503/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

503
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z., vyhlášky č. 168/2013 Z. z. a vyhlášky č. 291/2013 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Prešov v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa vypúšťajú slová „Prešov, nácestné stredisko“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Kažimír v. r.