činnosti na všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného“.
70.
V § 52 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 39 písm. d) zákona“.
71.
V § 53 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
72.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Do pracovného času sa nezapočítava prestávka na odpočinok a jedenie.“.
73.
V § 55 ods. 1 sa slovo „pracovisku“ nahrádza slovom „pracovisko“.
74.
V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vo vnútornej prevádzke odsúdení vykonávajú práce pri zabezpečovaní prevádzky ústavu alebo účelového zariadenia zboru.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
75.
V § 55 ods. 3 sa slová „alebo o jeho preradení“ nahrádzajú slovami „a o zmene zaradenia do práce“.
76.
§ 58 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
77.
V § 59 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťa čiarka a slová „vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu“.
78.
V § 59 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“),“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
79.
V § 59 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
povolenie balíka,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
80.
§ 60 znie:
㤠60
(1)
Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. V oddieloch, kde sa uplatňuje zaobchádzanie formou komunitného systému a samosprávy, môže na stretnutí samosprávy s pedagógom navrhnúť disciplinárnu odmenu aj člen samosprávy odsúdených. Ak s návrhom člena samosprávy pedagóg súhlasí, zaznamená návrh na určené tlačivo.
(2)
O návrhu na udelenie disciplinárnej odmeny možno rozhodnúť do piatich pracovných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa udelí jej vyhlásením a musí sa vykonať najneskôr do šiestich mesiacov po udelení.
(3)
Pochvala sa odsúdenému vysloví ústne, a to buď individuálne, alebo pred skupinou odsúdených.“.
81.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Pred udelením mimoriadneho voľna na opustenie ústavu možno odsúdenému uvoľniť potrebnú sumu z peňažných prostriedkov vedených na jeho konte.“.
82.
V § 61 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
83.
§ 62 vrátane nadpisu znie:
㤠62
Disciplinárne tresty, rozsah disciplinárnej právomoci
(1)
Riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia výkonu trestu a vedúci otvoreného oddelenia ukladajú disciplinárne tresty podľa § 52 ods. 3 zákona.
(2)
Pedagóg ukladá odsúdenému
a)
pokarhanie,
b)
zákaz telefonického volania až na dobu troch mesiacov,
c)
zákaz dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu,
d)
zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,
e)
umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dobu desiatich dní,
f)
celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu desiatich dní.
(3)
Príslušník zboru s disciplinárnou právomocou môže navrhnúť nadriadenému s vyššou disciplinárnou právomocou, aby uložil odsúdenému iný disciplinárny trest alebo v inom rozsahu, než aký má právo sám uložiť.“.
84.
§ 63 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
85.
V § 64 odsek 4 znie:
„(4)
Hodnotenie podľa odsekov 1 a 2 spracuje pedagóg, ktorý pri jeho spracovaní spolupracuje s vedúcim oddelenia výkonu trestu, so psychológom, sociálnym pracovníkom a s príslušníkom zboru z úseku preventívno-bezpečnostnej služby; hodnotenie schvaľuje riaditeľ ústavu.“.
86.
V § 64 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo príslušník zboru určený riaditeľom ústavu.“.
87.
V § 65 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „výkonu trestu“ sa vkladajú slová „a určení spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov“.
88.
V § 66 ods. 3 písm. c) sa slová „učební, miestností“ nahrádzajú slovami „priestorov na vzdelávanie,“.
89.
§ 68 vrátane nadpisu znie:
㤠68
Duchovná a pastoračná služba
(1)
Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä
a)
vykonávaním bohoslužieb,
b)
rozhovormi, pastoračnými návštevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c)
vedením študijných skupín,
d)
zabezpečovaním náboženskej literatúry,
e)
podieľaním sa na činnostiach podľa § 66 ods. 3.
(2)
Ústav vytvára podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby; v ústavnom poriadku alebo v ponukových listoch informuje odsúdených o možnosti jej poskytovania.
(3)
Ústav zabezpečí vhodné priestory na duchovné a pastoračné služby. Ústav nesmie vytvárať podmienky, ktoré by zvýhodňovali niektorú cirkev alebo náboženskú spoločnosť na úkor inej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(4)
Právom odsúdeného zúčastniť sa na duchovných a pastoračných službách nie sú dotknuté ustanovenia o právach a povinnostiach odsúdeného.
