504/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

504
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje obsah, forma a štruktúra výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 61 ods. 7 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Výpis účastníka
Výpis z osobného účtu (ďalej len „výpis“) účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) obsahuje tieto informácie:
a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli pripísaním príspevkov účastníka na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára po prestupe účastníka z iného doplnkového dôchodkového fondu alebo inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli pripísaním príspevkov zamestnávateľa na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára po prestupe účastníka z iného doplnkového dôchodkového fondu alebo inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka,
g)
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka,
h)
aktuálna hodnota osobného účtu účastníka ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka vyjadrená v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte účastníka,
i)
priebeh zápisov vykonaných odo dňa vyhotovenia posledného výpisu účastníka,
j)
percentuálna výška odplát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
k)
súčet príspevkov účastníka a zamestnávateľa ku dňu vyhotovenia výpisu účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis účastníka; tento údaj je uvedený hrubším písmom,
l)
počiatočný stav osobného účtu účastníka vyjadrený v peniazoch k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, a konečný stav osobného účtu účastníka vyjadrený v peniazoch k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku; tieto údaje sú uvedené hrubším písmom,
m)
obdobie účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení z dôvodu výkonu prác podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona, ak účastník prestupuje do doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
§ 2
Výpis poberateľa dávky
(1)
Výpis poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“) sa zasiela na listine, ak sa doplnková dôchodková spoločnosť s poberateľom dávky nedohodne na elektronickej podobe tohto výpisu.
(2)
Výpis poberateľa dávky obsahuje tieto informácie:
a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu a dátum ich pripísania na osobný účet poberateľa dávky,
e)
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa písmena d),
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, od vyhotovenia posledného výpisu poberateľa dávky a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,
g)
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
percentuálna výška odplát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky,
j)
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky,
k)
aktuálna hodnota osobného účtu poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky vyjadrená v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu poberateľa dávky a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte poberateľa dávky.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Richter v. r.