55/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2013

55
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. februára 2013
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený Nový zámok - charakteristická dominanta Banskej Štiavnice, ktorá bola jedným z pôsobísk Jozefa Karola Hella. Pod ním je prostredie bane s drevenými banskými konštrukciami, s čerpacím potrubím a jaštericami, ku ktorým sa viaže legenda o objave zlata a striebra a začiatku ich ťažby v Banskej Štiavnici. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet „2013“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri pravom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára „RL“ sú umiestnené pri ľavom okraji zberateľskej euromince.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazené vahadlo vodnostĺpcového čerpacieho stroja doplnené najstarším erbom Banskej Štiavnice. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Pri spodnom okraji je v opise zľava doprava nápis „JOZEF KAROL HELL“. Nad ním sú v dvoch riadkoch letopočty „1713“ a „1789“.
c)
Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „STROJMAJSTER - KONŠTRUKTÉR - VYNÁLEZCA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený prekríženými baníckymi kladivami.
Obrázok
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: máj 2013
Jozef Makúch v. r.