(5)
Pri zabezpečovaní duchovnej a pastoračnej služby skupinovou formou spolupracujú osoby uvedené v § 68 ods. 2 zákona s príslušníkmi zboru; poriadok a bezpečnosť podľa potreby zabezpečí príslušník zboru.“.
90.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Riaditeľ ústavu môže do právoplatného rozhodnutia súdu po podaní návrhu podľa § 9 ods. 7 zákona prechodne umiestniť mladistvého spolu s odsúdenými v minimálnom stupni stráženia; ustanovenia upravujúce práva mladistvého odsúdeného tým nie sú dotknuté.“.
91.
§ 70 vrátane nadpisu znie:
㤠70
Vnútorná diferenciácia
(1)
Pri vnútornej diferenciácii mladistvých sa vychádza zo vstupného psychodiagnostického vyšetrenia, pedagogickej a sociálnej diagnostiky, ktorá sa realizuje počas pobytu mladistvého v nástupnom oddiele. Diferenciačnú skupinu určí riaditeľ ústavu na návrh komisie.
(2)
Mladistvým sa určuje diferenciačná skupina podľa
a)
mentálnej úrovne,
b)
osobnostnej charakteristiky,
c)
výchovno-vzdelávacích, špeciálnych výchovno-vzdelávacích, reedukačných a resocializačných potrieb,
d)
správania odsúdeného a jeho prístupu k plneniu povinností a programu zaobchádzania,
e)
bezpečnostného rizika.
(3)
Diferenciačná skupina so zmierneným režimom sa určí mladistvému, ktorý je pozitívne motivovaný na reedukačný a resocializačný proces, s aktívnym prístupom k plneniu programu zaobchádzania, motivovaný plniť si svoje povinnosti a správať sa v súlade s ústavným poriadkom.
(4)
Diferenciačná skupina so základným režimom sa určí mladistvému s neujasneným prístupom k plneniu programu zaobchádzania a k plneniu povinností, porušujúcemu ústavný poriadok menej závažným spôsobom, slabšie motivovanému na reedukačný a resocializačný proces.
(5)
Diferenciačná skupina so sprísneným režimom sa určí mladistvému, ktorý je nedostatočne motivovaný na reedukačný a resocializačný proces, s pasívnym, ľahostajným až odmietavým prístupom k plneniu programu zaobchádzania a k plneniu povinností, porušujúcemu ústavný poriadok závažnejším spôsobom.
(6)
V diferenciačnej skupine sa stanovuje štandardný reedukačný program zaobchádzania, intenzívny reedukačný program zaobchádzania alebo špeciálny výchovno-vzdelávací program určený podľa edukačných, reedukačných a resocializačných potrieb mladistvých.
(7)
Na výkon trestu mladistvého, u ktorého je potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy zaobchádzania s cieľom prehĺbiť individualizáciu výkonu trestu alebo vykonať ochranné liečenie, sa primerane použijú ustanovenia § 80 až 85 zákona.“.
92.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Opatrovník
(1)
Opatrovník ustanovený podľa § 72 ods. 8 zákona bezodkladne informuje riaditeľa ústavu o skutočnosti, podľa ktorej prestal spĺňať podmienky výkonu funkcie opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu.
(2)
Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad inej objektívnej prekážky, ktorá neumožňuje opatrovníkovi bezprostredne po začatí konania zastupovať a pomáhať mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu, určí riaditeľ ústavu náhradného opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému ustanoví aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, že výkon funkcie opatrovníka by bol v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu nehospodárny a nemohol by naplniť svoj účel. Na také určenie sa vzťahujú ustanovenia § 72 ods. 8 až 10 zákona.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.“.
93.
V § 71 ods. 1 sa prvá a tretia veta vypúšťajú.
94.
V § 73 ods. 2 sa slovo „spravidla“ nahrádza slovom „najmenej“.
95.
V § 74 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výpis z jeho pedagogickej dokumentácie“.
96.
V § 74 ods. 4 sa slovo „ochrane“ nahrádza slovom „ochrany“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo príslušného výchovného zariadenia“.
97.
V § 77 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
98.
