54/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

54
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do13. marca 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 28. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 19. februára 2013 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo 7. marca 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 1 z 31. januára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2014 uzatvorenej 23. januára 2012 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom
a
Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
6.
Dodatok č. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.