508/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

508
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE
Platový
stupeň
Započítateľná
doba vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 267,33 292,34 321,11 353,68 389,65 429,02 473,42
2 od 3 do 6 277,91 304,58 334,68 368,04 406,12 447,62 492,86
3 od 6 do 9 288,97 316,43 347,75 382,48 422,22 466,22 512,77
4 od 9 do 12 299,52 328,31 361,71 396,83 438,34 484,86 533,50
5 od 12 do 15 310,53 340,54 375,24 412,11 455,23 502,62 553,85
6 od 15 do 18 321,93 352,43 389,18 426,93 472,17 520,81 574,13
7 od 18 do 21 333,37 364,66 402,76 442,53 489,10 538,56 594,42
8 od 21 do 24 344,82 376,53 416,74 458,17 505,56 556,78 615,18
9 od 24 do 27 356,23 389,18 430,71 473,85 522,49 575,40 635,92
10 od 27 do 30 367,66 401,92 444,22 489,49 539,43 594,05 656,62
11 nad 30 379,48 414,20 458,17 505,17 556,35 613,07 678,64
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.