V § 77 ods. 3 sa slová „prostredím ústavu“ nahrádzajú slovami „priestormi ústavu, kde mu je umožnený pohyb“.
99.
V § 77 ods. 5 sa slová „v odsekoch 3 až 5; činnosti podľa odseku 5 zabezpečuje určený pedagóg“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 3 a 4“.
100.
V § 78 odsek 2 znie:
„(2)
Do oddielu doživotných trestov sa odsúdený umiestňuje ihneď bez pobytu v nástupnom oddiele a do diferenciačnej podskupiny „D1“.
101.
V § 78 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Do diferenciačnej podskupiny „D2“ možno odsúdeného umiestniť po vykonaní piatich rokov trestu za podmienok ustanovených v odseku 6.
(4)
Počas výkonu trestu sa odsúdený umiestňuje do diferenciačnej podskupiny „D1“, ak prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 6, a to aj vtedy, ak už vykonáva trest v diferenciačnej skupine „A“ alebo „B“ v maximálnom stupni stráženia; opätovné umiestnenie do diferenciačnej podskupiny „D2“ je možné po 12 mesiacoch, ak odsúdený nebol disciplinárne potrestaný.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.
102.
V § 78 ods. 5 sa slová „vzájomnú návštevu“ nahrádzajú slovami „vzájomný kontakt“.
103.
V § 78 ods. 6 uvádzacej vete sa vypúšťa slovo „dlhodobo“ a slovo „zaradiť“ sa nahrádza slovom „umiestniť“.
104.
V § 78 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
105.
V § 78 odsek 7 znie:
„(7)
Umiestnenie odsúdeného do diferenciačnej podskupiny „D2“ určuje riaditeľ ústavu na základe návrhu pedagóga po prerokovaní v komisii.“.
106.
V § 79 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a systém vedenia oddielu formou terapeutickej komunity“.
107.
V § 80 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „protitoxikomanické liečenie“ sa vkladajú slová „a sexuologické liečenie“.
108.
V § 89 odsek 6 znie:
„(6)
Opodstatnenosť umiestnenia odsúdeného do oddielu s bezpečnostným režimom preskúmava riaditeľ ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave na základe hodnotenia správania, odporúčania psychologického alebo psychiatrického vyšetrenia a bezpečnostných rizík.“.
109.
V § 91 ods. 5 sa slová „§ 52 ods. 3 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 3 písm. e) a f)“.
110.
V § 92 ods. 4 sa za slová „riaditeľ nemocnice pre obvinených a odsúdených“ vkladajú slová „alebo riaditeľ ústavu“.
111.
§ 93 vrátane nadpisu znie:
㤠93
Výstupný oddiel
(1)
Výstupný oddiel tvorí skupina odsúdených, u ktorej sa najmenej dva mesiace pred prepustením z výkonu trestu uplatňujú osobitné prostriedky zaobchádzania, ktorých cieľom je pripraviť odsúdeného na podmienky po prepustení z výkonu trestu. Odsúdenému sa umožní získať potrebné informácie a praktické zručnosti uľahčujúce návrat do života po prepustení z výkonu trestu.
(2)
Na zmiernenie obmedzení výkonu trestu a s cieľom plniť úlohy oddielu uvedené v odseku 1 sa odsúdenému môže povoliť, aby
a)
telefonoval bez obmedzenia v čase a spôsobom určeným riaditeľom ústavu,
b)
prijímal návštevy blízkych osôb priamym kontaktom,
c)
podľa § 85 ods. 3 zákona
1.
navštívil blízke osoby mimo ústavu na čas najviac 24 hodín, pričom odsúdený sa môže mimo ústavu pohybovať iba v určenom mieste uvedenom v povolení na opustenie ústavu; to neplatí, ak ide o odsúdeného v maximálnom stupni stráženia,
2.
opustil ústav,
3.
navštívil kultúrne, osvetové a športové aktivity mimo ústavu za účasti pedagóga.
(3)
Pri zaobchádzaní s odsúdeným umiestneným do výstupného oddielu sa
a)
dôraz kladie na poradenstvo, nácvik sociálnych zručností, na pracovné uplatnenie a zintenzívnenie kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím, ak pozitívne vplývalo na odsúdeného,
b)
aktivity, do ktorých je odsúdený zapájaný, zameriavajú predovšetkým na poskytovanie potrebných praktických informácií o spoločenskom živote, najmä v sociálnej a právnej oblasti, o možnostiach ďalšieho vzdelávania a o možnostiach zamestnať sa, o základoch finančnej gramotnosti,
c)
uplatňujú aktivity zamerané na záťažové situácie v súvislosti s prepustením z výkonu trestu.“.
112.
V § 94 ods. 3 písm. a) sa slová „výkonu prác v ústave“ nahrádzajú slovami „činností podľa § 46 zákona“.
113.
V § 94 odsek 4 znie:
„(4)
Člen samosprávy zodpovedný za úsek zamestnávania a výkonu prác a činností podľa § 46 zákona zastupuje odsúdených zaradených do práce, do činností podľa § 46 zákona a do výkonu prospešných prác mimo ústavu, pritom najmä
a)
predkladá návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti týkajúce sa zamestnávania, činností podľa § 46 zákona a výkonu prospešných prác mimo ústavu na zasadnutiach samosprávy,
b)
podieľa sa na organizácii plnenia pracovných úloh na pracovisku,
c)
podieľa sa na organizovaní odsúdených do odborného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov,
d)
organizuje odsúdených do činností podľa § 46 zákona, do výkonu prospešných prác mimo ústavu a vedie pomocnú evidenciu,
e)
podieľa sa na riešení otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.“.
114.
V § 94 ods. 5 písm. b) sa slovo „aktivít“ nahrádza slovom „činností“.
115.
V § 94 ods. 7 sa slová „§ 55 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 4“.
116.
V § 96 ods. 1 sa slová „príslušnému orgánu miestnej štátnej správy“ nahrádzajú slovami „orgánom a organizáciám uvedeným v § 94 ods. 4 zákona“.
117.
V § 96 odsek 5 znie:
„(5)
Pred prepustením sa odsúdenému umožní, aby sa osprchoval, oholil, vykoná sa lekárska prehliadka a vydajú sa mu osobné veci, doklady osobnej totožnosti a evidované peňažné prostriedky, ktoré má v úschove ústavu; ich prevzatie odsúdený potvrdí svojím podpisom.“.
118.
V § 96 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Pri podmienečnom prepustení alebo prepustení odsúdeného podľa § 94 ods. 1 písm. b) až d) zákona sa ustanovenia odsekov 1 až 5 aplikujú primerane.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
119.
Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM TRESTU
§ 96a
Oprávnené orgány v konaní podľa § 97b ods. 3 až 5 zákona sú určené v ústavnom poriadku.“.
Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako piata časť.
120.
§ 97 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa odsúdený bez závažných dôvodov nevráti v určenom termíne z mimoriadneho voľna na opustenie ústavu podľa § 51 ods. 4 až 6 zákona, opustenia ústavu podľa § 65 alebo § 85 ods. 3 zákona alebo vychádzky mimo ústavu podľa § 72 ods. 4 alebo § 76 ods. 2 písm. f) zákona, ústav o tom bez zbytočného odkladu vyrozumie príslušný súd.“.
121.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 368/2008 Z. z
ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE
Návšteva priamym kontaktom
1. Odsúdený sa môže s navštevujúcimi osobami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.
2. Počas návštevy nie sú povolené intímne prejavy ako dlhotrvajúce bozky, sedenie na kolenách (s výnimkou neplnoletých detí), dotyky, ktoré by ohrozovali mravnosť; ostatné prejavy fyzického kontaktu ako pohladenie a držanie sa za ruku sú prípustné.
3. Ak vznikne dôvodné podozrenie zo zneužitia dieťaťa na nedovolenú činnosť, napríklad prostredníctvom dieťaťa sú odsúdenému odovzdávané nepovolené veci, určený príslušník zboru fyzický kontakt okamžite preruší alebo predčasne ukončí návštevu.
Návšteva bez priameho kontaktu
1. Odsúdený je od navštevujúcich osôb oddelený stavebnou prekážkou, spravidla tzv. plexisklom.
2. Komunikácia odsúdeného s navštevujúcimi osobami je zabezpečená prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo cez perforovanú stavebnú prekážku.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Tomáš Borec v. r.